aA
„Padėkite išgygenti“, – toks plungiškių pagalbos šauksmas neseniai nuvilnijo ne tik per socialinius tinklus, bet ir pasiekė kelių laikraščių redakcijas. Margirio, Antanavičių ir kitų aplinkinių gatvių gyventojai, matydami UAB „Valda“ teritorijoje kasdien augančius atliekų kalnus, skambi­na pavojaus varpais, visgi įmonę patikrinę aplinkosaugininkai ramina, kad čia sukaupti atliekų kiekiai neviršija leidime numatytų normų.
Šiukšlės Plungėje
Šiukšlės Plungėje
© Žemaitis

„Padė­ki­te“

„Bai­gia­me už­dus­ti nuo smarvės! Šiukš­lių kal­nai (iki 10 metrų aukš­čio) Lentpjūvės g. 8A, Plungė­je. Jau dau­giau nei pen­ke­ri me­tai, kaip šiukšlės su­ren­ka­mos UAB „Val­da“ te­ri­to­ri­jo­je. Var­nos iš Ogins­kių par­ko pa­de­da joms pa­si­skleis­ti po ap­link esan­čias te­ri­to­ri­jas. Žiurkės len­da į tro­be­sius. Vie­tinė vald­žia ne­rea­guo­ja į skun­dus. Padė­ki­te, kas ga­li­te!“ – tokį pa­gal­bos šauksmą išp­la­ti­no vi­sai gre­ta „Val­dos“ gy­ve­nan­tis Rus­la­nas Ko­va­len­ko.

Vy­ras „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo šią kovą tęsian­tis ir pa­gal­bos pra­šan­tis jau ne vie­ne­rius me­tus. Net­gi rin­ko ap­lin­ki­nių gy­ven­tojų pa­ra­šus ir siuntė raš­tus tiek vie­tos vald­žiai, tiek at­sa­kin­goms mi­nis­te­ri­joms, net Eu­ro­pos Sąjun­gos at­sto­vy­bei, tik iš jų ne­su­laukę nė vie­no at­sa­ky­mo.

Neap­si­kentęs bu­vo ir in­ter­ne­tinį pus­lapį su­kūręs, kur skelb­da­vo pro langą nu­fo­tog­ra­fuo­tus vaiz­dus – so­de au­gan­čių med­žių viršū­nes „puo­šian­čias“ pa­kuo­čių at­lie­kas, kar­to­ni­nes dėžes tven­ki­ny ir ki­tokį šlamštą, ku­ris daž­nai, vėjo ar paukš­čių at­skrai­din­tas, at­si­du­ria tiek jo, tiek kai­mynų kie­muo­se.

Šiukšlės Plungėje
Šiukšlės Plungėje
© Žemaitis

Siūlė­si pa­dėti su­si­tvar­ky­ti

Tei­sybės dėlei rei­kia pa­sa­ky­ti, kad net re­gio­ni­nia­me Jėru­bai­čių sąvar­ty­ne tvar­kos dau­giau nei šiame Lentpjūvės gatvės at­ša­kos pa­kraš­ty. Ap­si­lan­kius čia ma­ty­ti, kad kaž­ka­da ban­dy­ta gelbė­ti situaciją įmonės te­ri­to­riją ap­tvėrus tink­li­ne tvo­ra, bet vie­to­mis šiukš­lių kal­nai jau ir tuos ati­tva­rus yra praaugę, o įvai­rios plast­ma­sinės bei po­pie­rinės pa­kuotės lyg tirps­tan­čio snie­go lo­pai nu­sėję gre­ta ža­liuo­jan­čią pievą.

Pak­laus­tas, ar ka­da matė „Val­dos“ dar­buo­to­jus ren­kant po apy­lin­kes be­si­drai­kan­čias šiukš­les, R. Ko­va­len­ko pri­si­minė kartą bu­vu­sio įmonės va­do­vo To­mo Raud­žio pra­šęs or­ga­ni­zuo­ti talką toms šiukšlėms su­rink­ti ir net žadėjęs pakviesti ap­lin­ki­nius gy­ven­to­jus, kad pri­si­jungtų prie tos tal­kos ir pa­dėtų „Val­dai“ ap­si­tvar­ky­ti, bet ir tuo nie­ko ne­pešęs.

Tie­sa, pa­va­sarį, kai po aud­ros vėjas plas­ti­ki­niais ir po­pie­ri­niais mai­še­liais „iš­da­bi­no“ visų ap­lin­ki­nių med­žių viršū­nes, į gy­ven­tojų skun­dus iš­ties bu­vo su­rea­guo­ta – „Val­da“ tas „puoš­me­nas“ iš med­žių su­si­rin­ku­si. Bet daž­niau­siai tvar­ky­tis ten­ka pa­tiems gy­ven­to­jams.

Pra­monės ra­jo­nas?

Pa­sak R. Ko­va­len­ko, kur be­si­kreiptų pa­gal­bos, nuo­lat gir­din­tis tą pa­tį – kad nie­kas ne­vertė kraustytis į to­kios įmonės pa­šonę. Ta­čiau vy­ras pri­si­me­na, kad jam su šei­ma čia ku­rian­tis, „Val­da“ sa­vo te­ri­to­ri­jo­je tik tuš­čius at­liekų kon­tei­ne­rius san­dėlia­vu­si. Šiukš­lių kal­nai esą ėmė aug­ti vėliau. Be to, at­si­vež­tas pa­kuo­čių at­lie­kas įmonė iš pra­džių dar skubė­da­vu­si išrū­šiuo­ti bei iš­ga­ben­ti per­dirbė­jams, o pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus jos aki­vaizd­žiai kau­pia­mos, jų kie­kiai esą vis didė­ja.

Dėl šių gy­ven­tojų iš­sa­kytų bėdų pir­miau­sia kreipėmės į Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės eko­logę Robertą Ja­ku­mienę. Ji pa­tvir­ti­no, kad anks­čiau gy­ven­tojų nu­si­skun­dimų dėl at­liekų, ku­rias vėjas išne­šio­ja iš „Val­dos“ te­ri­to­ri­jos, iš­ties būta, bet įmonė esą į juos su­rea­ga­vu­si, te­ri­to­riją ap­si­tvėru­si dar ir tink­li­ne tvo­ra.

Eko­logė nu­ste­bo, kad ir vėl skund­žia­ma­si ne­tvar­ka bei smar­ve. Gy­ven­tojų ar­gu­men­tus, kad mies­to te­ri­to­ri­jo­je ap­skri­tai ne­ga­li­ma kaup­ti at­liekų, ji at­rėmė sa­ky­da­ma, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos agentū­ra „Val­dai“ yra iš­da­vu­si tar­šos lei­dimą, leid­žiantį su­kaup­ti bei san­dėliuo­ti tam tikrą kiekį at­liekų. O ir mies­to te­ri­to­ri­ja, pa­sak R. Ja­ku­mienės, tos Plungės da­lies esą ne­la­bai pa­va­din­si. Pa­sak jos, vei­kiau tai pra­monės ra­jo­nas, ap­lin­kui vei­kia ne­ma­žai kitų stam­bių įmo­nių.

Dėl pa­sta­ro­jo tei­gi­nio sun­ku būtų gin­čy­tis, bet ne­ga­li­ma už­si­merk­ti ir prie­š faktą, jog vie­no­je pusė­je „Val­dos“ te­ri­to­ri­ja ri­bo­ja­si su gy­ve­namųjų namų kvar­ta­lu ir ke­lios de­šim­tys žmo­nių yra pri­vers­ti kasdien kęsti smarvę bei rink­ti ne sa­vo šiukš­les. Ką be­kalbė­ti apie vi­zua­linę taršą, apie ku­rią taip gar­siai dis­ku­tuo­ja­ma kal­bai pa­si­su­kus apie Plungės ra­jo­ne ža­da­mus sta­ty­ti vėjo jėgai­nių par­kus. Lyg tie kaž­kur lau­kuo­se išmė­ty­ti vėjo malū­nai la­biau bjau­rotų ap­linką nei mies­to vi­du­ry pūpsan­tys ir tik vie­tos vald­žiai kaž­kodėl ne­ma­to­mi at­liekų kal­nai.

„Nė vie­nam mies­te ne­su matęs to­kios be­tvarkės“

„Aš pa­ts esu ma­ti­nin­kas ir ne­ma­žai va­žinė­ju po mies­tus. Pa­vyzd­žiui, Gargž­duo­se to­kioj pa­kuo­čių at­liekų aikš­telėj nė po­pie­riu­ko ne­ra­si ant žemės, sto­vi ke­li va­go­nai skir­tin­goms pa­kuotėms ir žmo­gus bu­di. Tvar­ka, šva­ra ap­lin­kui. O pas mus... Nė vie­nam mies­te ne­su matęs to­kios be­tvarkės, – pik­ti­no­si R. Ko­va­len­ko. – Kiek su­pran­tam, čia ši­tos vie­nos įmonės bėdos, gal kaž­koks ne­tin­ka­mas va­do­va­vi­mas jai bu­vo, bet kuo kal­ti aplinkui gy­ve­nan­tys žmonės? Esam tapę jos įkai­tais.“

„Su­ren­ka iš mūsų šiukš­les ir nu­vežę ke­lias­de­šimt metrų iš­ver­čia mums pa­nosėj. Ab­sur­das tie­siog. Kam ta­da mo­kam už at­liekų tvar­kymą? Gal tie­siog ne­škim tuos sa­vo šiukš­lių mai­šus ir mes­kim ten per tvorą“, – si­tua­ci­jos ab­sur­diš­kumą piešė ir jo su­tuok­tinė La­ri­sa.

Šiukšlės Plungėje
Šiukšlės Plungėje
© Žemaitis

Su­laukė tik­rin­tojų

Išk­lausę gy­ven­tojų nu­si­skun­dimų pa­bandė­me iš­siaiš­kin­ti, ar „Val­dos“ te­ri­to­ri­jo­je su­kaup­tos pa­kuo­čių at­lie­kos ne­vir­ši­ja įmo­nei iš­duo­ta­me tar­šos lei­di­me nu­ma­tytų normų.

Ši­to pa­si­tei­ra­vo­me Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to. Su­ta­pi­mas, kad prie­š mums iš­siun­čiant užk­lausą de­par­ta­men­tas kaip tik at­li­ko šios įmonės pa­tik­ri­nimą. Kaip paaiš­ki­no plun­giš­kis aplinkosaugininkas Ne­ri­jus Ab­lin­gis, įmonė­je lan­ky­ta­si ne dėl gy­ven­tojų nu­si­skun­dimų. Spe­cia­lis­tas sakė apie juos iš­vis nie­ko ne­girdėjęs, o pa­tik­ri­ni­mas esą buvęs pla­ni­nis – to­kie at­lie­ka­mi kas­met.

Ap­si­lan­kius įmonė­je bir­že­lio 29 d. tik­rin­ta, kaip lai­ko­ma­si at­liekų tvar­kymą reg­la­men­tuo­jan­čių teisės aktų rei­ka­la­vimų bei tar­šos lei­di­mo sąlygų.

Po pa­tik­ri­ni­mo ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai kons­ta­ta­vo, kad „re­mian­tis įmonės Vie­nin­go­je ga­mi­nių, pa­kuo­čių ir at­liekų ap­skai­tos in­for­ma­cinė­je sis­te­mo­je (GPAIS) ve­da­ma at­liekų tvar­ky­mo ap­skai­ta, did­žiau­si leid­žia­mi lai­ky­ti at­liekų kie­kiai, nu­ma­ty­ti tar­šos lei­di­me, ne­bu­vo vir­šy­ti“.

Vis dėlto pa­na­šu, kad aplinkosau­gi­nin­kams ki­lo abe­jo­nių, ar tai, kas yra dek­la­ruo­ja­ma, ati­tin­ka rea­lybę. Todėl tą pa­čią bir­že­lio 29 d. bu­vo at­lik­ti ma­ta­vi­mai lai­komų at­liekų kaupų tūriams ap­skai­čiuo­ti. Ga­vus ma­ta­vimų duo­me­nis dar šį mėnesį ža­da­ma at­lik­ti kont­ro­linį UAB „Val­da“ te­ri­to­ri­jo­je lai­komų at­liekų kie­kio ver­ti­nimą. Po jo ir paaiškės tik­ro­ji si­tua­ci­ja.

Prob­lemą pri­pa­ži­no ir ti­ki­na jau sprend­žian­tys

Su­ži­no­jo­me ir tai, kad dėl įmonės veik­los bent jau Tel­šių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja skundų pa­sta­rai­siais me­tais nėra ga­vu­si. Tie­sa, pa­ti „Val­da“ ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams esą nu­rodė, kad šių metų ge­gužės ir bir­že­lio mėne­siais, su­tri­kus įmonės dar­bui, jos te­ri­to­ri­jo­je bu­vo kau­pia­mos nerū­šiuo­tos bui­tinės ko­mu­na­linės at­lie­kos, bet šiuo me­tu esą jos tvar­ko­mos per­duo­dant ki­tiems at­liekų tvarkytojams.

Tą pa­tį „Že­mai­čiui“ pa­kar­to­jo ir nau­ja­sis „Val­dos“ va­do­vas Gin­ta­ras Virk­šas. iš­girdęs, kad gy­ven­to­jai ne­ri­mau­ja dėl vis au­gan­čių pa­kuo­čių at­liekų krūvų, jis teigė, kad šiuo me­tu jos yra ma­ži­na­mos.

„Jau ei­nam į gerąją pusę. Tie­sa, ne­bėra dar­buo­tojų, ku­rie galėtų rink­ti tas šiukš­les, bet ne­tru­kus įvyks ak­ci­ninkų su­si­rin­ki­mas, po jo rei­ka­lai turėtų dar la­biau pa­si­tai­sy­ti – bent jau mes taip ti­kimės“, – kalbė­jo G. Virk­šas. Bei pa­žadė­jo as­me­niš­kai pa­si­žiūrė­ti, kas de­da­si už įmonės tvo­ros.

„Pa­si­žiūrė­siu. Apt­var­ky­sim, jei rei­kia. Pirmą­kart gird­žiu, kad kas skųstųsi“, – pa­žadė­jo va­do­vas.

Žemaitis
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(9 žmonės įvertino)
3.3333

Nuo šiol Telšiai gali būti tituluojami magijos sostine: Hario Poterio gerbėjai tikrai neliks abejingi (4)

Nuo šiol Telšiai neabejotinai gali vadintis išskirtiniu Lietuvos miestu – mat pagrindinėje...

Verslas PliusJulija Leimonė

Nuo šiol Telšiai – kaip ant delno: telšiškė papasakojo, ką iš tiesų verta pamatyti ir kur skaniai pavalgyti

Šventiniu laikotarpiu dalis lietuvių yra linkę palikti namus ir šventes sutikti kituose miestuose....

Savaitgalį prasidės Tarptautinis Mažeikių meno festivalis: dalyviams bus dovanojama pati įvairiausia muzika

Rugsėjo 18 – spalio 30 dienomis vyks XV Tarptautinis Mažeikių meno festivalis „ Mažeikiai...

Plungiškiai stveriasi už galvų: įmonės valdose auga šiukšlių kalnai, kasdien kankina nepakeliama smarvė gyventojai sulaukia atsakymo: niekas neverčia čia gyventi

„Padėkite išgygenti“, – toks plungiškių pagalbos šauksmas neseniai nuvilnijo ne tik per...

„Bolt Food“ žengia ir į Mažeikius: maisto pristatymo platforma kviečia papildomai užsidirbti

Pusantrų metų Lietuvoje veikianti maisto pristatymo į namus platforma „ Bolt Food “ paslaugą...

Top naujienos

Delfi PliusGiedrė Balčiūtė

Viceministrė prakalbo apie baisius pandemijos padarinius Lietuvoje: tikrąjį baisumą galima pajusti šiemet

Koronaviruso pandemija jau po truputį pasimiršta: sergamumas, nors pastaruoju metu šiek tiek...

Delfi PliusVaidas Mikaitis

Baugi ne tik Rusijos kaimynystė: masines žudynes patyrusi Europos šalis jaudinasi dėl savo neprognozuojamo kaimyno (1)

Ne per seniausiai esu pasakojęs apie valstybes, kurios, karo Ukrainoje akivaizdoje, taip pat yra...

Delfi PliusDalia Plikūnė

Kaip Rusija gali atsakyti į Kaliningrado ribojimus: už uždarų durų nagrinėjami trys scenarijai (5)

Rusijos pareigūnams įspėjant Lietuvą dėl rimtų pasekmių, pagal europines sankcijas uždraudus...

Karas Ukrainoje. Žytomyro srities gyventojus pažadino sprogimai: raketos skriejo iš Baltarusijos apšaudyta ir Lvivo sritis (3)

Ukrainai buvo suteiktas kandidatės į Europos Sąjungos nares statusas ir tai, anot šalies...

Nausėda davė patarimą Vyriausybei dėl sankcijų Kaliningrado tranzitui (17)

Vyriausybė turi skubiai pradėti konsultacijas su Europos Komisija (EK) dėl sankcijų...

Ko neparodė televizija: už ką Budapešte bausti lietuviai ir ko neužfiksuoja baseino kameros? specialiai „Delfi“ iš Budapešto

Milda Šeibokaitė plaukimo varžybose teisėjauja ne pirmą dešimtmetį ir yra sukaupusi...

Medvedevas grasina Moldovai (5)

Moldova pasirengusi prisijungti prie Rusijai taikomų sankcijų ; Maskva pareiškė, kad atsakymo...

Putino pareiškimus išnagrinėjęs vokiečių filosofas pasisakė itin vaizdingai (11)

Žymiausias vokiečių dabarties filosofas Peteris Sloterdijkas šią savaitę pažėrė aštrių...

Varėnos rajone BMW rėžėsi į vilkiką: sužaloti du žmonės, automobilyje buvo ir vaikai (1)

Bendrasis pagalbos centras informavo, kad Varėnos rajone, A4 kelyje, prie Naujųjų Valkininkų kaimo...

Siūlymai dėl MMA didinimo piktina darbuotojus: tarsi saldainis ant meškerės (2)

Naujus minimalios algos skaičiavimus pateikęs, bet palaukti rudens raginantis Lietuvos bankas...