Kau­ne nu­si­kal­tė­lių gau­joms slap­ta tei­sė­sau­gi­nin­kų in­for­ma­ci­ja – ran­ka pa­sie­kia­ma. Tai paaiš­kė­jo po vie­nos sėk­min­gos Kau­no or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo tar­ny­bos (ONTT) ope­ra­ci­jos. Jos me­tu bu­vo nus­ta­ty­ta, kas tei­kia in­for­ma­ci­ją „dak­ta­rų” gau­jai.
Ope­ra­ci­jos re­zul­ta­tai prib­loš­kė – su ban­di­tais in­for­ma­ci­ja da­li­jo­si po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas. Ta­čiau ir de­mas­ka­vus nu­si­kal­tė­lių in­for­ma­to­rių, jis ne­pa­li­ko tar­ny­bos po­li­ci­jo­je.

Do­mė­jo­si, kam prik­lau­so ma­ši­na

Kau­no ONTT pa­rei­gū­nai pat­vir­tin­to at­li­kę šį ty­ri­mą, ta­čiau pla­čiau ko­men­tuo­ti jo ap­lin­ky­bes at­si­sa­kė. „Ekst­ra ži­nioms” iš šal­ti­nių Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­re pa­vy­ko su­ži­no­ti kai ku­rias šo­ki­ruo­jan­čias ban­di­tų tal­ki­nin­ko de­mas­ka­vi­mo de­ta­les.

Ope­ra­ty­vi­nin­kų de­mas­kuo­tas „dak­ta­rų” tal­ki­nin­kas Jev­ge­ni­jus Dziu­ma­nas dir­ba Kau­no Ža­lia­kal­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pap­ras­tu pos­ti­niu. Į ope­ra­ty­vi­nin­kų aki­ra­tį jis pak­liu­vo aiš­ki­nan­tis, ko­kiais bū­dais Kau­no nu­si­kal­tė­lių pa­sau­lio auto­ri­te­tu va­di­na­mas Hen­ri­kas Dak­ta­ras, pra­var­de „He­ny­tė”, gau­na iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie tam tik­rus žmo­nes, jų trans­por­to prie­mo­nes.

Slap­to ty­ri­mo me­tu paaiš­kė­jo, kad ar­ti­mas „He­ny­tės” bi­čiu­lis, še­šis kar­tus teis­tas Al­gir­das Sa­vei­kis, pra­var­de „Al­ge­lis”, pa­lai­ko bi­čiu­liš­kus san­ty­kius su po­li­ci­nin­ku J.Dziu­ma­nu.

Net­ru­kus paaiš­kė­jo, kad šis pa­rei­gū­nas po­li­ci­jos duo­me­nų ba­zė­je tik­ri­no, kam prik­lau­so H.Dak­ta­rą do­mi­nęs auto­mo­bi­lis. Nors išaiš­kin­tas tik vie­nas pa­rei­gū­no J.Dziu­ma­no „žyg­dar­bis”, neat­me­ta­ma, kad ban­di­tams jis ga­lė­jo tal­kin­ti nuo­la­t.

„Agur­kas” – ge­ras pa­žįs­ta­mas

„Ekst­ra ži­nioms” pa­si­do­mė­jus J.Dziu­ma­no as­me­ny­be, paaiš­kė­jo šo­ki­ruo­jan­čių fak­tų. Pa­si­ro­do, šis Ža­lia­kal­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pos­ti­nis bend­rau­ja ne tik su A.Sa­vei­kiu, bet ir su ke­liais ži­no­mais Kau­no ban­di­tais.

Tie­sa, drau­gys­tę su ONTT aki­ra­ty­je nuo­lat esan­čiu Al­gi­man­tu Rin­gai­la po­li­ci­nin­kas lin­kęs pa­tei­sin­ti, nes kar­tu su šiuo kau­nie­čiu mo­kė­si, bu­vo kla­sės drau­gai. Kal­bin­ti Kau­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai apie „Žen­ka” va­di­na­mą J.Dziu­ma­ną at­si­lie­pė itin prieš­ta­rin­gai.

Jų ma­ny­mu, nuo­la­ti­nis pa­rei­gū­no bi­čiu­lia­vi­ma­sis su kri­mi­na­li­ne praei­ti­mi, da­bar­ti­mi bei atei­ti­mi gar­sė­jan­čiais vei­kė­jais da­ro gė­dą vi­sai po­li­ci­jai.

„Žen­ka” – sli­dus žmo­gus, keis­ta, kaip jis iki šiol dar dir­ba po­li­ci­jo­je. Mū­sų duo­me­ni­mis, jis pa­lai­ko glau­džius san­ty­kius su „Agur­ku” (Kau­no nu­si­kal­tė­lių pa­sau­lio at­sto­vas Sau­lius Ve­leč­ka – red.), kar­tu su juo va­ži­nė­ja­si pra­ban­giu auto­mo­bi­liu”, – tei­gė vie­nas Kau­no kri­mi­na­lis­tų.

Auto­mo­bi­lių va­gys­tes ti­rian­čių pa­rei­gū­nų duo­me­ni­mis, po­li­ci­nin­kas „Žen­ka” anks­čiau bu­vo įsi­vė­lęs į keis­tą is­to­ri­ją. Jis krei­pė­si į ko­le­gas ir pra­ne­šė, kad kaž­kas pa­vo­gė ir su­dau­žė jo auto­mo­bi­lį.

Kuo bai­gė­si ty­ri­mas, su­ži­no­ti ne­pa­vy­ko, ta­čiau kri­mi­na­lis­tai sa­kė nea­be­jo­jan­tys, kad J.Dziu­ma­nas is­to­ri­ją iš­­gal­vo­jo.

Ins­ce­ni­zuo­ti ava­ri­jos ne­pa­vy­ko

Be­ne la­biau­siai „Žen­ka” su­ži­bė­jo šių me­tų pra­džio­je tal­kin­da­mas ar­ti­mam „He­ny­tės” bi­čiu­liui A.Sa­vei­kiui.

„Al­ge­liu” va­di­na­mas A.Sa­vei­kis su­dau­žė pra­ban­gų li­mu­zi­ną „Mer­ce­des-Benz E 230”, ku­riuo anks­čiau va­ži­nė­jo pats H.Dak­ta­ras. Ne­pa­tai­so­mai su­ga­di­nęs bran­gų auto­mo­bi­lį A.Sa­vei­kis nusp­ren­dė pa­si­pel­ny­ti iš ne­lai­mės, ap­gau­ti drau­di­mo kom­pa­ni­ją.

„Al­ge­lis” su­ra­do to­kios pat mar­kės bei spal­vos auto­mo­bi­lį, ant jo pri­ka­bi­no su­dau­žy­to „Mer­ce­des-Benz E 230” vals­ty­bi­nius nu­me­rius ir apd­rau­dė „Lie­tu­vos drau­di­me” 35 100 li­tų su­mai.

Po to A.Sa­vei­kis su­dau­žy­tą auto­mo­bi­lį at­ve­žė at­gal į ne­lai­mės vie­tą, įs­tū­mė į grio­vį ir pas­kam­bi­no bi­čiu­liui „Žen­kai”. Po­li­ci­nin­kas tuo­jau pat at­vy­ko į ins­ce­ni­zuo­tos ava­ri­jos vie­tą ir apie ne­va ką tik įvy­ku­sią ne­lai­mę pra­ne­šė sa­vo ko­le­goms.

Ty­ri­mą dėl pa­si­kė­si­ni­mo suk­čiau­ti at­li­kę Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai tei­gė tu­rin­tys įta­ri­mų, kad po­li­ci­nin­ko J.Dziu­ma­no vaid­muo šio­je is­to­ri­jo­je yra neat­si­tik­ti­nis. Ma­no­ma, kad jis ga­lė­jo ty­čia pak­vies­ti rei­kia­mą ko­le­gų eki­pa­žą.

Už ne­pa­vy­ku­sį ban­dy­mą ap­mul­kin­ti drau­di­mo kom­pa­ni­ją praei­ty­je še­šis kar­tus teis­tas „He­ny­tės” mo­ti­nos Jad­vy­gos Dak­ta­rie­nės įmo­nės „Ra­mu­nė” va­dy­bi­nin­kas A.Sa­vei­kis vis dar lau­kia nuosp­ren­džio. „Al­ge­lio” drau­gas po­li­ci­nin­kas „Žen­ka” šio­je by­lo­je – tik liu­di­nin­kas.

Nar­šė po slap­tų duo­me­nų ba­zę

Paaiš­kė­jus, jog J.Dziu­ma­nas ne­tei­sė­tai nau­do­jo­si po­li­ci­jos duo­me­nų ba­ze ir tei­kė in­for­ma­ci­ją „dak­ta­rams”, dėl jo veiks­mų Kau­no vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas. Už nar­šy­mą tar­ny­bi­nė­je duo­me­nų ba­zė­je ir slap­tos in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mą ban­di­tams po­li­ci­nin­kui J.Dziu­ma­nui skir­tas griež­tas pa­pei­ki­mas.

Pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl J.Dziu­ma­nas ne­bu­vo iš­kart at­leis­tas iš tar­ny­bos ir jam neiš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la, Kau­no po­li­ci­jos va­do­vai at­sa­kė ga­na mig­lo­tai. Pa­si­ro­do, kad bai­mi­na­ma­si, jog pa­rei­gū­nas ga­li kreip­tis į teis­mą, jį lai­mė­ti ir už at­lei­di­mą iš dar­bo pri­si­teis­ti so­li­džią kom­pen­sa­ci­ją.

„Kai su­ži­no­jau, ką pa­da­rė J.Dziu­ma­nas, bu­vau šo­ki­ruo­tas. Nors ki­ta ver­tus, iš jo bu­vo ga­li­ma kaž­ko pa­na­šaus ti­kė­tis. Tai – bai­si gė­da ne tik ko­mi­sa­ria­tui, bet ir vi­sai po­li­ci­jai”, – „Ekst­ra ži­nioms” sa­kė J.Dziu­ma­no vir­ši­nin­kas ko­mi­sa­ras Vy­tau­tas Ščia­je­vas.

Ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras su­py­kęs

Pak­lau­sus, kaip ver­ti­na fak­tą, kad ban­di­tams tal­ki­nęs pa­rei­gū­nas iki šiol dir­ba po­li­ci­jo­je, ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius at­sa­kė vie­na­reikš­miš­kai. „To žmo­gaus li­ki­mas aiš­kus. To­kiam – ne vie­ta po­li­ci­jo­je”, – įsi­ti­ki­nęs V.Gri­ga­ra­vi­čius.

„Ekst­ra ži­nių” šal­ti­nių duo­me­ni­mis, J.Dziu­ma­nas vi­sai ne­no­ri at­sis­vei­kin­ti su po­li­ci­nin­ko uni­for­ma.

Ban­di­tų gau­jai tal­ki­nęs pa­rei­gū­nas Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui aps­kun­dė jam skir­tą griež­tą pa­pei­ki­mą. Tad ko­mi­sa­rams teks ne juo­kais pa­suk­ti gal­vą, kaip at­sik­ra­ty­ti šio „ko­le­gos”.

"Ekstra žinios"
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Istorija, prieš kurią nublanksta net Ballai: kaip Lietuvoje savo karjerą pradėjo pats Magicas Johnsonas  Magico prisiminimai (37)

Neįtikėtina, bet tai yra tiesa. Magicas Johnsonas , kuris kartu su Michaelu Jordanu iki šių...

Rusijoje pinigų mažėja – gyventojams prognozuoja liūdną likimą (183)

Rusijos ekonomikos reikšmė pasaulyje mažėja, traukiasi šalies išlaidos švietimui ir medicinai,...

Gyvai / Dakaro finišas: lietuvių ekipažai stoja į paskutinį mūšį (39)

Šeštadienį baigiasi jubiliejinis keturiasdešimtasis Dakaro ralis . Sportininkai šalia Kordobos...

JAV vyriausybės uždarymas: tūkstančiai darbuotojų be apmokėjimo bus išsiųsti namo Trumpas atideda planus (69)

JAV vyriausybė šeštadienį, per pirmąsias prezidento Donaldo Trumpo inauguracijos metines,...

Orai: ateina tikri šalčiai (32)

Tikros žiemos mėgėjus šių dienų orai turėtų džiuginti – laikysis neigiama temperatūra...

Džiovintų vaisių ir riešutų pakuotėje – nemalonus radinys (24)

„Nusiperki riešutukų supakuotų, palaikai kelias savaites spintelėje, vieną dieną išsitrauki...

Įstatymai privertė sukurti verslą (47)

Mindaugas ir Vita Šlapkauskai žinomi kaip gardžiomis uogienėmis ir šviežiais vaisiais bei...

Epidemiologė: pražūtingasis gripo virusas akimirksniu randa silpniausią žmogaus vietą papasakojo, ko šiemet tikėtis (107)

Gripas vis plačiau šiepia savo nasrus. Tuo jau spėjo įsitikinti tiek amerikiečiai, nerimaujantys,...

Estija ketina atsisakyti kai kurių euro monetų (47)

Estija bankas siūlo iš apyvartos išimti vieno ir dviejų euro centų nominalo monetas, kainas...

Agnė Jagelavičiūtė: paslaptį labai saugojau, žinojau, kad dėl to galiu netekti meilės (158)

Stilistės, žurnalo AŠ IKONA vyr. redaktorės ir tiesiog verslios bei užsispyrusios moters Agnės...