Yra auk­si­nė pa­tar­lė: „Nie­ka­da ne­iš­si­ža­dėk „tiur­mos“, laz­dos ir uba­go ter­bos“.
Laisvūnas Gontis
© Plungės žinios

Ne­ga­li ži­no­ti, ka­da li­ki­mas taip smogs, kad pasikeis ta­vo gy­ve­ni­mas. To­kio po­sū­kio grei­čiau­siai ne­si­ti­kė­jo ir 58 me­tų Lais­vū­nas Gon­tis – bu­vęs Plun­gės po­li­ti­kas, ku­ris da­bar pik­ti­na žmo­nes pra­ši­nė­da­mas pi­ni­gų ir ci­ga­re­čių. Kas­dien šis vy­ras sa­vo ve­ži­mė­liu at­rie­da į tur­gaus te­ri­to­ri­ją, už­va­žiuo­ja prie par­duo­tu­vės „Iki“, esan­čios Lais­vės g. 5, ir įsi­tai­so prie du­rų. Tur­gaus (tiks­liau – UAB „Plun­gu­pė“) direktorius Mo­des­tas Grum­blys, nuo­lat su­lau­kian­tis žmo­nių skun­dų, nebe­ap­si­ken­tė – krei­pė­si pa­gal­bos į po­li­ci­ją ir į Sa­vi­val­dy­bę.

Ge­gu­žės 24 die­ną M. Grum­blys sa­vo raš­te Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ir po­li­ci­jai nu­ro­dė, jog prie mi­nė­to pre­ky­bos cen­tro jau ku­rį lai­ką ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je sė­din­tis vy­ras pra­šo žmo­nių iš­mal­dos. Ar jis tik­rai ne­įga­lus, dar ky­la abe­jo­nių, mat su ko­jo­mis pats pa­si­stu­mia ve­ži­mė­lį.

Taip pat šis vy­riš­kis įva­žiuo­ja ir į par­duo­tu­vę, va­gia smul­kius mais­to pro­duk­tus. „Bu­vo­me iš­kvie­tę po­li­ci­ją, bet jie at­vy­kę pa­aiš­ki­no, jog po­li­ci­ja ne­at­lie­ka iš­mal­dos pra­šy­to­jų bau­dė­jų funk­ci­jos – tai turin­ti at­lik­ti Sa­vi­val­dy­bė“, – sa­ko­ma raš­te. M. Grum­blys ak­cen­tuo­ja, jog ki­ti mies­tai ra­do bū­dų ko­vo­ti su iš­mal­dos pra­šy­to­jais, tad ne­gi ne­ga­li­ma su­si­tvar­ky­ti ir Plun­gei?

„Plun­gės ži­nioms“ UAB „Plun­gu­pė“ di­rek­to­rius tei­gė, jog šis žmo­gus prie par­duo­tu­vės įsi­tai­sė ne taip se­niai – gal prieš po­rą mė­ne­sių, ta­čiau bū­na kas­dien. Tie­siog pa­si­ro­do, pa­bū­na ir vėl iš­va­žiuo­ja, taip po ke­lis kar­tus. Jis kal­bi­na žmo­nes, pra­šo pi­ni­gų, ci­ga­re­čių. Perspėtas el­gia­si ag­re­sy­viai, to­li pa­siun­čia par­da­vė­jas. Ne kar­tą buvo nu­tver­tas va­gian­tis men­ka­ver­tes pre­kes. Pa­vyz­džiui, sū­re­lius.

M. Grum­blys sa­kė ne­ži­nan­tis nei to žmo­gaus am­žiaus, nei iš kur jis. Kal­ban­tis el­gė­si prie­šiš­kai ir pik­tai, aiš­ki­no nie­ko blo­go ne­da­ran­tis – tie­siog sė­din­tis vie­šo­je vie­to­je! Pa­aiš­ki­nus, jog tai – pri­va­ti teri­to­ri­ja, ne­no­rė­jo nė klau­sy­tis. „Mes tik pra­šė­me jo ne­sė­dė­ti prie pa­sta­to ir ne­pra­ši­nė­ti iš­mal­dos“, – tei­gė pa­šne­ko­vas. Esą tai vieninte­lis toks nuo­la­ti­nis iš­mal­dos pra­šy­to­jas tur­gaus te­ri­to­ri­jo­je per 15 jo dar­bo me­tų. Dar pri­dū­rė, jog el­ge­tau­jan­čius žmo­nes pats pakal­bi­na, pa­klau­sia, gal ko nu­pirk­ti. „Daž­niau­siai po to­kio klau­si­mo esu „pa­siun­čia­mas“. Va­di­na­si, tai ne mais­to trū­ku­mo pro­ble­ma, o no­ras ap­si­rū­pin­ti ki­to­mis pre­kė­mis“, – įsi­ti­ki­nęs M. Grum­blys.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas pa­tvir­ti­no ga­vęs UAB „Plun­gu­pė“ di­rek­to­riaus prašy­mą, per­siun­tė jį vyr. spe­cia­lis­tams, be­si­rū­pi­nan­tiems vie­šą­ja tvar­ka. Jie ir iš­si­aiš­kins si­tu­a­ci­ją, per­spės vy­riš­kį, kad neelgetautų. Ir dar – ki­tų mies­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos yra pa­si­tvir­ti­nu­sios tvar­ką, ku­rio­je nu­ma­ty­tas drau­di­mas el­ge­tau­ti vie­šo­se vietose. Pa­sak Č. Ker­paus­ko, ko ge­ro, teks to­kią tvar­ką pa­si­tvir­tin­ti ir mums.

Ge­gu­žės 24-osios po­pie­tę vy­ras ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je taip pat sė­dė­jo prie „Iki“ par­duo­tu­vės. Jis su­ti­ko su mu­mis pa­si­kal­bė­ti, o pa­pra­šy­tas pri­sis­ta­ty­ti, pa­da­vė net vi­zi­ti­nę kor­te­lę, kur pa­ra­šy­tas ad­re­sas, tele­fo­no nu­me­ris ir kad jis – Lais­vū­nas Gon­tis. Tie­sa, ad­re­sas jau pa­si­kei­tęs – bu­vo nu­ro­dy­ta Bi­ru­tės gat­vė, se­ne­lių glo­bos na­mai. Da­bar mi­nė­jo gy­ve­nan­tis M. K. Čiur­lio­nio gat­vė­je pas su­gy­ven­ti­nę, su ku­ria su­si­pa­ži­no gu­lė­da­mas li­go­ni­nė­je.

Pa­klaus­tas, ką čia kas­dien vei­kia, vy­ras gud­riai at­sa­kė, kad spren­džia kry­žia­žo­džius, ir mik­liai iš­si­trau­kė už­ra­šų kny­gą su kryžiažodžių žur­na­lais. Pi­ni­gų ti­ki­no ne­pra­ši­nė­jan­tis, bet jei kas duo­da – ne­at­si­sa­ko. Ko­dėl prie šios par­duo­tu­vės įsi­tai­sė? To­dėl, kad jam pa­to­gu, ne­to­li – per 15 mi­nu­čių at­rie­da iš na­mų. Taip tris kar­tus per die­ną... Esą pa­si­mankš­ti­na, pra­si­blaš­ko, į žmo­nes pa­si­žiū­ri. Tiki­no ne­si­kei­kian­tis ir nie­ko ne­už­kliū­van­tis. Į tai, kad jo bu­vi­mas prie par­duo­tu­vės ki­tiems žmo­nėms ne­pa­tin­ka, at­kir­to, jog kai ku­riems juk ir sau­lė ne­pa­tin­ka!

Pa­sa­ko­jo, jog yra ki­lęs iš Šiau­lių, tu­ri aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą – yra bai­gęs Kau­no A. Snieč­kaus po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą. Nuo 1983-iųjų devy­ne­rius me­tus dir­bo Plun­gės dirb­ti­nių odų ga­myk­lo­je in­ži­nie­riu-pro­gra­muo­to­ju, jo žmo­na – tech­no­lo­ge. Pri­klau­sė Plun­gės ver­sli­nin­kų klu­bui, už­ėmė ir va­do­vau­jan­čias pa­rei­gas, tu­rė­jo įmo­nę, lan­kė­si užsie­ny­je, mo­ka ke­lias kal­bas, ak­ty­viai da­ly­va­vo po­li­ti­nė­je veik­lo­je.

Iš­ties in­ter­ne­to pla­ty­bė­se ga­li­ma ras­ti ir pla­tes­nę L. Gon­čio biografi­ją. Kaip toks žmo­gus ga­lė­jo tiek nu­si­ris­ti? Pa­na­šu, jog vienas iš drau­gų bu­vo al­ko­ho­lis. Da­bar vy­ras sa­ko ne­be­ge­rian­tis nė la­šo. Ta­čiau jau ne­bė­ra šei­mos – su žmo­na iš­si­sky­rė 2003-iai­siais, ji už­sie­ny­je.

Ten pat – ir du vai­kai, su ku­riais ne­ben­drau­ja. Dar tu­ri bro­lį, dirban­tį „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liuo­se“, bet su juo tik kar­tais su­si­skam­bi­na. Pra­ra­do bu­tą Šiau­liuo­se. Ne­bė­ra ir svei­ka­tos – prieš de­šimt metų pa­žeis­tas stu­bu­ro slanks­te­lis, ne­įga­lu­mas – 80 pro­cen­tų. Ga­li tik pa­sto­vė­ti ir tru­pu­tį pa­ei­ti įsi­ki­bęs. Gau­na ne­įga­lu­mo pa­šal­pą – 400 eu­rų, ta­čiau be­veik vis­ką ati­duo­da su­gy­ven­ti­nei, ku­riai rei­kia iš­lai­ky­ti na­mą, mo­kė­ti mo­kes­čius... Jam duo­da tik 20 eu­rų. Ko­dėl nepra­šo dau­giau? Sa­ko bi­jan­tis ir pa­gal­vo­ti, kas bū­tų, jei pareikalau­tų dau­giau. Smar­ki jo mo­te­ris... Ko­dėl su ja gy­ve­na? La­bai my­li? Ne­my­li, bet vis tiek ge­riau nei se­ne­lių glo­bos na­muo­se, nebenori į val­diš­kus na­mus, kur ne­tu­rė­jo net sa­vo kam­po dviem dė­žėms kny­gų pa­si­dė­ti. Da­bar kny­gos pas su­gy­ven­ti­nę, ga­li iš­si­trauk­ti ir skai­ty­ti ka­da pa­no­rė­jęs.

„Juk aš nie­ko blo­go ne­da­rau čia bū­da­mas“, – at­si­s­vei­ki­nant pa­sa­kė ir pra­si­ta­rė, jog tu­ri sva­jo­nę – ti­ki, jog ka­da nors dar pa­kils iš neįga­lio­jo ve­ži­mė­lio ir prie par­duo­tu­vės ne­be­sė­dės.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Nacionalinio vėžio instituto direktorius pataria, kas padės išvengti onkologinių ligų: 12 paprastų žingsnių (137)

Likdamas ištikimas bendrai Europos Sąjungos dvasiai norėčiau pasiūlyti savo idėją Lietuvai...

Laisvadienių kuriozai: jei pasiimsite 3, turėsite 10, ir tai ne vienintelė gera žinia (57)

Šių metų pabaiga pradžiugins netikėta galimybe – jei pasiimsite tris laisvadienius, ilsėtis...

Naktį eismo sąlygas sunkins plikledis (4)

Pirmadienio pavakarę šalyje oro temperatūra nuo 1 iki 4 laipsnių šilumos.

Šalia Danės upės gyvenančius žmones pasiekė baugus perspėjimas: nevaldomai kyla vanduo (11)

Klaipėdai naktį iš sekmadienio į pirmadienį išvengus potvynio, vis dar gresia kur rimti...

Pradėtas tyrimas dėl leidinio „Naisių žemė“ (78)

Nuo 2013 m. leidžiame laikraštyje „ Naisių žemė “ pilna politinės reklamos, tačiau jame...

Seibutis – apie sprendimą, padėjusį atgaivinti karjerą: širdis tabalavo (6)

Epizodinių vaidmenų atlikėjas, reikalingas tik ginantis – toks Renaldas Seibutis buvo...

Skandalingasis gydytojas pranešė, kad jam pavyko persodinti galvą negyvėliui (41)

Garsusis italų chirurgas Sergio Canavero paskelbė apie sėkmingai atliktą žmogaus galvos...

Gwen Stefani prakalbo apie negyjančias širdies žaizdas: ilgą laiką negalėjau to suprasti (1)

„Aš negalėjau niekada suprasti, kodėl man gyvenime taip daug kartų dužo širdis“, –...

Ilgam išnuomotas Palangos kempingas

Palangos (Nemirsetos) kempingas įgavo koncesininką – buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp...

Seksualiausias mados šou: „Victoria's Secret“ apatiniu trikotažu pasipuošusios manekenės gniaužė kvapą (6)

Pirmadienį Šanchajuje nugriaudėjo jau 22-ejus metus rengiamas „Victoria's Secret“ kolekcijos...