aA
Mū­sų mies­tas vis dar ne­tu­ri dai­lės ga­le­ri­jos po sto­gu, bet svars­to­ma idė­ja, ga­lin­ti pa­dė­ti už­pil­dy­ti kul­tū­ri­nę ni­šą at­vi­ro­se erd­vė­se. Ži­no­ma, tai ne­reiš­kia, kad me­no ga­le­ri­ja po sto­gu am­žiams liks vi­zi­jo­se, ta­čiau pa­na­šu, kad gat­vės ga­le­ri­ja at­si­ras grei­čiau. Apie ką kal­ba­ma? Apie skulp­tū­ras, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tus ir ta­py­bą ant mies­to vie­šo­sio­se erd­vė­se esan­čių sie­nų.
© Alytaus naujienos

Dvi sie­nos ga­li bū­ti pa­gy­vin­tos dar šie­met, iki žie­mos. Kar­tu bus ku­ria­ma in­ter­ne­ti­nė plat­for­ma, ku­rio­je kū­rė­jai ras vi­są in­fo­ma­ci­ją apie Aly­tu­je jau esan­čias skulp­tū­ras, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tus bei nu­ma­to­mas vie­tas, kur to­kie ga­lė­tų at­si­ras­ti. Jas pa­rinks spe­cia­lis­tai. Ži­no­ma, šia­me kon­teks­te ky­šo ir bron­zi­nių vo­ve­ry­čių au­sys, ta­čiau, pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­to Ar­tū­ro Ma­žei­kos, įvy­ko tam tik­ra ko­mu­ni­ka­ci­jos klai­da, kai pa­pūs­tau­o­de­gės bu­vo pa­va­din­tos „nau­ju mies­to sim­bo­liu“. Tie­siog už tai, kad Aly­tu­je at­si­ras­tų bron­zi­nė vo­ve­rė su rie­šu­tu, bal­sa­vo per 300 aly­tiš­kių, da­ly­va­vu­sių aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų kon­kur­se, tai­gi skulp­tū­rą fi­nan­suos biu­dže­tas. Bet nei kur ji bus pa­sta­ty­ta, nei kas bus au­to­rius, pa­sak A.Ma­žei­kos, jam nė­ra ži­no­ma: „Vi­sa tai yra to­les­nių dis­ku­si­jų klau­si­mas, ak­cen­tus mies­te su­dė­lio­ti rei­kia, ta­čiau tai pa­da­ry­ti ga­li­ma la­bai kū­ry­biš­kai.“

No­rė­tų pa­gy­vin­ti ir pil­kus dau­gia­bu­čius

Dar iki žie­mos, kol oro są­ly­gos lei­džia dirb­ti lau­ke, ta­py­bos dar­bas at­si­ras ant Jau­ni­mo cen­tro sie­nos, at­sig­rę­žu­sios į Tvir­to­vės gat­vės pu­sę.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė su­si­ti­ko su me­ni­nin­kais, ku­rian­čiais ta­py­bos dar­bus ant sie­nų – aly­tiš­kiais ir at­vy­ku­siais. Pil­kas Aly­taus erd­ves ža­da spal­vin­ti pri­gim­ti­nis aly­tiš­kis Pi­jus Še­ma­tuls­kis, taip pat – gat­vės me­no, gra­fi­čių ir gra­fi­nio di­zai­no kū­rė­jas kaunietis Ta­das Vin­cai­tis.

Vis gražėjančiame Alytuje atsiras gatvės galerija, bet ar taps voveraičių miestu – dar nežinia
© Alytaus naujienos

Jo dar­bai pui­kiai įsi­kom­po­na­vo in­dust­ri­nia­me Kau­no pei­za­že, pa­gy­vi­no sie­nas mies­to cen­tre ir se­na­mies­ty­je – net tro­lei­bu­sus. Ta­das tu­ri ir ho­bį – tai KAU NAS, žen­klas, ma­to­mas ant dra­bu­žių ir ak­se­su­a­rų. Jo idė­jų ti­ki­si ir Dzū­ki­jos sos­ti­nė.

Pa­sak A.Ma­žei­kos, apie idė­jas, ku­rios bus įgy­ven­din­tos vi­zu­a­liai, kal­bė­ti vi­sa­da ne­leng­va, tai­gi jis ga­lė­tų pa­sa­ky­ti tiek, kad Jau­ni­mo cen­tro sie­na bus pa­gy­vin­ta pie­ši­niu, ku­rio te­ma su­si­ju­si su ben­drys­te, mei­le mies­tui, šei­ma.

Ki­ta sie­na, apie ku­rios ta­py­mą yra svars­to­ma, – „Dai­na­vos“ ki­no te­at­ro pa­sta­to, ta­čiau čia iki ga­lo aiš­ku­mo kol kas nė­ra.

„Šios dvi sie­nos – biu­dže­ti­nių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų, ta­čiau at­ei­ty­je no­rė­tų­si, kad pa­gy­vė­tų ir dau­gia­bu­čių na­mų sie­nos. Ben­drau­si­me su se­niū­nai­ti­jo­mis, dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jo­mis, nes aly­tiš­kiai jau įver­ti­no, kad tai gra­žu, ir no­rė­tų tu­rė­ti to­kius pie­ši­nius, bet idė­jos ke­lias į gy­ve­ni­mą yra il­go­kas“, – sa­ko A.Ma­žei­ka.

Vis gražėjančiame Alytuje atsiras gatvės galerija, bet ar taps voveraičių miestu – dar nežinia
© Alytaus naujienos

Sie­nų ta­py­bą fi­nan­suos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, kon­kre­čios su­mos dar nė­ra įvar­di­ja­mos.

„Vin­gis“ – sau­gus, bet no­rė­tų­si ir ko nors drą­ses­nio

Ži­no­ma, pri­im­ti sie­nų ta­py­bą aly­tiš­kiams pa­dė­jo ir Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės stu­di­jų pro­gra­mos stu­den­tų su­kur­tas sie­nų ta­py­bos dar­bas ,,Vin­gis“, pa­gy­vi­nęs ar­chy­vo pa­sta­tą Jot­vin­gių gat­vė­je.

Su­ma­ny­mas stu­den­tams at­lik­ti prak­ti­ką mies­te, iš­ta­pant vie­ną cen­tro pa­sta­tų fa­sa­dų, įgy­ven­din­tas pa­gal VDA ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. A.Ma­žei­ka re­zul­ta­tą api­bū­di­na kaip „sau­gų“, jis ti­ki­si, kad pa­ma­žu Aly­tu­je at­si­ras ir drą­ses­nių, ke­lian­čių tam tik­rų klau­si­mų, sie­ni­nės ta­py­bos dar­bų. Pir­mą­jį to­kį ant dau­gia­bu­čio sie­nos jaut­ria so­cia­li­nės at­skir­ties te­ma Nau­jo­jo­je gat­vė­je prieš 4 me­tus su­kū­rė bro­liai me­ni­nin­kai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai.

Tuo pa­čiu me­tu, kai mies­to sie­nas pra­dės gy­vin­ti ta­py­ba, in­ter­ne­te bus ku­ria­mas pus­la­pis, ku­ria­me ža­da­ma in­ven­to­ri­zuo­ti vi­są Aly­taus kul­tū­ri­nį ūkį at­vi­ro­se erd­vė­se – skulp­tū­ras, tau­to­dai­li­nin­kų su­kur­tus me­džio dro­ži­nius, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros dar­bus ir ta­py­bos kū­ri­nius ant sie­nų. Pa­si­tel­kus spe­cia­lis­tus, ar­chi­tek­tus ža­da­ma pa­siū­ly­ti ir tas vie­tas, kur ga­lė­tų at­si­ras­ti nau­ji kū­ri­niai.

Ar tai bus ir vo­ve­rai­tės?

Pa­sak A.Ma­žei­kos, vie­šai pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja apie vo­ve­rai­tes kaip nau­ją mies­to sim­bo­lį la­bai aiš­kiai pa­ro­dė, kad aly­tiš­kiams yra ak­tu­a­lus vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mas, kad ak­cen­tų mies­te trūks­ta, ta­čiau kur ir ko­kių – apie juos dar rei­kia pla­tes­nės dis­ku­si­jos.

Bron­zi­nės vo­ve­rės su rie­šu­tu idė­ja Aly­tu­je at­si­ra­do dėl to, kad ji bu­vo pa­teik­ta aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų kon­kur­se.

An­trą vie­tą lai­mė­ju­si skulp­tū­ra su­rin­ko 315 aly­tiš­kių bal­sų. Pa­siū­ly­mo au­to­rius – Va­le­ri­jus Ven­cius, jo ma­ny­mu, gy­vū­nė­lis ga­lė­tų tap­ti vie­nu iš mies­to sim­bo­lių. Kaip, pa­vyz­džiui, kar­vės Vent­spi­ly­je ar meš­kos Tel­šiuo­se. Pa­gal ini­cia­ty­vą nu­ma­ty­tos 30–50 cm aukš­čio bron­zi­nės vo­ve­rių skulp­tū­ros, vie­ną jų siū­lo­ma įkur­din­ti Se­na­mies­čio skve­re, ant suo­liu­ko, esan­čio ša­lia fon­ta­nė­lių. Šiai skulp­tū­rai įsi­gy­ti yra nu­ma­ty­ta skir­ti iki 3 tūkst. eu­rų iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Pa­va­sa­rį Jot­vin­gių gat­vė­je esan­čia­me skve­re jau bu­vo pa­sta­ty­ta ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros skulp­tū­ra – bron­zi­nės vo­ve­rai­tės. Tai – „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus, ku­riam va­do­vau­ja V.Ven­cius, dar­buo­to­jų do­va­na Aly­taus mies­tui.

Vo­ve­rės skulp­tū­ros kol kas ne­tu­rė­si­me Mies­to so­de, nes jis yra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, jam tai­ko­mi spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai. Vo­ve­rę bu­vo siū­lo­ma pa­tup­dy­ti ant fon­ta­no kraš­to.

Se­na­mies­čio skve­ras: ir vo­ve­rė, ir li­te­ra­tai, ir par­ti­za­nai

„Per drą­su bū­tų teig­ti, kad Aly­tus taps vo­ve­rių mies­tu. Tam tu­ri pri­tar­ti ir kul­tū­ros dar­buo­to­jai, ir ar­chi­tek­tai. Bus su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri svars­tys, koks ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros sim­bo­lis Dzū­ki­jos sos­ti­nei ge­riau­siai tik­tų“, – sa­ko me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

A.Ma­žei­ka yra įsi­ti­ki­nęs, Aly­tu­je tik­rai rei­kia ak­cen­tų, ta­čiau juos ga­li­ma su­dė­lio­ti la­bai kū­ry­biš­kai. „Įsi­vaiz­duo­ki­me, jei pa­gerb­tu­me ra­šy­to­ją Jur­gį Kun­či­ną, o jo ran­ko­se bū­tų vo­ve­rė – juk tai sim­bo­li­zuo­tų ir kū­rė­jo mei­lę mies­tui, ku­ris ta­po kū­ry­bos šal­ti­niu“, – pa­ste­bi Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tas. Jis ne­ma­to nie­ko blo­go, jei mū­sų mies­te at­si­ras­tų ir pa­vie­nių vo­ve­rių skulp­tū­rų, ta­čiau, ži­no­ma, ne dvie­jų met­rų aukš­čio.

Ta­čiau Se­na­mies­čio skve­re, ku­ria­me pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­ty­ta įkur­din­ti vo­ve­rai­tes, yra ir dau­giau su­ma­ny­mų: ry­toj kvie­čia­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės kū­ri­nių sta­ty­mo ir jų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos po­sė­dis. Bus svars­to­mas siū­ly­mas pa­sta­ty­ti Se­na­mies­čio skve­re obe­lis­ką, skir­tą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mui. Te­bė­ra gy­vas su­ma­ny­mas tą pa­tį skve­rą skir­ti Aly­taus li­te­ra­tų at­mi­ni­mui, fon­ta­ną žen­kli­na J.Kun­či­no kū­ry­bos ci­ta­tos.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(4 žmonės įvertino)
3.5000

Alytaus autobusų keleivius nustebino dovanomis

Šįryt keleiviai, Alytaus mieste važiavę autobusais, buvo netikėtai apdovanoti – į autobusus...

Alytuje brangs mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų bilietai (5)

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to...

Dzūkijos miestelis kraupią legendą menančiu pavadinimu: okupantus privertė pagerbti Lietuvos himną (15)

Krokialaukis – tylus ir ramus Dzūkijos miestelis. Senieji padavimai byloja apie Vaisupio...

Šiandien – paskutinė diena, kai galima pasigėrėti vienu gražiausių fontanų Lietuvoje (1)

Šis, spalio aštuntosios, vakaras, paskutinis, kai dar galima pasigėrėti vienu gražiausiu...

„Maxima“ Druskininkams dovanos 400 kg šventinių tortų (1)

„ Maxima “ tars „Ačiū“ Druskininkams – lietuviško prekybos tinklo organizuojamas...

Top naujienos

Buvusi „Lietuvos pašto“ valdyba išplatino antrą viešą laišką: mes nebedirbam, o ministras mums teberašo įsakymus (23)

Trečiadienį buvusi „Lietuvos pašto“ valdyba išplatino antrą viešą laišką šią savaitę....

Įspūdinga policijos operacija Lietuvoje ir Ispanijoje: sunaikinta žmonėmis prekiavusi gauja viešnamiuose dirbo merginos iš Rytų (105)

Trečiadienį Vilniuje surengtoje spaudos konferencijoje pareigūnai atskleidė daugiau detalių apie...

Seksualiniu priekabiavimu apkaltintas Šarūnas Bartas išpažinčiai ryžosi tik po 2 metų: niekam tada nerūpėjo, kas iš tiesų vyko (40)

Praėjo dveji metai po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodę dviejų menininkių kaltinimai...

Po Žemaitaičio - akibrokštas Karbauskiui: situacija lieka įšaldyta papildyta (27)

Trečiadienį po susitikimo su Seimo frakcijų atstovais Seimo pirmininkas paskelbė neteiksiąs...

Venecijos gyventojai nesulaiko ašarų: pabudę išvydo apokaliptinius vaizdus

Venecijiečiai trečiadienį pabudę išvydo pribloškiančius vaizdus, miestą užliejus...

DELFI TV spalį sulaukė rekordinio žiūrovų skaičiaus (1)

Interneto vartotojai spalį DELFI skyrė 42 proc. viso naujienų portaluose leidžiamo laiko – tai...

Iš lėktuvo iškritusio vyro istorijoje – dramatiškos detalės (19)

Kai praėjusią vasarą Londone iš besileidžiančio lėktuvo iškrito žmogaus kūnas, daugeliui...

Chemijos profesorius paaiškino, kuo užnuodytas vanduo Alytuje: išleidus jį į Nemuną pasekmes gali pajusti net pajūris (63)

Supleškėjusiose Alytaus padangų perdirbimo įmonės „ Ekologistika “ patalpose iki šiol...

Etikos sargai išnarstė skundus dėl nepavykusios Pranckiečio atleidimo procedūros papildyta V. Pranckiečio komentaru (14)

Seimo Etikos ir procedūrų komisija trečiadienį pristatė bendrą išvadą dėl pateiktų skundų,...