aA
Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja pla­nuo­ja gim­na­zi­jos pa­tal­po­se esan­čią mai­ti­ni­mo įstai­gą re­konst­ruo­ti ir pri­tai­ky­ti ben­druo­me­nės po­rei­kiams. Pa­pras­čiau sa­kant, mo­kyk­los val­gyk­la bus at­ver­ta ir mies­te­lio gy­ven­to­jams, ir tu­ris­tams. Šiam su­ma­ny­mui jau pri­ta­rė spa­lio 22 die­ną po­sė­džia­vęs Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI

Mi­nė­tai gim­na­zi­jai lai­ki­nai va­do­vau­jan­tis Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas spa­lio 10 d. Sa­vi­val­dy­bei at­siun­tė raš­tą su pra­šy­mu pri­si­dė­ti prie pro­jek­to „Al­sė­džių gim­na­zi­jos val­gyk­los pri­tai­ky­mas ben­druo­me­nės po­rei­kiams“.

Nu­ro­dė, jog Al­sė­džių mies­te­ly­je nė­ra nuo­lat vei­kian­čios mai­ti­ni­mo įstai­gos. At­li­kus gy­ven­to­jų ap­klau­są, pa­aiš­kė­jo, jog to­kios pa­slau­gos žmo­nės no­rė­tų. Be to, mies­te­lį lan­ko ne­ma­žai tu­ris­tų ir pi­lig­ri­mų – per Al­sė­džius ei­na pi­lig­ri­mų ke­lias į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją, tad ke­liau­to­jai daž­nai ieš­ko ka­vi­nės ar mai­ti­ni­mo įstai­gos. De­ja, mies­te­ly­je nie­ko pa­na­šaus nė­ra. Dar vie­nas reikš­min­gas da­ly­kas – pas juos or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios sto­vyk­los per mo­ki­nių atos­to­gas, o sto­vyk­lau­to­jams mais­tą ten­ka at­vež­ti iš Tel­šių, mat val­gyk­la mo­kyk­lo­je va­sa­rą už­da­ro­ma ir da­bar­ti­nis tie­kė­jas dar­buo­to­jas at­lei­džia.

„Su­si­du­riant su ak­tu­a­lia mai­ti­ni­mo pro­ble­ma ir pa­si­ta­rus su se­niū­ni­jos gy­ven­to­jais, gim­na­zi­ja ima­si ini­cia­ty­vos, kad jos pa­tal­po­se esan­ti mai­ti­ni­mo įstai­ga bū­tų re­konst­ruo­ta ir pri­tai­ky­ta vi­sos ben­druo­me­nės po­rei­kiams“, – sa­ko­ma R. Ka­va­liaus­ko raš­te.

To­dėl gim­na­zi­ja ren­gia pro­jek­tą LEADER pro­gra­mai pa­gal prie­mo­nės „Ben­druo­me­nių ir ki­tų pel­no ne­sie­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų ver­slo ini­cia­ty­vų kū­ri­mo­si ska­ti­ni­mas“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma bui­ti­nių ir ki­tų pa­slau­gų plėt­rai kai­mo vie­to­vė­se“ ir ti­ki­si gau­ti fi­nan­sa­vi­mą. Pa­gal mi­nė­tą pro­gra­mą no­ri­ma 54 tūkst. eu­rų iš EŽŪFKP (Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plėt­rai) ir dar 12-ikos tūkst. eu­rų pri­si­dė­ji­mo pra­šo­ma iš Sa­vi­val­dy­bės.

Ben­druo­me­nės reik­mėms pri­tai­ky­to­se pa­tal­po­se bus įreng­ta 60-ies vie­tų mai­ti­ni­mo įstai­ga, su­kur­tos dvi nau­jos dar­bo vie­tos (du eta­tai), įsi­gy­ta mai­ti­ni­mo įstai­gai rei­ka­lin­ga įran­ga, in­ven­to­rius, pa­da­ry­tas at­ski­ras įė­ji­mas iš kie­mo pu­sės, net­gi pri­tai­ky­tas žmo­nėms su ne­ga­lia.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs R. Ka­va­liaus­kas ti­ki­no, jog at­vė­rus val­gyk­lą vi­siems no­rin­tiems, iš mies­te­lio pa­val­gy­ti kas­dien at­ei­tų 20–30 žmo­nių, per die­ną val­gyk­la už­dirb­tų apie 60 eu­rų.

Po­sė­džiau­to­jai su­ti­ko, jog gim­na­zi­jos idė­ja vi­sai ne­blo­ga. Ypač šį su­ma­ny­mą pa­lai­kė vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė: „Jei gim­na­zi­ja tu­rės sa­vo ko­ky­biš­ką mai­ti­ni­mą – tai svei­kin­ti­na. Rei­kia vi­sa­da ieš­ko­ti bū­dų, kaip iš­lik­ti“, – sa­kė me­ro pa­va­duo­to­ja.

Su­tar­ta, jog Sa­vi­val­dy­bė duos 12 tūkst. eu­rų iš ki­tų me­tų biu­dže­to kon­kre­čiam – tre­jų me­tų – lai­ko­tar­piui, kad gim­na­zi­ja ki­tą­met vėl ne­su­gal­vo­tų pra­šy­ti do­ta­ci­jos. Kaip jiems sek­sis iš­si­lai­ky­ti, jau jų pa­čių rei­ka­las.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(5 žmonės įvertino)
5.0000

Telšiuose dėl rekonstrukcijos uždarytas eismas Respublikos gatve: keičiasi autobusų maršrutai (4)

Nuo lapkričio 11 dienos, pirmadienio, dėl Telšių miesto Respublikos gatvės rekonstrukcijos bus...

Mažeikiuose virš geležinkelio išdygsiančiam viadukui – ES fondų investicijos (21)

Geležinkelio į dvi dalis padalintame Mažeikių mieste bus išspręsta susisiekimo problema –...

Miestelio Plungės rajone mokyklos valgyklą atvers bendruomenei (2)

Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja pla­nuo­ja...

Plungėje pasiruošti Vėlinėms nespėta: į kapines teko tiesiog klampoti (4)

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą , prieš pat Mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­ną, į...

Plungėje – gyventojų ir visą parą veikiančios picerijos konfliktas: siekia apriboti prekybos alkoholiu laiką (3)

Plun­gės mies­to V. Ma­čer­nio gat­vės 6-ojo ir 8-ojo na­mų gy­ven­to­jai su­ki­lo:...

Top naujienos

Mokslų daktarės analizė: kas geriau – sviestas ar margarinas? (148)

Diskusijos apie tai, kas tinkamiau jūsų sveikatai, – margarinas ar sviestas , tęsiasi jau...

Mokyklos valgyklos maiste – gyvos kirmėlės (84)

Vakar Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijoje pietavusi moksleivė perlinių kruopų košėje rado...

Atsakymas į amžiną lietuvių klausimą: kas pigiau – statyti namą pačiam, ar jį nusipirkti (88)

Daugelis svajoja apie nuosavą būstą, tačiau tokias mintis dažnai sutrikdo klausimas, kas pigiau...

Ekspertai įvertino apkalbas sukėlusį įvaizdį: prašauta ir tai – ne dėl apnuogintos krūtinės (84)

Gili iškirptė – anokia naujiena tarp Lietuvos ar užsienio pramogų pasaulio žvaigždžių ir...

Dėl patirto nokauto susigraužusio lietuvio paguoda: privertė japoną prikąsti liežuvį specialiai DELFI iš Tokijo

Eventas Gužauskas kur kas dažniau palieka gulėti ant tatamio savo varžovus nei ten atsiduria...

Kauniečius piktinęs pastatas „vaiduoklis“ pagaliau turi naujus savininkus (12)

Kaune, Savanorių prospekte ne vienerius metus stūksantis apleistas prekybos centras...

Mokslininkai nustatė „aukso trejetą“, kuris tikrai padės jūsų partnerei pasiekti orgazmą (1)

Paprastai sakoma, kad visokios spragos ar atotrūkiai yra blogis. Juk žinome, koks baisus dalykas yra...

„Netflix“ filmas įsiūbavo įsiūčio audrą Lenkijoje, premjeras reikalauja pakeitimų (11)

Lenkijos premjeras parašė internetinės televizijos platformai „ Netflix “ reikalaudamas, kad...

„Scanoramoje“ į filmo „Valstybinės laidotuvės“ premjerą susirinko politikos ir kultūros grietinėlė (1)

Dažnas svečias „Scanoramoje“ – ukrainiečių režisierius Sergejus Loznica – antradienio...