„Padė­ki­te“

„Bai­gia­me už­dus­ti nuo smarvės! Šiukš­lių kal­nai (iki 10 metrų aukš­čio) Lentpjūvės g. 8A, Plungė­je. Jau dau­giau nei pen­ke­ri me­tai, kaip šiukšlės su­ren­ka­mos UAB „Val­da“ te­ri­to­ri­jo­je. Var­nos iš Ogins­kių par­ko pa­de­da joms pa­si­skleis­ti po ap­link esan­čias te­ri­to­ri­jas. Žiurkės len­da į tro­be­sius. Vie­tinė vald­žia ne­rea­guo­ja į skun­dus. Padė­ki­te, kas ga­li­te!“ – tokį pa­gal­bos šauksmą išp­la­ti­no vi­sai gre­ta „Val­dos“ gy­ve­nan­tis Rus­la­nas Ko­va­len­ko.

Vy­ras „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo šią kovą tęsian­tis ir pa­gal­bos pra­šan­tis jau ne vie­ne­rius me­tus. Net­gi rin­ko ap­lin­ki­nių gy­ven­tojų pa­ra­šus ir siuntė raš­tus tiek vie­tos vald­žiai, tiek at­sa­kin­goms mi­nis­te­ri­joms, net Eu­ro­pos Sąjun­gos at­sto­vy­bei, tik iš jų ne­su­laukę nė vie­no at­sa­ky­mo.

Neap­si­kentęs bu­vo ir in­ter­ne­tinį pus­lapį su­kūręs, kur skelb­da­vo pro langą nu­fo­tog­ra­fuo­tus vaiz­dus – so­de au­gan­čių med­žių viršū­nes „puo­šian­čias“ pa­kuo­čių at­lie­kas, kar­to­ni­nes dėžes tven­ki­ny ir ki­tokį šlamštą, ku­ris daž­nai, vėjo ar paukš­čių at­skrai­din­tas, at­si­du­ria tiek jo, tiek kai­mynų kie­muo­se.

Šiukšlės Plungėje

Siūlė­si pa­dėti su­si­tvar­ky­ti

Tei­sybės dėlei rei­kia pa­sa­ky­ti, kad net re­gio­ni­nia­me Jėru­bai­čių sąvar­ty­ne tvar­kos dau­giau nei šiame Lentpjūvės gatvės at­ša­kos pa­kraš­ty. Ap­si­lan­kius čia ma­ty­ti, kad kaž­ka­da ban­dy­ta gelbė­ti situaciją įmonės te­ri­to­riją ap­tvėrus tink­li­ne tvo­ra, bet vie­to­mis šiukš­lių kal­nai jau ir tuos ati­tva­rus yra praaugę, o įvai­rios plast­ma­sinės bei po­pie­rinės pa­kuotės lyg tirps­tan­čio snie­go lo­pai nu­sėję gre­ta ža­liuo­jan­čią pievą.

Pak­laus­tas, ar ka­da matė „Val­dos“ dar­buo­to­jus ren­kant po apy­lin­kes be­si­drai­kan­čias šiukš­les, R. Ko­va­len­ko pri­si­minė kartą bu­vu­sio įmonės va­do­vo To­mo Raud­žio pra­šęs or­ga­ni­zuo­ti talką toms šiukšlėms su­rink­ti ir net žadėjęs pakviesti ap­lin­ki­nius gy­ven­to­jus, kad pri­si­jungtų prie tos tal­kos ir pa­dėtų „Val­dai“ ap­si­tvar­ky­ti, bet ir tuo nie­ko ne­pešęs.

Tie­sa, pa­va­sarį, kai po aud­ros vėjas plas­ti­ki­niais ir po­pie­ri­niais mai­še­liais „iš­da­bi­no“ visų ap­lin­ki­nių med­žių viršū­nes, į gy­ven­tojų skun­dus iš­ties bu­vo su­rea­guo­ta – „Val­da“ tas „puoš­me­nas“ iš med­žių su­si­rin­ku­si. Bet daž­niau­siai tvar­ky­tis ten­ka pa­tiems gy­ven­to­jams.

Pra­monės ra­jo­nas?

Pa­sak R. Ko­va­len­ko, kur be­si­kreiptų pa­gal­bos, nuo­lat gir­din­tis tą pa­tį – kad nie­kas ne­vertė kraustytis į to­kios įmonės pa­šonę. Ta­čiau vy­ras pri­si­me­na, kad jam su šei­ma čia ku­rian­tis, „Val­da“ sa­vo te­ri­to­ri­jo­je tik tuš­čius at­liekų kon­tei­ne­rius san­dėlia­vu­si. Šiukš­lių kal­nai esą ėmė aug­ti vėliau. Be to, at­si­vež­tas pa­kuo­čių at­lie­kas įmonė iš pra­džių dar skubė­da­vu­si išrū­šiuo­ti bei iš­ga­ben­ti per­dirbė­jams, o pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus jos aki­vaizd­žiai kau­pia­mos, jų kie­kiai esą vis didė­ja.

Dėl šių gy­ven­tojų iš­sa­kytų bėdų pir­miau­sia kreipėmės į Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės eko­logę Robertą Ja­ku­mienę. Ji pa­tvir­ti­no, kad anks­čiau gy­ven­tojų nu­si­skun­dimų dėl at­liekų, ku­rias vėjas išne­šio­ja iš „Val­dos“ te­ri­to­ri­jos, iš­ties būta, bet įmonė esą į juos su­rea­ga­vu­si, te­ri­to­riją ap­si­tvėru­si dar ir tink­li­ne tvo­ra.

Eko­logė nu­ste­bo, kad ir vėl skund­žia­ma­si ne­tvar­ka bei smar­ve. Gy­ven­tojų ar­gu­men­tus, kad mies­to te­ri­to­ri­jo­je ap­skri­tai ne­ga­li­ma kaup­ti at­liekų, ji at­rėmė sa­ky­da­ma, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos agentū­ra „Val­dai“ yra iš­da­vu­si tar­šos lei­dimą, leid­žiantį su­kaup­ti bei san­dėliuo­ti tam tikrą kiekį at­liekų. O ir mies­to te­ri­to­ri­ja, pa­sak R. Ja­ku­mienės, tos Plungės da­lies esą ne­la­bai pa­va­din­si. Pa­sak jos, vei­kiau tai pra­monės ra­jo­nas, ap­lin­kui vei­kia ne­ma­žai kitų stam­bių įmo­nių.

Dėl pa­sta­ro­jo tei­gi­nio sun­ku būtų gin­čy­tis, bet ne­ga­li­ma už­si­merk­ti ir prie­š faktą, jog vie­no­je pusė­je „Val­dos“ te­ri­to­ri­ja ri­bo­ja­si su gy­ve­namųjų namų kvar­ta­lu ir ke­lios de­šim­tys žmo­nių yra pri­vers­ti kasdien kęsti smarvę bei rink­ti ne sa­vo šiukš­les. Ką be­kalbė­ti apie vi­zua­linę taršą, apie ku­rią taip gar­siai dis­ku­tuo­ja­ma kal­bai pa­si­su­kus apie Plungės ra­jo­ne ža­da­mus sta­ty­ti vėjo jėgai­nių par­kus. Lyg tie kaž­kur lau­kuo­se išmė­ty­ti vėjo malū­nai la­biau bjau­rotų ap­linką nei mies­to vi­du­ry pūpsan­tys ir tik vie­tos vald­žiai kaž­kodėl ne­ma­to­mi at­liekų kal­nai.

„Nė vie­nam mies­te ne­su matęs to­kios be­tvarkės“

„Aš pa­ts esu ma­ti­nin­kas ir ne­ma­žai va­žinė­ju po mies­tus. Pa­vyzd­žiui, Gargž­duo­se to­kioj pa­kuo­čių at­liekų aikš­telėj nė po­pie­riu­ko ne­ra­si ant žemės, sto­vi ke­li va­go­nai skir­tin­goms pa­kuotėms ir žmo­gus bu­di. Tvar­ka, šva­ra ap­lin­kui. O pas mus... Nė vie­nam mies­te ne­su matęs to­kios be­tvarkės, – pik­ti­no­si R. Ko­va­len­ko. – Kiek su­pran­tam, čia ši­tos vie­nos įmonės bėdos, gal kaž­koks ne­tin­ka­mas va­do­va­vi­mas jai bu­vo, bet kuo kal­ti aplinkui gy­ve­nan­tys žmonės? Esam tapę jos įkai­tais.“

„Su­ren­ka iš mūsų šiukš­les ir nu­vežę ke­lias­de­šimt metrų iš­ver­čia mums pa­nosėj. Ab­sur­das tie­siog. Kam ta­da mo­kam už at­liekų tvar­kymą? Gal tie­siog ne­škim tuos sa­vo šiukš­lių mai­šus ir mes­kim ten per tvorą“, – si­tua­ci­jos ab­sur­diš­kumą piešė ir jo su­tuok­tinė La­ri­sa.

Šiukšlės Plungėje

Su­laukė tik­rin­tojų

Išk­lausę gy­ven­tojų nu­si­skun­dimų pa­bandė­me iš­siaiš­kin­ti, ar „Val­dos“ te­ri­to­ri­jo­je su­kaup­tos pa­kuo­čių at­lie­kos ne­vir­ši­ja įmo­nei iš­duo­ta­me tar­šos lei­di­me nu­ma­tytų normų.

Ši­to pa­si­tei­ra­vo­me Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to. Su­ta­pi­mas, kad prie­š mums iš­siun­čiant užk­lausą de­par­ta­men­tas kaip tik at­li­ko šios įmonės pa­tik­ri­nimą. Kaip paaiš­ki­no plun­giš­kis aplinkosaugininkas Ne­ri­jus Ab­lin­gis, įmonė­je lan­ky­ta­si ne dėl gy­ven­tojų nu­si­skun­dimų. Spe­cia­lis­tas sakė apie juos iš­vis nie­ko ne­girdėjęs, o pa­tik­ri­ni­mas esą buvęs pla­ni­nis – to­kie at­lie­ka­mi kas­met.

Ap­si­lan­kius įmonė­je bir­že­lio 29 d. tik­rin­ta, kaip lai­ko­ma­si at­liekų tvar­kymą reg­la­men­tuo­jan­čių teisės aktų rei­ka­la­vimų bei tar­šos lei­di­mo sąlygų.

Po pa­tik­ri­ni­mo ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai kons­ta­ta­vo, kad „re­mian­tis įmonės Vie­nin­go­je ga­mi­nių, pa­kuo­čių ir at­liekų ap­skai­tos in­for­ma­cinė­je sis­te­mo­je (GPAIS) ve­da­ma at­liekų tvar­ky­mo ap­skai­ta, did­žiau­si leid­žia­mi lai­ky­ti at­liekų kie­kiai, nu­ma­ty­ti tar­šos lei­di­me, ne­bu­vo vir­šy­ti“.

Vis dėlto pa­na­šu, kad aplinkosau­gi­nin­kams ki­lo abe­jo­nių, ar tai, kas yra dek­la­ruo­ja­ma, ati­tin­ka rea­lybę. Todėl tą pa­čią bir­že­lio 29 d. bu­vo at­lik­ti ma­ta­vi­mai lai­komų at­liekų kaupų tūriams ap­skai­čiuo­ti. Ga­vus ma­ta­vimų duo­me­nis dar šį mėnesį ža­da­ma at­lik­ti kont­ro­linį UAB „Val­da“ te­ri­to­ri­jo­je lai­komų at­liekų kie­kio ver­ti­nimą. Po jo ir paaiškės tik­ro­ji si­tua­ci­ja.

Prob­lemą pri­pa­ži­no ir ti­ki­na jau sprend­žian­tys

Su­ži­no­jo­me ir tai, kad dėl įmonės veik­los bent jau Tel­šių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja skundų pa­sta­rai­siais me­tais nėra ga­vu­si. Tie­sa, pa­ti „Val­da“ ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams esą nu­rodė, kad šių metų ge­gužės ir bir­že­lio mėne­siais, su­tri­kus įmonės dar­bui, jos te­ri­to­ri­jo­je bu­vo kau­pia­mos nerū­šiuo­tos bui­tinės ko­mu­na­linės at­lie­kos, bet šiuo me­tu esą jos tvar­ko­mos per­duo­dant ki­tiems at­liekų tvarkytojams.

Tą pa­tį „Že­mai­čiui“ pa­kar­to­jo ir nau­ja­sis „Val­dos“ va­do­vas Gin­ta­ras Virk­šas. iš­girdęs, kad gy­ven­to­jai ne­ri­mau­ja dėl vis au­gan­čių pa­kuo­čių at­liekų krūvų, jis teigė, kad šiuo me­tu jos yra ma­ži­na­mos.

„Jau ei­nam į gerąją pusę. Tie­sa, ne­bėra dar­buo­tojų, ku­rie galėtų rink­ti tas šiukš­les, bet ne­tru­kus įvyks ak­ci­ninkų su­si­rin­ki­mas, po jo rei­ka­lai turėtų dar la­biau pa­si­tai­sy­ti – bent jau mes taip ti­kimės“, – kalbė­jo G. Virk­šas. Bei pa­žadė­jo as­me­niš­kai pa­si­žiūrė­ti, kas de­da­si už įmonės tvo­ros.

„Pa­si­žiūrė­siu. Apt­var­ky­sim, jei rei­kia. Pirmą­kart gird­žiu, kad kas skųstųsi“, – pa­žadė­jo va­do­vas.