Pavasario sesijoje pristatydama šį projektą Seimo narė Dalia Asanavičiūtė sakė, kad jį parengti paskatino Užsienio reikalų ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu patvirtintos Lietuvos diasporos politikos strateginės gairės „Globali Lietuva“ 2022-2030 metams.

„Šio­se gai­rė­se var­to­ja­ma są­vo­ka „Lie­tu­vos dias­po­ra“ ir api­brė­ži­mas „Lie­tu­vos dias­po­ra už­sie­ny­je“. Tai yra už­sie­ny­je gy­ve­nan­ti Lie­tu­vos tau­tos da­lis, ku­rią su­da­ro Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai ir lie­tu­vių kil­mės as­me­nys, taip pat ne­lie­tu­vių kil­mės as­me­nys, kil­di­nan­tys sa­ve iš Lie­tu­vos, sie­jan­tys sa­ve su Lie­tu­va is­to­ri­niu, kul­tū­ri­niu, so­cia­li­niu, eko­no­mi­niu ir po­li­ti­niu ry­šiu. Sie­kia­me pla­tes­nio iš Lie­tu­vos ki­lu­sių as­me­nų įtrau­ki­mo įgy­ven­di­ni­mo, dėl to ir siū­lo­ma įsta­ty­me nu­sta­ty­ti nau­ją, šiek tiek pa­keis­tą są­vo­ką“,- pristatydama projektą Seimo plenariniame posėdyje sakė D. Asanavičiūtė.

Nauja sąvoka pakeitė anksčiau „Globalios Lietuvos“ strateginėse gairėse vartotą siauresnę sąvoką „užsienio lietuviai“.

Kai pastebėjo Seimo narys Andrius Bagdonas, ne­pai­sant to, kad šis įsta­ty­mas ga­li at­ro­dy­ti dau­giau tech­ni­nis, ta­čiau jis yra la­bai svar­bus lie­tu­vių or­ga­ni­za­ci­joms, vei­kian­čioms už­sie­ny­je.

Jeigu Seimas pritartų, įstatyme būtų įteisinta, kad „Lietuvos diasporos jaunimas – užsienio valstybėse gyvenantis Lietuvos jaunimas, kurį sudaro Lietuvos Respublikos piliečiai ir lietuvių kilmės asmenys, taip pat nelietuvių kilmės asmenys, kildinantys save iš Lietuvos, siejantys save su Lietuva istoriniu, kultūriniu, socialiniu, ekonominiu ar politiniu ryšiu.“

Lietuvos diasporos jaunimo organizacija, kaip numatyta įstatymo pakeitimo projekte, „buveinės vietos valstybės teisės aktų nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro Lietuvos diasporos jaunimas.“

Liepos 4 d. Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 98 Seimo nariai, prieš buvo 1, su­si­lai­kė 7. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu svarstyti šį klausimą paskirtas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas yra Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­ja. Į Seimo salę įstatymo pataisos sugrįš rudens sesijoje.