aA
Aly­taus ra­jo­no mo­kyk­los kaip ir dau­gu­ma ša­lies švie­ti­mo įstai­gų nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­ti­ko va­kar (rugsėjo 2-ąją – DELFI). Moks­lo ir ži­nių die­nos šven­tė ry­te bu­vo nu­ma­ty­ta ir Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus kie­me­ly­je.
Švietimo problemos – visu gražumu: mokyklos, į kurias rugsėjį neatėjo nė vienas mokinys
© DELFI / Domantas Pipas

Ta­čiau šven­tė ne­įvy­ko, nes į šį sky­rių ne­at­ėjo nė vie­nas mo­ki­nys. Vie­toj šven­tės sky­riaus mo­ky­to­jai su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus bei Dau­gų gim­na­zi­jos va­do­vais aiš­ki­no­si sa­vo at­ei­tį – ap­mo­kė­ji­mą už pra­sto­vas ir gre­sian­tį at­lei­di­mą iš dar­bo.

Ne­ri­mo skam­bu­čio su­lauk­ta vi­dur­va­sa­rį

Bu­vo pats vi­dur­va­sa­ris, kai mak­niū­niš­kiai skam­bi­no „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai ir reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad šio kai­mo pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cis sky­rius rug­sė­jį ga­li ne­su­lauk­ti nė vie­no mo­ki­nio.

Mat šią švie­ti­mo įstai­gą pra­ėju­siais moks­lo me­tais lan­kiu­sių vai­kų tė­vai jau ren­gia­si sa­vo at­ža­las leis­ti į ne­to­lie­se esan­čią Va­rė­nos ra­jo­no Mer­ki­nės gim­na­zi­ją, kai kas vai­kams vie­tos ieš­ko Aly­taus mies­to mo­kyk­lo­se.

Skam­bi­nu­sių­jų įsi­ti­ki­ni­mu, Aly­taus ra­jo­no val­džios at­sto­vai tu­rė­jo ži­no­ti to­kią pa­dė­tį ir steng­tis Mak­niū­nų kraš­to vai­kus sau­go­ti nuo iš­vy­ki­mo.

Va­kar ry­te nu­vy­kus į skelb­tą Moks­lo ir ži­nių šven­tės mi­nė­ji­mą Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus, veikiančio Raitininkų seniūnijoje, kie­me­ly­je bu­vo tuš­čia, nors ap­lin­ka su­tvar­ky­ta ir gal­būt vil­ta­si, kad šven­tė vis dėl­to įvyks.

Tuo la­biau kad apie šven­tę Dau­gų gim­na­zi­jos Mak­niū­nų sky­riu­je pra­ėju­sią sa­vai­tę skel­bė ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sa­vo tin­kla­la­py­je, in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­skleis­ta ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se.

Lais­vai bu­vo ga­li­ma pa­tek­ti į pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą vyk­džiu­sio sky­riaus pa­tal­pas.

Mo­kyk­la pa­si­ti­ko at­ra­kin­to­mis du­ri­mis, bet jos vi­du­je – spen­gian­ti ty­la. Kai ku­rio­se at­ra­kin­to­se kla­sė­se – ant sta­lų su­dė­lio­tos kny­gos, nu­va­ly­tos len­tos pa­reng­tos mo­ky­to­jų pa­si­svei­ki­ni­mui su mo­ki­niais.

Bu­vo at­ra­kin­tas ir mo­ky­to­jų kam­ba­rys. Ant sta­lo pui­ka­vo­si pil­na pin­ti­nė rau­do­nų­jų vy­nuo­gių, ant kė­džių pa­dė­tos ke­lios mo­ky­to­jų ran­ki­nės. Tai liu­di­jo, kad jie bu­vo pa­si­ren­gę pra­dė­ti nau­juo­sius moks­lo me­tus.

Šio sky­riaus pe­da­go­gus su­ra­do­me se­niū­ni­jos lais­va­lai­kio sa­lė­je dis­ku­tuo­jan­čius su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju Jo­nu Že­mai­čiu ir Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos, ku­riai pa­val­dus Mak­niū­nų sky­rius, di­rek­to­riu­mi Al­man­tu Ja­ki­ma­vi­čiu­mi.

Pe­da­go­gus do­mi­no jų at­ei­tis

Pe­da­go­gų vei­duo­se ne­si­ma­tė šven­ti­nės nuo­tai­kos, jų mo­ki­niai ne­pa­ger­bė gė­lių žie­dais. A.Ja­ki­ma­vi­čiaus tei­gi­mu, jiems da­bar bus mo­ka­ma už pra­sto­vas, kai kam ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas dar­bas.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas J.Že­mai­tis sa­kė, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ėmus spren­di­mą dėl Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus per­tvar­ky­mo, ti­kė­ti­na, į Dau­gų gim­na­zi­jos Mak­niū­nų iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rių, dar­bo ne­te­kę šios švie­ti­mo įstai­gos dar­buo­to­jai gaus įspė­ji­mus apie at­lei­di­mą iš dar­bo.

Mak­niū­nų sky­riu­je kar­tu su ant­ra­ei­li­nin­kais dir­bo apie 20 pe­da­go­gų.

Pra­ėju­siais moks­lo me­tais čia bu­vo apie 40 mo­ki­nių, ku­rie lan­kė 1–10 kla­ses.

Dau­gų gim­na­zi­jos skai­čia­vi­mu, Mak­niū­nų sky­rių tu­rė­jo pa­si­rink­ti dau­giau­sia 26 mo­ki­niai. Ta­čiau, A.Ja­ki­ma­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, jie iš­si­va­ži­nė­jo ke­tu­rio­mis kryp­ti­mis – į Mer­ki­nę, Alo­vę, Aly­tų ir Dau­gus.

Aly­taus ra­jo­ne vei­kia še­šios gim­na­zi­jos – Sim­no, But­ri­mo­nių, Pi­va­šiū­nų, Mi­ros­la­vo, Dau­gų Vla­do Mi­ro­no ir Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus. Taip pat Sim­no spe­cia­lio­ji bei Me­no ir spor­to mo­kyk­los.

Trys gim­na­zi­jos tu­ri sky­rius. But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja – Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cį sky­rių, Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­ja – Ūd­ri­jos pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cį sky­rių. Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja – Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rių ir da­bar mo­ki­nių ne­su­lau­ku­sį Mak­niū­nų sky­rių.

Pra­ėju­siais moks­lo me­tais ra­jo­no mo­kyk­lo­se bu­vo 1 tūkst. 507 1–12 kla­sių mo­ki­niai, o kar­tu su prieš­mo­kyk­li­nu­kais – 1 tūkst. 597.

Ke­le­rius me­tus iš ei­lės dau­giau kaip 1 tūkst. Aly­taus ra­jo­no mo­ki­nių pa­si­ren­ka Aly­taus mies­to mo­kyk­las.

Iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis, šiais moks­lo me­tais ra­jo­no mo­kyk­lo­se 1–12 kla­sių mo­ki­nių su­ma­žės maž­daug 100.

Per­nykš­tį rug­sė­jį mo­ki­nių ne­su­lau­kė Ku­me­čių mo­kyk­la

Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį nė vie­nas mo­ki­nys ne­at­ėjo į Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ku­me­čių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rių ir jį te­ko už­da­ry­ti.

Tad Aly­taus ra­jo­ne jau tam­pa vos ne tra­di­ci­ja, kai rug­sė­jį mo­kyk­lų du­rų ne­pra­ve­ria nė vie­nas mo­ki­nys.

Prieš tre­jus me­tus taip at­si­ti­ko su Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ta­lo­kių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­mi. Prieš še­še­rius me­tus to­kia si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Vai­so­džių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je ir tuo­me­čio Mak­niū­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cen­tro Ne­mu­nai­čio pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je.

Da­bar mo­ki­nių ne­su­lau­ku­si Mak­niū­nų mo­kyk­la prieš dve­jus me­tus ta­po Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos sky­riu­mi.

Alytaus naujienos
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(27 žmonės įvertino)
4.1852

Top naujienos

Vaizdo įraše – tikroji reakcija: ginkluotas Lukašenka juoką sukėlė net omonininkams (176)

Iniciatyva „By_Pol“, kuri vienija Baltarusijos jėgos žinybų darbuotojus, perėjusius į...

Parduotuvės atšaukia akcijas, muges, bet palieka nuolaidas ir kainų leidinius: sako, kitaip būtų neatsakinga (25)

Prekybos tinklai kone per dieną ėmėsi vykdyti naują Vyriausybės rekomendaciją – atšaukia...

Arūnas Milašius. Krizių skambučiai: viena jau prasidėjo, kita pakeliui

Nors kol kas žinių, kad ekonomika sėkmingai dorojasi su krize yra, tačiau vargu ar bus taip, kad...

Konstitucijos ekspertas įspėja: savo pareiškimais Nausėda jau įvarė save į kampą (760)

Prezidentas Gitanas Nausėda susitikimų maratoną su premjerės Ingridos Šimonytės teikiamais...

Seimo vicepirmininku patvirtintas Jarutis: mūsų taktika pasiteisino (24)

Seimas ketvirtadienį po slapto balsavimo patvirtino „valstietį“ Joną Jarutį Seimo...

Gamtos ženklus suprantanti dzūkė Janina jau žino, kokie orai bus per Kalėdas ir kada prasidės tikroji žiema (13)

Gamtos ženklus stebinti marcinkoniškė Janina Janušauskienė sako, kad baltų Kalėdų šiemet...

Vilniaus mažasis teatras | D+ nariams

„Sprendžiant Hedą“ – Vilniaus mažojo teatro nuotolinė premjera. Žiūrėkite Delfi jau dabar

Vilniaus mažojo teatro (VMT) ir jaunosios kartos režisierės Uršulės Bartoševičiūtės...

Drabužiai, kuriems neretai išleidžiame per daug – o juk pirkti galime perpus pigiau

Pernelyg rėksmingi, žėrintys, etiketėmis išmarginti drabužiai visada atrodo pigiai, ir nesvarbu,...

Edgaras Savickas | D+ nariams

Valstybių skoloms šturmuojant aukštumas, ekonomistai įspėja: gali grįžti „diržų veržimosi“ politika (3)

Po pandemijos į Europą gali grįžti taip vadinama „diržų veržimosi“ politika, pasižyminti...

Viskas, ką turite žinoti apie miltus: paaiškino, kurie miltai kuriems kepiniams tinka geriausiai aptartos 5 populiariausios rūšys

Pirmojo karantino metu net du trečdaliai lietuvių kepė namuose, dalis iš jų – atrado kepimą,...

|Maža didelių žinių kaina