Tuo metu ir VDA rektorius Audrius Klimas, ir Kauno fakulteto dekanas Jonas Audėjaitis sako, kad L. Tuleikis su studentėmis netinkamai elgėsi paskaitų metu. Tą rodo būrio studenčių pasirašyta peticija. Be to, priduria dekanas, L. Tuleikis fakultete nebeturėtų kam dėstyti – pastaraisiais metais į katedrą studentai nebestoja.

Po neigiamo įvertinimo sekė studentų peticija

L. Tuleikis savo pasitraukimo iš VDA priežastis išdėstė feisbuko paskyroje.

„Galima atsakinėti ilgai, bet paprasčiausias atsakymas būtų toks, kad niekas neturėtų finale apversti rezultato, kurio siekimas truko visus metus, dėl kurio buvo nuosekliai dirbama ir dėl kurio buvo padaryti visi reikiami susitarimai. Negali darbo pabaigoje būti pakeisti susitarimai ir blogiausiai dalyvavę tapti geriausiais“, – situaciją paaiškino L. Tuleikis.

L. Tuleikis architektūros studentams dėstė architektūrinį projektavimą. Jis aiškina gegužę triskart kreipęsis į katedrą informuodamas apie nuolatinį paskaitų praleidinėjimą ir prastą darbinę atmosferą grupėje.

Gegužės 12 d. vykusios egzamininės peržiūros metu, kada visi katedros dėstytojai kolegialiai vertino 3 kurso studentų darbus, dviem studentėms „dėl nepatenkinamo darbo proceso viso semestro metu“ parašyti nepatenkinami pažymiai. Pasak dėstytojo, viena jų be pateisinamos priežasties buvo praleidusi 39 proc., kita – 32 proc. paskaitų.

Jo tvirtinimu, studentės jautėsi neteisingai įvertintos, o viena replikavo „Ką.., jūs turbūt juokaujate!.. Aš moku virš dviejų tūkstančių eurų, o jūs man drįstate skolą rašyt!!!“. Studentės dėstytojui esą išsakė nuoskaudas dėl „neteisingo“ vertinimo ir kaltino katedrą bei fakultetą dėl blogų studijavimo sąlygų.

Dėstytojo aiškinimu, maždaug už savaitės studentės su mamomis atėjo pas fakulteto dekaną prof. J. Audėjaitį kalbėtis dėl „neteisingų skolų“. Gegužės 13 d., jo tvirtinimu, parašyta „studentų ir tėvų grupės peticija“, kurioje cituojami studentų anketinės apklausos rezultatai.


Gegužės 19 d. įvyksta katedros posėdis, kuriame L. Tuleikis svarstomas „dėl nekompetencijos ir netinkamo paskaitų vedimo“. L. Tuleikis įrodinėja esąs studenčių šmeižiamas ir paprašo katedros imtis objektyvaus tyrimo, kad būtų apginta katedros dėstytojo reputacija. Pasak L. Tuleikio, fakulteto dekanas prof. J. Audėjaitis visus įkalbinėjo anuliuoti studentėms parašytas skolas.
Katedra su tuo nesutiko. Dėstytojas sako buvęs įkalbinėjamas nesiimti jokių viešų veiksmų dėl studenčių šmeižto – esą tai gali pakenkti fakulteto reputacijai.

Birželio 3 d. įvyksta fakulteto tarybos posėdis, jame L. Tuleikis pasisako esantis studentų šmeižiamas nebūtais dalykais. Jis sako sužinojęs, kad dekanas iš savo pavaldinių sudarė komisiją, kuri nustatė, kad vertinant katedra pažeidė procedūras, todėl katedros vertinimus panaikino ir grąžino katedros vedėjui įvertinti. Pasak L. Tuleikio, katedros vedėjas, pažeisdamas studijų reglamentą, ištaisė neigiamus pažymius į teigiamus ir visur sudėjo savo parašus.

Tą pačią dieną L. Tuleikis skubiai nuvažiavo į Vilnių ir susitiko su VDA rektoriumi prof. A. Klimu. Dar po savaitės L. Tuleikis parašė raštą VDA rektoriui, Senato pirmininkei, Studijų tarnybai ir Studijų kokybės skyriaus vedėjai dėl neteisėtų veiksmų Kauno fakultete ištaisant studentų vertinimo rezultatus. L. Tuleikis taip pat parašė raštą VDA Akademinės etikos komisijai dėl prof. J. Audėjaičio galimai neetiško elgesio šiuose studentų skundo įvykiuose. Tačiau jis sako sužinojęs, kad dėl atostogų skundas bus apsvarstytas tik rudenį.

Linas Tuleikis, nuotr. vda.lt
Prieš pat Jonines L. Tuleikis pamatė rektoriaus įsakymą: skirti papeikimus dekanui J. Audėjaičiui, prodekanei Kristinai Daubarytei, Architektūros katedros vedėjui Edmundui Jackui už neteisėtą vertinimų pakeitimą ir jam pačiam už nesavalaikį katedros informavimą apie paskaitų praleidinėjimą. L. Tuleikis nusiuntė raštą rektoriui pasiteisindamas, kad į katedrą kreipėsi nepraėjus pirmam semestro mėnesiui ir pareikalavo grąžinti neteisėtai pakeistus vertinimo rezultatus studentėms skolininkėms.

Birželio 27 d. į Kauną atvyksta pats rektorius. L. Tuleikis pasakoja, kad atėjęs į dekanatą rado sėdint keturias skundą pasirašiusias studentes ir vienos jų tėvelį. „Visų išklausęs, rektorius kreipėsi į studentes ir tėvelį sakydamas, kad dabar studenčių pažymiai ištaisyti neteisėtai, bet, jei studentė dabar tuoj pat parašytų apeliaciją, tai būtų galima juos ištaisyti teisėtai“, – aiškina L. Tuleikis.
Pasak L. Tuleikio, rektorius ir dekanas puolė studentę įkalbinėti rašyti apeliaciją, nes nėra kito kelio ištaisyti jos vertinimą. Jo teigimu, rektorius pavedė dekanui sudaryti apeliacinę komisiją.

Birželio 28 d. įvyko apeliacinės komisijos posėdis. Čia L. Tuleikis priminė, kad apeliaciją studentas gali pateikti per 3 dienas nuo įvertinimo, tačiau esą išgirdo, kad rektorius tai leido padaryti išimties tvarka.

„Apeliacinė komisija neatsižvelgė į dalyką vedusio dėstytojo paaiškinimus, nesidomėjo studijų procesu ir studentes pervertino – vienai pakeliant pažymį 4, kitai 3 balais, parašydami 8 ir 7 studentėms, be pateisinimo praleidusioms 39 proc. ir 32 proc. paskaitų, tuo įtvirtindami teisę į gerą įvertinimą net nedalyvaujant studijų procese“, – skundžiasi architektas.

Kitą dieną L. Tuleikis sužinojo apeliacinės komisijos verdiktą. Pasak jo, toks įvertinimas apvertė visus dalyko dėstytojo reikalavimus, keltus studijoms per visą semestrą. Su tuo nesutikdamas jis sako pateikęs rektoriui prašymą išeiti iš darbo.

Mano, kad viską nulėmė nesutarimai su dekanu

L. Tuleikis DELFI sakė, kad toks konfliktas kilo pirmą kartą per 15 darbo metų VDA.

„Liūdniausia yra administracijos požiūris į tai ir bandymas bet kuria kaina pažymį ištaisyti. Tai perša negerus įtarinėjimus, kad ne be artimiausios administracijos valios šis skundas ir atsirado. Aš matau jame daug netiesos“, – sako L. Tuleikis.

Jo tvirtinimu, tai tebuvo paprasčiausia skola, kurią buvo galima išsitaisyti per dvi savaites. L. Tuleikio aiškinimu, vertinimą sudaro ne tik galutinis darbas, bet ir aktyvus dalyvavimas paskaitose.

„Šioje istorijoje daug asmeniškumo tarp manęs ir dekano, manau, tas asmeniškumas ir nulėmė. Nuo to laiko, kai J. Audiejaitis tapo dekanu, buvau vienas iš nedaugelio tų, kuris kritikavo, sakė, kad negalima priimti sprendimų vienam“, – tvirtino pašnekovas.

Dekanas: pasitraukimo priežastys kitos

Tuo metu Kauno fakulteto dekanas prof. Jonas Audėjaitis sako, kad L. Tuleikio įrašas feisbuke ilgas, bet esmės neatskleidžia.

„Matyt, manipuliuojant žodžiais ir savaip pateikiant situaciją, tikimasi pabėgti nuo elementarių šios situacijos faktų:

studentės, kurioms L. Tuleikis vedė pavasario semestre projektavimo discipliną, negalėjo susitaikyti su neetišku bendravimu ir įžeidinėjimu užsiėmimų metu. Taip jos teigia peticijoje, adresuotoje man, dekanui ir Architektūros katedros vedėjui doc. E. Jackui;

L. Tuleikis ateinančiais mokslo metais praktiškai neturi dėstomojo krūvio, nes per pastaruosius metus į katedrą nestoja studijuoti – neturės kam dėstyti;

priešprieša man, kaip fakulteto dekanui ir kaip asmeniui bei kitiems, kas nesutinka su jo nuomone“, – sakoma J. Audėjaičio atsakyme DELFI.

J. Audėjaičio manymu, šie trys esminiai punktai ir buvo priežastimi, kad L. Tuleikis nusprendė pasitraukti iš VDA. Dekano požiūriu, dėstytojas pasitraukimo būdą pasirinko tokį, kad pakenktų kaip galima daugiau institucijai ir jam asmeniškai.

Dekano teigimu, tiek teiktoje peticijoje, tiek pokalbyje dekanate ir pokalbyje su rektoriumi bei rektorato nariais studentės įvardijo nepriimtinus L. Tuleikio dėstymo metodus, kurie joms neleido tinkamai dalyvauti paskaitų procese. Pasak J. Audėjaičio, pasibaigus semestrui, nesusikalbėjimas virto pažymiais – dviem studentėms neigiamais. Jis pastebi, kad rektoriaus sudaryta nepriklausoma komisija parašė tokius pat gerus teigiamus pažymius kaip ir kitoms. „Tai rodo, kad visų kurso studentų darbai buvo lygiaverčiai, o priešprieša pavirto bausme“, – sako J. Audėjaitis.

Jonas Audėjaitis
„Kadangi į mane, kaip fakulteto dekaną, studenčių buvo kreiptasi raštiškai, aš atlikau tik du veiksmus: kartu su prodekane K. Daubaryte pakvietėme studentes pokalbiui, kuriame jos pasakė dar daugiau faktų apie joms nepriimtiną dėstytojo elgesį paskaitų metu bei po pokalbio sudariau komisiją, kad būtų išsiaiškinta apie vertinimo procedūros atitikimą galiojantiems akademijoje dokumentams.

Komisijos išvada – „...dalyko apraše (kurį pildo pats dėstantysis dėstytojas) nėra nurodyta, kad lankomumas turi įtakos galutiniam vertinimui, egzamininių peržiūrų įvertinimų sumažinimą balais laikome procedūriniu pažeidimu.“

Susipažinęs su šia komisijos išvada, katedros vedėjas doc. E. Jackus savo iniciatyva, niekam apie tai nepranešęs, pakėlė pažymius pažeidžiant statutą (studijų reglamentą). Rektorius pasielgė teisingai – parašė papeikimus visiems šios situacijos dalyviams: L.Tuleikiui, E. Jackui, K. Daubarytei ir man. Bei (pagal akademijos statutą studijų reglamentą) sudarė nepriklausomą komisiją studenčių darbų (gavusių neigiamus pažymius) įvertinimui. Kaip jau rašiau, komisija atliko savo darbą – visų šio kurso studenčių darbai lygiaverčiai geri“, – aiškina J. Audėjaitis.
Dekano tvirtinimu, nesusikalbėjimo su L. Tuleikiu yra ir kitose aplinkose – Architektūros katedros, fakulteto Tarybos posėdžiuose ar asmeniškai, tačiau tai niekada nebuvo sureikšminama ir buvo dirbama tikslingai.

„Tai rodo ir jau penkmetį nesikeičiantis studijuojančiųjų skaičius Kauno fakultete, kai tuo metu daugelyje Lietuvos aukštųjų mokyklų jis drastiškai sumažėjęs. Tik labai gaila, kad Architektūros katedra, visada buvusi studentų skaičiumi lydere fakultete, praranda pozicijas. Gal viena iš priežasčių nesusikalbėjimas ir destrukcija?“, – retoriškai klausia jis.

Rektorius: dėstytojo elgesys buvo neetiškas

VDA rektorius A. Klimas sutinka, kad tokie konfliktai niekam į gera neišeina. Jis aiškina, kad po šio incidento ir pats dekanas, ir Studijų tarnybos žmonės, ir pats dėstytojas gavo rektoriaus papeikimus už studijų reglamento nesilaikymą, akademinės etikos pažeidimus.

„L. Tuleikis parašė pareiškimą išeiti savo noru, tikrai nebuvo kalbos apie tai, kad jis turėtų išeiti, tai buvo jo sprendimas. O išėjimo priežasčių nelabai įsivaizduoju“, – kalbėjo A. Klimas, patenkinęs prašymą išeiti iš darbo.

Jis atkreipė dėmesį, kad vieną apeliacinės komisijos, kuri studentėms pakėlė įvertinimus, narį pasiūlė pats L. Tuleikis. L. Tuleikio tvirtinimu, viskas atlikta pagal VDA procedūras.

Rektoriaus vertinimu, viskas kilo dėl konflikto su studentėmis ir beveik viso kurso bei keleto tėvų pasirašytos peticijos dėl ne visai etiško dėstytojo elgesio. „Aš įsivaizduoju situaciją, kad tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės buvo elgiamasi ne visai pagal studijų reglamentą. Studentės, matyt, ne iki galo vykdė savo, kaip studenčių, pareigas, dėstytojas taikė ne visai tinkamus mokymo metodus“, – aiškino VDA rektorius. Jo teigimu, dėstytojas įspėtas ir dėl nesugebėjimo palaikyti normalią darbinę atmosferą grupėje.

DELFI primena, kad tai ne pirmas konfliktas VDA Kauno fakultete. Metų pradžioje iš darbo savo noru išėjo ilgametė akademijos dėstytoja Vita Gelūnienė . Tokį sprendimą moteris priėmė, anot jos, dėl VDA KF vadovybės negebėjimo spręsti lyties diskriminacijos problemų institucijos viduje.