Kaip penktadienį informavo ministerija, VTEK perduota informacija apie liepą ir rugpjūtį vykdyto veiklos ir valdymo audito metu nustatytus galimus viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimus.

„Apie atlikto audito rezultatus ŠMSM taip pat informavo Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrių. Jam pateikta audito ataskaita, kurios informacija gali būti svarbi nagrinėjant birželio mėnesį ŠMSM Generalinei prokuratūrai teiktą pareiškimą dėl Alytaus kolegijos valdymo organų formavimo ir jų sprendimų procedūrų teisėtumo“, – teigia ministerija.

ŠMSM planuoja kreiptis ir į Darbo inspekciją „dėl audito metu nustatytų pažeidimų, susijusių su darbo santykiais ir darbo laiko apskaita“, taip pat Studijų kokybės vertinimo centrui pavesta atlikti Alytaus kolegijos išorinį vertinimą.

Auditoriai vertino Alytaus kolegijos veiklos reglamentavimą, organizavimą ir vykdymą, vertintas lėšų faktinis panaudojimas, kolegialių valdymo organų – Tarybos ir Akademinės tarybos – sudarymas ir jų sprendimų priėmimas, vidaus kontrolės veikimas kai kuriose srityse.

Kaip teigia ministerija, auditas nustatė pažeidimų strateginio planavimo procedūrose, o planavimo sprendimai bei vykdyti veiksmai „nevertintini kaip racionalūs, atsakingi ir tinkami“ bei neleido efektyviai pasiekti įstaigos statute nustatytų tikslų. Taip pat, anot auditorių, kyla abejonių „dėl planavimo procedūrų faktinio atlikimo ir jų skaidrumo“.

Pačios audito medžiagos ministerija neviešina tvirtindama, kad taip galėtų pažeisti asmens duomenis.

Pranešime nurodyta, kad auditoriai turėjo priekaištų ir dėl kolegijos valdymo struktūros bei žmogiškųjų išteklių politikos, ji įvertinta kaip „neefektyvi, nesudaranti prielaidų mokslo ir studijų padalinių stiprinimui, darbuotojų socialiniam saugumui, produktyvumo didinimui“. Teigiama, kad kyla abejonių, ar vadovybės priimami sprendimai atitinka „lygybės, teisingumo, lygiateisiškumo, skaidrumo principus“, rasta pažeidimų darbo santykių įforminimo bei apmokėjimo srityje.

Pasak ministerijos, Audito metu nustatytas nepakankamas valdymo organų sudarymo ir darbo reglamentavimas, nelaiku viešinti valdymo organų nutarimai, o direktoriaus „laiku neatlikti veiksmai suponavo Civilinio kodekso pažeidimus ir neužtikrino Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo“.

Nustatyti ir neatitikimai darbo apmokėjimo sistemoje skiriant lėšas darbuotojų priedams prie darbo užmokesčio, taip pat darbo laiko apskaitoje.

„Kyla pagrįstos abejonės dėl vienasmeniais sprendimais išskirtinai valdymo organuose esantiems darbuotojams skirtų priedų pagrįstumo bei su jų išmokėjimu susijusių lėšų panaudojimo racionalumo ir teisėtumo, taip pat skaidrumo“, – pabrėžia ministerija.

Kolegijai pateiktos rekomendacijos, ką daryti, kad būtų ištaisyti audito metu nustatyti pažeidimai ir jų būtų išvengta ateityje.

ŠMSM auditą teigia inicijavusi dėl „susiklosčiusios neeilinės situacijos“, t.y. gauta daug skundų iš Alytaus kolegijos darbuotojų, akademinės bendruomenės, taip pat kitos valstybinės institucijos persiuntė darbuotojų skundus dėl galimų pažeidimų kolegijoje.

Audite minimi pažeidimai nustatyti kolegijai vadovaujant direktorei Danutei Remeikienei. Ji 2018-aisiais į direktorės pareigas tarybos išrinkta trečiai kadencijai – ministerijos nuomone, taip buvo pažeistas Mokslo ir studijų įstatymas.

Po vasarą vykusio konkurso į pareigas paskirtas naujas direktorius – Sigitas Naruševičius.