Ar­ti­miau­sias ke­lias į miestą

V. But­kienė aiš­ki­no, jog Sto­ties ir ap­lin­ki­nių gat­vių gy­ven­to­jams va­di­na­ma­sis be­ždžio­nių til­tas – la­bai rei­ka­lin­gas. Juo kas­dien vaikš­to dau­gybė žmo­nių. Tie­sa, da­bar srau­tas kiek su­mažėjęs, nes dėl ka­ran­ti­no ne­ma­ža da­lis žmo­nių dir­ba iš namų, nuo­to­li­niu būdu mo­ko­si ir vy­res­nie­ji moks­lei­viai. Bet, anot plun­giškės, ka­ran­ti­nas ne­truks am­ži­nai ir žmonėms vėl reikės su­grįžti į dar­bus, vai­kams – į mo­kyk­las.

„Tas til­tas – ar­ti­miau­sias ke­lias į miestą. Juo nau­do­ja­si tiek suau­gu­sie­ji, tiek vai­kai. O da­bar pa­ėmė ir už­darė. Tai per kur vaikš­čio­ti? Ei­ti pro au­to­busų stotį ar dar ko­kiu to­li­mu ap­link­ke­liu? Ži­no­ma, ga­li­ma ke­liau­ti per par­ką. Bet ar tai sau­gu? Ypač tam­siu pa­ros me­tu. Mums, to ga­lo gy­ven­to­jams, pa­ka­ko Ir­mos Tel­šins­kaitės nu­žu­dy­mo, kad ne­be­si­norėtų su­te­mus vaikš­čio­ti po par­ką“, – aiš­ki­no į re­dak­ciją pa­skam­bi­nu­si se­niū­naitė.

Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad til­to re­mon­tas ne­rei­ka­lau­ja di­de­lių in­ves­ti­cijų. Jos nuo­mo­ne, pa­kaktų pa­keis­ti ke­letą lentų. Esą ir da­bar plun­giš­kiai juo vaikš­to. Nuplėšė vi­sas STOP juos­tas ir ke­liau­ja, per­ženg­da­mi įlūžu­sias len­tas.

Apie tai, kad til­tas bu­vo užt­ver­tas, penk­ta­die­nio rytą by­lo­jo tik suplėšyta STOP juos­ta

Užtvėrė gran­di­ne, bet...

V. But­kienė sakė apie šią pro­blemą kalbė­ju­si su Plungės mies­to se­niū­ne ir iš­gir­du­si, kad šiuo me­tu nėra lėšų jo­kiems tvar­ky­mo dar­bams. Be to, esą til­tas – dar ir nein­ven­to­ri­zuo­tas.

Ar til­tas iš­ties užt­ver­tas ir ko­kia jo būklė, nu­vy­ko pa­si­žiūrė­ti ir „Že­mai­tis“. Ne­nus­te­bo­me pa­matę iš­lau­žy­tas len­tas. Til­tas nuo chu­li­ganų ken­čia ne pirmą kartą. Ži­no­ma, sa­vo da­ro ir drėgmė. Tik kur se­niū­naitės minė­tie­ji užtvė­ri­mai? Apie tai, kad til­tu bu­vo užd­raus­ta vaikš­čio­ti, by­lo­jo ne­bent tik su­plėšy­ta STOP juos­ta. Ki­to­kių užt­varų neiš­vy­do­me.

Iš­kart po ap­si­lan­ky­mo prie be­ždžio­nių til­to su­si­siekė­me su Plungės mies­to se­niū­ni­jos va­do­ve Dan­gi­ru­te Jur­ku­vie­ne.

Se­niūnė paaiš­ki­no, kad tiltą iš­ties nu­spręsta užt­ver­ti, nes at­lie­kant jo ap­žiūrą pa­stebė­ta, kad sulū­žu­si pa­grin­dinė lai­kan­čio­ji me­ta­linė konst­ruk­ci­ja.

„Ar jūs su­pran­ta­te, ką tai reiš­kia? Bet ku­rią aki­mirką ga­li nu­garmė­ti į upę. Vaikš­čio­ti til­tu šiuo me­tu tas pa­ts, kas mir­čiai žvelg­ti į akis. Tai – gy­vy­biš­kai pa­vo­jin­ga. Ar jūs ma­no­te, kad šiaip sau užtvėrė­me pra­ėjimą ir pa­statė­me apie pa­vojų įspėjan­čią len­telę?“ – re­to­riš­kai klausė se­niū­ni­jos va­dovė.

Bet jo­kios užt­va­ros mes ne­matė­me. Ne­bu­vo ir minė­tos len­telės. „Da­bar gal jau ir nėra. Juk ži­no­te Plungės vi­suo­menę. Praė­jusį penk­ta­dienį gran­di­ne užtvėrė­me ir pa­statė­me len­telę. Ne­keis­ta, kad kaž­kam vi­sa tai užk­liu­vo. Bet ne­gi žmonės ne­sup­ran­ta pa­vo­jaus? Ne­jau­gi ne­sau­go nei savęs, nei vaikų? Tas til­tas bet ka­da ga­li įlūžti. Čia – jau ne len­te­lių klau­si­mas. Jas mes grei­tai suor­ga­ni­zuo­tu­me pa­keis­ti. Šįkart rim­tesnės pro­ble­mos“, – neat­sis­tebė­da­ma žmo­nių neat­sar­gu­mu kalbė­jo D. Jur­ku­vienė.

Svar­biau­sia – žmo­nių sau­gu­mas

Se­niūnė pa­ti­ki­no, kad dar šian­dien til­tas vėl bus užt­ver­tas. Šįkart – su tro­su. Pa­sak jos, svar­biau­sia – žmo­nių sau­gu­mas, tad kol til­tas ne­bus su­tvar­ky­tas, gy­ven­to­jams teks rink­tis kitą ke­lią.

Plungė­je su­si­sie­ki­mas, anot D. Jur­ku­vienės, ga­na ge­ras iš visų pu­sių. Todėl ne­rei­kia da­ry­ti pro­ble­mos ten, kur jos nėra.

O til­tas ar­ti­miau­siu me­tu bus su­tvar­ky­tas. Tik­rai ne­reikės lauk­ti pa­va­sa­rio.

Se­niūnė sakė, kad užd­raus­ti vaikš­čio­ti šiuo til­tu nu­spręsta, kai ap­žiū­ros me­tu Sa­vi­val­dybės ar­chi­tektū­ros ir te­ri­to­rijų pla­na­vimų sky­riaus vedė­jas bei ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys pa­matė sulū­žu­sią me­ta­linę konst­ruk­ciją.

Tą pa­tį „Že­mai­čiui“ aiš­ki­no ir pa­ts ar­chi­tek­tas. Anot jo, šiuo me­tu til­tas ne­ga­li būti eksp­loa­tuo­ja­mas. Jam būti­nas re­mon­tas. Di­de­lių iš­laidų til­to su­tvar­ky­mas, T. Jo­cio žod­žiais, ne­pa­rei­ka­laus, tie­siog rei­kia už­sa­ky­ti re­mon­to dar­bus ir jų im­tis, nes šis til­tas plun­giš­kiams – iš­ties rei­ka­lin­gas.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės