Ka­pi­nėms – iki 40 arų plo­tas

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė Aly­taus ra­jo­ne, Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je, Bal­nin­kų kai­me, pa­nau­dos iš vals­ty­bės tei­se val­do be­veik 15 hek­ta­rų že­mės skly­pą, ku­ria­me vei­kia Už­upių ka­pi­nės.

Ba­lan­džio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įpa­rei­go­ta šio­je vie­to­je steig­ti gy­vū­nų ka­pi­nes iki 40 arų plo­te. Tai nuo žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo vie­tos nu­to­lu­si te­ri­to­ri­ja, pa­čia­me miš­ko kam­pe. Pa­siū­ly­mą steig­ti gy­vū­nų ka­pi­nes pa­tei­kė ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius, ku­ris da­bar va­do­vau­ja Miš­riai ta­ry­bos na­rių gru­pei.

Ta­ry­bai pri­ėmus to­kį spren­di­mą, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai te­ko or­ga­ni­zuo­ti krū­mų iš­kir­ti­mą, me­džių iš­ge­nė­ji­mą gy­vū­nų ka­pi­nėms nu­ma­ty­to­je vie­to­je. Tam pla­nuo­ta iš­leis­ti ke­lis tūks­tan­čius eu­rų iš vie­ti­nio biu­dže­to.

Asociatyvi nuotr.

Ta­čiau, kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­gi­man­tas Ta­ra­se­vi­čius, mi­nė­ti dar­bai sa­vi­val­dy­bei nie­ko ne­kai­na­vo, at­si­ra­do sa­va­no­riai, ku­rie iš­ge­nė­jo me­džius, iš­kir­to krū­mus, už tai jie pa­si­ė­mė at­si­ra­du­sias at­lie­kas: „Da­bar gy­vū­nų ka­pi­nės nuo žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo vie­tos yra nu­to­lu­sios maž­daug 300 met­rų. Pa­kan­ka­mai di­de­lis at­stu­mas bus iš­lai­ko­mas ir ple­čian­tis žmo­nių lai­do­ji­mo te­ri­to­ri­jai, tai bus at­skir­ta žel­dy­nais.“

Ko­kio aukš­čio pa­min­klai ga­lės bū­ti sta­to­mi?

Šią sa­vai­tę mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rei O.Ba­le­vi­čiū­tei pa­si­ra­šius įsa­ky­mą dėl gy­vū­nų ka­pi­nių stei­gi­mo Už­upiuo­se ir pa­tvir­ti­nus Gy­vū­nų ka­pi­nių prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šą, aly­tiš­kiams jau su­teik­ta tei­sė sa­vo nu­gai­šu­sius au­gin­ti­nius lai­do­ti mi­nė­to­se ka­pi­nė­se.

Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo A.Ta­ra­se­vi­čiaus tei­gi­mu, lei­di­mas už­kas­ti au­gin­ti­nį iš­duo­da­mas jo šei­mi­nin­kui ar lai­ky­to­jui pa­tei­kus pra­šy­mą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai elek­tro­ni­niu pa­štu ar į čia at­vy­kus, pa­tei­kiant gy­vū­no įsi­gi­ji­mo ar kil­mės do­ku­men­tus, jei­gu to­kie tu­ri­mi. Lei­di­mai bus iš­duo­da­mi ir to­kių do­ku­men­tų ne­tu­rint.

Asociatyvi nuotr.

Lei­di­me bus nu­ro­do­mi au­gin­ti­nio duo­me­nys, jo už­ka­si­mo da­ta, in­for­ma­ci­ja apie as­me­nį, at­sa­kin­gą už ka­pa­vie­tės prie­žiū­rą. Tai bus įra­šo­ma Gy­vū­nų gai­še­nų už­ka­si­mo žur­na­le. O už­ka­si­mo, ku­rį teks at­lik­ti pa­čiam gy­vū­no sa­vi­nin­kui, lai­ką iš anks­to rei­kės de­rin­ti su ka­pi­nes pri­žiū­rin­čia įmo­ne.

Gy­vū­nų ka­pi­nių prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­še nu­ma­ty­ta, kad tarp ka­pa­vie­čių tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip pu­sės met­ro at­stu­mas, ka­pa­vie­tės dy­dis pri­klau­sys nuo lai­do­ja­mo gy­vū­no dy­džio, smul­kių gy­vū­nų gai­še­noms ir ur­noms su pe­le­nais duo­bės gy­lis tu­rės bū­ti ne ma­žiau kaip 1,25 met­ro, vi­du­ti­nių ir di­de­lių gy­vū­nų gai­še­noms – ne ma­žes­nis nei 1,5 met­ro.

Už­ka­sus gy­vū­no gai­še­ną ar ur­ną su pe­le­nais, ga­li bū­ti pa­sta­ty­tas ka­pa­vie­tės vie­tą žy­min­tis žen­klas, len­te­lė ar pa­min­klas, ne aukš­tes­nis kaip 0,6 met­ro nuo že­mės pa­vir­šiaus. Taip pat ga­li bū­ti įreng­tas ant­ka­pis, ku­rio plo­tas ne­ga­li vir­šy­ti ka­pa­vie­tės plo­to, ir ka­pa­vie­tės tvo­re­lė – ne aukš­tes­nė nei 0,3 met­ro.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je esan­čios Gy­vū­nų lai­ky­mo tai­syk­lės nu­ma­to, kad sa­vo gy­ve­ni­mą bai­gę au­gin­ti­niai, pa­vyz­džiui, šu­nys, ka­tės, ka­na­rė­lės, žiur­kė­nai ar ki­ti, tu­rė­tų bū­ti uti­li­zuo­ja­mi. Ta­čiau to­kiu bū­du be­veik nie­kas ne­si­nau­do­ja. Nu­gai­šu­sius au­gin­ti­nius daug kas lai­do­ja nuo­sa­vuo­se skly­puo­se, kas nė­ra drau­džia­ma, ar miš­kuo­se.

Kad aly­tiš­kiai pa­si­gen­da lai­do­ji­mo vie­tos sa­vo au­gin­ti­niams, pa­ste­bė­ta jau se­niai, ta­čiau toks klau­si­mas nie­ka­da ne­bu­vo iš­kel­tas sa­vi­val­dy­bės lyg­me­niu.

Top naujienos