aA
De­vy­ne­rius me­tus Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­ti plun­giš­kė Ro­ma Za­bi­ty­tė ne­se­niai kar­tu su drau­gais at­li­ko kil­nią mi­si­ją – dvi­ra­čiais nu­va­žia­vo 900 my­lių (1500 km) per vi­są Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę – nuo pie­čiau­sios Lon­do­no da­lies iki pat Ško­ti­jos – tam, kad pa­rem­tų Par­ki­no­no li­ga ser­gan­tį sa­vo ko­le­gą ir kad apie šią li­gą su­ži­no­tų kuo dau­giau žmo­nių.
Misijos dalyviai
© Plungės žinios

27-erių plun­giš­kė, šiuo me­tu gy­ve­nan­ti pa­čia­me Lon­do­ne, pa­sa­ko­jo, kad Jork­šy­ro uni­ver­si­te­te bai­gu­si moks­lus, įgi­jo kri­mi­no­lo­gės spe­cia­ly­bę, ta­čiau pa­gal ją ne­dir­ba. Mer­gi­na iš­kart po moks­lų įsi­dar­bi­no vie­no­je pri­va­čio­je Lon­do­no įstai­go­je, kur už­ima mar­ke­tin­go ir ko­mu­ni­ka­ci­jų spe­cia­lis­tės pa­rei­gas. Dar­bas, pa­sak Ro­mos, jai la­bai pa­tin­ka, nes su­tin­ka daug įvai­rių kul­tū­rų žmo­nių. Net ko­le­gos dar­be yra įvai­rių tau­ty­bių, bet tai, pa­sak pa­šne­ko­vės, ne tik ne­ski­ria, bet dar la­biau vie­ni­ja. „Mes esa­me skir­tin­gi, ta­čiau pui­kiai su­ta­ria­me. Ne tik kar­tu dir­ba­me, bet ir lei­džia­me lais­va­lai­kį. Bū­nant kar­tu gims­ta daug ge­rų idė­jų, ku­rias trokš­ta­me įgy­ven­din­ti. Tad ne­se­niai nu­spren­dė­me kar­tu nu­veik­ti ką nors ge­ro“, – pa­sa­ko­jo mer­gi­na.

Pa­klaus­ta, kaip gi­mė idė­ja per­va­žiuo­ti Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, Ro­ma at­sa­kė, kad ją ir drau­gus pa­ska­ti­no ko­le­ga, ser­gan­tis Par­kin­so­no li­ga. „Ži­no­ma, jis ne tie­sio­gi­ne pras­me ska­ti­no mus tai pa­da­ry­ti, bet vi­si ma­tė­me, kaip jam dar­be sun­ku. Jam ne­leng­va ap­si­reng­ti, ką nors pa­si­im­ti… Tad kar­tu su ko­le­go­mis nu­spren­dė­me jam nors šiek tiek pa­dė­ti – pa­ban­dy­ti su­rink­ti lė­šų, kad mokslininkai iš­ras­tų vais­tų šiai kol kas ne­pa­gy­do­mai li­gai gy­dy­ti. Taip pat troš­ko­me, kad vi­sas pa­sau­lis apie tai su­ži­no­tų. Ser­gan­tie­ji Par­kin­so­no li­ga tu­ri pri­tap­ti mū­sų vi­suo­me­nė­je, ir mes, svei­kie­ji, pri­va­lo­me jiems pa­dė­ti. Iš pri­gim­ties esa­me ly­gūs, vi­si tu­ri­me tei­sę gy­ven­ti ir dirb­ti po ta pa­čia sau­le. Nie­kas ne­tu­ri tei­sės at­stum­ti, iš­skir­ti ki­taip at­ro­dan­čius“, – apie kil­nią idė­ją pa­sa­ko­jo R. Za­bi­ty­tė.

Kaip pa­sa­ko­jo jau­no­ji plun­giš­kė, sumanymui pri­ta­rė ir kom­pa­ni­jos, ku­rio­je ji dir­ba, va­do­vai. Jie sky­rė lė­šų įgy­ven­din­ti šiai kil­niai mi­si­jai. Bu­vo nu­pirk­ti nau­ji dvi­ra­čiai, pa­sam­dy­ti ma­sa­žuo­to­jai, tre­ne­riai. Su­pirk­ta ir žy­giui rei­ka­lin­ga ap­ran­ga, taip pat – mais­tas bei ki­ti daik­tai.

„Mū­sų ke­lio­nė pra­si­dė­jo nuo pie­ti­nės Lon­do­no da­lies ir tę­sė­si iki Ško­ti­jos. Va­žia­vo­me net ke­tu­rio­li­ka die­nų, kiek­vie­ną die­ną nu­va­žiuo­da­mi maž­daug po šim­tą ki­lo­met­rų. Iš vi­so bu­vo­me še­ši mi­si­jos da­ly­viai – ke­tu­ri iš mū­sų kam­pa­ni­jos ir du iš Švei­ca­ri­jos. Dau­ge­lis ko­man­dos na­rių ant dvi­ra­čių sė­do po 15-os me­tų per­trau­kos, tarp jų bu­vau ir aš. Tai man bu­vo di­džiu­lis iš­šū­kis. Va­žia­vo­me dvi sa­vai­tes: su­sto­ja­me, pa­val­go­me, pa­mie­ga­me ir vėl ant dvi­ra­čių… Pri­si­pa­žin­siu, ke­lio­nė var­gi­no. Sun­kiau­sios bu­vo penk­ta ir šeš­ta die­nos. Bu­vo ir trau­mų, kai vie­nas ko­le­ga griu­vo. Bu­vo­me ir pa­si­kly­dę. Ke­lio­nės me­tu su­ti­ko­me žmo­gų, ku­ris taip pat ser­ga Par­kin­so­no li­ga. Jis džiau­gė­si kil­nia mi­si­ja ir kaip ga­lė­da­mas vė­liau rė­mė. Ta­da bu­vo la­bai ma­lo­nu“, – ke­lio­nės įspū­džiais da­li­jo­si Ro­ma ir pri­dū­rė, kad džiau­gia­si ke­lio­nės me­tu nu­ga­lė­ju­si sa­vo bai­mes.

Jau­no­ji mi­si­jos da­ly­vė, pa­sa­ko­jo, kad žy­gy­je da­ly­va­vo dar du lie­tu­viai, ku­rių vie­nas, be­je, taip pat ki­lęs iš Plun­gės. „Plun­giš­kis ko­le­ga au­to­bu­siu­ku ly­dė­jo mus vi­są ke­lio­nę. Vai­ki­nas dau­giau fil­ma­vo bei kū­rė įvai­rius fil­mu­kus, ku­riuos vė­liau pa­ro­dys pa­sau­liui. Ki­ta lie­tu­vė, da­ly­va­vu­si žy­gy­je, ki­lu­si iš Pa­ne­vė­žio“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si mi­si­jos da­ly­vė.

Pa­sak mer­gi­nos, nors ke­lio­nė bu­vo sun­ki ir var­gi­nan­ti, grįž­tant pa­si­da­rė liūd­na, kad vis­kas taip grei­tai pa­si­bai­gė. Svar­biau­sia, kad kil­ni mi­si­ja įgy­ven­din­ta – su­rink­ta apie 6400 eu­rų, su­tik­tiems žmo­nėms pa­pa­sa­ko­ta, kad Par­kin­so­no li­ga eg­zis­tuo­ja, ir tarp mū­sų gy­ve­na ne­ma­žai ja ser­gan­čių žmo­nių. „Su­rink­ta su­ma tik­rai nė­ra di­de­lė, ta­čiau džiau­gia­mės nors ma­ža da­le­le pri­si­dė­ję prie ge­rų dar­bų. Ma­no 1500 ki­lo­met­rų ke­lio­nės dvi­ra­čiu tiks­las – lab­da­ra“, – sa­kė Ro­ma bei pri­dū­rė, kad pa­dė­ti ki­tam – la­bai ma­lo­nus jaus­mas.

2010-ai­sias bai­gu­si Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ją ir iš­kart po moks­lų iš­vy­ku­si į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę R. Za­bi­ty­tė sa­kė, kad au­go tri­jų vai­kų šei­mo­je – tu­ri bro­lį Eval­dą, ku­ris šiuo me­tu gy­ve­na ir dir­ba vai­ruo­to­ju Dub­li­ne, ir se­sę Gai­vi­lę, gy­ve­nan­čią Vil­niu­je, ne­se­niai įgi­ju­sią avia­ci­jos in­ži­nie­rės spe­cia­ly­bę.

Pa­šne­ko­vės ma­ma iki šiol dir­ba „Vi­čiū­nuo­se“, o tė­tis už­si­i­ma sta­ty­bų dar­bais, yra vamz­dy­nų mon­tuo­to­jas.

Į gim­tą­ją Plun­gę ne­ke­ti­nan­ti grįž­ti mer­gi­na sa­ko Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je bai­gu­si la­bai įdo­mius moks­lus – kri­mi­no­lo­gi­ją, ta­čiau pa­gal spe­cia­ly­bę ne­dir­bo. Nors, pa­sak Ro­mos, no­rė­tų prie to grįž­ti ir pa­dė­ti bė­dos iš­tik­tiems žmo­nėms.

At­vi­ra ir nuo­šir­di mer­gi­na džiau­gė­si nors trum­pai ga­lė­ju­si ap­lan­ky­ti gim­tą­jį kraš­tą bei ar­ti­muo­sius. Ji lin­kė­jo plun­giš­kiams bū­ti to­le­ran­tiš­kes­niems ki­taip at­ro­dan­tiems ar ki­taip mąs­tan­tiems. „No­rė­čiau, kad vi­si bū­tu­me at­vi­res­ni, pa­pras­tes­ni, nuo­šir­des­ni bei em­pa­tiš­kes­ni. Tu­rė­tu­me la­biau rū­pin­tis bei pa­dė­ti vie­ni ki­tiems. Be to, mes, svei­kie­ji, pri­va­lo­me pri­im­ti žmo­nes to­kius, ko­kie jie yra, su vi­sais trū­ku­mais ir ydo­mis, li­go­mis ir ne­ga­lio­mis. Juk nė vie­nas ne­ži­no­me, ka­da ga­li­me su­sirg­ti ir pa­si­keis­ti. Vi­si tu­ri­me tei­sę gy­ven­ti šio­je že­mė­je“, – lin­kė­jo Ro­ma ir pri­dū­rė, kad Lon­do­ne yra daug veik­los, jai įdo­mu ben­drau­ti su ki­tų kul­tū­rų žmo­nė­mis, vi­si drau­gai, dar­bas bei vi­sas jos gy­ve­ni­mas jau yra ten, tad grįž­ti į Lie­tu­vą neketina.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(5 žmonės įvertino)
4.4000

Plungėje „Vi­čiū­nai“ sta­tys nau­ją trijų aukštų pa­sta­tą (15)

Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, esan­tis „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nių...

Bu­vę Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos cen­tri­niai rū­mai li­ko tuš­ti (1)

Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los...

Kaimas šalia Rietavo, į kurį žmonės traukia iš tolimiausių kraštų: stebuklingas šaltinis ir akmuo, padedantis pastoti (66)

Filosofas Imanuelis Kantas buvo įsitikinęs, kad norint sužinoti pasaulio istoriją, būtina...

Nedidelio Žemaitijos miestelio paštą išgelbėjo siuntiniai iš Kinijos (21)

Alsėdiškių moterų (o gal ir vyrų) noras puoštis ir gražinti savo aplinką turėtų tapti...

Telšiai XX a. pradžioje: okupacijos, pogrindinė veikla ir žemaičių karaliumi vadintas karo komendantas (27)

Ąžuoline tvora aptverta ir giliais grioviais apsupta, ant kalnelio stovėjo tvirta pilaitė....

Top naujienos

Prostitucijoje išnaudotų lietuvių istorijos sukrėtė net visko mačiusią pareigūnę iš Švedijos: viena jų tapo filmu (139)

Net praėjus daugiau nei dešimtmečiui prostitucijoje išnaudotų lietuvaičių istorijos yra...

Ilgiausia apgultis istorijoje: du dešimtmečius siaubo iškentę miestelėnai maro protrūkio laukė kaip išganymo (5)

Osmanų imperijos karo su Venecijos respublika metu Kandijos miestas (dabar – Heraklionas ,...

Aukštaitijos sostinė stoja? Darbdaviai jau skaičiuoja susitraukusius pelnus ir pereina į taupymo režimą (169)

Lietuvos ūkio variklis sukasi visu pajėgumu. Pastaraisiais metais augusi ekonomika išjudino ir...

Ekspertai: po Lenkijos rinkimų politikoje labiausiai tikėtinas tęstinumas (10)

Lenkijos valdančiajai dešiniųjų pažiūrų partijai „ Įstatymas ir teisingumas “...

Po skyrybų dramos – atviras Andriaus Šedžiaus interviu apie vaikus: apie tai vėliau teks papasakoti ir mažyliui (72)

Neseniai skyrybas išgyvenęs verslininkas Andrius Šedžius dabar visą savo dėmesį sakosi...

Sunkiai sergančios aktorės Anastasijos Zavorotniuk dukra pasidalijo jautria žinute (54)

Šeštadienį, spalio 12-ąją, sunkiai serganti aktorė Anastasija Zavorotniuk kartu suvyru Piotru...

Mirotičiaus šou laimėjo „Barcelonai“ trilerį prieš „Valencia“, Kulboka padėjo nugalėti „Baskonia“ (1)

Nikola Mirotičius surengė fenomenalų pasirodymą bei vienas ant savo pečių ištempė...

Metusi mokytojos darbą emigravo į Norvegiją: griauna stereotipus apie fabrikuose žuvį dorojančius tautiečius (169)

Pedagogės Laimutės Skiudulės vardą, be abejo, žino kone kiekviena Stavangerio ( Norvegija )...

Kokią klaidą lengva padaryti ruošiant avietes žiemai – profesionalo komentaras kaip avietes apsaugoti nuo šalnų (3)

Gediminas Cijūnaitis , gediminosodai.lt savininkas, dalinasi patirtimi, kaip elgtis su avietėmis,...

Ant bangos: Rapšys iškovojo dar vieną auksą Berlyne (54)

Įspūdingą formą šį sezoną demonstruojantis Danas Rapšys iškovojo dar vieną aukso medalį...