Žmonės tąkart kalbė­jo, kad praeis me­tai ar dve­ji ir nau­jai as­fal­tuo­tas gat­ves vėl teks re­mon­tuo­ti, mat iš­suk­da­mos šiukš­lia­vežės nea­be­jo­ti­nai su­lau­žys as­faltą, iš­va­žinės kelk­raš­čius. Esą iš­si­tek­ti vos trijų metrų plo­čio as­fal­tuo­to­je ke­lio da­ly­je ties iš­su­ki­mais su stam­bia­ga­ba­ri­te tech­ni­ka – tie­siog ne­įma­no­ma.

Tąkart iš ra­jo­no vald­žios gy­ven­to­jai su­laukė at­sa­ky­mo, kad toks yra pro­jek­tas ir nie­ko čia ne­be­pa­kei­si, o sun­kias­vo­riu trans­por­tu esą nėra ko mau­ro­ti po ša­lu­ti­nes gat­ve­les.

Vis dėlto anuo­met žur­na­listų ir Sa­vi­val­dybės va­dovų pa­gal­bos pra­šę gy­ven­to­jai tik­riau­siai nė sap­nuo­ti ne­sap­na­vo, jog būti­nybė re­mon­tuo­ti naująjį as­faltą ga­li at­si­ras­ti ge­ro­kai anks­čiau – ne po metų kitų, o dar šie­met.

To­kia grėsmė ir iš­ki­lo ne­se­niai. Notės ir Blend­žia­vos gat­ves as­fal­ta­vu­si UAB „Plungės Jo­nis-s“ ne­pa­bai­gu­si darbų išs­kubė­jo dar­buo­tis į kitą ob­jektą, pa­li­ku­si lie­tui plau­ti žvy­ro dan­ga neuž­pil­tus ša­li­kelės grio­vius.

Gy­ven­tojų skun­do dėl ši­to su­laukęs ra­jo­no me­ras A. Kli­šo­nis pir­ma­dienį nu­vy­ko sa­vo aki­mis įver­tin­ti si­tua­ci­jos ir vėliau „Že­mai­čiui“ kons­ta­ta­vo, kad pro­ble­ma tik­rai yra.

„Rei­kia rea­guo­ti, ir ga­na sku­biai. Nes kai lie­tus išp­laus smėlį ir po as­fal­tu, si­tua­ci­jos ne­be­bus įma­no­ma iš­gelbė­ti – reikės vėl re­mon­tuo­ti iš pa­grindų“, – sakė me­ras.

Pa­sak jo, šito būtų buvę ga­li­ma iš­veng­ti, jei įmonė iš­syk būtų at­li­ku­si vi­sus dar­bus – kaip rei­ka­lau­ja­ma su­tvar­kiu­si ne tik va­žiuo­jamąją gat­vių dangą, bet ir grio­vius.

Bet, kaip ži­nia, Sa­vi­val­dybė šie­met ga­vo dau­giau lėšų ke­liams ir gatvėms re­mon­tuo­ti nei įpras­tai. Dau­gu­ma lėšų būti­na su­spėti pa­nau­do­ti iki gruod­žio vi­du­rio, tad ran­gos darbų kon­kur­sus laimė­ju­sios įmonės spaud­žia­mos ne­vėluo­ti vyk­dy­ti su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­jimų.

Kad pro­ble­ma – „de­gan­tys“ ter­mi­nai, kalbė­jo ir Bab­run­go se­niūnė Rūta Jo­nu­šienė. Ji sakė jau ke­lis kar­tus pra­šiu­si „Plungės Jo­nio-s“ grįžti į Notės ir Blend­žia­vos gat­ves pa­baig­ti li­ku­sių darbų ir vis iš­girs­tan­ti pa­ža­dus, kad ne­tru­kus tai bus pa­da­ry­ta, kai tik at­si­lais­vins rei­kia­ma tech­ni­ka.

„Jie da­bar as­fal­tuo­ja Vin­gio gatvę ir skers­gatvį, tad per daug ne­ga­liu spaus­ti – bi­jau, kad iš ten ne­pabėgtų“, – esamą si­tua­ciją api­būdi­no se­niūnė.

Vis dėlto, pa­sak me­ro, be vie­no­kio ar ki­to­kio spau­di­mo, jei įmonė ge­ra­no­riš­kai ne­sus­kubs tvarkyti griovių, čia ne­bus ap­siei­ta. To­kių šių gat­vių, ko­kios jos yra da­bar, Sa­vi­val­dybė esą jo­kiu būdu ne­su­tiks pe­rim­ti sa­vo ži­nion, o ir su įmo­ne iki ga­lo dar neat­sis­kai­ty­ta.

„Kai kal­ba pa­si­suka apie pi­ni­gus, vi­si pa­si­da­ro su­pra­tin­ges­ni“, – pri­dūrė A. Kli­šo­nis.

Susiję straipsniai
Top naujienos