aA
Artėjant moksleivių vasaros atostogoms jaunuoliai neretai pradeda ieškoti darbo vasaros sezonui, o darbdaviai susiduria su klausimu, kokie specialūs reikalavimai keliami nepilnamečių įdarbinimui? Šiame straipsnyje apžvelgsime pagrindinius teisinius reikalavimus, kuriuos būtina žinoti norint įdarbinti asmenis iki 18 metų.
<font color="#6699CC"><strong>Teisininko komentaras.</strong></font> Nepilnamečių įdarbinimas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Nors Darbo kodeksas (DK) numato, kad visiškas darbinis teisnumas ir veiksnumas atsiranda asmeniui, sukakusiam 16 metų, tačiau nepilnamečiai tam tikrus darbus gali pradėti dirbti jau sulaukę 14 metų amžiaus. Teisės aktuose, kalbant apie asmenis iki 18 metų, naudojama sąvoka jauni asmenys, iš kurių išskiriamos 2 grupės: vaikai (tai asmenys nuo 14 iki 16 metų) ir paaugliai (asmenys nuo 16 iki 18 metų). Ši jaunų asmenų klasifikacija svarbi, nes vaikams ir paaugliams taikomi skirtingi reikalavimai ir apribojimai priimant juos į darbą.

Pagrindiniai reikalavimai, susiję su nepilnamečių asmenų įdarbinimo tvarka, yra nustatyti DK, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme bei Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 138 patvirtintame „Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarką, darbo laiką, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąraše“ (toliau – Asmenų iki 18 metų įdarbinimo tvarka).

Jaunų asmenų įdarbinimas

Prieš priimant į darbą nepilnamečius asmenis darbdavys privalo įsitikinti, kad būsimas darbas nepriskiriamas prie jauniems asmenims draudžiamų darbų, taip pat ar darbo aplinkoje nėra sveikatai kenksmingų ar pavojingų veiksnių.

Darbdavys taip pat turi įvertinti, ar darbo vieta ir darbo aplinka atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus; pavojingų cheminių medžiagų naudojimą įmonėje ir galimą jų poveikį (būdą, koncentraciją darbo aplinkos ore, poveikio trukmę); darbo priemonių techninę būklę, pavojingų cheminių medžiagų saugojimo būklę, kad jauni asmenys dėl neatsargumo nebūtų jų paveikti; darbo, gamybos technologinių procesų organizavimą, darbo priemonių išdėstymą, kad jauni asmenys nepatektų į darbo vietas, kuriose naudojamos pavojingos cheminės medžiagos; jauno asmens gebėjimus suvokti ir vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jo fizines galimybes atlikti pavedamus darbus.

Jeigu įmonė priima į darbą jaunesnius kaip 18 metų darbuotojus, tuomet privaloma sudaryti tokių darbuotojų sąrašą.

Kaip jau minėjome, visišką darbinį teisnumą ir veiksnumą asmuo įgauna nuo 16 m., todėl su paaugliais nuo 16 m. darbo sutartys sudaromos bendra tvarka, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytą specifiką. Pavyzdžiui, prieš pradėdami dirbti jauni asmenys turi pasitikrinti sveikatą ir vėliau tikrintis kasmet, iki jiems sukaks 18 m. Darbo sutarties sudarymui su vaikais nuo 14 iki 16 m. taikomi papildomi reikalavimai.

Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas su 14-16 metų asmenimis

Pirma, darbdavys turi užtikrinti, kad vaikui nebūtų skiriamas darbas, kuris neįtrauktas į vaikams nuo keturiolikos metų leidžiamų dirbti lengvų darbų sąrašą.

Antra, darbdavys turi pateikti numatomų darbo sutarties sąlygų aprašymą vienam iš vaiko tėvų ar atstovui bei vaiko sveikatą prižiūrinčiam gydytojui, o mokslo metų laikotarpiu – taip pat ir mokyklai, kurioje vaikas mokosi. Tuomet darbdavys turi gauti vieno iš tėvų ar kito atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą, vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą (pažymą) su išvada apie vaiko sveikatą ir tinkamumą dirbti konkrečius darbus, o mokslo metų laikotarpiu – taip pat ir mokyklos raštišką sutikimą. Šiuos dokumentus kartu su gimimo liudijimo kopija darbdavys turi pridėti prie darbo sutarties.

Trečia, sudarius darbo sutartį per 3 darbo dienas reikia pranešti apie tai Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam inspektavimo skyriui (VDI), nurodant asmenis, iš kurių gauti anksčiau minėti dokumentai, informaciją apie darbo sutarties sąlygas – darbovietę (įmonę, įstaigą, organizaciją), padalinį, taip pat kitas darbo sutarties sąlygas (leidžiamo dirbti lengvo darbo pobūdį, sudaromas saugias ir sveikas darbo sąlygas, darbo funkcijas, darbo trukmę valandomis, poilsio pertraukų trukmę ir skaičių, darbo apmokėjimą, kuriuo paros metu ir kokiomis savaitės dienomis bus dirbama).

Darbdaviui nustatyta pareiga per 3 darbo dienas pranešti VDI, jei yra sudaroma, pakeičiama ar nutraukiama darbo sutartis su vaiku nuo14 iki 16 metų.

Ketvirta, nutraukti darbo sutartį galima bet kuriuo metu, jei yra vaiko, vieno iš tėvų ar įstatyminio atstovo, gydytojo arba mokyklos (mokslo metų laikotarpiu) reikalavimas. Tokiu atveju darbdavys informuoja VDI nurodydamas tokio reikalavimo pateikėją ir darbo sutarties nutraukimo priežastis. Darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės dėl svarbių priežasčių darbo sutartys su asmenimis iki 18 m. gali būti nutraukiamos tik ypatingais atvejais ir tik tuomet, jei palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus, o apie atleidimą iš darbo asmuo iki 18 m. turi būti įspėjamas ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius.

Jauniems asmenims draudžiami dirbti darbai

Bendras principas, kad vaikų iki 16 m. darbas yra draudžiamas, išskyrus jų fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus, kurie numatyti „vaikams nuo 14 iki 16 metų leidžiamų dirbti lengvų darbų“ sąraše (Asmenų iki 18 metų įdarbinimo tvarkos 15.2, 35 punktas). Pateikiamas darbų sąrašas yra baigtinis, o tai reiškia, kad sąraše nenumatyti darbai asmenims iki 16 metų yra draudžiami.

Vaikams leidžiami dirbti lengvi darbai yra, pavyzdžiui, daržų ravėjimas, uogų, vaisių skynimas, gėlių, pasodintų atvirame grunte, priežiūra, mažų naminių gyvuliukų ir paukščių priežiūra, reklamų, laikraščių, afišų klijavimas gatvių stenduose, laikraščių, reklaminių lankstinukų, pranešimų pristatymas į namus, įstaigas, laikraščių ir žurnalų pardavimas, prekių kainų žymėjimas, etikečių ant įvairių gaminių, pakų klijavimas, smulkių gaminių valymas, blizginimas nenaudojant kenksmingųjų medžiagų, stalų serviravimas (servetėlių, indų su prieskoniais dėliojimas ir panašiai), stalų valymas, drabužių ir kitų prekių demonstravimas.

Asmenims nuo 16 m. leidžiama dirbti visus darbus, išskyrus tuos, kurie įtraukti į „jauniems asmenims draudžiamų dirbti darbų“ sąrašą (Asmenų iki 18 metų įdarbinimo tvarkos 33 punktas). Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad jaunam asmeniui suteikiamas darbas turi būti saugus, nekelti pavojaus sveikatai, fiziniam, protiniam ir dvasiniam vystymuisi, nepakenkti mokymuisi.

Jaunų asmenų darbo ir poilsio laikas

Jauniems asmenims nustatomas sutrumpintas darbo laikas:

1) paaugliams – ne daugiau kaip 8 valandos per parą kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme per savaitę;

2) vaikams – iki 2 valandų per dieną mokslo metų laiku arba 7 valandos per dieną ir 35 valandos per savaitę, kai dirbama ne mažiau kaip savaitę ne mokslo metų laiku (šis darbo laikas gali būti pailgintas iki 8 valandų per dieną ir 40 valandų per savaitę vaikams, kuriems sukako 15 metų).

Paros nepertraukiamo poilsio laikas vaikams privalo būti ne trumpesnis kaip 14 valandų paeiliui, paaugliams – ne trumpesnis kaip 12 valandų paeiliui ir apimti laiką nuo 22 iki 6 valandos ryto. Jauniems asmenims, kurių darbo dienos trukmė yra ilgesnė kaip 4 valandos, privalo būti suteikta mažiausiai 30 minučių papildoma pertrauka, kuri įskaitoma į darbo laiką. Jauniems asmenims taip pat būtina suteikti ne mažiau kaip 2 poilsio dienas paeiliui per savaitę, vieną iš jų – sekmadienį.

Darbuotojams iki 18 metų taikomos garantijos

1. asmenims iki 18 metų negali būti nustatomas išbandymo terminas (DK 105 str. 3 d. 1 p.);

2. darbo sutartis darbdavio iniciatyva gali būti nutraukiama tik ypatingais atvejais ir tik tuomet, jei palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus (DK 129 str. 4 d.), o apie atleidimą iš darbo turi būti įspėjama ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius (DK 130 str. 1 d.);

3. nustatomas sutrumpintas darbo laikas (DK 145 str. 1 d. 1p.);

4. darbuotojo reikalavimu nustatomas ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas (DK 146 str. 1 d. 4 p.);

5. neleidžiama skirti dirbti viršvalandinius darbus ( DK 150 str. 3 d.);
6. draudžiama skirti dirbti naktį (DK 154 str. 3 d.);

7. negalima skirti budėti įmonėje arba namuose (DK 155 str. 4 d.);

8. skirti dirbti švenčių ir/ar poilsio dienomis galima skirti tik esant darbuotojo sutikimui (DK 161 str. 6 d., 162 str. 2 d.);

9. suteikiamos 35 kalendorinių dienų minimaliosios atostogos (DK 166 str. 2 d. 1 p.);

10. darbuotojas turi teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje (DK 169 str. 4 d. 1 p.);

11. negalima siųsti į tarnybinę komandiruotę (DK 220 str. 3 d.);

12. negali būti sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys (DK 256 str. 3 d.);

13. kitos garantijos nustatytos teisės aktuose.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Karo ekspertai: rusai pasiuto dėl Zelenskio vizitų (1)

Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N‘ Loaded“ ekspertų teigimu, mūšiai...

Atvėsino vieną karščiausių Eurolygos komandų: „Žalgiris“ Kaune paguldė ant menčių „Monaco“ (3)

Kauno „Žalgiris“ (16-15) dvigubą Eurolygos savaitę pradėjo pergalingai. Dėl vietos pirmajame...

Baimes dėl Biručio nuvijęs Maksvytis juokavo apie jo porininką: gerai, kad grįžo sužadėtinė

Kazys Maksvytis yra sakęs, kad jam patinka pergalės, paskutinę akimirką nudžiautos iš...

Prancūzijos URM vadovė apie santykius su Rusija: visiškai aišku, kad šiandien ne metas dialogui

Prancūzijos laikysena karo Ukrainoje klausimu nesikeitė ir išlieka principinė, sako šalies...

Agnė Keizikienė

Neuromokslininkė – apie vyriškumo šaltinį testosteroną: kas nutinka, kai jo ima trūkti ir kodėl neretai dėl to būna kalti patys vyrai? (1)

Dažnai vyriškumo hormonu vadinamas testosteronas turi ne vieną funkciją organizme, bet...

Jonathan Tirone

Kinijos vadovui – Putino akibrokštas (5)

Praėjus vos kelioms dienoms nuo Rusijos ir Kinijos vadovų susitikimo, pastarasis sulaukė Kremliaus...

Gintaras Čekonis

Vilniečio pastangos pamiršti buvusiąją baigėsi pažintimi su ekstravagantiška Natalija: prisiminus tą naktį iki šiol apima gėda

Sklandžiai išsiskirti – taip pat menas, pasakytų turintys didesnę tokio tipo procesų patirtį....

Ištrauktas netoli „Nord Stream“ dujotiekio pastebėtas objektas (1)

Iš Baltijos jūros dugno ištrauktas netoli dujotiekio „Nord Stream 2“ aptiktas objektas. Danijos...

Motiejūnas į Kauną gali grįžti ne tik per Eurolygos finalo ketvertą: „Žalgiris“ – mano svajonė

Kauno „Žalgirio“ (16-15) krepšininkai trečiadienio vakarą Nemuno saloje 79:70 pranoko...

Kas dešimta vaisingo amžiaus moteris gyvena su šia klastinga liga: gydytojas pasakė, kodėl ji neretai kalta ir dėl nevaisingumo

Lėtinė, progresuojanti, dažnu atveju – be jokių akivaizdžių simptomų. Apie endometriozės...