© Corbis
Pa­gy­ve­nęs vy­riš­kis Vil­niu­je esan­čio­je An­ta­kal­nio po­lik­li­ni­ko­je lau­kė prie už­ra­kin­to gy­dy­to­jo ka­bi­ne­to. Jį už­kal­bi­no ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras. Jis pri­sis­ta­tė dak­ta­ru. Iš­sik­lau­si­nė­jęs, ko­kios bė­dos at­vi­jo į po­lik­li­ni­ką, „gy­dy­to­jas” pa­siū­lė: „Kam jums lauk­ti, kol ateis gy­dy­to­jas? Aš ga­liu ir na­muo­se ap­žiū­rė­ti pa­cien­tą”.

Ne sau, o sa­vo žmo­nai kon­sul­ta­ci­jos pas me­di­ką lau­kęs vy­ras su­si­gun­dė to­kiu pa­siū­ly­mu. Kar­tu su „me­di­ku” jis išė­jo iš po­lik­li­ni­kos.

„Dak­ta­ras”, su­ži­no­jęs vil­nie­čio ad­re­są, pa­siū­lė į na­mus va­žiuo­ti tro­lei­bu­su. Ne­va ne­to­li, tad ne­ver­ta už­ve­di­nė­ti sa­vo auto­mo­bi­lio.

Diag­no­zę nus­ta­tė žai­biš­kai

Nu­vy­kęs į na­mus „dak­ta­ras” net nep­ri­si­lie­tęs prie pa­cien­tės nus­ta­tė diag­no­zę ir čia pat pa­reiš­kė, kad rei­ka­lin­gi tam tik­ri vais­tai – spe­cia­lus te­pa­las ko­joms. Tai su­kė­lė įta­ri­mą su­tuok­ti­niams – mo­te­ris skun­dė­si ne ko­jų li­go­mis.

Ta­čiau graž­by­liau­da­mas suk­čius už­mig­dė bud­ru­mą. Kad at­ro­dy­tų įti­ki­miau, jis pa­reiš­kė, jog vais­tai ga­na bran­gūs ir re­ti, ta­čiau jis ži­no, kaip jų gau­ti. Tuo me­tu jis pas­kam­bi­no mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ir su kaž­kuo rim­tu vei­du ta­rė­si, kad pa­lik­tų vais­tų „po pre­kys­ta­liu”.

Din­go su pen­si­nin­ko pi­ni­gais

„Dak­ta­ras” pa­si­ro­dė esąs ne tik ma­lo­nus, bet ir pas­lau­gus žmo­gus. Jis pats pa­si­siū­lė nu­va­žiuo­ti iki vais­tų san­dė­lio ir at­vež­ti rei­ka­lin­gų vais­tų.

Kar­tu su vy­ru „dak­ta­ras” nu­vy­ko į ne­to­lie­se vil­nie­čio na­mų esan­čią Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nę An­ta­kal­nio po­lik­li­ni­ką.

Fo­jė lie­pęs luk­te­rė­ti, ne­pa­žįs­ta­ma­sis paė­mė 50 li­tų ir nuė­jo į san­dė­lį at­neš­ti vais­tų. Tiek jį pen­si­nin­kas ir te­ma­tė.

Pa­tys me­di­kai nie­ko ne­ži­no

Vie­šo­sios įs­tai­gos „An­ta­kal­nio po­lik­li­ni­ka” di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Ge­nė Gri­ke­vi­čie­nė apie šį at­ve­jį jos po­lik­li­ni­ko­je iš­gir­do tik iš „Ekst­ra ži­nių”. „Tik­rai nie­ko ne­gir­dė­jau. Sun­ku pa­ti­kė­ti”, – tei­gė mo­te­ris.

Me­di­kę ste­bi­no, kad suk­čiai taip lais­vai el­gia­si me­di­ci­nos įs­tai­go­je.

Di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja įsi­ti­ki­nu­si, kad jei afe­ris­tas dė­vė­tų bal­tą gy­dy­to­jo cha­la­tą, vie­nas ki­tą pa­žįs­tan­tys me­di­kai iš­kart jį de­mas­kuo­tų.

Pa­ti kar­tą į suk­čių pink­les ban­dy­ta įt­rauk­ti G.Gri­ke­vi­čie­nė sa­kė, kad jei toks at­ve­jis pa­si­tai­ky­tų dar kar­tą, pa­cien­tus po­lik­li­ni­ko­je apie tai įs­pė­tų skel­bi­mai.

Po­li­ci­ja pa­si­ry­žu­si dirb­ti

Sos­ti­nės penk­to­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Vy­tau­tas Baub­lys įsi­ti­ki­nęs – jei bu­vo toks vie­nas at­ve­jis, pa­si­tai­kys ir dau­giau. Ape­ti­tas auga be­val­gant.

Anot pa­rei­gū­no, nu­ken­tė­ju­sy­sis tu­rė­tų kreip­tis į ko­mi­sa­ria­tą ir po­li­ci­ja im­tų­si ty­ri­mo.

Jei išaiš­kės tik vie­nas toks at­ve­jis, tai bau­džia­mo­sios by­los kel­ti ne­ga­li­ma – pa­da­ry­ta ma­te­ria­li­nė ža­la ne­vir­ši­ja vie­no mi­ni­ma­laus pra­gy­ve­ni­mo ly­gio.

Ta­čiau jei ap­gau­tų žmo­nių bus dau­giau, tai jau bus suk­čia­vi­mas, už ku­rį bau­džia­ma ir lais­vės atė­mi­mu.

Vei­kė la­bai ori­gi­na­liai

Vil­niaus penk­to­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ja­nas Gri­niu­kas sa­kė, kad maž­daug prieš me­tus bu­vo at­ve­jis, kai afe­ris­tas ap­ga­vo pa­tik­lų pa­cien­tą. Ta­čiau tą­syk veik­ta pap­ras­čiau – žmo­gui bu­vo pa­siū­ly­ta nu­pirk­ti vais­tų pi­giau. Suk­čius paė­mė pi­ni­gus ir din­go.

„Čia ne tik kad įžū­lu, bet ir la­bai įdo­miai su­veik­ta”, – afe­ris­tų ori­gi­na­lu­mu ir žmo­nių pa­tik­lu­mu ste­bė­jo­si J.Gri­niu­kas.

"Ekstra žinios"
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Šveicarų specialistai įvertino Gedimino kalno gelbėjimo planą: tikrai yra dėl ko nustebti (86)

Lietuvos mokslininkai ir specialistai vis dar nesutaria, kaip gelbėti Gedimino kalną. Kol mūsų...

Nori uždirbti padėdami išvengti įvestų „Sodros“ mokesčių (28)

Netylant kalboms dėl nuo šių metų įvestų „Sodros“ grindų ir jau prasidėjusių atleidimų,...

Šimonytė pasakė, ką reikėjo daryt LRT: kliuvo ir Karbauskiui, ir Jakilaičiui (157)

Didesnis Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) finansinių duomenų viešumas būtų apsaugojęs...

Ramūnas Bogdanas. Pirmieji Narcizo metai Baltuosiuose rūmuose (12)

2017 m. sausio 20 d. įvyko 45-ojo JAV prezidento inauguracijos ceremonija. Juo tapo verslininkas ir...

Prieš akistatą su „Žalgiriu“ – trilerį išgyvenusi „Panathinaikos“ ir pavydėtinas Lekavičiaus taiklumas prireikė dviejų pratęsimų (1)

Graikijoje Atėnų „Panathinaikos“ ekipa su Luku Lekavičiumi namuose po dviejų pratęsimų...

Turi priekaištų vilniečiams: kas jums darosi, kad taip pripratote skųstis? (4)

Per paskutinius kelerius metus teko lankytis aštuoniose Europos valstybių sostinėse ir dar bent...

Vienuoliktokų tėvams – bauginanti žinia apie itin užkrečiamą ligą (87)

Pirmadienį Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos vienuoliktokų tėvai informuoti dėl...

Žuvininkystės tarnyboje darbuotojų sumažės trigubai

Pertvarkant Žuvininkystės tarnybą, joje nuo rudens darbuotojų sumažės trigubai - iki 45...

6 neištikimybės ženklai, kurių nepastebėjau, kai vyras mane apgaudinėjo (21)

2 val. 30 min. nakties, sėdėdamas išnuomotame automobilyje prie vieno baro, mano vyras pareiškė:...