Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė dėl ge­le­žin­ke­lio via­du­ko Nau­jo­jo­je gat­vė­je pra­pla­ti­ni­mo, sie­kiant vi­so­je šio­je gat­vė­je įreng­ti ke­tu­rias eis­mo juos­tas, dar prieš pen­ke­rius me­tus pra­dė­jo de­ry­bas su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir ben­dro­ve „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. Bū­tent jai pri­klau­so šis sta­ti­nys Nau­jo­jo­je gat­vė­je.

Prieš tre­jus me­tus „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­skel­bė kon­kur­są via­du­ko re­konst­ruk­ci­jai, o jį lai­mė­jo Aly­taus ben­dro­vė „Al­kes­ta“, už­si­i­man­ti til­tų sta­ty­ba, gat­vių ir ke­lių tie­si­mu.

Ta­čiau su­tar­tis tarp „Al­kes­tos“ ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ pri­klau­san­čios ben­dro­vės „LTG In­fra“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta tik per­nai ru­de­nį, ga­vus fi­nan­sa­vi­mą iš 2020 me­tų bir­že­lį Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­no, va­di­na­mo at­ei­ties eko­no­mi­kos DNR.

Iš šio pla­no, ku­rio prie­mo­nės fi­nan­suo­ja­mos eu­ro­pi­nių fon­dų, ge­le­žin­ke­lio via­du­ko re­konst­ruk­ci­jai skir­ta 1 mln. 750 tūkst. eu­rų.

Via­du­ko re­konst­ruk­ci­jos pa­ruo­šia­muo­sius dar­bus „Al­kes­ta“ pra­dė­jo tik pa­si­ra­šius su­tar­tį. O pa­ties via­du­ko at­nau­ji­ni­mas pra­dė­tas ba­lan­džio pra­džio­je, jo iš­ban­dy­mas vy­ko ge­gu­žės pa­bai­go­je. Spa­lio 18-ąją įvy­ko ofi­cia­lus jo ati­da­ry­mas, da­ly­vau­jant su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui Ma­riui Skuo­džiui, „LTG In­fra“, „Al­kes­tos“, mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams.

„Ob­jek­tas tik­rai gra­žus es­te­tiš­kai ir funk­cio­na­lus mies­tui. Spren­džiant dėl to­kių ob­jek­tų sta­ty­bos, svar­biau­si yra du da­ly­kai – iš kur pa­im­ti in­ves­ti­ci­jų ir kad dar­bai bū­tų pa­da­ry­ti lai­ku. In­ves­ti­ci­jos ras­tos, „Al­kes­tai“ dė­kin­gi už lai­ku pa­da­ry­tus dar­bus“, – per ofi­cia­lų ge­le­žin­ke­lio via­du­ko ati­da­ry­mą kal­bė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras M. Skuo­dis.

„LTG In­fra“ ke­lių pro­jek­tų va­do­vo Vy­tau­to Ti­lins­ko pa­ste­bė­ji­mu, kol bu­vo re­konst­ruo­ja­mas via­du­kas, at­vyks­tan­tiems į mies­tą ir iš jo iš­vyks­tan­tiems bu­vo ne­ma­žai ne­pa­to­gu­mų, te­ko rink­tis ki­tus ke­lius, ta­čiau tai bu­vo lai­ki­na.

Nau­jas via­du­kas pra­pla­tin­tas nuo be­veik 25 met­rų iki 42 met­rų. Iki to­kio plo­čio, ku­rio už­te­ko po juo nu­ties­ti ke­tu­rių eis­mo juos­tų Naująją gat­vę. Šiuos dar­bus taip pat at­li­ko „Al­kes­ta.“