Skai­ty­to­jams pri­min­si­me, jog kol šis mo­der­nus sta­ti­nys prie gim­na­zi­jos bu­vo pa­sta­ty­tas, pa­si­keitė net trys ran­go­vai: iš pra­džių dir­bo UAB „Vėtrūna“, vėliau – UAB „Sta­me­la“, ga­liau­siai dar­bus baigė UAB „Rai­nių sta­ty­ba“.

Gim­na­zis­tai, ma­ty­da­mi iš­ki­lusį ir, ro­dos, vi­siš­kai už­baigtą sta­tinį ne­kant­ra­vo ten pra­dėti spor­tuo­ti per fi­zi­nio la­vi­ni­mo pa­mo­kas, juo la­biau kad įvai­rios var­žy­bos ten jau vy­ko – spor­tuo­ti ne­bu­vo įleid­žia­mi tik gim­na­zi­jos mo­ki­niai.

Ta­čiau ir po salės pa­sta­ty­mo jiems te­ko lauk­ti nei daug, nei ma­žai – dve­jus me­tus. Mat kai pro­jek­tas sa­lei sta­ty­ti bu­vo pa­reng­tas, į jį ne­bu­vo įtrauk­ta prie­šgais­rinės sau­gos da­lis, todėl spor­to salė nea­ti­ti­ko griežtų prie­šgais­rinės sau­gos rei­ka­la­vimų. Ir prie­šgais­rinės sau­gos spe­cia­lis­tai pa­ra­šo ant ob­jek­to ati­da­vi­mo ak­to ne­dėjo tol, kol vis­kas ne­bu­vo su­tvar­ky­ta iki ga­lo.

2020-iems bai­gian­tis bu­vo pa­si­rod­žiu­si vil­tis, kad Nau­jus me­tus Sa­vi­val­dybė su­tiks nu­si­kra­čiu­si šios kup­ros, bet vi­sos vil­tys žlu­go prie­šgais­rinės sau­gos spe­cia­lis­tams pri­trūkus dar vie­no do­ku­men­to.

Ta­čiau da­bar jau ga­li­ma plo­ti ran­ko­mis. Ne­pai­sant to, kad dar neaiš­ku, ka­da gim­na­zi­jos salė­je vėl bumbsės ka­muo­liai, cyps mo­ky­tojų švil­pu­kai, mat dėl ka­ran­ti­no di­delė da­lis mo­ki­nių čia įžengs ne­ži­nia ka­da.

Tie­sa, be džiaugs­mo, gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nei pra­dėjus nau­do­tis sa­le teks ir dau­giau at­sa­ko­mybės – reikės pa­si­rūpin­ti jos prie­žiū­ra. Gim­na­zi­jos di­rek­torė Al­ma Leng­ve­nienė Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu sakė, kad mo­kyk­la pa­ti to­kios di­delės pa­tal­pos tvar­ky­ti ne­pajėgs, todėl pa­gal­bos dėl va­ly­mo kreip­sis į Sa­vi­val­dybę.

O sa­le, kaip anks­čiau yra minėjęs me­ras, nau­do­sis ne tik gim­na­zi­jos bend­ruo­menė. Ją bus ga­li­ma nuo­mo­ti įvai­riems spor­ti­niams bei ki­to po­būdžio ren­gi­niams reng­ti. Į ją spor­tuo­ti turėtų būti priim­ti ir kai­my­ninio lop­še­lio-dar­že­lio vai­ku­čiai.

Susiję straipsniai
Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės