aA
Ne­spė­ję pa­si­džiaug­ti įreng­ta žie­di­ne san­kry­ža prie Trui­kių vai­ruo­to­jai jau keis­no­ja ir ją, ir jos sta­ty­to­jus bei val­dy­to­jus, ir val­džią. „Bus ant Trui­kių san­kry­žos ap­švie­ti­mas ar ir to­liau bus dau­žo­mos ma­ši­nos?“, – klau­sia­ma feis­bu­ko pa­sky­ro­je „Pra­nešk, kur po­li­ci­ja Plun­gė­je“. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ad­mi­nist­ra­ci­ja pro­ble­mą pri­pa­žįs­ta ir tvir­ti­na jau ėmu­si ją spręs­ti.
Neapšviesta žiedinė sankryža Plungės rajone piktina vairuotojus: 10 ava­ri­jų per tris mė­ne­sius yra kažkas ne­nor­ma­laus
© Facebook

Rei­kia žu­vu­sių­jų, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis­tų?

Pa­si­da­li­nę nuo­trau­ka, kai ei­li­nį sy­kį ma­ši­nos vai­ruo­to­jas, ne­pa­ma­tęs žie­di­nio ap­va­žia­vi­mo, nu­mu­ša kryp­ti­nes ro­dyk­les ir at­si­du­ria jo vi­du­je, gru­pės lan­ky­to­jai klau­sia, ko­dėl ke­ly­je nuo Pa­lan­gos iki Šiau­lių vi­sos žie­di­nės san­kry­žos ap­švies­tos, o ši – ne?

„Aš ne­kal­ti­nu nei sa­vi­val­dy­bės, nei re­gio­ni­nių ke­lių – ne ma­no kom­pe­ten­ci­ja. Įdo­mu tik, ko­dėl toks pro­jek­tas bu­vo pri­im­tas? Man at­ro­do keis­tas spren­di­mas įreng­ti nau­ją žie­dą be ap­švie­ti­mo, kai tuo tar­pu ki­tur ant se­nų žie­dų, san­kry­žų, per­ėjų įren­gia ap­švie­ti­mus. Ši­tas iš­skir­ti­nis. Nu ok, vi­si da­ro klai­du, bet­gi ava­rin­gu­mui ma­žin­ti kaž­ką da­ry­ti tai rei­kia, nes įta­riu, kad čia tik­rai ne pas­ku­ti­nė ava­ri­ja. 10 ava­ri­jų per ge­rus tris mė­ne­sius yra kaž­kas ne­nor­ma­laus“, – pik­ti­no­si gru­pės lan­ky­to­jas R. L.

Jam pri­ta­rian­tis S. M. si­tu­a­ci­ją ver­ti­na skep­tiš­kai: „Ma­nau, kol ne­bus žu­vu­sių­jų, bus taip, kaip yra.“

„Kaip įma­no­ma ne­ma­ty­ti tiek žen­klų?“

Nors dau­gu­ma gru­pės na­rių pri­ta­rė min­čiai, kad ap­švie­ti­mas rei­ka­lin­gas, nes sun­ku pa­ma­ty­ti žie­dą ir dėl to įvyks­ta ava­ri­jos, yra ir siū­lan­čių įver­tin­ti sa­vo vai­ra­vi­mą.

„Nieks kėts čė ne­kalts, ke­ba­bie­lis i mo­bil­ka“, – ra­šo V. V. Jam ant­ri­na V. B., sa­ky­da­mas: „Te­gul dau­žo tas ma­ši­nas, jei aki­mis ne­ma­to. Ne­gi gai­la?“ Gru­pės na­rė J. Ž. ir­gi ste­bi­si vai­ruo­to­jais: „Ar už­si­ri­šę akis va­žiuo­ja? Yra ne vie­nas įspė­ja­ma­sis žen­klas, kad ma­žin­tų grei­tį. Ne­pa­dės ir švie­sos, jei ak­li yra…“ Jai pri­ta­ria ir V. D., sa­ky­da­ma, jog pir­ma rei­kia „at­si­merk­ti, o po to į ma­ši­ną sės­ti“. L. S. pa­ta­ria: „Rei­kia vai­ruo­ti, o ne po te­le­fo­ną nar­šy­ti“. O N. N. ste­bi­si, kaip „įma­no­ma ne­ma­ty­ti tiek žen­klų?!“

Krei­pė­si į LAKD

Vis­gi pro­ble­mą dėl san­kry­žos ap­švie­ti­mo įžvel­gia ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas dar lap­kri­čio 21 d. krei­pė­si į Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją (LAKD) dėl pa­pil­do­mų sau­gu­mo prie­mo­nių die­gi­mo mi­nė­to­je san­kry­žo­je.

„Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą „Vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruo­že nuo 53,85 iki 54,30 km san­kry­žos su ke­liu Truikiai–Prūsaliai re­konst­ra­vi­mas“, mi­nė­ta san­kry­ža li­ko ne­ap­švies­ta: per la­bai trum­pą lai­ką įvy­ko trys eis­mo įvy­kiai, ku­rių me­tu trans­por­to prie­mo­nės įva­žia­vo į žie­di­nės san­kry­žos cen­tre su­for­muo­tą ža­li­ą­ją zo­ną. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­lau­kia vai­ruo­to­jų prie­kaiš­tų dėl san­kry­žos ap­švie­ti­mo, to­dėl pra­šo ras­ti ga­li­my­bę įreng­ti pa­pil­do­mas sau­gu­mo prie­mo­nes san­kry­žo­je“, – ra­šo­ma di­rek­to­riaus laiš­ke LAKD.

LAKD: ap­švie­ti­mas bus! Tik… ne­aiš­ku ka­da

Gruo­džio 17-ąją gau­tas LAKD Ad­mi­nist­ra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Re­mi­gi­jaus Lip­ke­vi­čiaus, at­lie­kan­čio Trans­por­to in­fra­struk­tū­ros sta­ty­bos ir prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus funk­ci­jas at­sa­ky­mas, kad jų įstai­ga su­tin­ka su pro­ble­ma, pri­ta­ria, kad mi­nė­tą san­kry­žą bū­ti­na ap­švies­ti.

„Jū­sų pra­šy­mas dėl ap­švie­ti­mo įren­gi­mo bus ver­ti­na­mas su­da­rant pri­ori­te­ti­nę ei­lę, ku­rią pla­nuo­ja­me pa­skelb­ti Ke­lių di­rek­ci­jos tin­kla­la­py­je 2020 m. III ket­vir­tį. At­krei­pia­me dė­me­sį, kad Lie­tu­vo­je yra 21 241 km vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių, iš jų 3844 km ke­lių ei­na per gy­ven­vie­tes. Dau­ge­ly­je jų taip pat rei­ka­lin­ga įreng­ti ap­švie­ti­mą ar ki­tas in­ži­ne­ri­nes sau­gaus eis­mo prie­mo­nes, to­dėl vi­sų re­konst­ruo­ti­nų ar re­mon­tuo­ti­nų vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ruo­žų pro­jek­tų bei bet ko­kių sau­gaus eis­mo prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mas dėl fi­nan­si­nių ga­li­my­bių bus at­lie­ka­mas tik pa­gal pri­ori­te­ti­nę ei­lę“, – ra­šo­ma at­sa­ky­me Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

„Plungės žinios“
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(11 žmonių įvertino)
3.9091

Vienoje Plungės mokykloje – naujovė mokiniams: rengiamas švediškas stalas (3)

Jau ko­vo mėne­sio vi­du­ry­je Plungės „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los...

Paradoksas Plungėje: žiemos tarnyba ilsisi, o greideriai nespėja suktis (13)

Kiek­vieną žiemą, ypač – smar­kiau pa­sni­gus ar pa­ša­lus, re­dak­ci­ja...

Telšiuose ketinama įsteigti žydų muziejų (9)

Savivaldybės tarybos Kolegijos posėdyje pasiūlyta rekonstruojamą buvusios žydų rabinų mokyklos...

Plungės rajone gyvenanti 76–erių Elvyra: socialiniai tinklai padėjo įveikti vienatvę (41)

Vie­ną die­ną El­vy­ra Ma­te­vi­čie­nė iš Plun­gės ra­jo­no Ša­tei­kių kai­mo...

Muziejininkė Ingrida: prigimtinė jėga — santarvėje su savimi (13)

Nuo praamžių sukasi didysis gamtos ratas drauge su mažuoju žmogaus gyvenimo ratu — nuo pavasario...

Top naujienos

Kęsto Komskio verslas žlunga nesumokėjęs našlaičiams (136)

Vilnietė Simona Kibirkštytė viena augina du mažus vaikus. Be tėvo juos paliko tragiška avarija,...

Pirkėjams rūpi ne tik kaina: už skandalus įmonės sumoka kritusiais pardavimo rodikliais (43)

Lietuviai skaito produktų etiketes, o specialūs produktų žymėjimai, tokie kaip „ekologiška“...

Nuramino dėl Vilniuje įtarto koronaviruso atvejo: visi mėginiai neigiami (123)

Dėl koronaviruso tirto iš šiaurės Italijos grįžusio vyro mėginiai buvo neigiami, patvirtino...

Italija ištikta šoko, pirminio koronaviruso šaltinio nustatyti nepavyksta šalį krečia ir politikų rietenos (37)

Europoje kilusios koronaviruso bangos paliestoje Italijoje tolydžio plinta panika. Šalies...

Mirė Sausio 13-osios byloje kaltu pripažintas buvęs sovietų gynybos ministras (55)

Maskvoje mirė buvęs Sovietų Sąjungos gynybos ministras Dmitrijus Jazovas , pranešė Rusijos...

Koronavirusui skverbiantis į Europą, prognozuojamos pasekmės: Lietuvos ekonomikai tai atsilieps (25)

Lietuvos ekonomikai Kinijoje ir Šiaurės Italijoje siaučiančio koronaviruso pasekmės bus...

Ant suolo lemiamu metu paliktas Motiejūnas: Kinijoje gynybos principai kitokie (1)

Donato Motiejūno sugrįžimas į Lietuvos rinktinę nebuvo rožėmis klotas. Pasitelkęs savo...

The Economist

Vėl paverskime Europą nuobodžia! (1)

ES ginčijasi dėl smulkmenų ir džiaugiasi grįžusiu nuobodžiu stabilumu.

Bankai nespėja dalyti paskolų, tačiau NT analitikas ragina pradėti galvoti logiškai (51)

Ekonomistai jau kelerius metus viešojoje erdvėje kalba, kad gyvenimas Lietuvoje gerėja. Vienas iš...

Euras reaguoja į pasaulinio finansavimo isteriją: sunku atremti kitų valiutų patrauklumą (30)

Dar per anksti skelbti apie euro traukimąsi, net po prasčiausios jo metų pradžios nuo 2015 metų....

|Maža didelių žinių kaina