aA
Re­tas at­ve­jis – švie­ti­mo įstai­ga yra re­mon­tuo­ja­ma per moks­lo me­tus. Bet bū­tent taip nu­ti­ko Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los ben­druo­me­nei, ku­ri še­šis mė­ne­sius šiais moks­lo me­tais or­ga­ni­za­vo ug­dy­mą ki­to­se mies­to mo­kyk­lo­se ir ken­tė lai­ki­nus ne­pa­to­gu­mus. Jau po ke­lių sa­vai­čių jau­nie­ji mu­zi­kan­tai ir jų mo­ky­to­jai grįš į at­nau­jin­tą sa­vo mo­kyk­lą.
Alytaus muzikos mokykla // „Alytaus naujienų“ nuotr.

Re­mon­to, už­si­tę­su­sio dėl vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų, pa­bai­gos lauk­ti ver­tė­jo – švie­sios ryš­kio­mis spal­vo­mis at­nau­jin­tos kla­sės, jo­se įreng­tos akus­ti­nės lu­bos, grin­dys ir sie­nos. Svar­biau­sia – re­no­vuo­to­se pa­tal­po­se pa­ga­liau bus šil­ta, at­nau­jin­ta sce­na sa­lė­je, ap­švie­ti­mas. Vyk­dant Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus pa­tal­pų re­mon­to ir jos ap­lin­kos ge­ri­ni­mo pro­jek­tą, dar bus per­ka­ma bal­dų, kom­piu­te­ri­nės įran­gos bei mu­zi­kos in­stru­men­tų. Kie­me­ly­je at­si­ras lau­ko sce­na, at­ei­ty­je čia bus įreng­tas sta­cio­na­rus sto­ge­lis, mo­bi­lūs suo­liu­kai.

Pa­gal fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą tarp Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus pa­tal­pų remon­tui ir jos ug­dy­mo ap­lin­kos ge­ri­ni­mui įsi­gy­jant bal­dus, kom­piu­te­ri­nę įran­gą bei mu­zi­kos in­stru­men­tus, vi­so pro­jek­to ben­dra ver­tė – 397 tūkst. eu­rų. Eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma su­da­ro 85 proc. šios su­mos, 15 proc. – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.

Už be­veik 267 tūkst. eu­rų at­lik­ti vi­daus pa­tal­pų ap­dai­los, pa­sta­to šil­dy­mo ir vė­di­ni­mo sis­te­mos, kom­piu­te­ri­nio tin­klo at­nau­ji­ni­mo, lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos, van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos, elek­tros ins­ta­lia­ci­jos re­mon­to, žai­bo­sau­gos ren­gi­mo dar­bai. Dar­bus at­li­ko UAB „Co­ner“.

Bal­dams, pa­vyz­džiui, sa­lės kė­dėms, mo­ky­to­jų, mo­ki­nių sta­lams, spin­toms, lau­ke ke­tina­mai įreng­ti pa­ky­lai su suo­lais nu­ma­ty­ta 22 tūkst. eu­rų. Bus per­kama ir kom­piu­te­ri­nė įran­ga su mu­zi­ki­ne pro­gra­ma, in­strumen­tai. Bus įsi­gy­tas akor­de­o­nas ir 6 nau­ji pia­ni­nai, ku­rie sto­vės kla­sė­se ir pa­keis at­gy­ve­nu­sius in­stru­men­tus, tar­nau­jan­čius jau po 40 me­tų.

Alytaus muzikos mokykla // „Alytaus naujienų“ nuotr.
Alytaus muzikos mokykla // „Alytaus naujienų“ nuotr.

Da­lį in­stru­men­tų Mu­zi­kos mo­kyk­los dar­buo­to­jai šiuo me­tu yra iš­si­ve­žę į tas mies­to švie­ti­mo įstai­gas, ku­rio­se vyk­do­mas ug­dy­mo pro­ce­sas. Jis vyks­ta Vidz­gi­rio pa­grin­dinė­je mo­kyk­lo­je, čia glau­džia­si ir Mu­zi­kos mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, Li­kiš­kė­lių progim­na­zi­jo­je, Se­na­mies­čio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se.

Per ke­lias ar­ti­miau­sias sa­vai­tes ben­druo­me­nė tu­rės per­si­kraus­ty­ti at­gal į sa­vo mo­kyk­lą. Vie­nas svar­bių iš­šū­kių – or­ga­ni­zuo­ti in­stru­men­tų par­ve­ži­mą taip, kad ne­bū­tų pa­žeis­ta nau­jų grin­dų ar sie­nų dan­ga.

Šiuolaikiškas interjeras, ryš­kių spal­vų du­rys, švie­sios sie­nos ku­ria ge­rą nuo­tai­ką at­nau­jin­to­je mo­kyk­lo­je, ku­rią šiuo me­tu lan­ko 575 moks­lei­viai. Jiems dės­to pu­sė šim­to mo­ky­to­jų. Jie su moks­lei­viais dir­ba in­di­vi­du­a­liai – at­ski­ruo­se ka­bi­ne­tuo­se, o mo­ky­to­jų kam­ba­rio įstai­go­je nė­ra, tai­gi re­no­vuo­to­je bib­lio­te­ko­je įreng­ta ir erd­vė ben­dra­vi­mui.

At­nau­jin­ta ir Mu­zi­kos mo­kyk­los sa­lė, pa­keis­ta sce­nos dan­ga, įreng­tas šiuo­lai­kiš­kas ap­švie­ti­mas. Sa­lė, kaip ir ki­tos mo­kyk­los pa­tal­pos, ne­bu­vo ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­ta nuo 1978 me­tų. Fo­jė ša­lia sa­lės taip pat įreng­tas ek­ra­nas, o vi­du­je – vaiz­do ka­me­ra, kad žiū­ro­vai ga­lė­tų įver­tin­ti, kada ga­li­ma įei­ti į sa­lę ne­trik­dant pa­si­ro­dy­mo. Ne­tru­kus į sa­lę bus at­vež­tos ir nau­jos kė­dės žiū­ro­vams.

Šios sa­lės sce­no­je sto­vi kon­cer­ti­nis for­te­pi­jo­nas „Schim­mel“, juo mu­zi­kuo­ja ne tik Lie­tu­vo­je gar­sūs at­li­kė­jai, tai­gi erd­vės at­nau­ji­ni­mas ak­tu­a­lus ir vi­sai Aly­taus mies­to ben­druo­me­nei.

Moks­lei­viai į at­nau­jin­tą Mu­zi­kos mo­kyk­lą tu­rė­tų grįž­ti po ke­lių sa­vai­čių, ta­čiau ei­lės at­si­nau­jin­ti lau­kia ir ki­ti vie­šie­ji pa­sta­tai, ne tik kul­tū­ros įstai­gų. Ne­tru­kus įvyks dis­ku­si­ja apie mies­to ro­tu­šės is­to­ri­ją, ku­rios me­tu bus pri­sta­ty­tas kom­plek­si­nis mies­to tvar­ky­mo pla­nas, ja­me kal­ba­ma apie mies­to te­at­ro, ro­tu­šės, se­no­jo bui­ti­nio kom­bi­na­to pa­sta­tų su­tvar­ky­mą.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Permainos Alytuje: bus įrengtos dvi žiedinės sankryžos (6)

Sudvajų gatvės laukia rekonstrukcija – joje bus įrengtos dvi žiedinės sankryžos. Jos numatytos...

Technologinį vaikų raštingumą skatinanti iniciatyva žengia į Alytų ir Pasvalį

Penkiuose Lietuvos miestuose sėkmingai veikianti JAV programavimo paslaugų įmonės „Devbridge“...

Alytaus mu­zi­kos mo­kyk­los ben­druo­me­nė grįž­ta į at­nau­jin­tas pa­tal­pas

Re­tas at­ve­jis – švie­ti­mo įstai­ga yra re­mon­tuo­ja­ma per moks­lo me­tus. Bet...

Šeštadienį Alytuje – eismo ribojimai (2)

Alytaus miesto savivaldybė informuoja, kad šeštadienį, vasario 9 dieną dėl Lietuvos...

Alytiškių miuziklą pamatys JAV gyventojai (1)

Kol Dzūkijos sostinė ruošiasi 2022 metais tapti Lietuvos kultūros sostine, vyksta registracija į...

Top naujienos

Lietuviai aplankė išskirtinę Indijos vietą, kurioje streikai – kasdienybė: viskas dėl moterų (14)

Praleidę keturias dienas Alapuroje, pasidžiaugę „Backwaters“ ir pliažais, atšventę...

Skurdas pagal norvegus: pinigų stoka besiskundžianti 50-metė norvegė laukia 1700 eurų pensijos (328)

51 m. norvegė Liv Iversen yra seniausio lėlių teatro pietvakarinėje Norvegijos pakrantėje...

Ivaškevičius: daug kartų norėjau atsisakyti šitos premijos (423)

Teikiant nacionalines kultūros ir meno premijas, prezidentė Dalia Grybauskaitė šeštadienį...

Globos namų darbuotoja nusprendė prabilti apie tai, kas vyksta už uždarų durų: situacija kelia nerimą (105)

Kylantys incidentai, psichologinės pagalbos trūkumas ir nekompetetingi darbuotojai – tokias...

Antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje – įtempta kova: netrukus paaiškės, kas pateks į finalą balsuokite (156)

Vasario 16-osios vakarą skamba antrasis nacionalinės „ Eurovizijos “ pusfinalis. Ši tiesioginė...

Kurtizanių amžius Paryžiuje: nuo slaptų bordelių iki šampano vonių ir „meilės kėdės“ (35)

Prieš kelis metus Paryžiaus Orsė muziejus (Musée d'Orsay) pirmą kartą surengė šokiruojančią...

Adomaitis galimybes finale vertina vienodai, Maksvytis gailisi suklydęs ir nesuvaldęs auklėtinių (33)

Luigi Lamonica buvo labiausiai aptarinėjamas personažas prieš Karaliaus Mindaugo taurės finalo...

Gydytojas kritiškai įvertino plintančią sveikatingumo madą: tai tinka tikrai ne visiems (44)

Tikriausiai televizijoje ir socialiniuose tinkluose teko pastebėti vis dažniau atsirandančius...

Miunchene – vienas už kitą įžūlesni Lavrovo pareiškimai papildyta (1182)

Vokietijos kanclerė Angela Merkel gynė Vokietijos prekybos ryšius su Rusija ir ragino pasaulio...

Garsių aviatorių pėdsakai Panevėžyje ir neeilinis įvykis miesto istorijoje (12)

Panevėžyje F. Vaitkaus, Dariaus ir Girėno gatvių pavadinimai byloja ne tik apie aviacijos...