„Nuėmė“ tris su­sto­ji­mus. Sto­telės yra, suo­liu­kai sto­vi, bet nė vie­no marš­ru­to ne­be­li­ko. Lauk­ti au­to­bu­so rei­kia J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gatvė­je. Bet jei­gu jau ei­ti tokį ke­lio galą iki tos sto­telės, aš ta­da ge­riau sa­vom ko­jom į mies­to centrą pa­si­leid­žiu. Tik kad man jau 82 me­tai... O juk rei­kia ir į banką nu­kak­ti, ir į Sa­vi­val­dybę, dar kur“, – guodė­si se­nolė.

Tie­sa, vie­nas au­to­bu­sas, pa­žymė­tas 3-iuo­ju nu­me­riu, vis­gi į šią gy­ve­na­mo­jo ra­jo­no pusę už­su­ka. Ta­čiau iš jo, anot plun­giškės, nau­dos kaip iš ožio pie­no.

„Jis va­žiuo­ja link li­go­ninės, pro me­de­lyną, pro so­dus ir tik vi­sur ap­va­žiavęs cent­re at­si­du­ria. Tad į centrą kaip į ko­kią Maskvą rei­kia ke­liau­ti“, – stebė­jo­si skam­bi­nu­sio­ji.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo skam­bi­nu­si į Sa­vi­val­dybę spe­cia­lis­tui Eval­dui Jan­kaus­kui. Šis kalbėjęs ma­lo­niai, ta­čiau ap­gai­les­tavęs nie­ko pa­keis­ti ne­galįs – esą ne­bent ji kreiptų­si „aukš­čiau“.

„Toks įspūdis, kad leng­viau bus nu­ties­ti ta­kus apie Bab­rungą, nei pa­suk­ti vieną au­to­busą į mūsų pusę“, – pik­ti­no­si plun­giškė ir vylė­si „Že­mai­čio“ pa­gal­bos. – Esa­te pa­sku­tinė mūsų vil­tis“.

Su­si­siekę su mo­ters pa­minė­tu Vie­tos ūkio sky­ria­su spe­cia­lis­tu E. Jan­kaus­ku ma­lo­niai nu­ste­bo­me. Jis apie A. Vaiš­vi­los ir V. Ma­čer­nio gat­vių gy­ven­tojų, va­žinė­jan­čių mies­to au­to­bu­sais, bėdą jau bu­vo girdėjęs ir ji ne­tgi yra išspręs­ta.

„Užp­ro­to­ko­luo­ta, pa­tvir­tin­ta, pa­da­ry­ta“, – kons­ta­ta­vo spe­cia­lis­tas, at­skleis­da­mas, kad ton pusėn, be minė­to 3-io­jo, va­žiuos dar vie­nas au­to­bu­sas – 6-asis.

Kad jo žmonėms iš­ties rei­kia, nu­tarė pra­ėju­sią sa­vaitę po­sėdžia­vu­si Marš­rutų ko­mi­si­ja, mat nu­si­skun­dimų dėl ne­li­ku­sių marš­rutų su­lauk­ta ne iš vie­no, o iš būrio gy­ven­tojų.

„Pa­tei­kiau pa­si­ūlymą, kad rei­kia in­ten­sy­vin­ti va­žia­vimą. Ta­čiau ko­mi­si­ja pri­ėjo iš­va­dos, kad ne in­ten­sy­vin­ti rei­kia, o pa­leis­ti dar vieną au­to­busą, va­žiuo­jantį prie­šin­ga kryp­ti­mi nei 3-ia­sis. Tad jau yra ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mas dėl nau­jo marš­ru­to nu­me­ris 6. Įsi­ti­ki­nom, jog to rei­kia, kad žmonės grei­čiau iš vie­no į kitą tašką pa­tektų. Jei ge­rai at­si­me­nu, nuo ba­land­žio 1-osios turėtų būti trys au­to­bu­sai pa­leis­ti“, – apie ke­lei­viams priim­tus pa­lan­kius spren­di­mus pa­sa­ko­jo E. Jan­kaus­kas.

Be­je, nu­džiug­ti turėtų ir va­žiuo­jan­tie­ji Rie­ta­vo pusėn. Ne­se­niai rašė­me apie gy­ven­tojų nu­si­skun­di­mus, kad tarp pir­mo­jo ir po­pie­ti­nio au­to­bu­so, iš­rie­dan­čio iš Plungės au­to­busų sto­ties į Rie­tavą, – la­bai di­de­lis lai­ko tar­pas.

Tąsyk „Že­mai­čio“ kal­bin­tas E. Jan­kaus­kas žadė­jo, jog iš Plungės į Rie­tavą va­žiuos ir prie­špie­ti­nis au­to­bu­sas. Ir pa­ža­dus tesė­jo – jau nuo šio mėne­sio iš Plungės sto­ties au­to­bu­sas iš­ju­da ir 9.30 va­landą, kaip ke­lei­viai pa­gei­da­vo.

Be to, at­si­žvel­gus į Ša­tei­kių Rūdai­čių gy­ven­tojų pra­šy­mus, bus pa­leis­tas dar vie­nas – 24-asis – marš­ru­tas, kur­suo­siąs Pla­te­lių pusėn.

Susiję straipsniai
Top naujienos