Tvar­kys visą skverą

Kaip „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo A. Čer­nec­kis, skve­re­liui prie baž­ny­čios su­tvar­ky­ti bus nau­do­ja­mos tiks­linėms te­ri­to­ri­joms skir­tos lėšos iš Eu­ro­pos Sąjun­gos struktū­ri­nių fondų. Ir pa­si­keis ne tik da­bar­ti­nio ba­seinė­lio vaiz­das.

„Bus tvar­ko­mi ir skve­ro ta­kai, įreng­tas LED ap­švie­ti­mas, išp­jau­ti su­tręšę med­žiai, pa­so­din­ta naujų“, – pa­sa­ko­jo me­ras.

Nau­ji dar­bai vi­sa­da svei­kin­ti­ni, ta­čiau, kai jie kei­čia lig­to­linį vaizdą, vi­suo­menė kar­tais su­ky­la. An­tai Plungė­je, kai iš pa­grindų bu­vo tvar­ko­ma Laisvės alė­ja, ki­lo did­žiu­lis šar­ša­las dėl išp­jautų senųjų liepų. Ar ne­nu­tiks taip ir Rie­ta­ve? Juo­lab kad med­žių pla­nuo­ja­ma pjau­ti tik­rai ne­ma­žai.

„Bu­vo il­ga dis­ku­si­ja, bandėm iš visų pu­sių žiūrė­ti – bet iš­pu­vu­sius uo­sius rei­kia būti­nai pjau­ti. Ir kai ku­rios pa­lei gatvę au­gan­čios lie­pos jau vi­sai su­tręšu­sios. Pjau­sim tuos med­žius, ku­rie vi­sai su­senę, ku­rie kiau­ri“, – aiš­ki­no me­ras.

O esą fon­ta­nas jau yra su­pro­jek­tuo­tas. Tik pri­reikė ke­lių pa­tai­symų, ku­riuos tu­ri įver­tin­ti eks­per­tai. De­ri­ni­mo pro­cedū­ros dėl nuo­to­li­nio bend­ra­vi­mo pan­de­mi­jos me­tu už­sitę­sia šiek tiek il­giau. Ta­čiau, anot me­ro, dar­bi­nin­kus skve­re­ly­je rie­ta­viš­kiai šie­met tik­rai iš­vys.

Jis taip pat pa­brėžė, kad ba­seinė­lio vi­du­ry esan­ti skulptūrėlė bus iš­sau­go­ta, mat ji – iš tar­pu­ka­rio laikų, o to laik­me­čio pa­li­ki­mo Rie­ta­ve nėra jau tiek daug.

„Tu­rim tik to­ros mo­kyklą, bu­vu­sią po­lik­li­niką ir tą ba­seinėlį“, – var­di­jo A. Čer­nec­kis.

As­fal­tu pa­si­dengė gatvės, įreng­ta aikš­te­lių

Tiks­linės te­ri­to­ri­jos pro­jek­tams įgy­ven­din­ti Rie­ta­vui skir­ta apie 5 mln. eurų. Pridė­da­ma savų lėšų ir gautų iš ki­tur, Sa­vi­val­dybė jau nu­veikė ne­ma­žai darbų.

An­tai Rie­ta­ve įreng­tas žemės ūkio pro­duktų tur­ge­lis, poil­sio ir lais­va­lai­kio erdvė prie Jūros upės, at­nau­jin­tas Ogins­kių kultū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus, su­tvar­ky­tos Daržų, Pa­miškės gatvės Rie­ta­ve. Auš­ros alė­jo­je įreng­tas pėsčiųjų ir dvi­ra­čių ta­kas, L. Ivins­kio gatvė­je – dvi­ra­čių ta­ko tęsi­nys.

Su­for­muo­ta vie­šo­ji erdvė ir įreng­ta nau­ja žai­dimų zo­na prie Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio bei žai­dimų aikš­telė prie par­duo­tuvės „Tūzas“, tarp Ry­to ir Ku­lių gat­vių. L. Ivins­kio gim­na­zi­jo­je su­kur­ta mo­der­ni mo­ky­mo­si ap­lin­ka.

Įsibėgė­jo ir ki­ti pro­jek­tai. Kaip pa­sa­ko­jo me­ras, jau pra­dėta tvar­ky­ti dvar­vietės te­ri­to­ri­ja. Nug­riau­tas po­ka­ri­nis pa­sta­tas už mu­zie­jaus. Bu­vu­sio­je krep­ši­nio aikš­telė­je, prie bu­vu­sios pie­ninės, kur gy­ven­to­jai mėgo sta­ty­tis au­to­mo­bi­lius, jau įren­ginė­ja­mos lau­ko te­ni­so ir krep­ši­nio aikš­telės. Dvar­vietės te­ri­to­ri­jo­je at­si­ras ir kitų aikš­te­lių vai­kams bei suau­gu­sie­siems: bus tre­ni­ruok­lių, mu­zi­kos aikš­telės, vaikų žai­dimų zo­nos. Tvar­ko­ma zo­na prie At­vi­ro­jo jau­ni­mo cent­ro, kur taip pat spor­to aikš­telė­je galės laiką leis­ti jau­ni­mas.

„Apsk­ri­tai me­tai bu­vo ne­blo­gi. Ga­vom lėšų Tverų gim­na­zi­jos re­mon­tui. Ten at­nau­jin­ta šil­dy­mo sis­te­ma ir ap­švie­ti­mas. Išas­fal­tuo­tas še­šių ki­lo­metrų ruo­žas nuo Me­dingėnų Tverų link pro Plaus­ki­nius. Pe­lai­čiuo­se išas­fal­tuo­ta Ban­gos gatvė ir įreng­tas ap­švie­ti­mas, taip pat ap­švie­ti­mas Rie­ta­ve, Pievų gatvė­je. Išas­fal­tuo­ta Pa­lan­gos gatvės da­lis ir įreng­tas ap­švie­ti­mas. Įpusė­jom Gu­da­lių gatvės Daugė­duo­se ir Dva­ro gatvės Girė­nuo­se dar­bus“, – at­lik­tais dar­bais pa­si­džiaugė me­ras.

Pla­nuo­ja at­nau­jin­ti ba­seiną

Me­ras pri­si­minė ir bu­vu­sios ko­le­gi­jos pa­sta­tus, ku­rie pa­ga­liau tu­ri ad­mi­nist­ra­to­rių – viešąją įstaigą „Veik­lus Rie­ta­vas“.

Perė­mus šios bu­vu­sios moks­lo bazės ga­ra­žus išspręs­ta mo­kyklų, se­niū­nijų, kitų įstaigų trans­por­to bei ki­to tur­to lai­ky­mo pro­ble­ma. Esą ga­ra­žai da­bar pil­ni, už­te­ko juos šiek tiek pa­re­mon­tuo­ti, o nau­dos daug.

Sa­vo eilės re­mon­tui kaž­ka­da su­lauks ir ba­sei­nas. Anot A. Čer­nec­kio, „Veik­lus Rie­ta­vas“ tu­ri planų ba­seiną at­nau­jin­ti, ren­gia in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, kad gautų lėšų su­tvar­ky­ti inf­rast­ruktūrą ir pa­ge­rin­ti tei­kia­mas pa­slau­gas.

Esą ruoš­ta­si ba­seiną ati­da­ry­ti ir pra­ėjusį ru­denį, bet su­si­lai­ky­ta dėl tuo­met dar tik ga­li­mo ka­ran­ti­no. „Už­laikėm ir pro­tin­gai pa­darėm. Nes būtų did­žiu­liai nuo­sto­liai. Tiek van­dens pri­pil­ti, pa­šil­dy­ti. Juk taip nėra, kad vieną dieną ati­da­rei, kitą – už­da­rei“, – pa­sa­ko­jo me­ras.

Taip pa­t ieš­ko­ma būdų, kaip bu­vu­sios ko­le­gi­jos bend­ra­bu­ty­je įreng­ti 16 so­cia­li­nių būstų.

Pa­sid­žiaug­ta ir tuo, jog per­nai Rie­ta­vui pa­ga­liau pa­si­sekė ras­ti lai­kinąją globėją, Ža­lio­jo­je gatvė­je įreng­tas trijų kam­ba­rių bu­tas lai­ki­nai vaikų prie­žiū­rai.

O planų yra daug. Vie­nas jų – Rie­ta­vo mies­to ap­švie­ti­mo mo­der­ni­za­vi­mas, nat­rio lem­pas pa­kei­čiant LED. Tuo­met Rie­ta­ve švies­tu­vai galėtų deg­ti visą naktį.

Susiję straipsniai
Top naujienos