Min­tys apie tokį nie­kaip neuž­bai­giamą darbą net dve­jus me­tus turbūt ka­muo­ja ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės merą An­taną Čer­neckį. Mat dar 2018-ai­siais iš­kil­min­gai per­kirp­ta Rie­ta­vo L. Ivins­kio gim­na­zi­jos spor­to salės atidary­mo juos­telė, bet pa­tys gim­na­zis­tai ko­jos ten įkel­ti ne­galė­jo nei 2019, nei 2020 me­tais – nie­kaip ne­pa­vyk­da­vo įtei­sin­ti šios salės sta­tybų. Ne­se­niai at­si­ra­do vil­tis pro­cedū­ras už­baig­ti, bet dar rei­kia už­pil­dy­ti vieną kitą do­ku­mentą.

Ir per­nai, ir už­per­nai dėl nie­kaip ne­si­bai­gian­čių pro­cedūrų merą klau­si­mais „Ka­da?“ ir „Kurį ru­denį?“ per Ta­ry­bos po­sėdžius vis ata­kuo­da­vo po­li­ti­kai. Vie­nas jų net siūlė pro­jektą „Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos Rie­ta­ve, Daržų g. 1, spor­to salės prie­sta­to sta­ty­ba“ įtrauk­ti prie tęsti­nių, mat jo nie­kaip ne­pa­vyks­ta už­baig­ti.

Nes jis iš­ties užt­ru­ko. Mo­der­naus pa­sta­to ati­da­ry­mas įvy­ko per 2018 m. kalė­dinį me­ro pa­dėkos va­karą. Tuo­met per­ker­pant sim­bo­linę spor­to salės ati­da­ry­mo juos­telę nie­kas turbūt ne­si­tikė­jo, kad tos die­nos džiaugs­mas išaugs į jį vis la­biau go­žiantį rūpestį, kaip tą salę įtei­sin­ti. O ir kas galė­jo pa­gal­vo­ti, kad už­bai­gus vi­sus dar­bus įtei­si­ni­mo pro­cedū­ros užst­rigs ties prie­šgais­rinės sau­gos spe­cia­listų pa­teik­to­mis pa­sta­bo­mis.

Paaiškė­jo, kad prie­š de­šimt­metį, kai pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas, į jį ne­bu­vo įtrauk­ta prie­šgais­rinės sau­gos da­lis, todėl spor­to salė nea­ti­tin­ka griežtų prie­šgais­rinės sau­gos rei­ka­la­vimų. Prieš­gais­rinės sau­gos spe­cia­lis­tai, prie­š pa­si­ra­šy­da­mi ant ati­da­vi­mo eksp­loa­tuo­ti ob­jektą už­bai­gi­mo ak­to, norė­jo įsi­ti­kin­ti, kad plie­ni­nių konst­ruk­cijų ir prie­šgais­rinės dan­gos sto­ris bei su­dėtis ati­tin­ka tech­ni­nia­me sta­ti­nio pro­jek­te nu­ro­dy­tus rei­ka­la­vi­mus, kad konst­ruk­ci­jos ati­tin­ka at­spa­ru­mo ug­niai rei­ka­la­vi­mus. Be to, pa­si­ges­ta ug­niai at­spa­rios per­tva­ros, ku­ria salė turė­jo būti at­skir­ta nuo ki­tos pa­skir­ties pa­talpų.

Sporto salės atidarymas 2018-aisiais // Vlado Gaudiešiaus nuotr.

Ir nors ši į spor­to salės sta­ty­bos pro­jektą ne­įtrauk­ta prie­šgais­rinė da­lis bu­vo pro­jek­tuo­tojų, o pa­skui – ir ran­govų at­sa­ko­mybė, pri­virtą košę vis dėlto te­ko srėbti pa­čiai Sa­vi­val­dy­bei.

Per tą de­šimtį metų, kol salė sta­ty­ta, pa­si­keitė net trys ran­go­vai: iš pra­džių dir­bo UAB „Vėtrūna“, vėliau – UAB „Sta­me­la“, ga­liau­siai dar­bus baigė UAB „Rai­nių sta­ty­ba“. Anot me­ro, dalis kaltės krin­ta ant iš sta­tybų pa­si­trau­ku­sios „Sta­me­los“.

„Tai ji ne­bu­vo pa­da­riu­si sa­vo dar­bo iki ga­lo taip, kaip tu­ri būti. Ir pa­si­traukė“, – pra­ėjusį ant­ra­dienį „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo me­ras.

Kad būtų įvyk­dy­ti vi­si pro­jek­tuo­to­jo ir ran­go­vo įsi­pa­rei­go­ji­mai, Sa­vi­val­dybė bu­vo ke­ti­nu­si im­tis net tei­si­nių veiksmų, ta­čiau ga­liau­siai to­kių min­čių at­si­sa­ky­ta.

Kaip ant­ra­dienį pa­sa­ko­jo A. Čer­nec­kis, ga­vu­si pa­pil­domų lėšų, Sa­vi­val­dybė pa­ti nu­samdė, kas per­da­žytų kai ku­rias sienų me­ta­li­nes konst­ruk­ci­jas, mat jos bu­vo nu­da­žy­tos ne­tin­ka­mai. Pa­ša­lin­ti ir ki­ti nu­ro­dy­ti trūku­mai.

Tikė­ta­si, kad to už­teks, ta­čiau prie­šgais­rinės sau­gos spe­cia­lis­tams pri­trūko dar vie­no do­ku­men­to, todėl salės įtei­si­ni­mo rei­kalų už­baig­ti be­si­bai­giant me­tams ne­pa­vy­ko.

Vis dėlto at­ro­do, kad vi­sos įtei­si­ni­mo pro­cedū­ros – jau į pa­baigą. Kai jos pa­ga­liau bus už­baig­tos, kaip pa­sa­ko­jo A. Čer­nec­kis, šią salę ke­ti­na­ma nuo­mo­ti ne tik spor­tuo­jan­tie­siems, bet ir įvai­riems ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti. Juk rei­kia, kad šis il­gus me­tus sta­ty­tas mo­der­nus ob­jek­tas at­si­pirktų.

Top naujienos