aA
Ana­lo­go ne­tu­rin­čias ka­pi­nes sa­vo so­dy­bo­je Nar­vai­šiuo­se Juozas Lai­vys ati­da­rė dar 2015-ai­siais, o štai šių me­tų ru­de­nį tuoj pat už jų įstei­gė me­ni­nę erd­vę „GO­ViT-20“. Nors jos pa­va­di­ni­mas iš­kart aso­ci­juo­ja­si su kas­dien gir­di­mu žo­džiu „CO­VID-19“, anot val­dų šei­mi­nin­ko, tai nie­ko bend­ra su šia pan­de­mi­ja ne­tu­ri.
Rūtos Laurinaitienės nuotr.
Rūtos Laurinaitienės nuotr.

Svar­bu pa­ma­ty­ti iš vi­daus

„Ko­dėl iš­kart vi­ru­sas?“ – nu­si­ste­bi J. Lai­vys, iš­gir­dęs pir­miau­sia ki­lu­sias aso­cia­ci­jas. – An­tai In­do­ne­zi­jo­je yra vi­ta­mi­nai vai­kams GO­VIT.“

Pa­si­ro­do, ši erd­vė, ku­rio­je – ke­tu­ri skulp­tū­ri­niai ob­jek­tai, var­dą ga­vo nuo jų pa­va­di­ni­mų pirmųjų raidžių: G141K1, OBS­KU­RA, VAL­DO­VŲ RŪ­MAI ir TAN­KAS. O skai­čius 20 skel­bia jos at­si­ra­di­mo me­tus. Rai­de­lė „i“ įsi­ter­pu­si į šį žo­dį lyg nuo­ro­da, kad yra ga­li­my­bė šiuos kū­ri­nius tie­sio­giai ste­bė­ti in­ter­ne­te.

Ta­čiau Kleo­po drau­gi­jos ini­cia­ty­va su­for­muo­tos „GO­ViT-20“ šei­mi­nin­kas J. Lai­vys sa­ko, kad la­bai svar­bu juos pa­ma­ty­ti ir iš vi­daus. Kad su­pras­tu­me vi­są es­mę. Esą ap­skri­tai nė­ra daug skulp­tū­ri­nių ob­jek­tų, ku­riuos ga­li­ma pa­tir­ti užė­jus į vi­dų. „Že­mai­ti­jo­je per dvy­li­ka me­tų at­si­da­ro tik ke­tu­ri“, – pri­du­ria ir sa­ko esan­tis pa­si­ren­gęs juos vi­sus čia ir da­bar pa­ro­dy­ti.

Nau­do­tas kaip san­dė­lis

Pir­ma­sis vos įžen­gus į šią erd­vę pa­si­tin­kan­tis ob­jek­tas – vo­kiš­kos sti­lis­ti­kos pa­sta­tas, kiek pri­me­nan­tis su­ma­žin­tą na­mą. Pa­va­di­ni­mą G141K1 jis ga­vo nuo na­mo, esan­čio Klai­pė­do­je, ka­dast­ri­nio nu­me­rio. Jį su­kū­ręs Da­nas Alek­sa ku­rį lai­ką lai­kė Klai­pė­do­je. Iš pra­džių jis bu­vo nau­do­tas kaip san­dė­lis, o vė­liau ja­me bu­vo įreng­tos Klai­pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cent­ro pa­ro­dų eks­po­na­vi­mo pa­tal­pos.

Iki šių me­tų jis sto­vė­jo Klai­pė­dos Aukš­to­jo­je gat­vė­je, ir vis at­si­ras­da­vo smal­su­čių, ku­rie įlįs­da­vo į šio sta­ti­nio vi­dų. Į Nar­vai­šius jis at­ke­lia­vo šie­met, kai me­no ins­ti­tu­ci­jos to­liau šio kū­ri­nio vie­šo­je erd­vė­je ne­be­no­rė­jo. Ir sta­ti­nio is­to­ri­ja ga­lė­jo pa­si­baig­ti me­ta­lo lau­žo krū­vo­je. O at­vež­tas į Nar­vai­šius jis ta­po neat­sie­ja­ma me­no erd­vės da­li­mi.

Pats au­to­rius ma­no, kad šis jo kū­ri­nys ga­li bū­ti pri­tai­ko­mas ir kaip na­mu­kas ant ra­tų, ir kaip lai­ki­na­sis kios­kas, ir kaip ne-įp­ras­tas šilt­na­mis, ir ne­tgi bū­ti kon­tei­ne­riu me­no kū­ri­ni­mas per­vež­ti.

Prie šio pa­sta­to il­gai neuž­si­bū­nam, nes šei­mi­nin­kas, at­ro­do, ne­kant­rau­ja at­ver­ti ki­to kū­ri­nio du­ris.

Pa­sau­lis aukš­tyn ko­jo­mis

45 pė­dų jū­ri­nis kon­tei­ne­ris, pa­va­din­tas „Ca­me­ra Obs­cu­ra“, iš pir­mo žvilgs­nio ste­bi­na ne­bent il­giu. Ta­čiau vi­sa mis­ti­ka – jo vi­du­je. Įžen­gus pa­si­tin­ka tik ak­li­na tam­sa ir ant sie­nų iš­ka­bin­tos bal­tos dro­bu­lės su ma­žy­tė­mis sky­lu­tė­mis jo­se. Tam­su ir ne­jau­ku, at­ro­do, ne­si­no­rė­tų čia il­gai už­si­bū­ti.

Rūtos Laurinaitienės nuotr.
Rūtos Laurinaitienės nuotr.

„Rei­kia pa­lauk­ti, tuoj akys pri­pras ir iš­ryš­kės vaiz­dai“, – ra­gi­na J. Lai­vys.

Ir iš­ties – mi­nu­tė po mi­nu­tės ant au­dek­lo ima ryš­kė­ti ap­vers­tų me­džio vir­šū­nių kon­tū­rai, ki­to­je pu­sė­je – ir elekt­ros stul­pai. Ir kuo il­giau laik­ro­dis tik­si, tuo aiš­kes­nės tam­pa OBS­CU­RA ap­lin­kos de­ta­lės, tuo ge­riau ma­to­mi lau­ke esan­tys ob­jek­tai, lyg ryš­ki­nant se­no­vi­nę nuo­trau­ką.

Il­gai­niui ne­tgi ima at­ro­dy­ti, kad į vi­dų kas nors vis įleis­tų švie­sos. Nors nuo tos aki­mir­kos, kai čia įžen­gė­me, nie­kas ne­pa­si­kei­tė. „Tie­siog akys pri­pra­to“, – paaiš­ki­na me­ni­nin­kas.

O iš tie­sų tam­so­je ma­tė­me vaiz­dą, esan­tį už kon­tei­ne­rio sie­nos, tik kiek ki­to­kį – at­virkš­čią. Esą prin­ci­pas, kaip tą su­kur­ti, ži­no­mas jau se­niai, yra pa­pras­tas, bet kar­tu ir mis­tiš­kas. Ir ga­lė­tų pa­si­tar­nau­ti įvai­rioms edu­ka­ci­joms.

Ga­li bū­ti, kad plun­giš­kiai šį Da­riaus Vai­če­kaus­ko kū­ri­nį yra ma­tę ir anks­čiau, mat jis prieš dve­jus me­tus eks­po­nuo­tas Plun­gė­je fo­to­bie­na­lės me­tu, o į nau­ją­ją erd­vę at­ke­lia­vo 2018-ai­siais, kai ta­po ne­be­rei­ka­lin­gas Klai­pė­do­je, kur pa­si­tar­na­vo Me­nų zo­nos ren­gi­niams.

Val­do­vų rū­mai – vien­kie­my­je

Dar vie­na šios erd­vės puoš­me­na, pa­trau­kian­ti jau ir išo­re, – Val­do­vų rū­mai. Jei­gu iki šiol ma­nė­te, kad juos ga­li­te pa­ma­ty­ti tik Vil­niu­je – kly­do­te. Tei­sy­bės dė­lei rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad tai ne pir­mie­ji, o Ant­rie­ji val­do­vų rū­mai, ta­čiau su ki­tais la­bai glau­džiai su­si­ję.

Val­do­vų rū­mų pa­ra­mos fon­do pa­vil­jo­nas „Val­do­vų rū­mų var­tai“ Vil­niu­je vei­kė sep­ty­ne­rius me­tus, į sa­vo vi­dų pri­kvies­da­mas šim­tus tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie čia daug su­ži­no­jo apie pa­čius Val­do­vų rū­mus, au­ko­jo jų at­sta­ty­mui.

O šio pa­vil­jo­no au­to­riai doc. dr. Sal­vi­jus Ku­le­vi­čius, Min­dau­gas Lu­ko­šai­tis ir Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis dek­la­ruo­ja, kad Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je bū­ta tri­jų Val­do­vų rū­mų: pir­mie­ji su­griau­ti 1801 m. ir mū­sų kar­toms iš­li­ko tik lie­ka­nos, ant­rie­ji, ku­rie da­bar Nar­vai­šiuo­se, pa­sta­ty­ti 2001 m. Val­do­vų rū­mų pa­ra­mos fon­do su­ma­ny­mu, o tre­tie-­ji – 2002 me­tais Pir­mų­jų val­do­vų rū­mų vie­to­je pra­dė­tas sta­ty­ti komp­lek­sas, ku­rį pla­nuo­ta už­baig­ti per sep­ty­ne­rius me­tus. Ir au­to­riai, at­ro­do, sie­kia, kad Ant­rie­ji val­do­vų rū­mai, di­din­gi jų var­tai, ne­bū­tų už­mirš­ti ir ras­tų sa­vo vie­tą is­to­ri­jo­je.

J. Lai­vys, užė­jus į šių Ant­rų­jų rū­mų vi­dų, pa­sa­ko­jo, kad štai iš šios erd­vės il­gą lai­ką bu­vo ga­li­ma ste­bė­ti, kaip sta­to­mi tre­tie­ji rū­mai. De­ja, pa­gar­bos, at­ro­do, Ant­rie­ji rū­mai su­lau­kė tik da­bar, at­si­dū­rę Nar­vai­šiuo­se, mat Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nis par­kas jų iš­si­gy­nė vos šiuos ten pa­sta­čius... Ko­ne de­šimt­me­tį sta­ti­nys vie­no ūki­nin­ko nau­do­tas kaip mal­ki­nė. O nuo rug­sė­jo jis puo­šia ir įpras­mi­na „GO­ViT-20“ erd­vę.

Sa­lan­tų tan­kas

Jei­gu Val­do­vų rū­muo­se anks­čiau lan­ky­tis te­ko gal­būt ne vi­siems, Sa­lan­tų tan­ką esa­me ma­tę daž­nas. Ir da­bar jis sto­vi me­no erd­vė­je Nar­vai­šiuo­se. Tie­sa, tai tik gar­sio­jo tan­ko mu­lia­žas, tiks­li 1944 m. pa­ga­min­to tan­ko, į ku­rį iš­ties bu­vo ga­li­ma įlįs­ti, ko­pi­ja, su­kur­ta pa­ties J. Lai­vio ir To­mo Da­ni­le­vi­čiaus.

Rūtos Laurinaitienės nuotr.
Rūtos Laurinaitienės nuotr.

Nuo 2011 m. rug­sė­jo jis gar­bin­gai eks­po­nuo­tas Sa­lan­tuo­se, kur tam tik­ro­mis va­lan­do­mis bu­vo ga­li­ma prie jo fo­tog­ra­fuo­tis. Tuo­met no­rė­ta pa­brėž­ti, kad šis tan­kas vie­ti­niams – ne ka­ro sim­bo­lis, o vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mų ker­te­lė­je svar­bią vie­tą uži­man­tis vaiz­di­nys. Ja­me vie­ti­niai, bū­da­vo, ir alaus iš­lenk­da­vo, ir slėp­da­vo­si nuo po­li­ci­jos ar šiaip įlįs­da­vo pa­smal­sau­ti.

Vė­liau tan­ko ko­pi­ja bu­vo lai­ko­ma pa­miš­kė­je, o gar­si ji dar ir tuo, jog 2018 m. da­ly­va­vo E. Vė­ly­vio „Ze­ro li­fe shov“ ir pa­si­ro­dė Kau­no, Klai­pė­dos bei Šiau­lių are­no­se. Šie­met jis sa­vo vie­tą ra­do nau­jo­je me­ni­nė­je erd­vė­je, kur bu­vo už­kel­tas ant ne­di­de­lio po­sta­men­to.

„Ta­pau sa­vo­tiš­ku ko­lek­cio­nie­riu­mi“, – ap­ro­dęs tiek Me­no kū­ri­nių ka­pi­nes, tiek „GO­ViT-20“ erd­vę juo­kia­si J. Lai­vys.

Nors kū­ry­bos čia daug, pa­ts me­ni­nin­kas at­sklei­džia sa­vo kūrybinę veik­lą su­stab­dęs ke­tu­rio­li­kai me­tų. Ko­dėl ke­tu­rio­li­kai?

„Go­ge­nas iki 40-ies me­tų bu­vo ban­ki­nin­kas, o pa­skui nu­ta­rė kur­ti. Kū­rė ke­tu­rio­li­ka me­tų. Kai aš su­lau­kiau ke­tu­rias­de­šim­ties, nu­spren­džiau ne­be­kur­ti ir gy­ven­ti taip, kaip Go­ge­nas tuo lai­ku, kai ne­kū­rė“, – paaiš­ki­no J. Lai­vys.

Tie­sa, se­niau su­kur­tus sa­vo kū­ri­nius jis eks­po­nuo­ja, tik jau nau­jų ne­be­ku­ria. Ir kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas esą to­liau te­ka įpras­ta va­ga. Tą ro­do ir ši me­ni­nė erd­vė „GO­ViT“, ku­ri į Nar­vai­šių kai­mo gy­ve­ni­mą įne­šą nau­jų at­spal­vių.

Žemaitis
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(13 žmonių įvertino)
4.8462

Baigiamas vieno seniausių medinių namų Plungėje remontas (6)

Va­sa­rio 23 dieną ap­žiūrė­ti ir įver­tin­ti bai­gia­mi at­lik­ti Plungės dva­ro...

Kartenos aerodromo pašonėje planuojamas vėjo jėgainių parkas: tikisi, kad sklandytojams netrukdys (13)

Kaimyninio Plungės rajono teritorijoje bendrovė „Plungės vėjo energija“ siekia pastatyti...

Lietuvos gimtadienį paminėjo neįprastai: plungiškiai iškepė 352 kepinius (3)

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šventę Plungės kultūros centras pakvietė plungiškius...

Po karantino laisvinimo Plungės rajone atgijo „Mortos kalns“: sniegą pūtė pen­kias pa­ras

Iki pra­ėju­sio ant­ra­die­nio sli­dinė­ti mėgstan­tys plun­giš­kiai, iš to­lo...

Kitokios Užgavėnės: Plungės kultūros centras rengia pirmąjį Lietuvoje Morės aukcioną (3)

Nors žiema, rodos, tik dabar rimtai įsisiautėjo, o jau čia pat ir Užgavėnių šventė. Tai...

Top naujienos

Buvę premjerai įvertino Vyriausybės darbo pradžią: Šimonytė tikrai turi Achilo kulną (112)

Premjerės Ingridos Šimonytės vadovaujamas ministrų kabinetas dirbą pradėjo praėjusių metų...

Regionų verslininkams skauda dėl brangstančių žaliavų ir apribojimų: nerimą kelia ir planuojami mokesčių pokyčiai (4)

Argi esamų problemų verslui nepakanka, jei dar svarstomos galimybės koreguoti mokesčius, klausia...

Šeštadienis permainomis nepasižymės: debesis danguje gainios stiprėjantis vėjas (1)

Šeštadienio didelę dienos dalį Lietuvos orus lems rytinis anticiklono sparnas, pamažu stumiamas...

Schilleris užstojo Motiejūno aprėktus teisėjus, bet stebėjosi retam girdėtos taisyklės traktavimu (25)

Jei ne efektingo krepšinio, tai bent jau įtampos penktadienį Nemuno saloje buvo per akis. Įtampos,...

„Bloomberg“: JAV ir JK dėl Rusijos svarsto ekstremalų žingsnį (649)

Kaip sakė artimiau su planais susipažinę žmonės, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir...

Intrigą atkūręs „Žalgiris“ pačioje pabaigoje apmaudžiai nusileido „Armani“ komandai (384)

Dvigubą Eurolygos savaitę Kauno „Žalgiris“ (15-13) baigė pralaimėjimu. Antradienį ASVEL...

Vos išsaugota gimtadienio dovana Šarui: daug klydusi „Barca“ vis dėlto palaužė „Baskonia“ kiti rezultatai (3)

„Barcelona“ (20-8) penktadienį 45 metų gimtadienį šventusiam Šarūnui Jasikevičiui...

Lietuva irgi turi savo Aną Frank: darbėniškė mergaitė dienoraštyje fiksavo Holokausto siaubą ir nujautė savo kraupų likimą (179)

Vokietijos žydų mergaitė Ana Frank (1929–1945), kurios dienoraštį skaitė daugybė žmonių...

Nuo tikslo nutolę žalgiriečiai: nesame išsikvėpę, žinome, ko čia susirinkome (1)

Laikas senka, o vėluojančių Eurolygos atkrintamųjų varžybų traukinys nelaukia. Penktadienį...

Atnaujintas paveiktų šalių sąrašas: griežtesnės izoliacijos sąlygos nebetaikomos grįžtant iš Latvijos ir JAV išsitirti privaloma prieš grįžtant į Lietuvą (6)

Penktadienį atnaujintą paveiktų šalių ir regionų, iš kurių atvykus taikomos griežtesnės...