aA
Silps­tant Vil­niaus me­ro 37 me­tų Ar­tū­ro Zuo­ko po­zi­ci­joms, gal­vą vis aukš­čiau ga­lė­tų kel­ti kon­cer­no „MG Bal­tic” pre­zi­den­tas, žinomas verslininkas, 40 me­tų Da­rius Moc­kus. „Ekst­ra ži­nioms” pa­vy­ko gau­ti šio vers­li­nin­ko už­sa­ky­mu pa­reng­tą vie­šų­jų ry­šių pla­ną, ku­ria­me smul­kiai ap­ta­ria­ma, kaip suž­lug­dy­ti po­li­ti­nę A.Zuo­ko kar­je­rą ir nu­ves­ti į sos­ti­nės val­džios vir­šū­nę D.Moc­kų.
D. Mockus
© ELTA
Stra­te­gi­jo­je ieš­ko­ma A.Zuo­ko mi­nu­sų bei iš­ke­lia­mi D.Moc­kaus pliu­sai.

Pa­vo­jin­ga lik­ti še­šė­ly­je

Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tų pa­reng­ta­me pla­ne ra­šo­ma: „Stip­rė­jant D.Moc­kaus auto­ri­te­tui vi­suo­me­nė­je, jo su­si­dū­ri­mas su A.Zuo­ku yra iš es­mės neiš­ven­gia­mas”. Pla­no ren­gė­jai ne­nu­ver­ti­na A.Zuo­ko, at­virkš­čiai – jie lai­ko da­bar­ti­nį me­rą stip­riu D.Moc­kaus kon­ku­ren­tu.

A.Zuo­kas va­di­na­mas ryš­kia as­me­ny­be, ku­ri pap­ras­tai už­go­žia vi­sus, esan­čius ap­link jį.

Da­ro­ma iš­va­da, kad D.Moc­kui lik­ti A.Zuo­ko še­šė­ly­je bū­tų ne tik ne­to­lia­re­giš­kas, bet ir pa­vo­jin­gas žings­nis.

Abu tu­ri dan­go­rai­žių

Svars­to­ma to­liau: „Pap­ras­čiau­sias žings­nis bū­tų ig­no­ruo­ti A.Zuo­ką, ta­čiau to da­ry­ti nei­šei­na, nes D.Moc­kaus ir A.Zuo­ko cha­rak­te­ris­ti­kos iš es­mės yra ta­pa­čios (mo­der­nus, di­na­miš­kas, ly­di­mas sėk­mės, vi­zio­nie­rius).

Va­di­na­si, A.Zuo­ką be­lie­ka nus­telb­ti.

Ta­čiau D.Moc­kaus ša­li­nin­kai sup­ran­ta, kad su A.Zuo­ku kol kas ne­ver­ta var­žy­tis to­se sri­ty­se, kur šis yra aki­vaiz­džiai pa­si­ruo­šęs.

A.Zuo­kui pui­kiai se­ka­si ro­dy­ti sa­vo di­na­miš­ku­mą, taip pat kur­ti vi­zi­jas bei jas de­monst­ruo­ti.

„Šio­se sri­ty­se D.Moc­kus tu­rė­tų pab­rėž­ti, kad jis ne­nu­si­lei­džia A.Zuo­kui”, – stra­te­gi­jo­je ra­šo jos kū­rė­jai. Pa­vyz­džiui, jei me­ras gi­ria­si de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te pas­ta­ty­tais dan­go­rai­žiais, D.Moc­kus tu­rė­tų ro­dy­ti į kai­ria­ja­me kran­te stūk­san­čius jo kon­cer­nui prik­lau­san­čius dau­giaaukš­čius.

Lin­kęs į avan­tiū­ras

Pla­nas plė­to­ja­mas taip: „At­siž­vel­giant į kont­ro­ver­siš­ką A.Zuo­ko praei­tį ir jo po­lin­kį į avan­tiū­ras, D.Moc­kus pra­na­šu­mą tu­ri ras­ti dvie­juo­se da­ly­kuo­se: pir­miau­sia tai iš­si­la­vi­ni­mas ir ar­tu­mas moks­lui, švie­ti­mui, kul­tū­ros sluoks­niui (ku­riems A.Zuo­kas jau­čia aiš­kią pa­nie­ką). Ant­ra, A.Zuo­kas iš es­mės vi­so­je sa­vo veik­lo­je ne­ger­bia tra­di­ci­jų, se­no­sios kar­tos su­kur­tų ver­ty­bių ir pap­ras­tų žmo­nių. Dėl to in­te­li­gen­tiš­kes­nis D.Moc­kus tu­rė­tų bū­ti kur kas priim­ti­nes­nis žmo­nėms”.

Taip pat ra­šo­ma, kad D.Moc­kaus pra­na­šu­mu tu­rė­tų tap­ti ir pra­di­nia­me vie­šo­sios veik­los eta­pe pab­rėž­ti­nai de­monst­ruo­ja­mas jo ne­da­ly­va­vi­mas po­li­ti­ko­je – aiš­kus at­si­ri­bo­ji­mas nuo „neš­va­rių” A.Zuo­ko rei­ka­lų ir san­dė­rių.

Smū­giai – su­žeis­tam var­žo­vui

Pris­ta­to­mas ir dar vie­nas konk­re­tus su­ma­ny­mas: „D.Moc­kaus vi­zi­ja Vil­niaus mies­to mas­tu tu­ri bū­ti pra­dė­ta de­monst­ruo­ti A.Zuo­kui pas­ly­dus”.

Smulk­me­niš­kai ap­ta­ria­mi ir tie­sio­gi­niai D.Moc­kaus bei A.Zuo­ko san­ty­kiai: „Pra­di­nia­me eta­pe D.Moc­kus pats ne­tu­rė­tų vie­šai ver­tin­ti A.Zuo­ko dar­bų ir pro­jek­tų. Ki­ta ver­tus, sie­kiant vie­šu­mo sa­vo vers­lo pro­jek­tams, juos rei­kė­tų aki­vaiz­džiai atit­rauk­ti nuo A.Zuo­ko, ro­dy­ti kaip al­ter­na­ty­vą (pa­vyz­džiui, „Vers­lo tri­kam­pį” – be iš­p­lau­tų vals­ty­bės pi­ni­gų)”.

Stra­te­gi­ja api­bend­ri­na­ma min­ti­mi, kad pa­ren­gęs sau dir­vą vers­lo sri­ty­je, D.Moc­kus tu­rės lauk­ti pro­gos įveik­ti A.Zuo­ką po­li­ti­nė­je plot­mė­je.

„A.Zuo­kui vie­ša­ja­me kon­teks­te „pas­ly­dus”, iš D.Moc­kaus pu­sės pra­de­da­ma vie­ša kri­ti­ka ir ak­ty­vus sie­kis užim­ti jo po­li­ti­nę ni­šą su­vo­kiant, kad D.Moc­kaus sim­pa­ti­kai ga­li bū­ti iš es­mės tie pa­tys kaip ir A.Zuo­ko sim­pa­ti­kai”, – bai­gia­mas D.Moc­kui pa­reng­tas pla­nas.

D.Moc­kaus už­sa­ky­mu pa­reng­tas pla­nas, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis ir ar­gu­men­tais rei­kia žlug­dy­ti Vil­niaus me­rą A.Zuo­ką:

1. Su­reng­ti pi­ke­tus prieš A.Zuo­ko po­li­ti­ką. Vie­ną kar­tą pro­tes­tuo­tų pen­si­nin­kai, ki­tą kar­tą – moks­lei­viai. Pas­ta­rie­ji rei­ka­lau­tų ne ge­rin­ti gy­ve­ni­mo są­ly­gas biu­rok­ra­tams, o ver­čiau nu­pirk­ti kom­piu­te­rių mo­kyk­loms.

2. Su­kel­ti po­li­ti­nį va­jų „Nau­jų­jų Va­siu­kų pro­jek­tams – ne!” Rei­kė­tų ar­šiai kri­ti­kuo­ti gol­fo lau­kų, šil­do­mų ša­li­gat­vių, tram­va­jaus ir ki­tus mo­der­nius A.Zuo­ko su­ma­ny­mus.

3. Pla­tin­ti pla­ka­tus su Os­ta­po Ben­de­rio at­vaiz­du, ti­kin­tis, kad šis suk­čius ir kom­bi­na­to­rius, su­ge­bė­jęs vi­sus mul­kin­ti, su­kels žmo­nėms aso­cia­ci­jų su da­bar­ti­niu Vil­niaus me­ru.

4. Su­reng­ti vie­šą ak­ci­ją prieš biu­rok­ra­tų no­rus puo­tau­ti ma­ro me­tu, sie­kį pa­si­pel­ny­ti ir mies­tie­čių ki­še­nių.

5. Ini­ci­juo­ti Sei­mo ir Vil­niaus ta­ry­bos na­rių vie­šus pa­reiš­ki­mus, ku­riuo­se jie kri­ti­kuo­tų A.Zuo­ko vyk­do­mus pro­jek­tus.

Pla­ną tu­ri, bet į po­li­ti­ką neis?

Kaip ir ra­šo­ma D.Moc­kaus vie­šų­jų ry­šių pla­ne, iš pra­džių bū­ti­na pab­rėž­ti sa­vo ne­da­ly­va­vi­mą po­li­ti­ko­je. Šios nuos­ta­tos vers­li­nin­kas lai­kė­si ir kal­bė­da­mas su „Ekst­ra ži­nio­mis”.

– Ke­ti­na­te tap­ti Vil­niaus me­ru? – tie­siai švie­siai pak­lau­sė­me D.Moc­kų.

– Oi, ne! Aš tik­rai ne­si­ruo­šiu eiti į po­li­ti­ką. Nep­la­nuo­ju tap­ti nei po­li­ti­ku, nei tuo la­biau – Vil­niaus me­ru.

– Ar ne tie­sa, kad va­do­vau­jant A.Zuo­kui jums sun­ku dirb­ti Vil­niu­je?

– Vers­lo ap­lin­ka sos­ti­nė­je čia nie­kuo dė­ta. Aš Vil­niaus mies­te apsk­ri­tai jo­kio vers­lo ne­da­rau! Aš dau­giau rū­pi­nuo­si Lie­tu­vos rin­ka net mū­sų už­sie­nio rin­kų plėt­ra.

– Tei­gia­te, kad nie­ka­da ne­tu­rė­jo­te jo­kių min­čių apie po­li­ti­ką?

– Vers­las ir po­li­ti­ka – du skir­tin­gi dy­džiai! Ne vi­sos tos sa­vy­bės, ku­rių rei­kia vers­lui, pa­de­da ir po­li­ti­ko­je. Žmo­gus tu­ri ap­sisp­ręs­ti – ar­ba jis yra vers­le, ar­ba po­li­ti­ko­je. Aš, pa­vyz­džiui, ne­mo­kė­čiau de­rin­ti tų dvie­jų dy­džių. Man pa­tin­ka vers­le, to­dėl aš ir esu vers­le. Jei­gu vers­li­nin­kas pa­lie­ka sa­vo sri­tį ir pras­tai da­ro po­li­ti­ką – vi­suo­me­nei tik­rai nė­ra iš to nau­dos.

– Ko­dėl bu­vo pa­reng­tas vie­šų­jų ry­šių pla­nas, kuriame kal­bama, kaip jums įveik­ti Vil­niaus me­rą A.Zuo­ką?

– To­kių pas­vars­ty­mų, pa­mąs­ty­mų, ma­ny­čiau, ga­li bū­ti vi­sur ir vi­sa­da. Ką aš ga­liu im­tis at­sa­ky­ti už kie­no nors pa­svars­ty­mus?

– Ar ne jūs tuos pas­vars­ty­mus už­sa­kė­te?

– Bu­vom už­sa­kę ty­ri­mą. Tai, kas yra skel­bia­ma, yra tik to pla­no frag­men­tai, pa­ko­re­guo­ti da­bar­ti­nė­mis są­ly­go­mis. Tuos frag­men­tus skel­bia vie­šų­jų ry­šių įmo­nė­je dir­bę žmo­nės, nuė­ję dirb­ti į ma­no kon­ku­ren­tų vers­lo kom­pa­ni­jas.

"Ekstra žinios"
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Lietuvė Australijoje: linksmiausia buvo sužinoti, ką jie kalba apie Lietuvą (2)

Vienas įdomesnių ir linksmesnių dalykų Australijoje yra sužinoti, kaip vietiniai įsivaizduoja...

Eurolygos atkrintamųjų traukinyje liko tik trys laisvi vagonai: ar „Žalgiris“ įšoks į vieną iš jų? (84)

„Tiktai teigiamą rezultatą“, – paklaustas, ką žvelgiant į priekį Kauno „Žalgiris“...

Kita Algirdo Brazausko gyvenimo pusė: dienoraščiuose jis visai kitoks, nei lietuviai buvo įpratę matyti (479)

Nors pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską lietuviai...

Lietuvių mėgstama daržovė pripažinta supermaistu: galėtume su ja užkariauti Europą (23)

Žmonių noras sveikai maitintis Lietuvos daržovininkams atvėrė naują nišą, kuri gali atnešti...

Knygų mugėje – jausminga Ramanausko-Vanago dukros kalba: jo auka nebuvo beprasmė (229)

Šeštadienį Knygų mugėje buvo pristatyta istoriko ir politiko Arvydo Anušausko knyga „Aš esu...

Orijus Gasanovas siūlo aplankyti geriausią Europoje miestą: lietuviams ten patiks, jeigu žinos, ką nuveikti (133)

Barselona yra pats geriausias miestas Europoje. Bet ne visiems taip atrodo, nes žmonės ne visada...

Oro kompanijos kontratakuoja: padavė į teismą skrydį praleidusį keleivį reikalauja virš 2000 eurų (7)

Teisminio ginčo tarp Vokietijos oro linijų bendrovės ir vieno iš jos klientų centre – oro...

Diskusijoje apie skiepus prakeikta moteris neištvėrė: paprašė SAM atsakyti į devynis klausimus

Norėčiau padiskutuoti ir išgirsti profesionalų nuomonę. Kadangi buvau pasisakiusi viešai savo...

Putinas apleido labiausiai palaikiusią rinkėjų dalį, pasekmės gali būti neprognozuojamos (450)

Rusijos prezidentas buvo iš paprastų žmonių kilęs vyrukas. Tačiau paprasti žmonės ėmė...

7 simptomai, pranešantys apie sutrikusią skydliaukės veiklą (2)

Organizmą laisvai galima palyginti su darniai funkcionuojančių mechanizmų visuma. Kuriam nors...