Apie tai „Že­mai­čiui“ pa­pa­sa­ko­jo Kultū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Tel­šių sky­riui va­do­vau­jan­ti Au­re­li­ja Rič­ku­vienė. Anot jos, pir­mie­ji žval­gy­bi­niai ty­rinė­ji­mai pa­rodė, kad ras­ti kau­lai – ir žmo­nių, ir gyvūnų. Ap­tik­ta ir ke­le­tas šu­kių, kitų XIX–XX am­žiaus ra­di­nių.

„Toj ter­to­ri­joj, kur sto­vi baž­ny­čia, yra buvęs ka­pi­ny­nas, tad spėja­ma, jog tie­siant gatvę ties baž­ny­čia jis bu­vo suar­dy­tas, o į da­bar ka­sinė­jamą te­ri­to­riją su­pil­tas grun­tas su pa­vie­niais žmo­nių kau­lais“, – pa­sa­ko­jo A. Rič­ku­vienė.

Ne­pai­sant visų šių ra­di­nių, kaip sakė vedė­ja, te­ri­to­ri­jo­je gre­ta pa­ra­pi­jos namų tiks­lie­ji ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai at­lie­ka­mi ne­bus. Esą no­rint nu­sta­ty­ti tiks­lias Plungės ka­pi­ny­no ri­bas reikėtų ir dau­gybės lėšų, ir ne ma­žiau lai­ko. Be to, jiems at­lik­ti nėra ir pra­smės.

„Tai – praei­ty­je su­ga­din­tas ob­jek­tas. Gatvė jau nu­ties­ta, suar­dy­ti pa­lai­do­ji­mai. Nie­ko jau neat­kur­si­me. Bu­vo toks laik­me­tis, kai ties­da­mi gat­ves į vietą ne­la­bai kas kreipė dėmesį. Ir Tel­šių ra­jo­ne, Viešvė­nuo­se, tu­ri­me ka­pi­nyną, suar­dytą tie­siant ke­lią, ir ki­tur“, – ap­gai­les­ta­vo A. Rič­ku­vienė.

Ji pa­sa­ko­jo, kad ar­cheo­lo­gus da­bar do­mi­nan­ti te­ri­to­ri­ja yra Plungės ka­pi­ny­no vi­zua­li­nis ap­sau­gos po­zo­nis. Prie­šin­gai nei pa­ts ka­pi­ny­nas ir baž­ny­čios komp­lek­sas, jis į sau­gomų kultū­ros ver­ty­bių re­gistrą nėra įtrauk­tas.

A. Rič­ku­vienė sakė, jog nuo šiol ši te­ri­to­ri­ja bus ste­bi­ma ati­džiau. Vyks­tant gatvės re­konst­ra­vi­mo dar­bams to­liau čia bus ty­rinė­ja­ma, ren­ka­mi ir nu­me­ruo­ja­mi ra­di­niai, nu­sta­to­mas įže­mis, kultū­ri­nis sluoks­nis. Su­rink­ti ra­di­niai bus per­duo­da­mi mu­zie­jams, o su­si­ste­min­ta moks­linė teo­rinė med­žia­ga pa­si­tar­naus atei­ties kar­toms.

Iš­girdę, kas nu­veik­ta ar­cheo­logų, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jo A. Liu­ti­kos pa­klausė­me, ka­da sa­vo dar­bus Paprūd­žio gatvė­je tęs ran­go­vai?

Dėl Plungės mies­to Vy­tau­to ir Paprūd­žio gat­vių ir ki­tos pa­skir­ties in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių re­konst­ra­vi­mo ir sta­ty­bos darbų dar bir­želį su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta su už­da­ro­sio­mis ak­cinė­mis bend­rovė­mis „Plungės lagū­na“ ir „Ino­va­So­la“.

A. Liu­ti­ka šiuo klau­si­mu ne­daug­žod­žia­vo. Pa­sakė tik tiek, kad dėl darbų pra­tęsi­mo yra įvai­rių niuansų. Esą nie­ka­da ne­ži­nai, už ko ga­li užk­liū­ti ar­cheo­logų kas­tu­vas ir ko­kia link­me ty­rinė­ji­mai ga­li pa­kryp­ti.

„Bai­giam su­si­dėlio­ti vi­zi­jas. Dis­ku­tuo­jam apie ty­rinė­jimų būti­numą, aiš­ki­namės... Iš­ty­rinės, ir to­liau dirb­sim“, – ne­de­ta­li­zuo­da­mas kalbė­jo A. Liu­ti­ka ir kar­tu pa­ti­ki­no, jog dar­bai bus baig­ti lai­ku, pa­gal nu­ma­ty­tus gra­fi­kus.

Su­tar­ty­je įra­šy­ta darbų trukmė – 11 mėne­sių.

Susiję straipsniai
Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės