aA
Ša­lia Plun­gės – Kau­šė­nų ir No­riš­kių kai­muo­se – dir­ban­tis ūki­nin­kas M. G. sa­ko ne­be­ga­lin­tis pa­tek­ti į sa­vo ūkius: ke­lio žen­klai, nu­ro­dan­tys per til­tus ri­bo­tą ma­sę iki 8 to­nų, jam už­da­ro ga­li­my­bę va­žiuo­ti sun­kias­vo­re tech­ni­ka. Kad pa­tek­tų į ūkius, žmo­gus tu­ri va­žiuo­ti dvi­de­šimt ki­lo­met­rų ap­lin­kui. Leis­ti va­žiuo­ti sun­kes­niam trans­por­tui Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos na­riai, po­sė­džia­vę rug­pjū­čio 26 die­ną, pa­bi­jo­jo. „O kas at­sa­kys, kai til­tas ne­at­lai­kys ir su­grius, o jūs kri­si­te su vi­sa tech­ni­ka?“ – klau­sė Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas Ar­vy­das Liu­ti­ka.
© Plungės žinios

Mi­nė­tas ūki­nin­kas dėl šios pro­ble­mos sa­kė vargs­tan­tis jau ke­le­rius me­tus. Nau­so­džio se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je, Kau­šė­nuo­se, su že­mės ūkio tech­ni­ka jam rei­kia va­žiuo­ti ir per Bab­run­go už­tvan­ką ei­nan­čiu til­tu Bab­run­go gat­vė­je, ir per ki­tą til­tą ne­to­lie­se, jun­gian­tį Pa­kal­nės, Ra­mu­nių, Bab­run­go bei Me­de­ly­no gat­ves.

Jau ku­rį lai­ką žmo­gus sa­kė ne­be­tu­rin­tis kaip pa­tek­ti į sa­vo ūkius, esan­čius Kau­šė­nuo­se ir No­riš­kiu­se, – prie til­tų yra ke­lio žen­klai, nu­ro­dan­tys ri­bo­tą ma­sę iki 8 to­nų.

„Tai da­bar aš kas­dien dėl šių til­tų tu­riu va­žiuo­ti dvi­de­šimt ki­lo­met­rų ap­lin­kui? Ko­dėl Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ma­ne ig­no­ruo­ja? Tar­si to­kio ūkio nebūtų! No­ri, kad ban­kru­tuo­čiau?“ – pik­ti­no­si M. G. Vy­ras ti­ki­no, jog gi­mi­nės ūkis yra nuo se­nų lai­kų, tik­rai ne da­bar įsteig­tas, jis tu­ri šim­tą mel­žia­mų kar­vių, ne­ma­žai že­mės, tai kaip dirb­ti?

Ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys svars­tė, jog M. G. ga­lė­tų bū­ti su­teik­tas iš­skir­ti­nis lei­di­mas va­žiuo­ti per tuos til­tus. Gal nie­kas ne­at­si­tiks…? Ko­mi­si­jos na­rys, pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis ak­cen­ta­vo, jog to­kiam žen­klui ne­ga­li bū­ti jo­kių iš­im­čių – jei ma­sė ri­bo­ja­ma, va­di­na­si, sun­kes­nės prie­mo­nės ne­ga­li pra­va­žiuo­ti!

Pir­mi­nin­kau­jan­tis Ro­ber­tas En­dri­kas pa­siū­lė iš­si­aiš­kin­ti, ko­kį svo­rį vie­nas ar ki­tas til­tas ga­li at­lai­ky­ti. Rei­kia sku­biai pa­kel­ti do­ku­men­tus ir pa­si­žiū­rė­ti. Jei pro­jek­ti­nė­s eks­per­ti­zė­s nė­ra – tuoj pat už­sa­ky­ti at­lik­ti!

Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas A. Liu­ti­ka at­sa­ky­mą ži­no­jo iš anks­to. „Eks­per­ti­zės nė­ra. Šią do­ku­men­ta­ci­ją ras­ti – mi­si­ja ne­įma­no­ma! Pa­si­ža­du, kad per­skai­ty­siu vi­sus tu­ri­mus do­ku­men­tus, bet ga­ran­tuo­ju – ne­ra­siu!“ – ti­ki­no spe­cia­lis­tas.

„Vi­sa­da bu­vau „še­ria­mas“ pa­ža­dais, jog po Bab­run­go gat­vės re­konst­ruk­ci­jos ga­lė­siu per til­tus va­žiuo­ti“ – pik­ti­no­si ūki­nin­kas. „Ge­rai, jei 20 to­nų tech­ni­kai lei­si­me va­žiuo­ti, o jūs su vi­su til­tu įgriū­si­te? Kas ta­da at­sa­kys?“ – klau­sė A. Liu­ti­ka.

Ki­ti Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­riai dis­ku­ta­vo, jog nie­kas ne­no­ri ne­lai­mės, pri­ta­rė, jog rei­kia kuo sku­biau su­ži­no­ti eks­per­ti­zės iš­va­das, kiek til­tai at­lai­ko.

Ūki­nin­kui vėl nie­ko ki­to ne­li­ko, kaip pa­ti­kė­ti pa­ža­dais. „Bet man da­bar gy­ven­ti rei­kia. Ūkis di­de­lis, se­nas… Va­žia­vau ir va­žiuo­siu, o kur man ding­ti?“ – po­sė­džiau­to­jų klau­sė M. G. Su­si­rin­ku­sie­ji tik ap­gai­les­ta­vo ir pe­čiais trau­kė…

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
4.0000

Plungėje „Vi­čiū­nai“ sta­tys nau­ją trijų aukštų pa­sta­tą (15)

Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, esan­tis „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nių...

Bu­vę Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos cen­tri­niai rū­mai li­ko tuš­ti (1)

Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los...

Kaimas šalia Rietavo, į kurį žmonės traukia iš tolimiausių kraštų: stebuklingas šaltinis ir akmuo, padedantis pastoti (66)

Filosofas Imanuelis Kantas buvo įsitikinęs, kad norint sužinoti pasaulio istoriją, būtina...

Nedidelio Žemaitijos miestelio paštą išgelbėjo siuntiniai iš Kinijos (21)

Alsėdiškių moterų (o gal ir vyrų) noras puoštis ir gražinti savo aplinką turėtų tapti...

Telšiai XX a. pradžioje: okupacijos, pogrindinė veikla ir žemaičių karaliumi vadintas karo komendantas (27)

Ąžuoline tvora aptverta ir giliais grioviais apsupta, ant kalnelio stovėjo tvirta pilaitė....

Top naujienos

Prostitucijoje išnaudotų lietuvių istorijos sukrėtė net visko mačiusią pareigūnę iš Švedijos: viena jų tapo filmu (143)

Net praėjus daugiau nei dešimtmečiui prostitucijoje išnaudotų lietuvaičių istorijos yra...

Ilgiausia apgultis istorijoje: du dešimtmečius siaubo iškentę miestelėnai maro protrūkio laukė kaip išganymo (5)

Osmanų imperijos karo su Venecijos respublika metu Kandijos miestas (dabar – Heraklionas ,...

Aukštaitijos sostinė stoja? Darbdaviai jau skaičiuoja susitraukusius pelnus ir pereina į taupymo režimą (171)

Lietuvos ūkio variklis sukasi visu pajėgumu. Pastaraisiais metais augusi ekonomika išjudino ir...

Ekspertai: po Lenkijos rinkimų politikoje labiausiai tikėtinas tęstinumas (12)

Lenkijos valdančiajai dešiniųjų pažiūrų partijai „ Įstatymas ir teisingumas “...

Po skyrybų dramos – atviras Andriaus Šedžiaus interviu apie vaikus: apie tai vėliau teks papasakoti ir mažyliui (73)

Neseniai skyrybas išgyvenęs verslininkas Andrius Šedžius dabar visą savo dėmesį sakosi...

Sunkiai sergančios aktorės Anastasijos Zavorotniuk dukra pasidalijo jautria žinute (54)

Šeštadienį, spalio 12-ąją, sunkiai serganti aktorė Anastasija Zavorotniuk kartu suvyru Piotru...

Mirotičiaus šou laimėjo „Barcelonai“ trilerį prieš „Valencia“, Kulboka padėjo nugalėti „Baskonia“ (1)

Nikola Mirotičius surengė fenomenalų pasirodymą bei vienas ant savo pečių ištempė...

Metusi mokytojos darbą emigravo į Norvegiją: griauna stereotipus apie fabrikuose žuvį dorojančius tautiečius (171)

Pedagogės Laimutės Skiudulės vardą, be abejo, žino kone kiekviena Stavangerio ( Norvegija )...

Kokią klaidą lengva padaryti ruošiant avietes žiemai – profesionalo komentaras kaip avietes apsaugoti nuo šalnų (3)

Gediminas Cijūnaitis , gediminosodai.lt savininkas, dalinasi patirtimi, kaip elgtis su avietėmis,...

Ant bangos: Rapšys iškovojo dar vieną auksą Berlyne (54)

Įspūdingą formą šį sezoną demonstruojantis Danas Rapšys iškovojo dar vieną aukso medalį...