aA
Plun­gės mies­to V. Ma­čer­nio gat­vės 6-ojo ir 8-ojo na­mų gy­ven­to­jai su­ki­lo: jiems iki gy­vo kau­lo įky­rė­jo kai­my­nys­tė­je – V. Ma­čer­nio g. 4 – esan­tis res­to­ra­nas-pi­ce­ri­ja „Char­lie piz­za“, plun­giš­kių va­di­na­mo­ji „čar­li­nė“. Tiks­liau – įky­rė­jo ne pats res­to­ra­nas, o jo klien­tai, mat du­rys čia ati­da­ry­tos vi­są pa­rą, tad įkau­šę pi­lie­čiai nak­ti­mis da­ro vi­so­kias ne­są­mo­nes: ša­lia gy­ve­na­mų­jų na­mų rė­kau­ja, dai­nuo­ja, mu­ša­si, ve­mia, rū­ko, šla­pi­na­si ir net­gi ap­ga­di­na au­to­mo­bi­lius. Žmo­nėms ne­bė­ra ra­my­bės. To­dėl Sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė im­tis prie­mo­nių ir mi­nė­to­je pi­ce­ri­jo­je už­draus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais nuo 22 iki 8 va­lan­dos.
© Plungės žinios

Šis klau­si­mas – dėl maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ko ap­ri­bo­ji­mo UAB „Am­ber fo­od“ pri­klau­san­čia­me res­to­ra­ne-pi­ce­ri­jo­je „Char­lie piz­za“ – Sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­tas spa­lio 22 die­ną Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas, dir­ban­tis „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nė­je, tuo me­tu iš sa­lės bu­vo iš­ėjęs („Am­ber fo­od“ taip pat pri­klau­so „Vi­čiū­nų“ gru­pei – aut. past.).

Ko­dėl rei­kia pri­im­ti to­kį spren­di­mą ir ko­kia yra si­tu­a­ci­ja, po­sė­džiau­to­jams kal­bė­jo Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas An­ta­nas Ged­ri­mas, žo­dį ta­rė ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė, pa­si­sa­kė įpy­kę gy­ven­to­jai.

V. Ma­čer­nio g. 6-ojo ir 8-ojo na­mų gy­ven­to­jai Sa­vi­val­dy­bei raš­tą su­ra­šė rug­sė­jo 5 d. Ja­me pra­šė ap­ri­bo­ti pi­ce­ri­jos „Char­lie Piz­za“ dar­bo lai­ką. Skun­dė­si, jog pi­ce­ri­ja dir­ba 7 die­nas per sa­vai­tę, 24 va­lan­das per pa­rą. Dėl to nak­ties me­tu gir­di­mas įkau­šu­sių lan­ky­to­jų ke­lia­mas triukš­mas ir ne­cen­zū­ri­niai žo­džiai, sklin­da mu­zi­ka, po gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­gais as­me­nys rū­ko bei at­lie­ka gam­ti­nius rei­ka­lus. Gy­ven­to­jai jau­čia­si ne­sau­gūs, vė­liau par­ei­nan­tys bi­jo bū­ti už­pul­ti, ne­ga­li pail­sė­ti nak­ties me­tu. Iš vi­so pa­si­ra­šė 45 gy­ven­to­jai.

A. Ged­ri­mas mi­nė­jo pats ap­klau­sęs 11-ika gy­ven­to­jų pa­si­rink­ti­nai – vi­si tvir­ti­no tą pa­tį. Bu­vo kreip­ta­si į Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tą, ku­ris pa­tvir­ti­no, jog sa­vi­val­dy­bės ga­li pa­si­nau­do­ti joms su­teik­ta tei­se: esant pa­grin­dui, ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ką mai­ti­ni­mo vie­to­je, dėl ku­rios gau­ta skun­dų. Be­je, li­cen­ci­ja pre­kiau­ti al­ko­ho­liu mi­nė­ta­me res­to­ra­ne-pi­ce­ri­jo­je įstai­gai bu­vo iš­duo­ta dar 2008 me­tais, ta­čiau si­tu­a­ci­ja pa­blo­gė­jo va­sa­rą, kai „čar­li­nė“ ėmė dirb­ti be su­sto­ji­mo.

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas taip pat lin­kęs pri­tar­ti siū­lo­mam spren­di­mui dėl al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ko ri­bo­ji­mo. „Pi­ce­ri­ja yra ta­pu­si vie­nu iš „karš­tų­jų“ taš­kų. Pa­ju­to­me, kai jie pra­dė­jo dirb­ti vi­są pa­rą. Kol ne­vei­kė nak­ti­mis, iš­kvie­ti­mų tiek ne­bū­da­vo. Jei ne­tu­ri­me ką veik­ti, va­žiuo­ja­me ten ir ta­da jau tik­rai tu­ri­me ką veik­ti“, – sa­kė pa­rei­gū­nė L. Ta­ma­liū­nai­tė. Pri­dū­rė, jog įstai­ga tu­ri iš­spręs­ti ir rū­ky­mo vie­tos klau­si­mą.

Iki lie­pos 1-osios po­li­ci­jo­je bu­vo gau­ti du pra­ne­ši­mai, su­si­ję su in­ci­den­tais prie pi­ce­ri­jos, o nuo lie­pos 1-osios iki spa­lio mė­ne­sio – net 20-imt! Ir dau­gu­ma – nak­ties me­tu. Bū­ta muš­ty­nių, svei­ka­tos su­trik­dy­mų, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų, al­ko­ho­lio var­to­ji­mo at­ve­jų ne­tu­rint 20 me­tų, au­to­mo­bi­lių ap­ga­di­ni­mo, pa­rei­gū­nų gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo. Pra­dė­ti jau ke­tu­ri iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.

Gy­ven­to­jų at­sto­vai – Arū­nas Ale­liū­nas ir In­gri­da Uz­ne­vi­čiū­tė – si­tu­a­ci­ją prie jų dau­gia­bu­čių dėl nak­ti­nių pi­ce­ri­jos lan­ky­to­jų pa­va­di­no tie­siog tra­ge­di­ja ir svars­tė, kad ten rei­kia po­li­ci­jos pos­tą sta­ty­ti! Jei nak­tį pra­bun­di nuo gir­tų as­me­nų kly­ka­vi­mo, o ry­te prie na­mo ma­tai krau­jo ba­las – tai bai­su. Va­sa­rą žmo­nės sa­kė net lan­gų ne­ga­lė­ję at­si­da­ry­ti. A. Ale­liū­nas skun­dė­si, jog po vie­nos nak­ties jo au­to­mo­bi­lio du­re­lės bu­vo iš­plėš­tos, bet kal­tų tur­būt nie­kas ne­ras…

Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si ir į UAB „Am­ber fo­od“ dėl pa­aiš­ki­ni­mo. Rug­sė­jo 30 die­ną ben­dro­vė pa­ra­šė at­sa­ky­mą, jog dėl pa­čių gy­ven­to­jų (lan­ky­to­jų) pra­šy­mo bu­vo pri­im­tas spren­di­mas nuo lie­pos 1-osios teik­ti mai­ti­ni­mo pa­slau­gas vi­są pa­rą. V. Ma­čer­nio gat­vės 6-ojo ir 8-ojo na­mų gy­ven­to­jų ar­gu­men­tai esą ne­ati­tin­ka tik­ro­vės! Tei­gė, jog ne­blai­vūs as­me­nys ne­ap­tar­nau­ja­mi, dis­ko­te­kos ne­vyks­ta, lei­džia­mos mu­zi­kos gar­sas ne­di­de­lis, va­sa­ros lau­ko te­ra­sa jau iš­ar­dy­ta.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs pi­ce­ri­jų tin­klo va­do­vas Ma­rius Ba­gins­kas ste­bė­jo­si, jog Lie­tu­vo­je jie tu­ri 48 res­to­ra­nus-pi­ce­ri­jas, 12-ika iš jų yra nak­ti­niai, bet apie to­kias pro­ble­mas, ku­rios ky­la Plun­gė­je, jis dar nie­kur ne­gir­dė­jęs! „Jū­sų mies­te – pir­mas toks at­ve­jis. Man pa­čiam di­de­lė nau­jie­na, kad čia tiek vyks­ta nu­si­kal­ti­mų!“ – gal­vą krai­pė ver­sli­nin­kas. Sve­čias pa­ti­ki­no, jog jie ven­gia ne­ma­lo­nu­mų, tad pla­nuo­ja sam­dy­ti ap­sau­gą ir pra­šė ne­ap­ri­bo­ti lai­ko pre­ky­bai al­ko­ho­liu.

Vis­gi ko­mi­te­to na­riai bu­vo ki­to­kios nuo­mo­nės. Ak­cen­ta­vo, jog mū­sų vi­suo­me­nės sau­gu­mą bū­ti­na už­tik­rin­ti. Kaip sa­kė To­mas Rau­dys, jei dar ne­sa­me „pri­au­gę“ iki to, kad al­ko­ho­lis bū­tų par­da­vi­nė­ja­mas per nak­tį be nu­si­kal­ti­mų, tai mums al­ko­ho­lio ir ne­rei­kia!

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą šiuo klau­si­mu – ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ką UAB „Am­ber Fo­od“ pri­klau­san­čia­me res­to­ra­ne-pi­ce­ri­jo­je „Char­lie piz­za“ nuo 22 iki 8 va­lan­dos ar ne – pa­sa­kys Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba spa­lio 31 die­ną.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(7 žmonės įvertino)
4.1429

Telšiuose dėl rekonstrukcijos uždarytas eismas Respublikos gatve: keičiasi autobusų maršrutai (4)

Nuo lapkričio 11 dienos, pirmadienio, dėl Telšių miesto Respublikos gatvės rekonstrukcijos bus...

Mažeikiuose virš geležinkelio išdygsiančiam viadukui – ES fondų investicijos (21)

Geležinkelio į dvi dalis padalintame Mažeikių mieste bus išspręsta susisiekimo problema –...

Miestelio Plungės rajone mokyklos valgyklą atvers bendruomenei (2)

Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja pla­nuo­ja...

Plungėje pasiruošti Vėlinėms nespėta: į kapines teko tiesiog klampoti (4)

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą , prieš pat Mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­ną, į...

Plungėje – gyventojų ir visą parą veikiančios picerijos konfliktas: siekia apriboti prekybos alkoholiu laiką (3)

Plun­gės mies­to V. Ma­čer­nio gat­vės 6-ojo ir 8-ojo na­mų gy­ven­to­jai su­ki­lo:...

Top naujienos

Mokslų daktarės analizė: kas geriau – sviestas ar margarinas? (148)

Diskusijos apie tai, kas tinkamiau jūsų sveikatai, – margarinas ar sviestas , tęsiasi jau...

Mokyklos valgyklos maiste – gyvos kirmėlės (82)

Vakar Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijoje pietavusi moksleivė perlinių kruopų košėje rado...

Atsakymas į amžiną lietuvių klausimą: kas pigiau – statyti namą pačiam, ar jį nusipirkti (88)

Daugelis svajoja apie nuosavą būstą, tačiau tokias mintis dažnai sutrikdo klausimas, kas pigiau...

Ekspertai įvertino apkalbas sukėlusį įvaizdį: prašauta ir tai – ne dėl apnuogintos krūtinės (82)

Gili iškirptė – anokia naujiena tarp Lietuvos ar užsienio pramogų pasaulio žvaigždžių ir...

Dėl patirto nokauto susigraužusio lietuvio paguoda: privertė japoną prikąsti liežuvį specialiai DELFI iš Tokijo

Eventas Gužauskas kur kas dažniau palieka gulėti ant tatamio savo varžovus nei ten atsiduria...

Kauniečius piktinęs pastatas „vaiduoklis“ pagaliau turi naujus savininkus (11)

Kaune, Savanorių prospekte ne vienerius metus stūksantis apleistas prekybos centras...

„Netflix“ filmas įsiūbavo įsiūčio audrą Lenkijoje, premjeras reikalauja pakeitimų (11)

Lenkijos premjeras parašė internetinės televizijos platformai „ Netflix “ reikalaudamas, kad...

„Scanoramoje“ į filmo „Valstybinės laidotuvės“ premjerą susirinko politikos ir kultūros grietinėlė (1)

Dažnas svečias „Scanoramoje“ – ukrainiečių režisierius Sergejus Loznica – antradienio...

Žinomo fotografo parodoje – intriguojantys garsenybių portretai (1)

Antradienio vakarą Vilniuje esančioje „Grafo" galerijoje rinkosi šou ir meno pasaulio atstovai....