Parlamentas šią savaitę po svarstymo 94 balsais už, prieš buvus keturiems parlamentarams ir 14 susilaikius pritarė tokiems Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimams. Dar liko vienas balsavimas dėl jų priėmimo.

Jei jos bus priimtos, viešaisiais asmenimis būtų laikomi ir visuomenėje žinomi žmonės, populiarūs socialinių tinklų veikėjai arba tinklaraštininkai, formuojantys tikslinių visuomenės grupių nuomonę įvairiais klausimais arba už šią veiklą gaunantys pajamas, jeigu jų veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.

Išplėsti apibrėžimą nutarta kilus rezonansui po teismo sprendimo dėl naujienų portalo „Atvira Klaipėda“ publikacijos apie viešuosius pirkimus.

Prie viešųjų asmenų taip pat būtų priskiriami valstybės bei savivaldybių kontroliuojamų įmonių ir įstaigų valdymo organų nariai, juridinių asmenų, kurie dalyvauja viešuosiuose pirkimuose arba yra subrangovai, valdymo organų nariai ir akcininkai, jei jų valdoma turto dalis suteikia ne mažiau kaip ketvirtadalį balsų dalyvių susirinkime.

Konservatorius Andrius Vyšniauskas diskusijoje Seime teigė, kad pataisos leis ži­niask­lai­dai aiš­kiai ir be jokių iš­ve­džio­ji­mų ar interpretacijų ma­ty­ti, ką vei­kia as­me­nys, ku­rie nau­do­ja vals­ty­bės viešuo­sius pinigus.

„Pri­min­siu, kad ši ini­cia­ty­va ki­lo po re­zo­nan­si­nių įvy­kių Klai­pė­do­je ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se. Ši­tas įstatymas iš es­mės lei­džia ne­be­tu­rė­ti to­kių re­zo­nan­si­nių pro­ble­mų. Šian­dien pa­lai­ky­da­mi mes tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad nie­kas ne­ga­li deng­tis kaž­ko­kiu neviešojo as­mens sta­tu­su, jei­gu tas as­muo nau­do­ja vals­ty­bės re­sur­sus“, – kalbėjo A. Vyšniauskas.

Darbo partijos atstovė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė tuo tarpu teigė, kad viešojo asmens sąvoka būtų apibrėžiama per plačiai ir populiarūs socialinių tinklų veikėjai neturėtų į jį pakliūti.

„Da­bar taip iš­ei­na, kad pa­gal ši­tą įsta­ty­mą vi­suo­me­nė­je ži­no­mi as­me­nys, tai yra liau­diš­kai va­di­na­mi „in­flu­en­ce­riai“, taps vie­šai­siais as­me­ni­mis. Ar tik­rai vals­ty­bei yra bū­ti­na ži­no­ti ir ar tik­rai mes ku­ria­me tin­ka­mus įsta­ty­mus tai tei­sei su­kur­ti? Mes pa­si­sa­ko­me už vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo subjektų, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų vi­siš­ką skaid­ru­mą ir vie­šu­mą, su tuo su­si­ju­sių as­me­nų, bet ma­no­me, kad į tam tik­rų pri­va­čių as­me­nų as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą ši­taip kištis, kaip yra siū­lo­ma šiuo įsta­ty­mu, tik­rai ne­ga­li­ma“, – kalbėjo I. Kačinskaitė-Urbonienė.

Viešaisiais asmenimis taip pat būtų laikomi valstybės politikai, teisėjai, valstybės ir savivaldybių pareigūnai, valstybės tarnautojai, asmenys, valstybės ir savivaldybių įstaigose dirbantys pagal darbo sutartis, jeigu jų priimami sprendimai ar veikla daro įtaką visuomenei.

Šaltinis
Temos
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją