aA
Aly­taus ra­jo­no mo­kyk­los kaip ir dau­gu­ma ša­lies švie­ti­mo įstai­gų nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­ti­ko va­kar (rugsėjo 2-ąją – DELFI). Moks­lo ir ži­nių die­nos šven­tė ry­te bu­vo nu­ma­ty­ta ir Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus kie­me­ly­je.
© DELFI / Domantas Pipas

Ta­čiau šven­tė ne­įvy­ko, nes į šį sky­rių ne­at­ėjo nė vie­nas mo­ki­nys. Vie­toj šven­tės sky­riaus mo­ky­to­jai su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus bei Dau­gų gim­na­zi­jos va­do­vais aiš­ki­no­si sa­vo at­ei­tį – ap­mo­kė­ji­mą už pra­sto­vas ir gre­sian­tį at­lei­di­mą iš dar­bo.

Ne­ri­mo skam­bu­čio su­lauk­ta vi­dur­va­sa­rį

Bu­vo pats vi­dur­va­sa­ris, kai mak­niū­niš­kiai skam­bi­no „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai ir reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad šio kai­mo pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cis sky­rius rug­sė­jį ga­li ne­su­lauk­ti nė vie­no mo­ki­nio.

Mat šią švie­ti­mo įstai­gą pra­ėju­siais moks­lo me­tais lan­kiu­sių vai­kų tė­vai jau ren­gia­si sa­vo at­ža­las leis­ti į ne­to­lie­se esan­čią Va­rė­nos ra­jo­no Mer­ki­nės gim­na­zi­ją, kai kas vai­kams vie­tos ieš­ko Aly­taus mies­to mo­kyk­lo­se.

Skam­bi­nu­sių­jų įsi­ti­ki­ni­mu, Aly­taus ra­jo­no val­džios at­sto­vai tu­rė­jo ži­no­ti to­kią pa­dė­tį ir steng­tis Mak­niū­nų kraš­to vai­kus sau­go­ti nuo iš­vy­ki­mo.

Va­kar ry­te nu­vy­kus į skelb­tą Moks­lo ir ži­nių šven­tės mi­nė­ji­mą Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus, veikiančio Raitininkų seniūnijoje, kie­me­ly­je bu­vo tuš­čia, nors ap­lin­ka su­tvar­ky­ta ir gal­būt vil­ta­si, kad šven­tė vis dėl­to įvyks.

Tuo la­biau kad apie šven­tę Dau­gų gim­na­zi­jos Mak­niū­nų sky­riu­je pra­ėju­sią sa­vai­tę skel­bė ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sa­vo tin­kla­la­py­je, in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­skleis­ta ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se.

Lais­vai bu­vo ga­li­ma pa­tek­ti į pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą vyk­džiu­sio sky­riaus pa­tal­pas.

Mo­kyk­la pa­si­ti­ko at­ra­kin­to­mis du­ri­mis, bet jos vi­du­je – spen­gian­ti ty­la. Kai ku­rio­se at­ra­kin­to­se kla­sė­se – ant sta­lų su­dė­lio­tos kny­gos, nu­va­ly­tos len­tos pa­reng­tos mo­ky­to­jų pa­si­svei­ki­ni­mui su mo­ki­niais.

Bu­vo at­ra­kin­tas ir mo­ky­to­jų kam­ba­rys. Ant sta­lo pui­ka­vo­si pil­na pin­ti­nė rau­do­nų­jų vy­nuo­gių, ant kė­džių pa­dė­tos ke­lios mo­ky­to­jų ran­ki­nės. Tai liu­di­jo, kad jie bu­vo pa­si­ren­gę pra­dė­ti nau­juo­sius moks­lo me­tus.

Šio sky­riaus pe­da­go­gus su­ra­do­me se­niū­ni­jos lais­va­lai­kio sa­lė­je dis­ku­tuo­jan­čius su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju Jo­nu Že­mai­čiu ir Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos, ku­riai pa­val­dus Mak­niū­nų sky­rius, di­rek­to­riu­mi Al­man­tu Ja­ki­ma­vi­čiu­mi.

Pe­da­go­gus do­mi­no jų at­ei­tis

Pe­da­go­gų vei­duo­se ne­si­ma­tė šven­ti­nės nuo­tai­kos, jų mo­ki­niai ne­pa­ger­bė gė­lių žie­dais. A.Ja­ki­ma­vi­čiaus tei­gi­mu, jiems da­bar bus mo­ka­ma už pra­sto­vas, kai kam ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas dar­bas.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas J.Že­mai­tis sa­kė, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ėmus spren­di­mą dėl Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus per­tvar­ky­mo, ti­kė­ti­na, į Dau­gų gim­na­zi­jos Mak­niū­nų iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rių, dar­bo ne­te­kę šios švie­ti­mo įstai­gos dar­buo­to­jai gaus įspė­ji­mus apie at­lei­di­mą iš dar­bo.

Mak­niū­nų sky­riu­je kar­tu su ant­ra­ei­li­nin­kais dir­bo apie 20 pe­da­go­gų.

Pra­ėju­siais moks­lo me­tais čia bu­vo apie 40 mo­ki­nių, ku­rie lan­kė 1–10 kla­ses.

Dau­gų gim­na­zi­jos skai­čia­vi­mu, Mak­niū­nų sky­rių tu­rė­jo pa­si­rink­ti dau­giau­sia 26 mo­ki­niai. Ta­čiau, A.Ja­ki­ma­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, jie iš­si­va­ži­nė­jo ke­tu­rio­mis kryp­ti­mis – į Mer­ki­nę, Alo­vę, Aly­tų ir Dau­gus.

Aly­taus ra­jo­ne vei­kia še­šios gim­na­zi­jos – Sim­no, But­ri­mo­nių, Pi­va­šiū­nų, Mi­ros­la­vo, Dau­gų Vla­do Mi­ro­no ir Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus. Taip pat Sim­no spe­cia­lio­ji bei Me­no ir spor­to mo­kyk­los.

Trys gim­na­zi­jos tu­ri sky­rius. But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja – Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cį sky­rių, Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­ja – Ūd­ri­jos pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cį sky­rių. Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja – Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rių ir da­bar mo­ki­nių ne­su­lau­ku­sį Mak­niū­nų sky­rių.

Pra­ėju­siais moks­lo me­tais ra­jo­no mo­kyk­lo­se bu­vo 1 tūkst. 507 1–12 kla­sių mo­ki­niai, o kar­tu su prieš­mo­kyk­li­nu­kais – 1 tūkst. 597.

Ke­le­rius me­tus iš ei­lės dau­giau kaip 1 tūkst. Aly­taus ra­jo­no mo­ki­nių pa­si­ren­ka Aly­taus mies­to mo­kyk­las.

Iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis, šiais moks­lo me­tais ra­jo­no mo­kyk­lo­se 1–12 kla­sių mo­ki­nių su­ma­žės maž­daug 100.

Per­nykš­tį rug­sė­jį mo­ki­nių ne­su­lau­kė Ku­me­čių mo­kyk­la

Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį nė vie­nas mo­ki­nys ne­at­ėjo į Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ku­me­čių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rių ir jį te­ko už­da­ry­ti.

Tad Aly­taus ra­jo­ne jau tam­pa vos ne tra­di­ci­ja, kai rug­sė­jį mo­kyk­lų du­rų ne­pra­ve­ria nė vie­nas mo­ki­nys.

Prieš tre­jus me­tus taip at­si­ti­ko su Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ta­lo­kių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­mi. Prieš še­še­rius me­tus to­kia si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Vai­so­džių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je ir tuo­me­čio Mak­niū­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cen­tro Ne­mu­nai­čio pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je.

Da­bar mo­ki­nių ne­su­lau­ku­si Mak­niū­nų mo­kyk­la prieš dve­jus me­tus ta­po Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos sky­riu­mi.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(27 žmonės įvertino)
4.1852

Top naujienos

Buvę kitų prezidentų patarėjai Nausėdai vertinimų negaili: tik dabar pasimatė tikrosios prezidento pažiūros (225)

Nuo iškilmingos naujojo prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos jau praėjo 100 dienų. Buvę...

Mirtį sėjusiai grupuotei „Vagner“ artėja galas: Putinas negalėjo atleisti už fiasko Sirijoje (41)

Po mirtinos nesėkmės Sirijoje Vladimiras Putinas parodė samdinių grupei „ Vagner “ jos...

Gaisro Alytuje užgesinti nepavyksta, uždrausta dirbti šalia esančioms įmonėms papildyta 12:08 (106)

Alytaus Ekstremalių situacijų komisija sekmadienį uždraudė dirbti Pramonės rajone, kur toliau...

Patyręs prancūzų onkologas pataria, kaip užkirsti vėžiui kelią: yra 7 auksinės taisyklės (5)

Daugiau nei keturiasdešimties metų su onkologiniais pacientais dirbantis prancūzų gydytojas dr....

Po įvykių Vokietijoje – nerimą keliančios užuominos: jau esama tokių, kurie rimtai svarsto palikti šalį (452)

Vokietijoje tebesitęsia po Halės išpuolio įsiplieskusios diskusijos apie šalyje stiprėjantį...

Metų seklys: gaujos jautėsi drąsiai, bet policija išdaužė visus   (63)

DELFI, bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, tęsia kasmetinį pasakojimų ciklą „ Metų seklys...

Aidas Puklevičius: manęs galima nemėgti dėl trijų priežasčių

DELFI TV laidoje „Publikos nuomonė“ apsilankęs Aidas Puklevičius teigia, kad lietuviams vis...

Naujam mokesčiui nepritaria: jis tik dar labiau padidins atskirtį mūsų visuomenėje (10)

Sparčiai vystantis pasaulio ekonomikai, nors ir nenorime to, yra sudeginama vis daugiau įvairaus...

Vilnius – pilnas gyvūnų: skulptūrose įamžinti ir katinas, ir ožka

Po visą Vilnių išsimėčiusios gyvūnų skulptūros traukia praeivių žvilgsnius....

Raudonasis turizmas Kinijoje: milijardas gyventojų raginamas lankyti „šventas“ Mao vietas (5)

Persirengusios raudongvardiečių uniformomis, Gao Hongli ir grupelė kitų vaikų darželių...