Antradienį į Kau­no apy­lin­kės teis­mą gink­luo­ti po­li­ci­nin­kai at­ly­dė­jo ant­ran­kiais su­ra­kin­tą 19-me­tį Eval­dą Petraitį. Vai­ki­nas pri­si­pa­ži­no praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Vi­li­jam­po­lės mik­ro­ra­jo­ne suren­gęs kru­vi­nas sker­dy­nes – pei­liu mir­ti­nai su­ža­lo­jęs 69 me­tų Ka­zi­mie­rą Naun­či­ką ir sun­kiai su­žei­dęs me­tais vyres­nę jo žmo­ną Zo­fi­ją.
Antrankiai
© Corbis
Mo­te­ris gy­do­ma li­go­ni­nė­je, nors jos būk­lė te­bė­ra sun­ki, ta­čiau pa­vo­jus gy­vy­bei neg­re­sia.

Sunkiu nusikaltimu įtariamas kau­nie­tis teis­me pa­sa­ko­jo tą­dien bu­vęs la­bai gir­tas. Ap­te­mus pro­tui jis nu­ka­ko pas su­tuok­ti­nius, nes ži­no­jo, kad šie pre­kiau­ja kont­ra­ban­di­nė­mis ciga­re­tė­mis bei pils­tu­ku.

Tau­ra­gės gat­vė­je gy­ve­nan­čius žmo­nes E.Pet­rai­tis pa­ži­no­jo, jo vai­kys­tė pra­bė­go vos už ke­lių na­mų esan­čio­je Goš­tau­tų gat­ve­lė­je.

Kru­vi­na dra­ma

Kas vy­ko pen­si­nin­kų na­me­ly­je – pa­rei­gū­nai ne­no­ri atsk­leis­ti. Trims mė­ne­siams suim­tas įta­ria­ma­sis teis­mui pa­tei­kė ma­žai ti­kė­ti­ną ver­si­ją, ku­ri vis dėl­to tik­ri­na­ma.

Tarp užpuoliko ir pen­si­nin­kų ki­lus konf­lik­tui, ap­gir­tęs jau­nuo­lis grie­bė­si pei­lio. K.Naun­či­kui smog­ta pen­kis kar­tus, mir­ti­nas bu­vo dū­ris į šir­dį. Stam­baus kū­no su­dė­ji­mo Z.Naun­či­kie­nė ban­dė gin­tis nuo pei­liu be­siš­vais­tan­čio žu­di­ko, ta­čiau jė­gos bu­vo ne­ly­gios. Lai­mei, 70-me­tei pa­vy­ko iš­gy­ven­ti.

Po to vyras te­ki­nas pa­si­lei­do iš krau­ju ap­taš­ky­to na­mo. Rad­vi­lų dva­ro gat­vė­je jis iš­me­tė pei­lį, po to tro­lei­bu­su nu­vy­ko iki Kau­no pi­lies. Ten, K.Naun­či­ko tei­gi­mu, jis sus­tab­dęs auto­mo­bi­lį, ku­rio vai­ruo­to­jas pa­ve­žęs iki Pet­ra­šiū­nų.

Vai­ki­nas vė­liau pės­čio­mis pė­di­no į Ama­lių so­do bend­ri­ją, kur kar­tu su su­ža­dė­ti­ne nuo­mo­jo­si da­lį na­mo. Vyras pa­ke­liui at­sik­ra­tė dra­bu­žių, ties ge­le­žin­ke­lio per­va­ža iš­me­tė džem­pe­rį, kel­nes bei la­ki­nius ba­tus ir grį­žo pas nie­ko neį­ta­rian­čią su­ža­dė­ti­nę.

Mer­gi­na ti­ki iš­rink­tuo­ju

„Ekst­ra ži­nioms” pa­vy­ko ras­ti E.Pet­rai­čio su­ža­dė­ti­nę 19-me­tę Auš­rą Ra­si­kai­tę. Kal­bė­da­ma su žur­na­lis­tu mer­gi­na dar ne­ži­no­jo, jog už ke­lių va­lan­dų teis­me jos iš­rink­ta­sis pri­si­pa­žins įvyk­dęs nu­si­kal­ti­mą, už ku­rį gre­sia įka­li­ni­mas iki gy­vos gal­vos.

„Kai iš po­li­ci­jos su­ži­no­jau, kuo Eval­das įta­ria­mas, – ma­ne iš­ti­ko šo­kas. Nie­ka­da ne­bū­čiau pa­gal­vo­ju­si, kad taip ga­li nu­tik­ti”, – tei­gė mer­gi­na.

Bend­ro gy­ve­ni­mo vil­tis su suim­tuo­ju puo­se­lė­ju­si A.Ra­si­kai­tė ti­ki­no šven­tai ti­kin­ti su­ža­dė­ti­nio ne­kal­tu­mu ir nė už ką ne­pa­ti­kė­sian­ti, kad jis ga­lė­jo ši­taip pa­sielg­ti.

„Eval­das ne­pap­ras­tai ge­ras, ra­mus ir pas­lau­gus žmo­gus, ro­man­ti­kas. Net ran­kos prieš ki­tą ne­ga­lė­tų pa­kel­ti, čia tik­rai įvy­ko kaž­koks ne­su­sip­ra­ti­mas, gal jį kas nors „pa­ki­šo”, – svars­tė vyro su­ža­dė­ti­nė.

Su­si­pa­ži­no vai­kys­tė­je

Nes­lėp­da­ma jau­du­lio A.Ra­si­kai­tė „Ekst­ra ži­nioms” pa­sa­ko­jo su Eval­du su­si­pa­ži­nu­si prieš sep­ty­ne­rius me­tus. Iš Anykš­čių ra­jo­no į Kau­ną at­vy­ku­si mer­gai­tė mo­kė­si Vi­li­jam­po­lė­je, o vi­sai ne­to­li kar­tu su mo­ti­na gy­ve­no E.Pet­rai­tis.

„Nuo­lat ma­ty­da­vo­me vie­nas ki­tą, su­si­tik­da­vo­me prie mo­kyk­los, sta­dio­ne. Jau ta­da jau­čiau jam sim­pa­ti­ją, ta­čiau bu­vo ned­rą­su pri­si­pa­žin­ti. Tik da­bar, nuo pa­žin­ties praė­jus sep­ty­ne­riems me­tams, Eval­das man pri­si­pa­ži­no jau­tęs tą pa­tį”, – at­vi­ra­vo A.Ra­si­kai­tė.

Le­mia­mas lū­žis dvie­jų jau­nuo­lių san­ty­kiuo­se įvy­ko prieš sep­ty­ne­tą mė­ne­sių. At­si­tik­ti­nai su­si­ti­kę vai­ki­nas su mer­gi­na il­gai vaikš­ti­nė­jo, už­si­mez­gė at­vi­ra kal­ba apie tar­pu­sa­vio jaus­mus. Po abi­pu­sio pri­si­pa­ži­ni­mo mei­lė­je Auš­ra ir Eval­das spon­ta­niš­kai nusp­ren­dė su­sie­ti atei­tį su vie­nas ki­tu. Net­ru­kus po­ra iš­si­nuo­mo­jo da­lį na­mo Ama­lių so­duo­se, ėmė gy­ven­ti kar­tu.

Do­va­no­da­vo gė­les

Vie­no­je Kau­no ko­le­gi­jų be­si­mo­kan­ti mer­gi­na ir nuo­la­ti­nio dar­bo ne­tu­rin­tis jos iš­rink­ta­sis ver­tė­si ga­na sun­kiai. Ta­čiau nuo­la­ti­niai nep­ri­tek­liai neuž­go­žė ro­man­tiš­kų jaus­mų.

Kai tik gau­da­vo at­ly­gi­ni­mą už at­si­tik­ti­nį už­dar­bį, vai­ki­nas sa­vo drau­gei pirk­da­vo ro­žių, na­mo par­neš­da­vo mie­lų nie­ku­čių.

„Jis ma­ne nuo­lat pa­ly­dė­da­vo į pas­kai­tas, o joms pa­si­bai­gus pa­si­tik­da­vo. Kiek­vie­ną die­ną po raš­te­lį su mei­lės eilė­mis pa­ra­šy­da­vo, vis kar­to­da­vo, jog la­bai lau­kia mo­men­to, kai vėl bū­si­me kar­tu. Aš taip pat ne­kant­riai lauk­da­vau, kad tik grei­čiau pas­kai­tos pa­si­baig­tų, ne­kant­rau­da­vau bū­ti su Eval­du”, – „Ekst­ra ži­nioms” pa­sa­ko­jo mer­gi­na.

Prieš ke­lis mė­ne­sius jau­nuo­liai nu­ta­rė su­si­tuok­ti, Auš­ra apie sa­vo pa­si­rin­ki­mą pa­kal­bė­jo su tė­vais, ga­vo jų pa­lai­mi­ni­mą.

Prieš tai ji kar­tu su Eval­du vie­šė­jo pas jos tė­vus kai­me. Anot mer­gi­nos, jos drau­gams tė­vams pa­li­kęs kuo ge­riau­sią įs­pū­dį.

„Pla­na­vo­me su­si­tuok­ti va­sa­rą, kai bus šil­ta. Eval­das iki Ka­lė­dų man ža­dė­jo nu­pirk­ti su­ža­dė­tu­vių žie­dą”, – liūd­nai at­si­du­so mer­gi­na.

Lem­tin­gos iš­ger­tu­vės

19-me­tė iki šiol pri­si­me­na šeš­ta­die­nio va­ka­rą, kai jos iš­rink­ta­sis iš­gė­rė ne­ma­žai al­ko­ho­lio.

Mer­gi­na ti­ki­no ne­to­le­ra­vu­si su­ža­dė­ti­nio gir­ta­vi­mo, o šis iš di­de­lės mei­lės bu­vo pa­ža­dė­jęs ne­be­ger­ti nė la­šo.

„Pas mus į Ama­lius at­va­žia­vo Eval­do ma­ma ir jis šiek tiek iš­gė­rė. Dar pap­rie­kaiš­ta­vau, o jis ma­nęs at­sip­ra­šė. Iš na­mų Eval­das bu­vo išė­jęs vos pus­va­lan­džiui, – neį­si­vaiz­duo­ju, kaip ga­li­ma per to­kį trum­pą lai­ką nu­si­gau­ti iki Vi­li­jam­po­lės ir grįž­ti at­gal?

Kai jis grį­žo, ne­ma­čiau nei su­si­jau­di­ni­mo, nei krau­jo ant jo dra­bu­žių”, – ti­ki­no mer­gi­na. Iš pa­žiū­ros nep­rie­kaiš­tin­gai ro­man­tiš­ką po­ros gy­ve­ni­mą su­jau­kė anks­tų pir­ma­die­nio ry­tą į du­ris pa­si­bel­dę kri­mi­na­lis­tai. Jie E.Pet­rai­čiui už­dė­jo ant­ran­kius ir iš­si­ve­žė. Tą pa­čią die­ną jam bu­vo pa­reikš­ti įta­ri­mai sun­kiu nu­si­kal­ti­mu.

„Ti­kiu, kad Eval­das ne­kal­tas, jis ne­ga­lė­jo to pa­da­ry­ti. Vien dėl mei­lės man, dėl bend­ro gy­ve­ni­mo ne­bū­tų tam ry­žę­sis”, – siel­var­ta­vo žu­di­ko su­ža­dė­ti­nė.

Kau­no po­li­ci­ja pra­šo vi­suo­me­nės pa­gal­bos. Spruk­da­mas žu­di­kas Rad­vi­lų dva­ro gat­vė­je iš­me­tė pei­lį, o Pet­ra­šiū­nuo­se, prie Ama­lių ge­le­žin­ke­lio per­va­žos, at­sik­ra­tė dra­bu­žių ir ba­tų. Ra­du­sius šiuos daik­tus pra­šo­me skam­bin­ti te­le­fo­nais Kau­ne (8-37) 30 36 07 ar­ba (8-37) 30 30 38.

"Ekstra žinios"
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Baikerio Kilkaus nužudymu įtariamas Baltrūnas griebėsi naujos taktikos (353)

Prieš daugiau kaip tris mėnesius mįslingai dingusio baikerio Aivaro Kilkaus tyčiniu nužudymu...

Gyvai / Lemtingasis 13-asis Dakaro etapas: lietuviai nesiruošia sudėti ginklų Vanagas turėjo techninių problemų (373)

Paprastai 13-asis Dakaro ralio etapas vadinamas lemtinguoju, mat jame sportininkai galutinai...

Papasakojo, kas Kaune dedasi vakarais: be dujų balionėlio į gatvę nekelia kojos (393)

„Apie 22 val. laukiau autobuso ir telefonu kalbėjau su drauge. Stotelėje sėdėjęs aiškiai...

Nesušalkite! 6 pozos, tinkamos seksui po antklode (35)

Neatsisakykite meilės žaidimų vien dėl to, kad kambaryje yra vėsu.

Gudaitis ir Kuzminskas solidžiai prisidėjo prie netikėtos pergalės Vitorijoje, CSKA paėmė „Panathinaikos“ tvirtovę (4)

Viena autsaiderių Milano „AX Armani“ (6/13) Eurolygoje iškovojo antrąją pergalę iš eilės....

Kaip buvo „taisoma“ nomenklatūrininkų sveikata (151)

Dažnas vyresnio amžiaus skaitytojas atsimena sovietmečiu sklidusius gandus apie tai, kad įtakingus...

Brolių Ballų vardu reklamuoja šakočius (50)

Kai buvo paskelbta, kad į Lietuvą atvyks krepšininkų Ballų šeima, netruko pasipilti prognozės,...

Jaunieji žalgiriečiai Eurolygos atrankoje latviams atseikėjo 107 taškus (4)

Eurolygos jaunimo atrankos turnyro A grupės antrose rungtynėse Kaune „Žalgirio“ dubleriai...

Šie specialistai taps aukso vertės (286)

Pastarąjį pusmetį įsibėgėjusios intensyvios diskusijos apie idėjas, kurios į Lietuvą...

Sugalvojo, kaip pagauti nesilaikančius kelio ženklo vairuotojus (49)

Kėdainiuose Didžiosios gatvės atkarpoje nuo Senosios gatvės iki Didžiosios Rinkos aikštės...