Su­si­ti­ki­mą vai­ni­ka­vo gra­ži idė­ja – Aly­tu­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti deng­tą fut­bo­lo ma­nie­žą. Kaip tei­gė me­ras N.Ce­siu­lis, rug­pjū­tį vyk­sian­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je bus svars­to­mas ma­nie­žo sta­ty­bos vie­tos klau­si­mas.

„Yra trys ga­li­mos ir ma­nie­žui sta­ty­ti tin­ka­mos vie­tos. Jų kol kas ne­įvar­dy­si­me. Steng­si­mės, kad prie fut­bo­lo ma­nie­žo bū­tų pa­to­gus pri­va­žia­vi­mas, kad vai­kai ga­lė­tų at­vyk­ti mies­to vie­šuo­ju trans­por­tu. Ma­nie­žas bū­tų di­de­lis, trans­for­muo­ja­mo­mis sie­no­mis, žie­mą už­da­ras, va­sa­rą at­vi­ras, juo ga­lė­tų spor­ti­nin­kai nau­do­tis ap­skri­tus me­tus“, – tei­gė mies­to va­do­vas.

Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja pa­ža­dė­jo skir­ti dan­gą. Pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na Aly­taus fut­bo­lą, tu­ri­mą in­fra­struk­tū­rą, fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas T.Da­ni­le­vi­čius kal­bė­jo: „Vi­suo­met ga­li­ma ge­riau, ta­čiau skųs­tis ne­ga­li­te, tu­ri­te pui­kų sta­dio­ną, at­si­gau­na fut­bo­lo klu­bas „Dai­na­va“, at­ei­ty­je ra­sis ma­nie­žas.“

Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos va­do­vas G.Dauk­šys pa­si­džiau­gė su­tvar­ky­tu fe­de­ra­ci­jos sta­dio­nu, pa­klo­ta ge­ra dan­ga, įreng­to­mis per­si­ren­gi­mo pa­tal­po­mis.

Įren­gus ma­nie­žą at­si­lais­vin­tų mies­te esan­čios spor­to sa­lės, jo­se ga­lė­tų tre­ni­ruo­tis ki­tų spor­to ša­kų spor­ti­nin­kai.

Susiję straipsniai
Top naujienos