Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, tei­sė­ja Dia­na Ata­je­va, vie­ša­ja­me teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo pri­va­taus kal­ti­ni­mo by­lą.
© Shutterstock nuotr.

Rai­ti­nin­kų kai­mo gy­ven­to­jas ūki­nin­kas Juo­zas Drob­nys ap­kal­tin­tas, kad Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos pa­sta­te Mak­niū­nų kai­me Ra­są Ven­sla­va­vi­čie­nę pa­va­di­no „juo­da kai­li­niuo­ta var­na“ ir taip ją įžei­dė bei pa­že­mi­no.

Žo­džių „juo­do­ji fė­ja“ reikš­me pri­ver­tė pa­si­do­mė­ti net se­niū­ną

J.Drob­nys ne­pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs jam in­kri­mi­nuo­ja­mą vei­ką, R.Ven­sla­va­vi­čie­nės įžeis­ti ne­ke­ti­no. Pa­aiš­ki­no, kad įvy­kio die­ną se­niū­ni­jos pa­tal­po­se pas po­li­ci­jos ty­rė­ją Sau­lių Šiup­šins­ką vy­ko ap­klau­sa. Pas jį į ka­bi­ne­tą už­ėjo R.Ven­sla­va­vi­čie­nė, o jis li­ko lauk­ti se­niū­no pri­ima­ma­ja­me. Be jo, bu­vo rašt­ve­dė Bi­ru­tė Ba­ra­naus­kie­nė, so­cia­li­nės dar­buo­to­jos Dai­va Pa­de­gi­mie­nė ir Da­nu­tė Šmi­tie­nė. Kai iš ty­rė­jo ka­bi­ne­to iš­ėjo R.Ven­sla­va­vi­čie­nė, jis vi­so la­bo į ją man­da­giai krei­pė­si kom­pli­men­tu „juo­do­ji fė­ja“. Ki­lus triukš­mui, nes mo­te­ris įsi­žei­dė, jis net se­niū­no kom­piu­te­ry­je žiū­rė­jęs žo­džių „juo­do­ji fė­ja“ reikš­mės.

Sa­vo ruož­tu R.Ven­sla­va­vi­čie­nė tei­gė, kad J.Drob­nys net ke­le­tą kar­tų ją įžei­džia­mai pa­va­di­no ir taip ji bu­vo mo­ra­liš­kai vie­šai pa­že­min­ta ki­tų žmo­nių aki­vaiz­do­je, nu­ro­dė įvy­kio liu­di­nin­kus.

Pa­sa­ky­mo „juo­da kai­li­niuo­ta var­na“ liu­dy­to­jai ne­gir­dė­jo

Teis­me nė vie­nas liu­dy­to­jas ne­pa­tvir­ti­no pri­va­čios kal­tin­to­jos nu­ro­do­mų ap­lin­ky­bių.

S.Šiup­šins­kas gir­dė­jo, kai R. Ven­sla­va­vi­čie­nei po ap­klau­sos iš­ei­nant J.Drob­nys ją pa­va­di­no „juo­do­ji fė­ja“. Pra­šęs J.Drob­nio jos ne­įžei­di­nė­ti. Pas­ta­ra­sis tvir­ti­no, kad tai ne įžei­di­mas, tik taip ją gra­žiai pa­va­di­nęs.

Se­niū­nas Arū­nas Lau­kai­tis liu­di­jo, kad į jo ka­bi­ne­tą at­ėjęs kal­ti­na­ma­sis pa­sa­kė mo­ky­to­ją R.Ven­sla­va­vi­čie­nę pa­va­di­nęs „juo­dą­ja fė­ja“, ta ant jo su­py­ku­si, pra­šęs pa­žiū­rė­ti, ką ši fra­zė reiš­kia.

B.Ba­ra­naus­kie­nė taip pat gir­dė­ju­si pa­sa­ky­mą „juo­do­ji fė­ja“, nes bu­vo dar­bo vie­to­je.

Liu­dy­to­jos D.Pa­de­gi­mie­nė ir D.Šmi­tie­nė, dir­ban­čios se­niū­ni­jo­je so­cia­li­nė­mis dar­buo­to­jo­mis, gir­dė­jo, kai J.Drob­nys pa­sa­kė „juo­do­ji fė­ja“. D.Pa­de­gi­mie­nei ši fra­zė nu­skam­bė­jo kaip pa­ty­čia, D.Šmi­tie­nė pa­sa­ky­mą pa­va­di­no ne­įpras­tu krei­pi­niu, ku­ris bu­vo iš­tar­tas pa­kel­tu to­nu.

Liu­dy­to­jas Vy­tau­tas Mar­man­ta­vi­čius gir­dė­jo tik pa­sa­ky­mą „juo­do­ji fė­ja“. Jo nuo­mo­ne, ka­dan­gi pe­da­go­gai vi­si už­gau­lūs, nu­ken­tė­ju­sio­ji, ku­ri yra mo­ky­to­ja, ga­lė­jo ir su­pyk­ti.

Ap­klaus­ta liu­dy­to­ja Dei­va Pet­raus­kie­nė, dir­ban­ti se­niū­ni­jo­je va­ly­to­ja. R.Ven­sla­va­vi­čie­nės tei­gi­mu, ji net ke­le­tą kar­tų gir­dė­jo J.Drob­nio žo­džia­vi­mą­si. D.Pet­raus­kie­nė tei­gė jo­kio gin­čo tarp J.Drob­nio ir R.Ven­sla­va­vi­čie­nės ne­gir­dė­ju­si.

Dar vie­na liu­dy­to­ja, bib­lio­te­ko­je dir­ban­ti Be­rū­ta Sa­daus­kie­nė, tvir­ti­no, kad ne­ma­tė į bib­lio­te­ką at­ėju­sios R.Ven­sla­va­vi­čie­nės, gin­čo tarp jos ir J.Drob­nio ne­gir­dė­jo.

Nė vie­nas teis­mo po­sė­dy­je ap­klaus­tas liu­dy­to­jas ne­pa­tvir­ti­no pri­va­čios kal­tin­to­jos nu­ro­do­mų ap­lin­ky­bių, kad J.Drob­nys vi­sų žmo­nių aki­vaiz­do­je ją už­gau­liai pa­va­di­no „juo­da kai­li­niuo­ta var­na“ ir to­kiais žo­džiais ji bu­vo įžeis­ta bei pa­že­min­ta.

Kur šuo pa­kas­tas

By­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu pa­aiš­kė­jo, kad J.Drob­nio žmo­nai pri­klau­san­ti že­mė ri­bo­ja­si su R.Ven­sla­va­vi­čie­nės šei­mos že­mės ri­bo­mis. 2012 me­tų pa­va­sa­rį pra­dė­jus že­mės ma­ta­vi­mo dar­bus ki­lo ne­su­ta­ri­mų dėl že­mės skly­pų ri­bų. Pra­si­dė­jo nuo­la­ti­niai in­ci­den­tai ne tik tarp J.Drob­nio ir R.Ven­sla­va­vi­čie­nės, bet ir tarp jų ar­ti­mų šei­mos na­rių. Šias ap­lin­ky­bes pa­tvir­ti­no pa­ti pri­va­ti kal­tin­to­ja ir liu­dy­to­jai One­sa Ka­šė­tie­nė, A.Lau­kai­tis, D.Šmi­tie­nė.

S.Šiup­šins­kas tei­gė, kad šei­mos pyks­ta­si jau se­no­kai. Šie kon­flik­tai bu­vo nu­si­ri­tę net iki pro­ku­ra­tū­ros.

Įžei­di­mas ski­ria­si nuo ne­igia­mo ver­ti­ni­mo

Ne­ras­ta ob­jek­ty­vių įro­dy­mų, pa­tvir­ti­nan­čių J.Drob­nio pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Nu­sta­ty­ta, jog ap­lin­ky­bė, kad kal­ti­na­ma­sis pa­va­di­no R.Ven­sla­va­vi­čie­nę „juo­dą­ja fė­ja“, ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­ma kaip nu­si­kals­ta­ma vei­ka. Tik ne­de­ra­ma for­ma iš­reikš­ti ver­ti­ni­mai ga­li bū­ti pri­pa­žin­ti įžei­di­mu. Ir at­virkš­čiai: pa­do­ria for­ma iš­sa­ky­tas ne­igia­mas žmo­gaus ver­ti­ni­mas, nors su­kė­lęs ne­igia­mų emo­ci­jų, įžei­di­mu bau­džia­mo­jo pro­ce­so pras­me ne­lai­ky­ti­nas.

Kon­sta­tuo­ta, kad tei­sės sis­te­mo­je, be bau­džia­mo­sios tei­sės, yra pa­kan­ka­mai so­cia­li­nių tei­si­nių prie­mo­nių, ku­rio­mis as­muo, ma­nan­tis, jog jo tei­sės pa­žeis­tos, ga­li ap­si­gin­ti.

Teis­mas J.Drob­nį iš­tei­si­no ne­pa­da­rius vei­kos, tu­rin­čios nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Skambina pavojaus varpais: dabar visi vairuotojai turi ypatingai suklusti (133)

Tragiška avarija antradienio rytą užfiksuota Klaipėdoje, kur žuvo jaunas BMW vairuotojas....

Mokesčių pertvarka įgauna daugiau pilkų atspalvių (79)

Pristatydama siūlomas mokesčių permainas Vyriausybė teigė, kad jomis siekiama vienodesnio...

Prabangaus turto savininkus persekioja nemalonumai: tai griauna, tai stato, o iš tiesų jau bando parduoti (28)

Vilniuje, Šlaito gatvėje, susiklostė paradoksali situacija. Šiame sklype Statybos inspekcijai...

Vėžį vilnietei išdavė pakitę hemoglobino ir geležies rodikliai (2)

Vilnietė Irena yra viena iš socialinės iniciatyvos „ Drąsos ambasadoriai “, siekiančios...

Ūkininko darbininką pakabino pririšę prie virvės, mušė ir kankino elektra

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto...

Dramatiškame vaizdo įraše – iš Šiaurės Korėjos bėgantis karys papildyta 08.45 (36)

Trečiadienį JAV vadovaujama Jungtinių Tautų vadavietė (UNC)Seule paskelbė vaizdo įrašą, iš...

Į priešpriešinę juostą išvažiavusi vairuotoja sužalojo vyrą (2)

Trečiadienį 8.14 val. liudininkė policijai pranešė, kad Vilniuje, Gurių ir Suomių gatvių...

Žvaigždės Kinijoje: dominuojantis Motiejūnas – asmeninės statistikos kūrimo rojuje (10)

Sužaidus devynis turus Kinijos čempionate paskelbta priverstinė pertrauka dėl FIBA pasaulio...

Kijevas: Luhansko separatistų vadas Plotnickis pabėgo į Rusiją šaltinis: Maskva nusprendė pakoreguoti procesus (31)

Ukrainos prorusiškų separatistų paskelbtos apsišaukėliškos „Luhansko liaudies respublikos“...

46-erių mamos ir 17-metės dukros nuotraukos drebina internetą: ar atspėsite, kur yra kuri? (15)

Sunku tuo patikėti, tačiau šias moteris skiria beveik trys dešimtmečiai, skelbia mirror.co.uk.