Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė sa­vo in­ter­ne­to sve­tainė­je pa­skelbė pro­jek­tuo­ja­mo sta­ti­nio (tiks­liau – ke­lių sta­ti­nių) pro­jek­ti­nius pa­si­ūly­mus, tad už­su­ku­sie­ji į šią sve­tainę jau da­bar ga­li pa­ten­kin­ti sa­vo smal­sumą ir pa­ga­ny­ti akis į ge­ro­kai pa­si­kei­sian­čios šios mies­to da­lies vaiz­dus.

Klaipė­dos ra­jo­ne, Vėžai­čiuo­se, re­gist­ruo­ta mėsos per­dir­bi­mu už­sii­man­ti UAB „Siks­te­la“, Plungė­je, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir Si­na­gogų gat­vių san­kry­žo­je val­dan­ti ke­lis skly­pus, šio­je vie­to­je pro­jek­tuo­ja tris pre­ky­binės pa­skir­ties pa­sta­tus.

UAB „Ar­che­ra“ pa­ruoš­ta­me pro­jek­te skel­bia­ma, kad su­jun­gus ke­lis skly­pus (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 7, 9, 11 ir 13) 0,642 ha plo­to skly­pe ke­ti­na­ma sta­ty­ti du su­blo­kuo­tus vie­no aukš­to sta­ti­nius (160 kv. m ir 158 kv. m) bei re­konst­ruo­ti ša­lia esan­čią par­duo­tuvę su rūsiu į dviejų aukštų pa­statą (197 kv. m).

Kas tuo­se pa­sta­tuo­se įsi­kurs, ne­de­ta­li­zuo­ja­ma. Nu­ro­do­ma tik, kad kiek­vie­na­me jų bus įreng­ta po vieną ar dvi pre­ky­bi­nes sa­les, taip pat sa­ni­ta­ri­niai maz­gai bei poil­sio kam­ba­riai per­so­na­lui.