Kaip ra­šo­ma įmonės „Bal­tic Non-Wo­ven“ krei­pimesi, ji pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti pro­jektą, ku­rio me­tu bus pa­sta­ty­tas apie 3 800 kv. m. pa­sta­tas bei įsi­gy­ta ir su­mon­tuo­ta įran­ga neaus­ti­nių med­žiagų ga­my­bai.

Tei­gia­ma, kad to­kia ga­myk­la bus pir­mo­ji Bal­ti­jos re­gio­ne. Jo­je bus ga­mi­na­ma neaus­tinė med­žia­ga, skir­ta baldų, žem­dir­bystės, pa­ka­vi­mo, as­me­ninės hi­gie­nos, me­di­ci­nos, filt­ra­vi­mo įren­gi­nių pra­mo­nei.

Įmonės di­rek­to­rius Be­nas Pad­vais­kas pra­šo Sa­vi­val­dybės ne auk­cio­no būdu tam iš­nuo­mo­ti 2,5 ha plo­to lais­vos vals­ty­binės žemės sklypą, esantį Pra­monės pro­spek­to ir Sto­ties gat­vių san­kir­to­je, bei ini­ci­juo­ti šio įmonės su­pla­nuo­to pro­jek­to pri­pa­ži­ni­mo re­gio­ninės svar­bos pro­jek­tu pro­cedū­ras.

Iš vi­so pla­nuo­ja­mi trys pro­jek­to eta­pai, ku­rių bend­ra in­ves­ti­cinė vertė sieks 6,6 mln. eurų. Pir­mo­jo eta­po me­tu į ga­my­bi­nes ir ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas bei įren­gi­nius ke­ti­na­ma in­ves­tuo­ti apie 2,4 mln. eurų.

Prad­žio­je esą bus rei­ka­lin­ga 20 dar­buo­tojų, o per atei­nan­čius 5–7 me­tus pla­nuo­ja­ma plėstis, di­din­ti ga­my­binį plotą bei apim­tis, gau­sin­ti ga­mi­nių įvai­rovę.

Jei šis pro­jek­tas gaus re­gio­ninės svar­bos sta­tusą, mūsų ra­jo­ne, konk­re­čiai – Plungė­je, tai jau bus ant­ra­sis toks.

2017 me­tais toks sta­tu­sas su­teik­ta UAB „Litsp­rin­go“ įgy­ven­din­tam pro­jek­tui. Ta­me pa­čia­me Pra­monės pro­spek­te, ki­ta­pus gatvės, ši įmonė jau plėtoja čiu­ži­nių spy­ruok­lių ga­mybą.

Šį įmonės „Bal­tic Non-Wo­ven“ krei­pimą­si į Sa­vi­val­dybę svars­tant Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to posėdyje jo na­riai džiaugė­si vers­lo pa­ro­dy­ta ini­cia­ty­va.

Jau daug metų kalbė­jom, kad tą sklypą rei­kia išp­la­nuo­ti, pa­reng­ti de­talųjį planą ir kaž­kam siū­lyt. Bet ma­tom, kad siū­lo­ma prekė yra pi­gi, kol nėra po­rei­kio“, – pa­stebė­jo ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas End­ri­kas. Jam rūpėjo iš­girs­ti, ar iš vi­so lais­vo vals­ty­binės žemės plo­to, ku­rio ten yra be­ne 10 ha, at­rėžus pra­šo­mus 2,5 ha ne­bus už­kirs­tas ke­lias pa­tek­ti į to­li­mes­nes te­ri­to­ri­jas? Gal iš anks­to reikėtų nu­ma­ty­ti ser­vi­tutą ke­liui?

At­sa­ky­da­mas Ar­chi­tektū­ros ir te­ri­to­rijų pla­na­vi­mo sky­riaus vedė­jas vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys kalbė­jo, kad pa­te­ki­mas į li­ku­sią lais­vo plo­to dalį bus nu­ma­ty­tas iš Bi­rutės gatvės. To­je pusė­je lais­vo­je žemė­je esą atei­ty taip pat bus ga­li­ma su­for­muo­ti sklypą ar ke­lis. O įvažą į da­bar for­muo­jamą sklypą esą bus ga­li­ma nu­ma­ty­ti iš Pra­monės pro­spek­to.

Be to, ar­chi­tek­tas at­kreipė dėmesį į tai, kad mies­to bend­ra­ja­me pla­ne did­žio­ji da­lis šios te­ri­to­ri­jos nu­ma­ty­ta kaip žel­dy­nai. Pa­sak jo, ren­giant naująjį planą, esą bus būti­na nu­ma­ty­ti ga­li­mybę šią pa­skirtį keis­ti į san­dėlia­vi­mo ir pra­monės.

Ki­tas ko­mi­te­to na­rys Čes­lo­vas Ker­paus­kas at­kreipė dėmesį į tai, kad įmonė „Bal­tic Non-Wo­ven“ – ypač jau­na, re­gist­ruo­ta tik šiais me­tais.

„Pers­kai­čiau jūsų pa­teiktą pri­sta­tymą be­ne du kar­tus ir ne­ra­dau nė žod­žio apie ap­lin­ko­saugą. Įdo­mu, ko­kia bus ga­my­bos tech­no­lo­gi­ja, – gal bus triukš­mo, gal dul­kių daug? Ar drau­gau­sit su ap­lin­ko­sau­ga?“ – tei­ra­vo­si jis.

„At­sių­si­me jums šio pro­jek­to ap­lin­ko­sau­gi­nio ver­ti­ni­mo med­žiagą, kad vis­kas būtų skaid­ru ir aiš­ku. Nie­ko ne­ban­do­me nu­slėpti, nes pa­tys gy­ve­na­me Plungė­je ir nemėgs­tam nei blogų kvapų, nei garsų. Vi­sa įran­ga stovės pa­tal­po­je, gar­sas ne­sklis į išorę. Žmonės vi­du­je galės dirb­ti ir be klau­sos ap­sau­gos prie­mo­nių, taip kad triukš­mo ly­gis tik­rai ne­bus di­de­lis“, – aiš­ki­no B. Pad­vais­kas ir pri­dūrė, kad šio pro­jek­to po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas, jo ži­nio­mis, ne­bus rei­ka­lin­gas.

Kitą dieną po­sėdžiavę Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to na­riai domė­jo­si, per kiek lai­ko pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti ga­myklą? Įmonės di­rek­to­rius at­sakė, kad kitą­met pla­nuo­ja­ma pra­dėti sta­ty­bos dar­bus ir įsigyti įrangos, o ga­mybą nu­ma­ty­ta pra­dėti 2022 metų ge­gužę.

Ka­dan­gi ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to, jo na­rys Ma­ri­jus Kak­tys sakė ne­ga­lin­tis ne­pak­laus­ti apie fi­nan­sinę šio pro­jek­to pusę. Jis norė­jo iš­girs­ti, ko­kia pla­nuo­ja­ma šios ga­myk­los me­tinė apy­var­ta. „Pir­mai­siais me­tais pla­nuo­ja­mos maž­daug 4-ių mln. eurų pa­ja­mos“, – jam at­sakė B. Pad­vais­kas.

Susiję straipsniai
Top naujienos