aA
Be pri­žiūrė­to­jo li­ku­sios se­no­sios Plungės mies­to ka­pinės, esan­čios Bi­rutės gatvė­je, ne vie­nam ke­lia ne­rimą. Akis ba­do griū­van­ti XIX am­žių me­nan­ti ka­pi­nių tvo­ra, re­mon­to rei­ka­lau­jan­tis pa­grin­di­nis ta­kas, ve­dan­tis per ka­pi­nes Visų Šventųjų kop­ly­čios link. Bet už­vis liūd­niau­sia dėl ap­leistų gar­sių plun­giš­kių kap­vie­čių, ku­rių ne­bėra kam pri­žiūrė­ti, – jas „puo­šia“ irs­tan­tys pa­mink­lai ir ap­lūžę se­nie­ji kry­žiai. Dva­si­ninkų am­ži­no­jo poil­sio vie­tas dar ap­tvar­ko baž­ny­čia, o su ki­to­mis – tik­ra bėda.
Plungėje – nerimas dėl senųjų kapinių: griūvanti tvora ir apleisti žinomų žmonių kapai
© Žemaičio laikraštis

Prob­lemų – ne vie­na

Apie senųjų ka­pi­nių pro­ble­mas dis­ku­tuo­ta pra­ėju­sią sa­vaitę per Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį. Dėmesį į tai, kad se­no­sios mies­to ka­pinės jau ke­le­rius me­tus ne­be­tu­ri pri­žiūrė­to­jo, at­kreipė Sa­vi­val­dybės pa­vel­do­sau­gi­nin­kas Gin­ta­ras Ra­mo­nas

Pa­sak jo, dėl to ka­pi­nių būklė jau da­bar ke­lia ne­rimą, o atei­ty tik blogės. Esą būti­na pa­si­rūpin­ti ver­tin­gais kry­žiais, pa­mink­lais, nes da­bar žmonės pa­tys ima­si ini­cia­ty­vos ir, ne­turė­da­mi lei­di­mo, ver­tin­gus ant­ka­pi­nius pa­mink­lus bei tvo­re­les pa­kei­čia nau­jais, taip po tru­putį nai­kin­da­mi senųjų ka­pi­nių vertę.

Spe­cia­lis­tas siūlė su­da­ry­ti ver­tingų ant­ka­pi­nių pa­minklų bei kry­žių, ku­rių ne­būtų ga­li­ma keis­ti nau­jais, sąrašą. Tie­sa, atei­ty­je darbą pa­leng­vins jau pra­dėtas ka­pi­nių skait­me­ni­ni­mas – atei­ty visų kap­vie­čių ri­bos, ant­ka­pių fo­tog­ra­fi­jos ir koor­di­natės bus priei­na­mos in­ter­ne­tu.

Vis di­des­niu gal­vos skaus­mu tam­pa ir griū­van­ti dar XIX a. pab. pa­sta­ty­ta ak­me­ninė senųjų ka­pi­nių tvo­ra, taip pat stip­riai nu­si­dėvėjęs dar so­viet­me­čiu nu­ties­tas pa­grin­di­nis ta­kas iki kop­ly­čios. Juos rei­kia kuo sku­biau tvar­ky­ti.

Gintaro Ramono nuotr.
Gintaro Ramono nuotr.
© Žemaičio laikraštis

G. Ra­mo­nas kalbė­jo, kad rūpestį ke­lia ir žy­mių as­menų kap­vietės, meistrų rankų be­si­pra­šan­tys jo­se pa­sta­ty­ti pa­mink­lai. Dva­si­nin­kams skir­tus pa­mink­lus esą kaž­kiek pa­tvar­ko baž­ny­čia, ta­čiau su ki­tais – bėda.

Reikėtų mo­bi­laus pri­žiūrė­to­jo?

Kad se­no­sio­mis Plungės ka­pinė­mis būtų pa­si­rūpin­ta, pa­vel­do­sau­gi­nin­ko nuo­mo­ne, reikėtų nors ir ne­pil­nu eta­tu dir­ban­čio jų pri­žiūrė­to­jo ar­ba per­ka­mos ka­pi­nių prie­žiū­ros pa­slau­gos. Juk šios ka­pinės – dau­giau nei hek­ta­ro plo­to, jo­se yra 2 578-ios kap­vietės.

Dau­giau apie ka­pi­nių prie­žiūrą galėtų pa­pa­sa­ko­ti Plungės mies­to se­niūnė Dan­gi­rutė Jur­ku­vienė, ta­čiau vyks­tant po­sėdžiui ji turė­jo ne­dar­bin­gu­mą. Tie­sa, apie tai kiek anks­čiau ji bu­vo trum­pai kalbė­ju­si su ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke Vi­da Bon­daus­kie­ne ir už­si­minė apie būti­nybę turė­ti mo­bilų ka­pi­nių pri­žiūrė­toją, ku­ris ir pa­si­rūpintų vi­sais su mies­to ka­pinė­mis su­si­ju­siais rei­ka­lais.

Pir­mi­ninkė per­davė se­niūnės nuo­monę ir dėl ak­me­ninės ka­pi­nių tvo­ros. D. Jur­ku­vienės įsi­ti­ki­ni­mu, ją būti­na ka­pi­ta­liš­kai re­mon­tuo­ti, nes kai ku­rio­se vie­to­se ji išg­riu­vu­si nuo pa­matų. Di­des­niam re­mon­tui se­niū­ni­jos lėšų tik­rai ne­pa­kaks, todėl se­niūnė siūlė svars­tant kitų metų Sa­vi­val­dybės biud­žetą at­ski­rai nu­ma­ty­ti tam lėšų.

„To ne­turėtų būti“

Į dis­ku­siją įsit­rau­ku­si ko­mi­te­to narė bei is­to­rikė Jo­lan­ta Skur­daus­kienė džiaugė­si, kad pa­ga­liau pa­ju­din­tos senųjų ka­pi­nių pro­ble­mos, ir vylė­si, kad tai ne­bus tik tuš­ti žod­žiai, nes ka­pi­nių klau­si­mas žmonėms – la­bai ak­tua­lus. Ypač Plungė­je, kur ka­pi­nių si­tua­ci­ja tik­rai nėra ge­ra.

Ji sakė ži­nan­ti ir senųjų ka­pi­nių tvo­ros, ir ta­ko pro­ble­mas, ta­čiau šįkart ak­cen­ta­vo žy­mių plun­giš­kių kap­vie­čių prie­žiū­ros klau­simą.

„Mes, Ta­ry­bos na­riai, su­lau­kiam žmo­nių nu­si­skun­dimų, nes tos kap­vietės at­ro­do iš­ties blo­gai, jos ne­pri­žiū­ri­mos. To ne­turėtų būti, nes tai yra žy­mių žmo­nių am­ži­no­jo poil­sio vie­tos.

Jurgitos Naglienės nuotr.
Jurgitos Naglienės nuotr.
© Žemaičio laikraštis

Šie­met mi­ni­mos 160-osios Fe­lik­so Sra­gio gi­mi­mo me­tinės. Jis buvo vie­nas iš „Saulės“ gim­na­zi­jos įkūrėjų, mo­ky­to­jas, lek­si­kog­ra­fas, knyg­ne­šys. O jo kap­vietės pa­mink­las – su nulū­žu­sia viršū­ne, ne­įskai­to­mu už­ra­šu. Nie­kas nie­ko ne­da­ro, nors vi­si ži­no­me, kad ši­to ka­po jau nėra kam pri­žiūrė­ti. Yra ir kitų pa­vyzd­žių, ku­rie by­lo­ja, kad šiai sri­čiai rei­ka­lin­gas dėme­sys. Tam būti­nas ka­pi­nių pri­žiūrė­to­jas“, – kalbė­jo po­li­tikė.

Lai­do­ja, kur no­ri

Posėd­žio me­tu pri­si­min­tos ir vie­nos se­niau­sių Lie­tu­vo­je Ber­žo­ro ka­pi­nės, ku­rio­se taip pat pa­lai­do­ta ne­ma­žai žy­mių žmo­nių. Ko­mi­te­to narė Ju­di­ta Stan­kutė kalbėjo, jog būti­na tvar­ky­ti ir šių ka­pi­nių se­nuo­sius pa­mink­lus, o taip pat – per­žiūrė­ti lai­do­ji­mo tvarką, nes da­bar žmonės sa­vo mi­ru­sius ar­ti­muo­sius lai­do­ja, kur no­ri. Esą ne­su­sirū­pi­nus tuo ateis die­na, kai ne­be­bus kaip pe­rei­ti ka­pi­nių, mat jau da­bar nau­jos kap­vietės for­muo­ja­mos ant ta­ke­lių ar­ba pa­sta­rie­ji iš­mi­na­mi per se­nus ka­pus.

Ir šios bėdos G. Ra­mo­nui – ne nau­jie­na. „Su Ber­žo­ru iš­ties su­dėtin­ga si­tua­ci­ja. Kalbė­jo­me apie tai ir su se­niū­ne, ku­ri skundė­si, kad ka­pinės – per­pil­dy­tos, bet daug kas vis tiek dar no­ri kaž­kaip įsigrūs­ti. Bėdą išspręstų lai­do­ji­mas ur­no­se, bet dėl to, ko ge­ro, su­kiltų se­nes­nie­ji žmonės. Iš tikrųjų tai – jaut­rus klau­si­mas, ta­čiau neiš­ven­gia­mas. Atei­ty­je apie tai reikės kalbė­ti“, – sakė Sa­vi­val­dybės pa­vel­do­sau­gi­nin­kas.

Žemaitis
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(5 žmonės įvertino)
4.2000

Plungėje – nerimas dėl senųjų kapinių: griūvanti tvora ir apleisti žinomų žmonių kapai (6)

Be pri­žiūrė­to­jo li­ku­sios se­no­sios Plungės mies­to ka­pinės, esan­čios...

Plungės rajone – neįprasta problema: ramybės neduoda kanalizacijos dangtis (8)

Alsėdiškis Vacys sako negalintis ramiai gyventi. Ramybę drumsčia lietaus nuotekų šulinio...

Seniausia bažnyčia Žemaitijoje siekia XV amžių: kukli atrodo tik iš išorės (13)

Žemaitiško užsispyrimo pristatinėti turbūt nereikia – jis atsispindi ne tik žemaičių...

Telšiuose nuaidėjo miesto šventė: kitokia nei įprastai ir su išskirtine dovana miestiečiams (2)

Šventinis šeštadienis Telšiuose prasidėjo liaupsėmis, gražiais ir pagarbiais žodžiais...

Top naujienos

Po Karbauskio „valstiečių“ sprendimo jaučiasi kaip gavęs šlapiu skuduru per veidą (29)

Penktadienį, liepos 10 d., Vilniuje daugiau kaip tris valandas posėdžiavusi Lietuvos valstiečių...

Miško gėrybės – jau ant prekystalių: pirmosios kainos gali išgąsdinti (2)

Sakoma, bijai vilko, neik į mišką. Tačiau šiais laikais labiau nei pilkiai gąsdina erkės. Tad...

VMI gyventojus ragina pasiimti 50 mln. Eur: kitaip pinigai nukeliaus į biudžetą (82)

Valstybinė mokesčių inspekcija ( VMI ) pirmadienį informavo, kad per pastaruosius penkerius metus...

Ant stalo – dar vieno draudimo atšaukimas nuo rugsėjo (56)

Vyriausybė trečiadienį svarstys Kultūros bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų siūlymą...

Koronavirusą pramanu vadinęs 30-metis vyras mirė pabuvojęs COVID platinimo vakarėlyje (218)

30-ies metų amžiaus pacientas mirė pabuvojęs vadinamajame COVID vakarėlyje. Jis manė, kad...

Gavęs sąskaitą vilnietis nustebo: už lemputės pakeitimą – beveik 40 eurų (49)

Santariškių gyventojas pasidalijo žinia, kad gegužę daugiabučio namo garaže būsto...

Alfas vienas gamtoje. Uogienė grilyje su pomidorais ir klasikiniai patobulinti iešmeliai jūsų šeimai bei draugams

Kadangi pomidorai yra uoga, iš jų išeina labai puiki uogienė ! Nepatikėsite, kaip ją paprasta...

Temstant pakelkite akis į dangų: išvysite įspūdingus sidabriškuosius debesis ir kometą (1)

Liepos naktimis šiaurinėje padangėje galima išvysti slaptingą, į šiaurės pašvaistę panašų...

Račkauskas prabilo apie nutrauktą tyrimą: tapo dar akivaizdžiau, kad jis buvo pradėtas rinkimams (2)

Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas sako, kad teisėsaugai pranešus apie...

Kaip rūpintis kambariniais augalais, kad jie išgyventų net didžiausius karščius

Vieniems žmonėms patinka vasaros karščiai , kiti labiau laukia švelnaus oro. Tas pats sakytina...

|Maža didelių žinių kaina