Lenk me­dį, kol jau­nas? Pa­so­di­nai, au­gi­nai, puo­se­lė­jai, su­gal­vo­jai pa­dai­lin­ti – nu­ge­nė­jai. Ir su­lau­kei bau­dos. Te­ri­to­ri­ją, ku­ria nie­kas ne­si­rū­pi­na, ke­lio­li­ka me­tų tvar­kę šiau­lie­čiai su­lau­kė „pa­dė­kos“ – bau­dos už še­šias nu­ge­nė­tas lie­pas.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock nuotr.

Tie­sa, prieš ket­ve­rius me­tus su­lauk­ta ir tik­ros pa­dė­kos – Me­de­ly­no ra­jo­no Laz­dy­nų gat­vės gy­ven­to­jai iš Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ga­vo po pa­dė­kos raš­tą už gra­žiai tvar­ko­mą ir pri­žiū­ri­mą te­ri­to­ri­ją.

Ne­nuos­ta­bu, nes pa­tys su­si­me­tę išas­fal­ta­vo jos da­lį, ap­tvė­rė ve­jas, šie­nau­ja grio­vį ir te­ri­to­ri­ją už jo, ku­rią dar ir nuo er­kių nu­purš­kia, pa­so­di­no lie­pų pa­lei gat­vę, gė­lių. No­rė­jo so­din­ti laz­dy­nus, juk gat­vė taip va­di­na­si, tik anuo­met ne­bu­vo laz­dy­nų me­džių pirk­ti. De­ja, praė­jus be­veik 20 me­tų, gat­vė­je tvy­ro slo­gi nuo­tai­ka.

Pri­sės­ki­te – bau­da iš­vers iš ko­to

„Ne­be­no­ri­me nie­ko tvar­ky­ti, nes nu­svi­lo­me, nors da­rė­me ge­ra. Vy­ras šie­met il­gai ne­pjo­vė žo­lės ki­ta­pus gat­vės, bet nu­si­lei­do, juk vai­kai su anū­kais at­va­žiuo­ja, no­ri po pie­vą pa­laks­ty­ti. Kai­my­nas „kie­tes­nis“ – sa­kė ne­bet­var­kys“, – pa­sa­ko­ja Laz­dy­nų gat­vės gy­ven­to­ja Al­ma B. Kas gi at­si­ti­ko šio­je idi­liš­ko­je gat­ve­lė­je?

Per­nai pa­va­sa­rį Šiau­liuo­se, Laz­dy­nų gat­vė­je, bend­ro nau­do­ji­mo vals­ty­bi­nė­je že­mė­je prie gy­ve­na­mo­jo na­mo, ne­tu­rė­da­mi nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­duo­to Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mo, gy­ven­to­jai nu­ge­nė­jo še­šias lie­pas. Už ne­tei­sin­gą ir sa­va­va­liš­ką me­džių ge­nė­ji­mą gy­ven­to­jus nu­bau­dė ir gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą ap­skai­čia­vo LR ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių mies­to agen­tū­ra. Pa­da­ry­ta ža­la ap­skai­čiuo­ta va­do­vau­jan­tis pa­tvir­tin­tais žel­di­nių at­ku­ria­mo­sios ver­tės įkai­niais ir įver­tin­ta… 3440 Lt.

„Pa­siū­lė pri­sės­ti. Ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti, kad už še­šias nu­ge­nė­tas lie­pas teks tiek daug su­mo­kė­ti. Net­gi ne nu­ge­nė­tas, o su­for­muo­tas. Lie­pa yra be­ne vie­nin­te­lis me­dis, ku­rio la­ją ga­li­ma for­muo­ti“, – pri­si­me­na Al­ma. Tie­sa, mo­te­riai il­gai teis­me te­ko įro­di­nė­ti, kad ji me­džius ne nu­pjo­vė, o nu­ge­nė­jo.

Dras­tiš­kas ge­nė­ji­mas ža­los ne­pa­da­ro?

„Lie­pas nu­ge­nė­jo­me no­rė­da­mi, kad į gy­ve­na­mą­jį na­mą pa­tek­tų dau­giau švie­sos, nu­pjo­vė­me tik da­lį ša­kų, bet ne vi­sus me­džius, to­dėl ma­no­me, kad nie­kaip ne­ga­lė­jo­me pa­žeis­ti jų gy­vy­bi­nių funk­ci­jų, nes me­džiai ža­liuo­ja. Be­veik 20 me­tų čia gy­ve­na­me. Lie­pas pa­tys pa­so­di­no­me, ge­ni­me nu­džiū­vu­sias ša­kas, pa­va­sa­rį ba­li­na­me, va­sa­rą lais­to­me. Be mū­sų dau­giau jo­mis nie­kas ne­si­rū­pi­na. Juk mū­sų dė­ka šie me­džiai au­ga, tai ko­dėl tu­ri­me at­ly­gin­ti kaž­kie­no su­gal­vo­tą ža­lą?“ – svars­tė lie­pas pa­so­di­nęs Rai­vy­das B.

Jo ma­ny­mu, dėl ža­los at­si­ra­di­mo iš da­lies tu­rė­tų bū­ti kal­ti ir val­di­nin­kai, ku­rie per tiek me­tų ne­su­ge­bė­jo tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo pa­rei­gos, t. y. pri­žiū­rė­ti me­džius ir juos ge­nė­ti. UAB „Šiau­lių ap­žel­di­ni­mas“ pa­tvir­ti­no, kad ši įmo­nė Laz­dy­nų gat­vė­je ne­vyk­dė jo­kių žel­di­nių prie­žiū­ros dar­bų.

Pa­vyz­dys, kad ge­nė­ji­mas, nu­pjau­nant be­veik vi­sas ša­kas, me­džiui ne­da­ro jo­kios ža­los, ga­lė­tų bū­ti prie Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riaus Vil­niaus gat­vė­je, Šim­šė­je, au­gan­čios lie­pos. Jos kas ke­le­rius me­tus bū­na dras­tiš­kai nu­ge­nė­tos – ka­mie­no vir­šu­je nu­ker­pa­mos ko­ne vi­sos ša­kos. Aiš­ku, toks „akib­rokš­tas“ ne­lie­ka gy­ven­to­jų ne­pas­te­bė­tas – jie ne­pa­ten­kin­ti skam­bi­na į Sa­vi­val­dy­bę ir pa­tį Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­rių.

Sky­riaus ve­dė­jo Al­vy­do Kuš­lei­kos tei­gi­mu, toks lie­pų ge­nė­ji­mas joms ža­los ne­da­ro – per me­tus jos atau­gi­na gra­žią la­ją. „Pen­ke­rius me­tus gy­ven­to­jams ban­do­me įro­dy­ti, kad ge­ni­mas me­dis yra ne su­ga­di­na­mas, o pa­gra­ži­na­mas. Pa­sa­ko­me, kad atei­tis pa­ro­dys“, – sa­kė jis. Tie­sa, iš Sa­vi­val­dy­bės bū­na gau­tas lei­di­mas me­džiams ge­nė­ti.

Miš­ko kir­tė­jams bau­dos ma­žes­nės

Ka­dan­gi Laz­di­jų gat­vės gy­ven­to­jai ge­ra va­lia ža­los neat­ly­gi­no, jiems bu­vo skir­ta ir 200 Lt bau­da, ku­rią teis­mas su­ma­ži­no iki 50 Lt. Tie­sa, pa­ti pa­da­ry­ta 3440 Lt ža­la teis­mo spren­di­mu bu­vo su­ma­žin­ta iki 800 Lt, nors Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pra­šė teis­mo ieš­ki­nį ten­kin­ti vi­siš­kai ir nu­ro­dė, kad me­dis bu­vu­sią for­mą įgis tik maž­daug po 10 me­tų.

Pa­ly­gin­ki­te – LR ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se ra­šo­ma, kad sa­va­va­liš­kai iš­kirs­tų me­džių ir krū­mų, au­gu­sių miš­ko že­mė­je, iš­trau­ki­mas ar­ba iš­ve­ži­mas be lei­di­mo, kai iš­trau­kia­ma ar iš­ve­ža­ma iki de­šim­ties kiet­met­rių me­džių ar krū­mų, pi­lie­čiams už­trau­kia bau­dą nuo 200 iki 400 Lt, kon­fis­kuo­jant ar­ba ne­kon­fis­kuo­jant trau­ki­mo ar ve­ži­mo prie­mo­nes. 16,5-22 kiet­met­riai – tiek me­die­nos tel­pa į me­dien­ve­žį au­to­mo­bi­lį be prie­ka­bos… O čia tik še­šios lie­pos, tiks­liau, nu­ge­nė­tos jų ša­kos!

Sa­vi­val­dy­bė tik dė­kin­ga

Al­ma ir Rai­vy­das pa­gal­bos ban­dė kreip­tis į mies­to val­džią. „Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­dė­ti Jums iš­veng­ti mo­kė­ji­mo už pa­da­ry­tą ža­lą ap­lin­kai ir skir­tos bau­dos, – su­lau­kė at­sa­ky­mo iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vla­do Da­mu­le­vi­čiaus. – Ap­gai­les­tau­ja­me dėl šio įvy­kio, nes esa­me įsi­ti­ki­nę, kad tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta iš pik­tos va­lios, grei­čiau iš ne­ži­no­ji­mo, sie­kiant kil­nių tiks­lų. Esa­me dė­kin­gi vi­siems Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jams, pa­de­dan­tiems pri­žiū­rė­ti mies­to bend­ro nau­do­ji­mo že­mės plo­tus. Ma­no­me, kad bū­ti­na ge­rin­ti Sa­vi­val­dy­bės ir gy­ven­to­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą, kad atei­ty­je pa­na­šūs at­ve­jai ne­pa­si­kar­to­tų.“

Pa­ti dėl lė­šų sty­giaus ne­pa­jėg­da­ma pa­si­rū­pin­ta tvar­ka mies­te, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ren­gia­si įpa­rei­go­ti dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jus tvar­ky­ti sa­vo kie­mus. Ke­ti­na­ma pa­sek­ti Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­vyz­džiu. Ten dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai yra įpa­rei­go­ti tvar­ky­ti sa­vo te­ri­to­ri­ją 20 met­rų nuo pa­sta­to. Kau­nie­čiai ban­dė Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą skųs­ti teis­mui, bet by­los ne­lai­mė­jo.

„Bu­vo įro­dy­ta, kad toks val­di­nin­kų spren­di­mas bu­vo tei­sė­tas. Da­bar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė svars­to to­kį pro­jek­tą, tik dar neaiš­ku, ko­kiu spin­du­liu rei­kės tvar­ky­tis“, – tei­gia V. Da­mu­le­vi­čius.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ren­gia Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą. Apie jį šią sa­vai­tę tu­rė­jo bū­ti in­for­muo­ti dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riai ir bend­ri­jų aso­cia­ci­jos at­sto­vai.

Ka­pi­nė­se – me­džių ge­no­ci­das

Vai­dos Bu­ra­čie­nės, UAB „Šiau­lių ap­žel­di­ni­mas“ ka­pi­nių tvar­ky­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­da­li­nio pro­jek­tų va­do­vės, tei­gi­mu, ka­pų atė­ję tvar­ky­ti žmo­nės daž­nai grie­bia­si įvai­rių prie­mo­nių, kad gre­ta au­gan­tys me­džiai „ne­šiukš­lin­tų“.

„Ne­pai­sant to, kad me­dis to­liau nuo ka­po, žmo­nės tin­gi rink­ti la­pus ir per me­tus dve­jus jį su­nai­ki­na – api­pjau­na ne­to­li šak­nų, nu­lu­pa žie­vę per sprin­dį, ko­kios nors che­mi­jos už­pi­la ar­ba nak­tį iš­rau­na“, – sa­kė ji.

Mo­ters tei­gi­mu, per se­zo­ną Gin­kū­nų ka­pi­nė­se pa­si­gen­da­ma maž­daug de­šim­ties me­džių, ran­da­mi pen­ki nu­džiu­vę. Kad din­go me­dis, Sa­vi­val­dy­bei ne­pra­ne­ša­ma. „Tiks­liai ne­ži­no­me, kur koks me­dis au­go, bet ei­da­mi pro ša­lį pa­gal­vo­ja­me – lyg ir bu­vo, bet ne­bė­ra, – sa­kė V. Bu­ra­čie­nė. – Dau­giau­sia me­džiai nai­ki­na­mi žie­mą, kai ne­vaikš­to­me po ka­pi­nes.“

Jei ka­pi­nių lan­ky­to­jas nu­ge­nė­jo me­dį, jis nė­ra griež­tai bau­džia­mas. „Ma­to­me, kad ša­ka nu­svi­ru­si truk­do prie ka­po priei­ti ar­ba yra nu­džiu­vu­si. Juk ne­gin­si žmo­gaus į Sa­vi­val­dy­bę dėl kiek­vie­nos ša­ke­lės, ku­rią nu­lau­žė pra­va­žiuo­jan­ti ma­ši­na. Duo­da­me te­pa­lo žaiz­dai už­tep­ti. Aiš­ku, sa­va­va­liš­kai ge­nė­ti ne­lei­džia­me. Lei­si ša­ką ap­ge­nė­ti, tai nu­pjaus pu­sę me­džio“, – tei­gė V. Bu­ra­čie­nė.

Bet jei ša­lia tam tik­ro ka­po nė­ra me­džių ar­ba jie pa­žeis­ti, tai juk tu­rė­tų bū­ti sa­vai­me su­pran­ta­ma, kas tai pa­da­rė? „Bė­da ta, kad žmo­nės, ga­vę Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą, ne­pra­ne­ša mums, ko­kį me­dį ke­ti­na nu­pjau­ti. To­kių lei­di­mų iš­duo­da­ma la­bai daug. Bū­na, kad jį ga­vę at­va­žiuo­ja me­džio pjau­ti sek­ma­die­nio va­ka­rą, kai ne­be­dir­ba­me“, – sa­kė ji.

Ne­ga­li­ma sa­va­va­liš­kai nei ge­nė­ti, nei so­din­ti

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Pal­mi­ros Lu­ko­šie­nės tei­gi­mu, no­rint ge­nė­ti Šiau­lių mies­te au­gan­čius sau­go­ti­nus žel­di­nius (me­džius ir krū­mus), au­gan­čius ne miš­ko že­mės bend­ro nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jo­se (par­kuo­se, skve­ruo­se, aikš­tė­se, prie gat­vių, ka­pi­nė­se ir ki­to­se vie­to­se), rei­kia tu­rė­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos iš­duo­tą lei­di­mą. Vi­so­je ša­lies te­ri­to­ri­jo­je sau­go­ti­ni me­džiai ge­ni­mi lai­kan­tis 2008 m. sau­sio 18 d. ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu Nr. D1-45 pa­tvir­tin­tų „Me­džių ir krū­mų prie­žiū­ros, van­dens tel­ki­nių, esan­čių žel­dy­nuo­se, ap­sau­gos, ve­jų ir gė­ly­nų prie­žiū­ros tai­syk­lių“ V sky­riaus rei­ka­la­vi­mų.Lei­di­mas rei­ka­lin­gas ir me­džiams so­din­ti.

Drau­džia­ma sa­va­va­liš­kai veis­ti žel­di­nius sa­vi­val­dy­bei ar vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­je ar pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mo­je te­ri­to­ri­jo­je ar ki­to­se te­ri­to­ri­jo­se, ne­si­lai­kant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų. Veis­ti žel­di­nius sa­vi­val­dy­bei ar vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­je ar pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mo­je te­ri­to­ri­jo­je ga­li­ma tik pa­gal nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­reng­tą pro­jek­tą ar­ba sche­mą, su­de­rin­tą su Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos, Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos bei Mies­to inf­rast­ruk­tū­ros sky­riais ir ga­vus lei­di­mą že­mės dar­bams vyk­dy­ti.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Konservatorių ir valstiečių kovoje – intriga: duomenys išsiskyrė (437)

Jau ne pirmą mėnesį populiariausių partijų viršūnėje tarpusavyje besivaržantys valstiečiai...

Pasibaigus pikantiškai istorijai vėl bus ieškomas vienos didžiausių valstybės įmonių vadovas (47)

Viena didžiausių valstybės įmonių, kurios darbuotojų kiekis pranoksta Prezidentūros, Seimo ir...

Trolių taikiniu tapo Grybauskaitė ir Skvernelis: dėl ko įsižeidė mongolai? (55)

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė supyko – pasirašė dekretą, kuriuo įvedamos sankcijos...

Policijos rankose – nauji pažangūs greičio matuokliai matys pažeidėją už 2 km (152)

Lietuvos policija iš kompanijos „Eurosec“ nusipirko pirmuosius pažangius nešiojamus...

Pirštu bedė į Rusiją: tai tarsi naujas karinis ginklas (279)

Europos Sąjunga trečiadienį surengė diskusiją apie Rusijos propagandos įtaką Bendrijai ir...

Pamatę, ką žmonės krauna į lesyklas, gamtininkai įspėja: balandėliai ir cepelinai šiukštu netinka

„Pats metas pradėti rūpintis paukščiais. Belieka įsigyti ar patiems pasigaminti lesyklėlę. Ir...

Apdovanojimą už gyvenimo nuopelnus atsiėmusiam Ilgauskui – skambūs LeBrono komplimentai (10)

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Lietuvos laiku išskirtinio pagerbimo sulaukė buvęs...

„Grei anatomijos“ žvaigždė parduoda prabangų namą (13)

Populiaraus serialo „Grei anatomija“ aktorė Ellen Pompeo parduoda savo prabangų namą...

Testas: 9 simptomai – gripas ar peršalimas? (7)

Devyni simptomai sieja gripą ir peršalimą . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai...

Paviešino, kokių dovanų pernai gavo britų karališkoji šeima: viena atkeliavo net iš kosmoso, pagerbta ir Markle

Nors vestuvės įvyks tik gegužės 19 d., būsimai nuotakai Meghan Markle jau teikiamos dovanos...