aA
Jau nie­ko ne­be­ste­bi­na Rie­ta­ve kar­tas nuo kar­to ap­si­gy­ve­nan­tys ki­ta­tau­čiai – vi­si ži­no, jog tai Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro tarp­tau­ti­niai sa­va­no­riai. Vie­nas jų – Di­me Da­nov – Rie­ta­ve pra­lei­do 8 mė­ne­sius. Di­me į Rie­ta­vą at­ke­lia­vo iš Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos, Skop­je mies­to. Sa­va­no­riau­ti vai­ki­nas la­bai troš­ko, o į Lie­tu­vą pa­te­ko at­si­tik­ti­nai.
© Plungės žinios

Sa­va­no­rys­tė – la­bai nau­din­ga pa­tir­tis

Gy­ven­da­mas Rie­ta­ve, apie sa­vo gim­tą­ją ša­lį Di­me daug ne­kal­bė­da­vo, sa­ky­da­vo, kad Ma­ke­do­ni­jo­je gy­ve­na apie 2 mln. gy­ven­to­jų, o eko­no­mi­nė pa­dė­tis, ly­gi­nant su Lie­tu­vos, skur­di, tad žmo­nės ten gy­ve­na ga­na sun­kiai. Prieš iš­vyk­da­mas į Rie­ta­vą, Di­me dir­bo vie­no­je iš Skop­je mies­te esan­čių įmo­nių, per­so­na­lo žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių de­par­ta­men­te. Jo gim­ti­nė – Ne­go­ti­no mies­te­lis – dy­džiu ar­ti­mas Rie­ta­vui. Tė­vai – pa­pras­ti žmo­nės, sun­kiai gy­ve­nę ir kaip įma­ny­da­mi sten­gę­si iš­lai­ky­ti Di­me ir jo vy­res­ni­ą­ją se­se­rį. Aug­da­mas vai­ki­nas skai­tė įvai­raus po­bū­džio kny­gas, dau­giau­sia fi­lo­so­fi­nes, iš jų mo­kė­si, o bai­gęs mo­kyk­lą, ne­puo­lė iš­kart stu­di­juo­ti, ėmė dirb­ti, o vė­liau at­ke­lia­vo į Rie­ta­vą. Ne­pai­sant to, kad ne­krim­to moks­lų, Di­me la­bai ap­si­skai­tęs, sa­va­ran­kiš­kai iš­mo­ko daug da­ly­kų, tarp jų – ir pro­fe­sio­na­lios an­glų kal­bos.

Pa­klaus­tas, kas pa­ska­ti­no rink­tis sa­va­no­rys­tę, vai­ki­nas sa­kė, jog no­rė­jo iš­vyk­ti iš gim­to­sios ša­lies, pa­žin­ti sa­ve, at­ras­ti nau­jų da­ly­kų, be to, ka­dan­gi jo vai­kys­tė ne­bu­vo leng­va, no­rė­jo pa­dė­ti ki­tiems. Vai­ki­nas ne­si­rin­ko Lie­tu­vos kaip ša­lies, į ku­rią no­rė­tų at­vyk­ti, ga­na se­niai tei­kė gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mą į įvai­rias or­ga­ni­za­ci­jas ne vie­no­je ša­ly­je, o Rie­ta­vo at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras tei­gia­mai at­sa­kė į jo kan­di­da­tū­rą. Jau­ni­mo cen­tras pas­ta­rai­siais me­tais dir­ba su tiks­li­ne gru­pe – ma­žiau ga­li­my­bių tu­rin­čiais jau­nuo­liais, ku­rie pa­ti­ria įvai­rių sun­ku­mų. Tai so­cia­li­nių įgū­džių trū­ku­mas, pro­ble­mos šei­mo­je, mo­kyk­lo­je, vi­suo­me­nė­je, el­ge­sio su­tri­ki­mai, so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos ir pan. Sa­va­no­riui ne­bu­vo sun­ku dirb­ti jau­ni­mo cen­tre, jis ga­na leng­vai ra­do ben­drą kal­bą su jau­ni­mu. Pa­grin­di­nė jo veik­la – san­ty­kio su jau­nu žmo­gu­mi kū­ri­mas pa­si­tel­kiant at­vi­ro­jo dar­bo su jau­ni­mu prin­ci­pus. Di­me vi­sa­da skir­da­vo lai­ko at­ėju­sie­siems, jų klau­sė­si, da­li­jo­si min­ti­mis, dis­ku­ta­vo.

Sa­va­no­ria­vi­mas vai­ki­nui bu­vo kaip per­trau­ka nuo įpras­to dar­bo ir lai­kas, ku­rio me­tu ga­li­ma vis­ką per­gal­vo­ti. Anot jo, sa­va­no­rys­tė yra ne­pa­pras­tai nau­din­ga pa­tir­tis. Pa­klaus­tas apie sa­vo veik­las Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tre, Di­me sa­ko, kad di­dži­ą­ją lai­ko da­lį pra­lei­do pieš­da­mas, skai­ty­da­mas, fo­to­gra­fuo­da­mas ir bū­da­mas kar­tu su į cen­trą at­ei­nan­čiais jau­nuo­liais. Jis taip pat mė­go ir pa­si­vaikš­čio­ji­mus Rie­ta­vo par­ke. Vai­ki­nas sten­gė­si pa­žin­ti ir su­pras­ti jau­ną žmo­gų, jo po­rei­kius, pro­ble­mas, ska­tin­da­vo kal­bė­tis apie tai, kvies­da­vo už­si­im­ti veik­lo­mis, ku­rios tuo me­tu ga­lė­jo pra­džiu­gin­ti: bi­liar­du, žais­ti kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, kal­bė­tis prie ar­ba­tos puo­de­lio ir pan. Di­me yra la­bai ge­ras fo­to­gra­fas, tai vie­nas iš jo po­mė­gių, kaip ir po­ezi­ja bei kū­ry­ba. Fo­to­gra­fi­jos įgū­džius Di­me pa­nau­do­jo fo­to­gra­fuo­da­mas cen­tro už­si­ė­mi­mus, tur­ny­rus, lei­do jau­nuo­liams pa­si­da­ry­ti pro­fe­sio­na­lias nuo­trau­kas. Jis taip pat bu­vo pa­kvies­tas fo­to­gra­fuo­ti Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų šim­ta­die­nio šven­tę.

Tra­di­ci­niai lie­tu­viš­ki pa­tie­ka­lai įspū­džio ne­pa­li­ko

Pa­klaus­tas apie skir­tu­mus tarp sa­vo tau­tie­čių ir lie­tu­vių, Di­me sa­ko, kad Lie­tu­vo­je jį nu­ste­bi­no žmo­nių ben­druo­me­niš­ku­mas, ku­rio jo ša­ly­je stin­ga. Taip pat lie­tu­viai yra at­sar­gūs žmo­nės.

Įdo­miau­sia te­ma – kaip ki­ta­tau­čiai re­a­guo­ja į mū­sų mais­tą. Di­me sa­ko, kad die­vi­na mū­sų sal­du­my­nus, ta­čiau ne­su­pran­ta, ko­dėl mes val­go­me šal­tą ro­ži­nę sriu­bą (šal­ti­barš­čius), jam keis­ta pa­si­ro­dė tiek pa­tie­ka­lo spal­va, tiek sko­nis. Ki­ti tra­di­ci­niai pa­tie­ka­lai jam at­ro­dė sun­kus mais­tas. Jis ra­ga­vo tiek že­mai­čių bly­nų, tiek ce­pe­li­nų, tiek bul­vių plokš­tai­nio (be­je, jį te­ko ga­min­tis pa­čiam su ki­tais tarp­tau­ti­niais sa­va­no­riais). Plokš­tai­nis vai­ki­nui įspū­džio taip pat ne­pa­li­ko, jį api­bū­di­no kaip bul­vių py­ra­gą, ku­ris la­bai ap­sun­ki­na or­ga­niz­mą.

At­vy­kus iš ki­tos vals­ty­bės, vie­nas di­džiau­sių sun­ku­mų yra kal­bos bar­je­ras. Nuo 2018 m. tarp­tau­ti­niams sa­va­no­riš­kos veik­los pro­jek­tams ne­bė­ra ski­ria­ma lė­šų ling­vis­ti­nei pa­ra­mai. Tai bu­vo nu­sta­ty­ta pa­čios Jau­ni­mo tarp­tau­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo agen­tū­ros. Tai reiš­kia, kad vi­si at­vy­kę sa­va­no­riai į Lie­tu­vą ga­lė­jo mo­ky­tis lie­tu­vių kal­bos Eras­mus+ Eu­ro­pos ko­mi­si­jos su­kur­to­je „On­li­ne lin­guis­tic sup­port“ sis­te­mo­je pa­tys. Anot vai­ki­no, mū­sų kal­ba jam pa­si­ro­dė la­bai sun­ki, jam įstri­gę žo­džiai – „la­bai ačiū“, „la­bas“, „vis­kas bus ge­rai“.

Di­dži­ą­ją lai­ko da­lį vai­ki­nas pra­lei­do Rie­ta­ve, ta­čiau per sa­va­no­rys­tės lai­ko­tar­pį ap­lan­kė Kur­šių Ne­ri­ją, ku­rios gro­žis su­ža­vė­jo, ypa­tin­gai il­gi pa­si­vaikš­čio­ji­mai miš­ke. Vi­sa Lie­tu­vos gam­ta jam pa­li­ko di­džiu­lį įspū­dį. La­bai pa­ti­ko ir Vil­niaus se­na­mies­tis.

Rie­ta­vas – ty­lus ir šva­rus mies­tas

Pa­klaus­tas apie skir­tu­mus tarp jo tė­vy­nės ir Lie­tu­vos, Di­me var­di­jo, kad tai bū­tų dar­bo už­mo­kes­tis, ge­og­ra­fi­ja (Lie­tu­va ne­tu­ri kal­nų), žmo­nių men­ta­li­te­tas. Są­ra­šas ga­nė­ti­nai il­gas, nes mū­sų kraš­tas vai­ki­nui at­ro­dė lyg vi­sai ki­toks pa­sau­lis, nei jis bu­vo įpra­tęs ma­ty­ti. „Aš ger­biu lie­tu­vius, nes jie ger­bia sa­vo kul­tū­rą ir daug dir­ba, kad ją iš­sau­go­tų. Ne­tu­riu daug drau­gų lie­tu­vių, bet pa­ma­čiau, kad jū­sų žmo­nės ben­druo­me­niš­ki, to­dėl ne­ma­nau, kad eg­zis­tuo­jan­tys ste­re­o­ti­pai, jog lie­tu­viai yra pik­ti, ne­lai­min­gi, yra re­a­lūs. Rie­ta­ve drau­gų su­si­ras­ti ga­na sun­ku, nes tai ne­di­de­lis mies­tas, žmo­nės san­tū­res­ni, ne vi­si lin­kę iš­kart ben­drau­ti, kal­bė­tis. Jie ski­ria dau­giau lai­ko pa­žin­ti žmo­gų, yra la­biau da­ly­kiš­ki, kas man šiek tiek ne­įpras­ta“, – sa­kė vai­ki­nas.

Pa­klaus­tas nuo­mo­nės apie Rie­ta­vą, jis sa­kė, jog tai tik­rai nė­ra mies­tas, ku­ria­me jau­ni­mas trokš­tų gy­ven­ti. Žiū­rint iš ki­tos pu­sės, čia la­bai ty­lu ir šva­ru. Rie­ta­vas sa­va­no­riui aso­ci­ja­vo­si su gim­tuo­ju mies­te­liu. „Jū­sų mies­tas gra­žus, šva­rus, ra­mus, man ne­bu­vo sun­ku čia gy­ven­ti, bet tuo pa­čiu ne­bu­vo ir leng­va. Čia pa­tir­ta ne­ma­žai ge­rų emo­ci­jų, bet ne­re­tai ma­ne ap­lan­ky­da­vo vie­ni­šu­mo ir sun­ku­mo jaus­mas, bū­tent dėl tų prie­žas­čių aš pa­li­kau sa­vo gim­tą­jį mies­te­lį ir iš­vy­kau į sos­ti­nę Skop­je. Jo­kiu bū­du ne­ly­gi­nu Rie­ta­vo ir Ne­go­ti­no, ta­čiau ma­ža­me mies­te­ly­je man sun­ku“, – sa­kė vai­ki­nas.

Va­sa­rą Di­me pa­li­ko Rie­ta­vą ir grį­žo na­mo. Šiais me­tais jis ke­ti­na pra­dė­ti stu­di­juo­ti vaiz­duo­ja­mą­jį me­ną. At­ei­tį vai­ki­nas sie­ja su fo­to­gra­fi­ja. Pla­nuo­se – ir dar­bas su fil­mais.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(4 žmonės įvertino)
5.0000

Telšiuose dėl rekonstrukcijos uždarytas eismas Respublikos gatve: keičiasi autobusų maršrutai (4)

Nuo lapkričio 11 dienos, pirmadienio, dėl Telšių miesto Respublikos gatvės rekonstrukcijos bus...

Mažeikiuose virš geležinkelio išdygsiančiam viadukui – ES fondų investicijos (21)

Geležinkelio į dvi dalis padalintame Mažeikių mieste bus išspręsta susisiekimo problema –...

Miestelio Plungės rajone mokyklos valgyklą atvers bendruomenei (2)

Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja pla­nuo­ja...

Plungėje pasiruošti Vėlinėms nespėta: į kapines teko tiesiog klampoti (4)

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą , prieš pat Mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­ną, į...

Plungėje – gyventojų ir visą parą veikiančios picerijos konfliktas: siekia apriboti prekybos alkoholiu laiką (3)

Plun­gės mies­to V. Ma­čer­nio gat­vės 6-ojo ir 8-ojo na­mų gy­ven­to­jai su­ki­lo:...

Top naujienos

Mokslų daktarės analizė: kas geriau – sviestas ar margarinas? (143)

Diskusijos apie tai, kas tinkamiau jūsų sveikatai, – margarinas ar sviestas , tęsiasi jau...

Mokyklos valgyklos maiste – gyvos kirmėlės (62)

Vakar Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijoje pietavusi moksleivė perlinių kruopų košėje rado...

Atsakymas į amžiną lietuvių klausimą: kas pigiau – statyti namą pačiam, ar jį nusipirkti (82)

Daugelis svajoja apie nuosavą būstą, tačiau tokias mintis dažnai sutrikdo klausimas, kas pigiau...

Ekspertai įvertino apkalbas sukėlusį įvaizdį: prašauta ir tai – ne dėl apnuogintos krūtinės (47)

Gili iškirptė – anokia naujiena tarp Lietuvos ar užsienio pramogų pasaulio žvaigždžių ir...

Dėl patirto nokauto susigraužusio lietuvio paguoda: privertė japoną prikąsti liežuvį specialiai DELFI iš Tokijo

Eventas Gužauskas kur kas dažniau palieka gulėti ant tatamio savo varžovus nei ten atsiduria...

Kauniečius piktinęs pastatas „vaiduoklis“ pagaliau turi naujus savininkus (9)

Kaune, Savanorių prospekte ne vienerius metus stūksantis apleistas prekybos centras...

„Netflix“ filmas įsiūbavo įsiūčio audrą Lenkijoje, premjeras reikalauja pakeitimų (8)

Lenkijos premjeras parašė internetinės televizijos platformai „ Netflix “ reikalaudamas, kad...

„Scanoramoje“ į filmo „Valstybinės laidotuvės“ premjerą susirinko politikos ir kultūros grietinėlė (1)

Dažnas svečias „Scanoramoje“ – ukrainiečių režisierius Sergejus Loznica – antradienio...

Žinomo fotografo parodoje – intriguojantys garsenybių portretai

Antradienio vakarą Vilniuje esančioje „Grafo" galerijoje rinkosi šou ir meno pasaulio atstovai....