aA
Nuo šio tre­čia­die­nio, ko­vo 18-osios, iki ša­ly­je Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dėl plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so pa­skelb­to ka­ran­ti­no pa­bai­gos – ko­vo 30-osios yra ap­ri­bo­tas Aly­taus mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­kas. Vie­ša­sis trans­por­tas mies­to gat­vė­mis dar­bo die­no­mis va­žiuo­ja tik ke­tu­rias va­lan­das ry­tais ir pus­tre­čios va­lan­dos po pie­tų, vi­siš­kai ne­kur­suos šeš­ta­die­niais ir sek­ma­die­niais. Toks marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­kas ten­ki­na ne vi­sus, ypač dviem pa­mai­no­mis dir­ban­čių įmo­nių dar­buo­to­jus, ta­čiau lai­ko keis­ti ne­ke­ti­na­ma, pra­šo­ma gy­ven­to­jų su­pra­ti­mo šiuo vals­ty­bei ir mies­tui sun­kiu lai­ko­tar­piu.
Alytuje ap­ri­bo­tas marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­kas: ten­ki­na ne vi­sus, bet keis­ti ne­ke­ti­na­ma
© Zita Stankevičienė

Įver­tin­ti ke­lei­vių srau­tai ir gau­na­mos pa­ja­mos

Šį tre­čia­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nuo ko­vo 18-osios iki ko­vo 30-osios, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu ša­ly­je pa­skelb­to ka­ran­ti­no dėl plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so lai­ko­tar­pio pabaigos, yra ap­ri­bo­tas mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­kas.

Dar­bo die­no­mis šie au­to­bu­sai mies­to marš­ru­tais va­žiuo­ja nuo 5 iki 9 va­lan­dos ir nuo 14.30 iki 17 va­lan­dos, vi­siš­kai ne­kur­suos šeš­ta­die­niais ir sek­ma­die­niais.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, tai pa­da­ry­ta ne tik at­si­žvel­giant į Vy­riau­sy­bės re­ko­men­da­ci­jas ri­bo­ti ke­lei­vių skai­čių vie­šuo­ju trans­por­tu, bet ir įver­ti­nus ke­lei­vių srau­tus ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu bei gau­na­mas pa­ja­mas: „Šiems me­tams iš vie­ti­nio biu­dže­to vie­šo­jo trans­por­to do­ta­ci­jai – sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mai ke­lei­vius per­ve­žant mies­to marš­ru­tais skir­ta 11 tūks­tan­čių eu­rų. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, ji su­ma­žin­ta dau­giau kaip de­šimt kar­tų, nes nuo sau­sio pa­di­din­tos bi­lie­tų kai­nos. Jei dėl ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu su­ma­žė­ju­sio ke­lei­vių skai­čiaus ne­bū­tu­me su­trum­pi­nę marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­ko, mums per die­ną vie­šą­jį trans­por­tą tek­tų do­tuo­ti maž­daug 3 tūks­tan­čiais eu­rų.“

Sky­riaus ve­dė­ja tvir­ti­no, kad tuo­met tek­tų pa­im­ti lė­šų iš ki­tų mies­to ūkio sri­čių, ta­čiau ne­ga­li nu­ken­tė­ti nei gat­vių, ša­li­gat­vių va­ly­mas, mies­to ap­švie­ti­mas ar bū­ti ri­bo­ja­mas šiukš­lių iš­ve­ži­mas iš vie­šų te­ri­to­ri­jų.

Vie­šo­sios įstai­gos „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ Vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus va­do­vė Dia­na Kli­men­kie­nė pa­tei­kė kon­kre­čius skai­čius apie vie­šuo­ju mies­to trans­por­tu va­žiuo­jan­čių ke­lei­vių srau­tus ka­ran­ti­no die­no­mis ir tuo me­tu ne­gau­tas pa­ja­mas.

Įpras­tą dar­bo die­ną iki ka­ran­ti­no pa­skel­bi­mo mies­to marš­ru­ti­niais au­to­bu­sais va­žiuo­da­vo dau­giau kaip 7–8 tūkst. ke­lei­vių. Pir­ma­die­nį, ko­vo 16-ąją, pir­mą­ją ka­ran­ti­no die­ną, kai dar ne­bu­vo ap­ri­bo­tas vie­šo­jo trans­por­to va­žia­vi­mo lai­kas, ke­lei­vių su­ma­žė­jo iki 2 tūkst. 694, ko­vo 17-ąją – iki 2 tūkst. 316, ko­vo 18-ąją, ka­da jau bu­vo ap­ri­bo­tas marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­kas, ke­lei­vių srau­tas su­si­trau­kė iki 1 tūkst. 273, ko­vo 19-ąją – iki 1 tūkst. 148.

D.Kli­men­kie­nės tei­gi­mu, vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gų pa­ja­mos dėl su­ma­žė­ju­sio ke­lei­vių skai­čiaus kri­to dras­tiš­kai: ko­vo 16-ąją – 1 tūkst. 820 eu­rų, ko­vo 17-ąją – 1 tūkst. 550 eu­rų, ko­vo 18-ąją, jau ap­ri­bo­jus marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­ką, pa­ja­mos su­ma­žė­jo jau dau­giau kaip 9 tūkst. eu­rų, gau­ta tik 836 eu­rai.

Įpras­tą dar­bo die­ną iki ka­ran­ti­no pa­skel­bi­mo už par­duo­tus bi­lie­tus bu­vo su­ren­ka­ma nuo 4 tūkst. eurų iki dau­giau kaip 10 tūkst. eu­rų.

To­dėl vie­nin­te­lis bū­das šio­je si­tu­a­ci­jo­je, pa­sak D.Kli­men­kie­nės, bu­vo marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų ri­dos su­ma­ži­ni­mas. 29 au­to­bu­sų 12-oje mies­to marš­ru­tų įpras­ti­nė ri­da per die­ną bu­vo 7 tūkst. 500 ki­lo­met­rų, o su­ma­ži­nus jų va­žia­vi­mo lai­ką die­nos ri­da per die­ną su­si­trau­kė iki 2 tūkst. 890 ki­lo­met­rų, – tai leis su­tau­py­ti dau­giau kaip 3 tūkst. 500 eu­rų per die­ną.
„Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ Vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus va­do­vės pa­ste­bė­ji­mu, vie­ša­ja­me trans­por­te pa­lik­tas toks va­žia­vi­mo lai­kas, ku­riuo dau­giau­sia va­žiuo­ja ke­lei­vių, nu­sta­ty­to­mis va­lan­do­mis marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai kur­suo­ja įpras­ti­niu gra­fi­ku.

Švies­len­tės au­to­bu­sų sto­te­lė­se vei­kia tik jų va­žia­vi­mo lai­ku.

Kaip grįž­ti iš dar­bo po 17 va­lan­dos ir vė­lai va­ka­re?

Mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­skel­bus nau­ją marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­ką, „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ ga­vo vie­nos Pra­mo­nės ra­jo­ne vei­kian­čios įmo­nės va­do­vų pa­klau­si­mą.

Ja­me nu­ro­do­ma, kad Vy­riau­sy­bė ne­įve­dė vi­suo­ti­nio ka­ran­ti­no pla­no, pra­šo įmo­nes dirb­ti, tik kur įma­no­ma su­teik­ti nuo­to­li­nio dar­bo ga­li­my­bę. Ta­čiau kai ku­rios ga­my­bi­nės įmo­nės ne­ga­li su­kur­ti nuo­to­li­nio dar­bo są­ly­gų. To­dėl įmo­nės va­do­vai dar­buo­to­jams re­ko­men­duo­ja daž­niau plau­tis ran­kas su mui­lu, nau­do­ti dez­in­fek­ci­nį skys­tį, nuo­lat dez­in­fe­kuo­ja­mos ga­my­bi­nių pa­tal­pų du­rų ran­ke­nos, laip­tų tu­rėk­lai, tarp dar­buo­to­jų lai­ko­ma­si vie­no met­ro re­ko­men­duo­ja­mo at­stu­mo, ap­ri­bo­tos kon­tak­ta­vi­mo tarp žmo­nių ga­li­my­bės.

Ap­ri­bo­jus mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­ką, ant­ros pa­mai­nos dar­buo­to­jams, pra­de­dan­tiems dar­bą nuo 14.30 val. ir bai­gian­tiems 23 val., į na­mus grįž­ti vie­šuo­ju trans­por­tu nė­ra ga­li­my­bių.

Dėl viešojo transporto tvarka­raščių pakeitimų nu­si­skun­di­mą pa­ra­šiu­sio­je ben­dro­vė­je dir­ba be­veik 150 žmo­nių.

„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ja ga­vo dar dvie­jų Pra­mo­nės ra­jo­ne dviem pa­mai­no­mis dir­ban­čių žmo­nių to­kius pat nu­si­skun­di­mus. Jo­se dir­ba dau­giau kaip po 100 žmo­nių.

Jie ke­lia vie­nin­te­lį klau­si­mą: ne­gi mies­to sa­vi­val­dy­bei ne­rū­pi ver­slo įmo­nės ir jų su­ku­ria­mos dar­bo vie­tos?

Nors sa­vi­val­dy­bės va­do­vai po­pie­ti­nį mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų kur­sa­vi­mo lai­ką nu­ro­dė iki 17 val., jie jau 17 val. bū­na su­ri­kiuo­ti „Kaut­ros“ val­do­mos mies­to au­to­bu­sų sto­ties te­ri­to­ri­jo­je.

Tad ir dir­ban­tie­ji iki 17 val., o to­kių žmo­nių mies­te yra, po dar­bo marš­ru­ti­niais au­to­bu­sais į na­mus jau ne­ga­li su­grįž­ti.

„Rei­kia vi­siems su­pras­ti da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją“

„Pra­si­dė­jus ka­ran­ti­nui dėl ko­ro­na­vi­ru­so CO­VID-9 pli­ti­mo, prog­no­za­vo­me, kad stip­riai su­ma­žės ke­lei­vių marš­ru­ti­niuo­se au­to­bu­suo­se ir tu­rė­si­me ri­bo­ti jų kur­sa­vi­mo lai­ką. Rei­kia vi­siems su­pras­ti da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, vi­siems dau­giau so­li­da­ri­zuo­tis. Siū­lo­me kiek­vie­ną at­ve­jį spręs­ti in­di­vi­du­a­liai. Va­ka­ri­niai rei­sai bu­vo nuim­ti dėl to, kad net įpras­tą dar­bo die­ną jais va­žiuo­da­vo ne­daug ke­lei­vių – 10–15. Jie vi­sa­da bu­vo la­bai nuos­to­lin­gi, ta­čiau nuos­to­lį deng­da­vo per dar­bo die­ną su­rink­tos pa­ja­mos. To­dėl ši pa­slau­ga bu­vo tei­kia­ma. O šią sa­vai­tę pra­si­dė­jus ka­ran­ti­nui, per dvi pir­mą­sias die­nas vi­sais va­ka­ri­niais au­to­bu­sais va­žia­vo tik 7 ke­lei­viai, – gau­ta 5 eu­rai pa­ja­mų, va­žia­vo ke­tu­ri au­to­bu­sai. Jei ne­tau­py­tu­me lė­šų, vi­są mies­to vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mą pri­ves­tu­me prie ban­kro­to. Gal­būt šiuo lai­ko­tar­piu dau­giau kas ga­lė­tų nau­do­tis dvi­ra­čiais. Kai kam nuo na­mų iki dar­bo­vie­čių yra ne­di­de­li at­stu­mai, ga­li­ma dau­giau ke­liau­ti pės­čio­mis,“ – min­ti­mis da­li­jo­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja P.Raš­kaus­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, vie­šo­jo trans­por­to va­žia­vi­mo lai­ko keis­ti ne­ke­ti­na­ma, kad kuo ma­žiau bū­tų ne­aiš­ku­mų ke­lei­viams.

Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja dė­ko­ja tiems įmo­nių va­do­vams, ku­rie dar­buo­to­jams pa­de­da spręs­ti su­si­sie­ki­mo su dar­bo­vie­te pro­ble­mą šiuo la­bai su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu, – pa­vyz­džiui, at­vyks­tan­tie­ji in­di­vi­du­a­liu trans­por­tu į dar­bą at­ve­ža ir ben­dra­dar­bius.

Kaip sa­kė D.Kli­men­kie­nė, to­li gra­žu ne vi­si vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gos nau­do­to­jai yra ne­pa­ten­kin­ti ap­ri­bo­tu va­žia­vi­mo lai­ku: „Tre­čia­die­nį, pir­mą šio lai­ko ap­ri­bo­ji­mo die­ną, su­lau­kiau 35 skam­bu­čių iš ke­lei­vių. Ir tik ke­li bu­vo pa­si­pik­ti­nę dėl da­bar­ti­nio marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­ko. Ki­ti skam­bi­nu­sie­ji bu­vo su­pra­tin­gi, aiš­ki­no, kad ge­rai pa­da­rė­me, nes au­to­bu­suo­se nė­ra žmo­nių, rei­kia sau­go­ti svei­ka­tą, dau­giau ju­dė­ti, veng­ti su­si­bū­ri­mų vie­tų sie­kiant su­ma­žin­ti už­si­krė­ti­mo ko­ro­na­vi­ru­su ri­zi­ką.“

O pa­grin­di­mui, jog iš Pra­mo­nės ra­jo­no įmo­nių da­bar va­žiuo­ja žy­miai ma­žiau žmo­nių po 23 val., D.Kli­men­kie­nė pa­tei­kė kon­kre­čius fak­tus: ko­vo 16-ąją dviem marš­ru­tais Nr. 1 ir Nr. 3 per­vež­ti tik sep­ty­ni ke­lei­viai, dar dviem marš­ru­tais – nė vie­no, ko­vo 17-ąją – tais pa­čiais marš­ru­tais ke­tu­riais au­to­bu­sais – aš­tuo­ni ke­lei­viai: „Re­to­ri­nis klau­si­mas: jei­gu pra­mo­nės įmo­nė­se dir­ba po 150–200 dar­buo­to­jų, tai ko­dėl po 23 va­lan­dos dviem au­to­bu­sais va­žiuo­ja po tiek ne­daug ke­lei­vių? Jei­gu jie vi­si va­žiuo­tų, nie­kas ne­nuim­tų to­kių po­pu­lia­rių rei­sų. Kaž­kaip jie į na­mus grįž­ta, tai gal ga­li pa­dė­ti ir tiems 7–8 as­me­nims, li­ku­siems be trans­por­to ben­dra­dar­biams, bent kol bus at­šauk­ta ši si­tu­a­ci­ja? Nė­ra leng­va pri­im­ti ne­po­pu­lia­rius spren­di­mus. Daug sma­giau, kai mies­tas gy­vas. Bet šiuo sun­kiu lai­ko­tar­piu pra­šo­me su­pra­ti­mo, pa­kan­tos ir so­li­da­ru­mo. Si­tu­a­ci­ja nė­ra leng­va mums vi­siems, taip pat ir sa­vi­val­dy­bei.“

Alytaus naujienos
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Ne­ra­mūs me­tai: kaip abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės Alytuje ta­po „kau­kių ba­liu­mi“ (1)

Taip ne­links­mai pa­juo­kau­ja vie­nos di­džia­jai at­si­svei­ki­ni­mo su...

Vienas unikaliausių fontanų Lietuvoje vėl veikia: siūlo ne vieną naujovę papildyta (17)

Butrimonių miestelio centre išskirtinio dizaino fontanas vėl veikia. Po fontano siurblio elektros...

Druskininkai perka aštuonis elektrinius autobusus (20)

Druskininkai siekia įsigyti aštuonis arba devynis elektrinius autobusus.

Alytuje planuojama statyti sporto maniežą: išskyrė tris tinkamas vietas (1)

Lie­pos pra­džio­je Dzū­ki­jos mo­kyk­los fut­bo­lo aikš­tė­je Aly­taus mies­to...

Atvykę aplankyti vieno išskirtiniausių fontanų Lietuvoje lieka nusivylę: Butrimonių traukos objektas neveikia (1)

Praėjusiais metais Butrimoniuose atidarytas įspūdingas fontanas . Jis – vienintelis toks...

Top naujienos

Būsto pirkimas apkarto: 35 tūkst. eurų įnašas padarytas, bet užbaigti pirkimo negali

„Šiandien likau ir be būsto, ir be pinigų“, – atvirai sako į „Delfi“ kreipęsis Andrius...

Lukašenka įspėjo: užsikurs tokia pirtis, jog kankinsis visi – iki pat Vladivostoko „jeigu Baltarusija žlugs – ateis ir kitų šalių eilė“ (399)

Jeigu Baltarusijoje bus bandoma destabilizuoti padėtį, bus sunku visiems – iki pat Vladivostoko,...

Gydytoja ragina atkreipti dėmesį net į mažus pakitimus: ką privalo žinoti kiekviena moteris? įvardijo 5 svarbius simptomus (1)

Nors krūties vėžys , kaip ir daugelis kitų onkologinių susirgimų, ilgą laiką gali neturėti...

Lenkija: Varšuvos braškių rinkos tamsioji pusė (14)

Didmeninė braškių kaina Varšuvoje sumažėjo, tačiau augintojai sako, kad vis dar negali...

Tris kartus išaugusi kontrabanda skaičiuojama milijonais: nusikaltėliai išradingi ir įžūlūs (42)

Vos prieš porą metų muitinės kriminalinė tarnyba skelbė sulaikiusi apie pustrečio milijono...

Prezidentūra laukia Verygos pasiaiškinimo: ministras negali likti nuošalyje papildyta 16:10 val. (270)

Prezidentūra laukia sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos paaiškinimų dėl viešųjų...

Sutrikdė bauda iš „trikojo“: rodo, kad greitis buvo viršytas Rusijoje, kodėl – niekas nepaaiškina (160)

Per porą dienų, o kartais ir dar greičiau, atkeliaujantys administracinio nusižengimo protokolai...

Ženklai, kurie rodo, kad atėjo laikas keisti savo gyvenimą (3)

Jei jauti, kad jau kurį laiką tau niekas nebeteikia džiaugsmo ir baigi prarasti gyvenimo...

„Booking.com“ naikina tūkstančius darbo vietų

Viešbučių užsakymo internetu svetainė „ Booking.com “ naikina tūkstančius darbo vietų....

|Maža didelių žinių kaina