Pris­paus­ti gy­ven­to­jų klau­si­mų, ko­dėl as­fal­tuo­ja­ma bū­tent ta gat­vė, o ne ki­ta, ra­jo­no val­džios at­sto­vai vi­sa­da grie­bia­si šio do­ku­men­to, ku­ria­me dar 2014 me­tais bu­vo su­ra­šy­ta, ku­rios ra­jo­no gat­vės ir ko­kia tvar­ka bus re­mon­tuo­ja­mos iki 2021-ųjų.

Bet šio do­ku­men­to ga­lio­ji­mo lai­kas bai­gė­si, ir da­bar ne vie­nas su ne­kant­ru­mu lau­kia nau­jo­jo prio­ri­te­tų są­ra­šo. Juo la­biau kad iki šiol nė­ra aiš­ku, ku­rios Plun­gės mies­to bei ra­jo­no gat­vės (ar ke­liai) at­si­durs jo vir­šu­je.

Skai­čiuos ba­lus

Nau­ją­jį pir­mu­mo tvar­ka ža­da­mų re­mon­tuo­ti gat­vių ir ke­lių są­ra­šą, šį­kart ga­lio­sian­tį iki 2028-ųjų, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ža­da svars­ty­ti šio mė­ne­sio ant­ro­je pu­sė­je, prieš pat šven­tes.

O lapk­ri­čio 26-ąją po­sė­džia­vę Ta­ry­bos na­riai ap­ta­rė kri­te­ri­jus, ku­riais re­mian­tis ir bus su­da­ro­mas šis są­ra­šas.

Šiuos kri­te­ri­jus at­rin­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. Kaip pa­sa­ko­jo Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka, iša­na­li­za­vus ap­lin­ki­nių ra­jo­nų pa­tir­tį nu­tar­ta pa­si­nau­do­ti Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jan­čia tvar­ka. Ją pa­ko­re­ga­vus pa­gal sa­vo po­rei­kius, nu­tar­ta vi­sas gat­ves (ir ke­lius) skirs­ty­ti į dvi ka­te­go­ri­jas: į as­fal­tuo­tas ir su žvy­ro dan­ga.

As­fal­tuo­tos gat­vės bus ver­ti­na­mos pa­gal 8 kri­te­ri­jus: gat­vės įren­gi­mo me­tai, dan­gos būk­lė, ar ta gat­vė įsi­jun­gia į aukš­tes­nės ka­te­go­ri­jos ke­lią, ar su­for­muo­ja baig­ti­nį kvar­ta­lo gat­vių tink­lą ar­ba yra tęs­ti­nis pra­dė­tų dar­bų pro­jek­tas, ar ja kur­suo­ja vie­ša­sis trans­por­tas, ar jo­je yra gy­ven­to­jams svar­bių ob­jek­tų (mo­kyk­la, kul­tū­ros ar spor­to ob­jek­tas, pre­ky­bos cent­ras, gy­dy­mo įstai­ga ar mal­dos na­mai). Taip pat bus ver­ti­na­mas ša­lia esan­čių skly­pų už­sta­ty­mas bei in­ži­ne­ri­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų už­baig­tu­mas.

Ly­giai to­kie pa­tys kri­te­ri­jai ba­lais bus ver­ti­na­mi ir su­da­rant bū­ti­nų ka­pi­ta­liš­kai re­mon­tuo­ti neas­fal­tuo­tų gat­vių (ke­lių) są­ra­šą, tik čia neįt­rauk­tas dan­gos būk­lės kri­te­ri­jus, su­po­nuo­jant, kad žvy­ro dan­ga jau sa­vai­me trak­tuo­ti­na kaip blo­ga.

„Tai bus var­žy­tu­vės ra­jo­no mas­tu, ku­rios gat­vės su­rinks dau­giau ba­lų ir gaus fi­nan­sa­vi­mą. Šie kri­te­ri­jai – tai sa­vo­tiš­kas pa­ruoš­tu­kas se­niū­nams, kad su­sė­dę su se­niū­nai­čiais, bend­ruo­me­ne jie ga­lė­tų įsi­ver­tin­ti sa­vo ke­lius ir gat­ves“, – kal­bė­jo A. Liu­ti­ka.

Ga­li­my­bių gud­rau­ti ma­žės

Be to, sky­riaus ve­dė­jo žo­džiais, šie nu­sta­ty­ti ir aiš­kiai api­brėž­ti kri­te­ri­jai taps sa­vo­tiš­ku sau­gu­mo ga­ran­tu se­niū­nams, kad jie ne­bū­tų pla­ka­mi už tai, kad gat­vės re­mon­tuo­ti pa­si­ren­ka­mos ne­va ver­ti­nant ten gy­ve­nan­čių­jų akių spal­vą ar plau­kų il­gį. „Kad bet koks ak­ty­ves­nis žmo­gus ne­ga­lė­tų se­niū­no skriaus­ti“, – pri­dū­rė A. Liu­ti­ka.

Vis dėl­to me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­ste­bė­jo, kad ga­li­my­bė da­ry­ti se­niū­nams vie­no­kią ar ki­to­kią įta­ką yra.

„Šio­je tvar­ko­je yra ir san­ty­ki­nių da­ly­kų. Pa­vyz­džiui, dan­gos būk­lę įver­ti­nus kaip la­bai blo­gą, gat­vei bus ski­ria­ma 10 ba­lų, o kaip pa­ten­ki­na­mą – jau tik 8. Na­tū­ra­lu, kad jei se­niū­nui bus da­ro­ma suin­te­re­suo­tų as­me­nų įta­ka, vie­nos ar ki­tos gat­vės ba­lai ga­li ge­ro­kai išaug­ti“, – kal­bė­jo jis ir pa­pra­šė, jog Ta­ry­bos na­riams bū­tų pa­teik­tos len­te­lės, kaip gat­vės ver­tin­tos pa­gal kiek­vie­ną kri­te­ri­jų, o ne tik ga­lu­ti­niai ba­lai. Esą kai tą rei­tin­ga­vi­mą ma­tys dau­giau akių, ga­li­my­bių gud­rau­ti bus ma­žiau.

Me­rui už­kliu­vo ir tai, kad ne­be­li­ko gat­vių skirs­ty­mo į mies­to bei kai­mo. Esą se­niau iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos gau­na­mas fi­nan­sa­vi­mas Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mai bū­da­vo skirs­to­mas per­pus mies­tui ir kai­mui, o at­si­sa­kius šios tvar­kos esą grei­čiau­siai at­si­tiks taip, kad dau­giau­siai ba­lų su­rinks bū­tent Plun­gės mies­to gat­vės – kai­miš­ko­sioms se­niū­ni­joms liks tik tru­pi­niai.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sie­ji ne­prieš­ta­ra­vo, jog ir atei­ty mies­to bei kai­mo gat­vės bū­tų ver­ti­na­mos at­ski­rai, lė­šas da­li­nant per­pus.

„So­cia­liai tei­sin­gai ir jaut­riai tu­ri vis­kas su­si­dė­lio­ti, kad ne­bū­tų len­ki­mo gud­riems iš de­ši­nės“, – pa­ste­bė­jo Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas End­ri­kas, pa­ts kaip mi­nė­to­sios dar­bo gru­pės na­rys pri­si­dė­jęs ren­giant nau­ją­ją tvar­ką.

„Len­ki­mas bus ga­li­mas, jei bend­ruo­me­nė su­ma­nys pa­si­nau­do­ti ki­ta tvar­ka – prie re­mon­to dar­bų pri­si­dė­ti sa­vo lė­šo­mis“, – pri­dū­rė A. Liu­ti­ka, pri­min­da­mas, jog to­kiems inf­rast­ruk­tū­ros ob­jek­tams, kaip ir anks­čiau, bus tei­kia­ma pir­me­ny­bė.

Eis­mo in­ten­sy­vu­mo ne­ver­tins

Tiek Ta­ry­bos, tiek prieš tai po­sė­džia­vu­sių ko­mi­te­tų po­sė­džių me­tu ki­lo klau­si­mų, ar se­niū­nams ne­kils sun­ku­mų nu­sta­tant gat­vių įren­gi­mo me­tus. Esą in­ven­to­ri­niuo­se do­ku­men­tuo­se daž­nai jie fik­suo­ja­mi ne­tiks­liai, ne­re­tai gat­vės bū­da­vo įre­gist­ruo­ja­mos tik po pir­mo rim­tes­nio jų re­mon­to.

Sua­be­jo­ta ir tuo, ar ne­rei­kė­tų ma­žiau ba­lų skir­ti in­ži­ne­ri­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų už­baig­tu­mo kri­te­ri­jui, mat sun­ku bū­tų ras­ti gat­vę, kur įreng­ti vi­si tink­lai, ta­čiau nė­ra as­fal­to.

Ta­čiau A. Liu­ti­ka pa­ste­bė­jo, kad ir to­kių gat­vių yra, pa­vyz­džiui, va­di­na­ma­ja­me ke­pyk­los kvar­ta­le Plun­gė­je, tad šis kri­te­ri­jus tik­rai svar­bus.

Dis­ku­tuo­ta ir dėl ša­lia gat­vės esan­čių skly­pų už­sta­ty­mo kri­te­ri­jaus. Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė pa­ste­bė­jo, kad me­tams bė­gant skly­pų už­sta­ty­mo tan­ku­mas ga­li stip­riai kis­ti, ypač nau­juo­siuo­se kvar­ta­luo­se. Ar bus ga­li­my­bė, at­si­žvel­giant į tai, ko­re­guo­ti prio­ri­te­ti­nių gat­vių są­ra­šą?

Pa­sak Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jo, jei bus se­niū­nų pra­šy­mai, mi­nė­tą­jį są­ra­šą per­žiū­rė­ti bus ga­li­ma bet ka­da. Tie­sa, nau­jų­jų kvar­ta­lų gy­ven­to­jai ne­tu­rė­tų di­de­lių vil­čių dė­ti į švie­žiai su­for­muo­tų gat­ve­lių re­mon­tą Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis. Pa­gal mi­nė­tuo­sius kri­te­ri­jus bus ver­ti­na­mos tik Sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je esan­čios, su­for­muo­tos ir jos nuo­sa­vy­be įre­gist­ruo­tos gat­vės bei ke­liai.

Kel­tas klau­si­mas, ko­dėl tarp kri­te­ri­jų ne­be­li­ko eis­mo in­ten­sy­vu­mo – juk anks­čiau bū­tent šis as­pek­tas bu­vo svar­biau­sias ren­kan­tis, ku­rias gat­ves re­mon­tuo­ti.

R. End­ri­kas paaiš­ki­no, kad eis­mo in­ten­sy­vu­mo ty­ri­mai bran­giai at­siei­na ir daž­nai bū­na ne­tiks­lūs, mat, no­rint gau­ti tie­sai ar­ti­mą re­zul­ta­tą, ma­ta­vi­mus rei­kė­tų at­lik­ti bent ke­lis kar­tus, skir­tin­gais me­tų lai­kais. Be to, pa­sak po­li­ti­ko, jau ne­be­li­ko neas­fal­tuo­tų gat­vių, ku­rio­se eis­mas – in­ten­sy­vus.

Ar ne­bus nu­skriaus­tų?

Ne vie­nam ki­lo klau­si­mas, kaip bus su anks­tes­nė­je, iki šiol ga­lio­ju­sio­je tvar­ko­je pir­muo­ju prio­ri­te­tu pa­žy­mė­to­mis gat­vė­mis, ku­rių ne­spė­ta su­re­mon­tuo­ti? Jei gy­ven­to­jai pa­ma­tys, kad pa­gal nau­ją­ją tvar­ką jos ne­su­rinks mak­si­ma­lių ba­lų, kils di­džiu­lis pa­si­pik­ti­ni­mas. Juk žmo­nės ti­kė­jo jau su­lauk­sian­tys re­mon­to, ir stai­ga ga­li paaiš­kė­ti, kad teks lauk­ti dar il­gus me­tus.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas at­sa­kė, kad mies­te jau su­re­mon­tuo­tos vi­sos gat­vės, se­na­ja­me są­ra­še tu­rė­ju­sios žy­mą P1. Tie­sa, kad to­kios lai­mės ne­su­lau­kė kai ku­rios kai­miš­kų­jų se­niū­ni­jų gat­vės, tu­rė­ju­sios to­kią pat žy­mą, taip ir li­ko ne­pa­mi­nė­ta. Tad to­se gat­vė­se gy­ve­nan­tie­ji tik­rai tu­rės tei­sę reikš­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, jei pa­gal nau­ją­ją tvar­ką tos gat­vės su­rinks ma­žiau ba­lų nei ki­tos.

Ne vel­tui kaž­kas šią nau­ją­ją tvar­ką pa­va­di­no lenk­ty­nė­mis už „Grand Prix“. Ir star­tas joms jau duo­tas. Be­lie­ka su­lauk­ti, kas pir­mie­ji iš­si­ri­kiuos prie fi­ni­šo li­ni­jos.

Susiję straipsniai
Top naujienos