„Ki­toks nei pla­na­vo­me. Kur kas kuk­les­nis ir ma­žes­nis. Ta­čiau, net ne­abe­jo­ju, kad jau­kes­nis, šil­tes­nis ir nuo­šir­des­nis. Šių­me­tė šven­tė kuž­da „Na­mai su­AR­Ti­na“. O juk iš tie­sų su­ar­ti­na Aly­tus. Čia mū­sų na­mai. Kai kas sa­ko, kad ne­bū­na na­mų be dū­mų. Tik­rai ne­bū­na. Ta­čiau vis tiek čia gra­žiau­sia, jau­kiau­sia ir dū­šiai ge­riau­sia. Įdo­miau­sia, kad toks pa­va­di­ni­mas gi­mė ta­da, kai apie vi­ru­sus ir pa­sau­li­nę pan­de­mi­ją nie­kas net ne­sap­na­vo“, – ra­šo me­ras.

„Vi­ru­suo­tų“ me­tų šven­tė Aly­tu­je bus ki­to­kia ir at­eis pas gy­ven­to­jus – mik­ro­ra­jo­nuo­se ža­da­ma įreng­ti ke­tu­rias sce­nas, ku­rio­se pa­si­ro­dys Aly­taus ko­lek­ty­vai, mu­zi­kuos pa­tys aly­tiš­kiai. Pro­gra­ma kol kas dė­lio­ja­ma, kaip ir per­nai, mies­to šven­tę or­ga­ni­zuo­ja Aly­taus mies­to te­at­ras. Ža­da­ma, kad vyks tau­to­dai­li­nin­kų ir ama­ti­nin­kų mu­gė, bet kol kas ne­de­ta­li­zuo­ja­ma kur.

Vie­nas ki­to­kios šven­tės ak­cen­tų – Aly­taus him­nas. „Mū­sų him­nas yra uni­ka­lus jau vien tuo, kad, pa­ly­gin­ti su ki­tais mies­tais, tur­būt pats my­li­miau­sias. Šie­met jį pa­siū­ly­si­me vi­siems su­dai­nuo­ti drau­ge ir fil­muo­si­me šį ben­drys­tės jaus­mą“, – pa­sa­ko­ja Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tė Ag­nė Gri­ga­liū­nai­tė.

„Už­duo­tis yra nau­ja: kaip su­kur­ti šven­ti­nę dva­sią, iš­lai­ky­ti ben­drys­tę, bet kar­tu ir sau­gų at­stu­mą? Rei­kės ren­gi­nius skai­dy­ti į at­ski­ras sce­nas, bet kar­tu ir ieš­ko­ti, kaip tą šven­tės veiks­mą ap­jung­ti“, – sa­ko me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Vi­ce­me­rė pa­tvir­ti­na, kad da­lis iš­kil­min­gų mies­to gim­ta­die­nio tra­di­ci­nių ren­gi­nių – Kul­tū­ros pre­mi­jų įtei­ki­mas, Žur­na­lis­tų plunks­nos ap­do­va­no­ji­mas ir Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mas yra per­ke­lia­mi į lie­pos 6 die­ną. Vals­ty­bės die­nos šven­tės pro­gra­ma dar yra dė­lio­ja­ma, bet, pa­sak vi­ce­me­rės, jau aiš­ku, kad šia­me kon­teks­te de­rės ir iš­kil­min­gi mies­to die­nos ap­do­va­no­ji­mai, bus gie­da­ma tau­tiš­ka gies­mė.

Vie­na iš per­kė­li­mo prie­žas­čių – už Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mą ta­ry­bos na­riai tu­ri bal­suo­ti slap­tu bal­sa­vi­mu, o kol yra pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, po­sė­džiai vyks­ta nuo­to­li­niu bū­du ir to­kios tech­ni­nės ga­li­my­bės nė­ra. Kan­di­da­tai Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dui šie­met yra du. Siū­lo­ma šį gar­bin­gą ap­do­va­no­ji­mą su­teik­ti il­ga­me­čiam Sta­ty­bos ban­ko Aly­taus sky­riaus val­dy­to­jui, bu­vu­siam Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui, vi­suo­me­ni­nin­kui Ro­mu­al­dui Vy­tau­tui Mak­si­ma­vi­čiui. Ki­tas aly­tiš­kis, ku­riam už ypa­tin­gus mies­to sta­ty­bų sri­ties nuo­pel­nus, me­no, kul­tū­ros, spor­to rė­mi­mą, ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą siū­lo­ma įteik­ti mi­nė­tą gar­bin­gą ap­do­va­no­ji­mą – il­ga­me­tis sta­ty­bos sek­to­riaus dar­buo­to­jas, bu­vęs UAB „Grin­du­va“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius An­ta­nas Min­ke­vi­čius.

Šie­met mies­to gim­ta­die­nis tu­rė­jo bū­ti triukš­min­gas ir iš­skir­ti­nis, dar iki ka­ran­ti­no ki­lo dis­ku­si­jų dėl su­ma­ny­mo į jį pa­kvies­ti SEL’ą. Bu­vo ti­ki­ma­si, kad mies­tą ap­lan­kys ma­žiau­siai 20 tūkst. žmo­nių. Di­dy­sis kon­cer­tas bū­tų kai­na­vęs 20 tūkst. eu­rų. Ka­dan­gi mies­to gim­ta­die­nio pro­gra­ma kei­čia­ma iš es­mės, kol kas yra tiks­li­na­ma ir jo są­ma­ta.

Alytaus naujienos
Susiję straipsniai
Top naujienos