aA
Procesinis terminas – tai įstatymo ar teismo nustatytas laiko tarpas, per kurį teismas, bylos šalys ar kiti byloje dalyvaujantys asmenys turi ar gali atlikti tam tikrus procesinius veiksmus. Visų pirma procesiniai terminai įpareigoja teismą veikti operatyviai, jie turi užtikrinti, kad bylos nagrinėjimas nebus vilkinamas, kad teismo procesas bus greitas.
Kalendorius, laikas
Kalendorius, laikas
© K.Šatūno nuotr.
Tačiau kita vertus, procesiniai terminai įpareigoja ir proceso dalyvius – proceso greitumas priklauso ir nuo to, kaip jie laikosi nustatytų terminų, ar nepiktnaudžiauja savo teisėmis.

Taigi procesiniai terminai yra reikšmingi dėl to, kad, jų laikantis, ginčas teisme bus išspręstas operatyviai ir ekonomiškai. Tačiau tam, kad terminai nebūtų praleisti, reikia tinkamai juos skaičiuoti. Tam tikrais atvejais, jei terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių, jis gali būti atnaujintas. Taigi šiame straipsnyje bus kalbama apie tai, kaip skaičiuojami procesiniai terminai ir kokiais atvejais praleisti terminai yra atnaujinami.

Procesiniai terminai gali būti apibrėžiami tikslia kalendorine data (pvz. „iki 2007 metų rugsėjo 15 dienos“), įvykiu, kuris būtinai turi įvykti (pvz. ieškinio dalyką ar pagrindą galima pakeisti iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo) arba laiko tarpu (pvz. „per 14 dienų“). Nuo to, kaip yra apibrėžiamas terminas, priklauso jo skaičiavimas. Bet kokiu atveju termino eiga prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia. Pvz. 2007 metų rugpjūčio pirmą dieną gavus teismo nutartį, kurioje nurodyta, kad ieškinio trūkumus reikia pašalinti per 14 dienų nuo teismo nutarties įteikimo dienos, 14 dienų terminas prasideda rugpjūčio 2 dieną nulis valandų nulis minučių. Sudėtingiau yra su termino pabaiga:

1) jei terminas yra apibrėžtas tikslia kalendorine data, pvz. iki 2007 metų rugsėjo 15 dienos, jis baigiasi būtent nurodytą dieną, t.y. procesinius veiksmus dar galima atlikti ir rugsėjo 15 dieną, net jei nėra nurodyta „iki 2007 metų rugsėjo 15 dienos imtinai“. Tokią taisyklę suformulavo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje nr. 3K-3-130/2006;

2) jei terminas yra apibrėžtas įvykiu, kuris būtinai turi įvykti, terminas baigiasi įvykus tam įvykiui, pvz. priėmus nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje ieškovas nebegali keisti ieškinio dalyko ar pagrindo;

3) jei terminas yra apibrėžtas tam tikru laiko tarpu, pvz. „per 14 dienų“, jis baigiasi keturioliktą dieną, t.y. keturioliktoji termino diena yra paskutinė. Pvz. jei terminas prasideda 2007 metų rugpjūčio 2 dieną nulis valandų nulis minučių, jis baigsis rugpjūčio 15 dieną, ši diena bus paskutinė, kurią dar bus galima atlikti procesinį veiksmą.

Procesinį veiksmą galima atlikti iki paskutinės termino dienos 24 valandos nulis minučių. Tačiau procesiniai veiksmai dažniausiai turi būti atliekami teisme, o teismas dirba pagal nustatytas darbo valandas. Tokiu atveju procesinį veiksmą reikia atlikti iki teismo darbo laiko pabaigos. Žinoma, jei norima pvz. paduoti apeliacinį skundą, jį galima paduoti ne tiesiogiai teismui, o siųsti paštu. Tokiu atveju laišką galima išsiųsti iki paskutinės termino dienos 24 valandos nulis minučių ir terminas nebus praleistas, nepaisant to, kad teismas laišką gaus terminui jau pasibaigus.

Terminai gali būti skaičiuojami ne tik dienomis, bet ir metais, mėnesiais ar savaitėmis. Šiais atvejais terminų pabaigos taisykles geriausia iliustruoti pavyzdžiais:

1) 2007 metų rugpjūčio pirmąją dieną prasidėjęs 3 metų terminas baigsis 2010 metų rugpjūčio pirmąją dieną – ši diena bus paskutinė, kada bus galima atlikti procesinį veiksmą;

2) 2007 metų rugpjūčio trisdešimt pirmąją dieną prasidėjęs 6 mėnesių terminas baigsis 2008 metų vasario mėnesio 29 dieną. Jei vasario mėnuo atitinkamais metais turėtų 28 dienas, terminas baigtųsi 28 – ą dieną, nes įstatymas nustato taisyklę – jeigu metais ar mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga tenka tokiam mėnesiui, kuris atitinkamos dienos neturi, tai terminas pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną;

3) 2007 metų rugpjūčio penkioliktąją dieną, trečiadienį, prasidėjęs dviejų savaičių terminas baigsis rugpjūčio 29 – ąją dieną, taip pat trečiadienį, 24 valandą nulis minučių.

Į termino eigą įsiskaito visos ne darbo ir oficialių švenčių dienos, tačiau tais atvejais, kai paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Bendrosios ne darbo dienos kiekvieną savaitę yra šeštadienis ir sekmadienis, tačiau tam tikrais atvejais ne darbo dienos gali būti perkeliamos ir pvz. šeštadienis gali būti laikomas darbo diena, o penktadienis – ne.

Tiek įstatymo, tiek teismo nustatyti terminai, jei jie praleisti, gali būti atnaujinami. Tačiau įstatymas numato, kad terminas gali būti atnaujintas tik jei jis praleistas dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis. Įstatyme nėra išvardytas pavyzdinis sąrašas priežasčių, kurios laikomos svarbiomis – kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia teismas. Pvz. liga vienu atveju gali būti pripažinta svarbia priežastimi (pvz. jei asmuo pateko į avariją, gulėjo ligoninėje ir tikrai negalėjo laiku atlikti procesinių veiksmų), o kitu atveju – ne (jei tai pvz. paprasčiausias peršalimas).

Dėl to yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas klausimą, ar atnaujintinas terminas apeliaciniam skundui paduoti: „asmens liga pati savaime negali būti pripažįstama svarbia termino praleidimo priežastimi. Pažymėtina, kad įstatymas nereikalauja, jog asmuo apeliacinį skundą paduotų asmeniškai atvykdamas į teismą: apeliacijos teisę galima realizuoti pasiuntus apeliacinį skundą teismui paštu arba pavedus šį procesinį veiksmą atlikti atstovui. Liga svarbia apeliacinio apskundimo termino praleidimo priežastimi pripažintina priklausomai nuo to, kiek ji galėjo įtakoti sergančiojo asmens valią ar fizines galimybes paštu ar per atstovą savalaikiai paduoti skundą. Tik tuo atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, kad dėl jos asmuo apskritai negalėjo išreikšti savo valios arba ribojo jo fizines galias tokiu laipsniu, kad jis pats negalėjo apeliacinio skundo surašyti ir pasiųsti paštu ar pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu, gali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi”.

Savaime suprantama, kad įvairios stichinės nelaimės pripažįstamos svarbia termino praleidimo priežastimi; taip pat terminas visais atvejais bus atnaujintas, jei jis praleistas dėl teismo kaltės, pvz. teismas per 5 dienas turi išsiųsti teismo sprendimo nuorašą šaliai, nedalyvavusiai teismo posėdyje. Jei teismas pavėluos nuorašą išsiųsti, asmuo gali nespėti pasinaudoti teise paduoti apeliacinį skundą, kurį reikia paduoti per 30 dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos.

Spręsdamas dėl priežasties, dėl kurios praleistas terminas, svarbumo, teismas atsižvelgia ir į tai, kiek terminas yra praleistas. Terminai yra nustatyti tam, kad būtų užtikrintas teismo sprendimų priėmimo operatyvumas, civilinių teisinių santykių stabilumas. Atsižvelgiant į teismų praktiką, darytina išvada, kad kuo daugiau terminas yra praleistas, tuo svarbesnės turi būti jo praleidimo priežastis. LAT yra pasisakęs, kad jei terminas yra praleistas nedaug, svarbu tai, ar jis buvo praleistas sąžiningai, t.y. ar proceso dalyvis elgėsi sąžiningai, ar nepiktnaudžiavo savo teise. Jei terminas buvo praleistas nedaug ir tai įvyko dėl atsitiktinio įvykio, klaidos, jis turi būti atnaujintas.

Jei terminas praleistas daug, priežastys, dėl kurių taip atsitiko, turi būti labai svarbios, žodį “svarbios” suprantant kaip nuorodą į ekstraordinarias aplinkybes. Tokia yra LAT pozicija. Pažymėtina, kad ne visi procesiniai terminai gali būti atnaujinti. Įstatyme yra numatyti taip vadinamieji „naikinamieji terminai“, kuriems suėjus nebegali būti sprendžiama dėl termino atnaujinimo. Pvz. apeliacinis skundas turi būti paduodamas per 30 dienų, tačiau jei jis praleistas dėl svarbių priežasčių, galima teismo prašyti šį terminą atnaujinti, jei dar nėra praėję šeši mėnesiai nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo paskelbimo dienos. Jei jau yra praėję šeši mėnesiai, apeliacijos teisė yra prarasta.

Pareiškimas dėl praleisto termino atnaujinimo turi būti paduodamas tam teismui, kuriame reikėjo atlikti procesinį veiksmą. Kartu su šiuo pareiškimu turi būti atliekamas ir procesinis veiksmas – pvz. jei teismo prašoma atnaujinti terminą teismo nutarčiai apskųsti, kartu turi būti paduodamas ir surašytas skundas.

Dažnai tenka išgirsti nusiskundimų, kad ginčų sprendimas teisme labai užsitęsia. Tačiau juk procesiniai terminai ir yra nustatyti tam, kad teismo procesas būtų kuo operatyvesnis, todėl svarbu suprasti terminų reikšmę ir tinkamai tuo pasinaudoti.

Straipsnyje išdėstyta nuomonė nepretenduoja į absoliučią tiesą. Tai autoriaus nuomonė aktualiu klausimu, grindžiama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kuriai pritarti ar ne, yra kiekvieno asmens teisė.

Konsultacijas rengia VšĮ “Vilniaus universiteto Teisės klinika” – nemokamos teisinės konsultacijos, Vilnius, Vilniaus g. 25; tel: 8 (5) 231 28 00; el.paštas: teises.klinika@tf.vu.lt ; www.teisesklinika.lt

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
4.0000

Top naujienos

Nerimo apimtame Italijos regione dirbanti lietuvė – apie tikrąją padėtį: iš namų stengiamės neišeiti (225)

Kone kiekvieną dieną daugėja naujų koronaviruso užsikrėtimo atvejų – pasaulio žiniasklaida...

Kubilius: Šimonytė būtų geriausia premjerė – klausimas, ar Lietuva turės tokią galimybę (869)

„Politikai labai dažnai galvoja, kad jie jau žino atsakymus. Bet esame atėję į tokią stadiją,...

Austrijoje viešbutyje – baimė ir nerimas: dėl koronaviruso grėsmės paskelbtas karantinas (126)

Austrijoje, Alpių mieste Insbruke, uždarytas vienas viešbutis, paaiškėjus, kad koronavirusu...

Čempionų lyga: „Bayern“ dominavo Londone, „Barcelona“ atsitiesė Neapolyje (5)

UEFA Čempionų lygoje antradienį tęsėsi pirmasis aštuntfinalio etapo ratas. Platų žingsnį link...

Europoje daugėja koronaviruso atvejų: perspėja dėl kelionių – atšaukiami kai kurie skrydžiai Ispanijoje – dar trys atvejai (58)

Ne tik Italijoje šiuo metu daugėja naujų koronaviruso židinių, pranešama apie tai, kad...

Orai: vis dažniau pasirodys snaigės (5)

Trečiadienio dieną mūsų šalies orus lems ciklonas, kurio centras suksis virš Baltijos jūros....

Istorinėje Vilniaus vietoje – patirtis gomuriui už 5000 eurų: tai, kas įvyksta tarp šių sienų, liks mūruose (146)

Viešbutyje „ Pacai “ naujai atidarytas restoranas „Muros“, kuris pakeitė prieš tai...

„Real“ abejoja, ar verta rizikuoti dėl koronaviruso ir vykti žaisti Milaną (84)

Madrido „Real“ klubas dvejoja, ar kitą savaitę verta riziuoti ir keliauti į Italiją, kur turi...

Libaną purtančių neramumų centre atsidūręs lietuvis: niekada nemačiau tokių protesto akcijų (14)

Kai kalbama apie Artimuosius rytus, neišvengiama kalbos apie karą, konfliktus, tačiau prie...

Silvestras Dikčius

Australijos gaisrai pasauliui nusiuntė aiškesnę žinutę, nei visi klimato kaitos ekspertai kartu sudėjus (1)

Reportažų srautas gaisrų tema iš Australijos nutrūko prieš gerą mėnesį, bet liepsnų ir...