Į DELFI skaitytojo klausimą atsako teisininkas Aleksandras Kovalevskis

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris panaikino galimybę susigrąžinti teisę vairuoti suėjus pusei bausmės termino. Tačiau, ANK 3 straipsnio 3 dalis numato, kad įstatymas, nustatantis ar griežtinantis atsakomybę už administracinius nusižengimus arba kitaip sunkinantis administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ar asmens, kuriam paskirta, bet dar nebaigta vykdyti administracinė nuobauda, teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios.

Kadangi ANK nenumatytas specialiosios teisės grąžinimas anksčiau laiko, kaip tai buvo nustatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 329 straipsnyje, šiuo požiūriu ANK yra griežtesnis negu ATPK ir yra laikytinas kitaip asmens teisinę padėtį sunkinančiu įstatymu. Toks įstatymas, vadovaujantis ANK 3 straipsnio 3 dalimi, neturi grįžtamosios galios.

Tai iš esmės reiškia, kad nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti kokiam teisės aktui (ATPK ar ANK) galiojant buvo paskirta nuobauda už padarytą administracinį teisės pažeidimą (nepaklusimą pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę).

Jei nuobauda paskirta galiojant ANK, t. y. 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau, tuomet prašymas dėl teisės atėmimo termino sutrumpinimo yra negalimas. Tačiau jei nuobauda paskirta dar galiojant ATPK, t. y. iki 2017 m. sausio 1 d., tuomet asmuo turi galimybę prašyti teismo sutrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą vadovaujantis ATPK 329 straipsniu.

Šiame straipsnyje yra nustatyti specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka. Įstatymų leidėjas numatė, jog jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas), gavęs asmens prašymą, gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat gavęs ir Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą, sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą.

Vairuotojo pažymėjimas
Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, paskyrusi nuobaudą institucija gali, bet neprivalo sutrumpinti nuobaudos – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą, įvertinusi įstatymo nustatytas privalomas sąlygas (naujų pažeidimų teisės atėmimo laikotarpiu nepadarymas, darbdavio tarpininkavimas ir Vyriausybės įgaliotos institucijos pažyma apie kursų išklausymą) bei kitas svarbias administracinei atsakomybei aplinkybes.

Sprendžiant dėl galimybės sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo terminą, taip pat būtina įvertinti, ar pasiekti ATPK 20 straipsnyje įtvirtinti administracinės nuobaudos tikslai, be to, esminę reikšmę turi pažeidėjo asmenybė, jo požiūris į paskirtą administracinę nuobaudą.

Atkreiptinas dėmesys, kad teismai nagrinėdami tokio pobūdžio prašymus taip pat atsižvelgia ir į tai ar administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo praeityje buvo baustas už analogiškus pažeidimus ar kitokius administracinius teisės pažeidimus.

Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu aleksandras.kovalevskis@justicion.lt