aA
Jau bu­vęs žal­gi­rie­tis ame­ri­kie­tis Edas Co­ta va­kar ry­te lan­kė­si Kau­no Eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bo­je. Už tai, kad krep­ši­nin­kas sau­sio 7-osios nak­tį vai­ra­vo auto­mo­bi­lį neb­lai­vus ir jį pa­ga­vu­siems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams į al­ko­ho­lio tik­rin­tu­vą „pri­pū­tė” 0,55 pro­mi­lės, E.Co­tai nusp­ręs­ta skir­ti tūks­tan­čio li­tų bau­dą.
Ed Cota ("Žalgiris")
Ed Cota ("Žalgiris")
© Krepsiniosirdis.lt nuotr.
Bū­tent po šio nak­ti­nio ne­blai­vaus E.Co­tos pa­si­va­ži­nė­ji­mo ma­ši­na „Žal­gi­rio” krep­ši­nio ko­man­da jau sau­sio 8-ąją nusp­ren­dė nut­rauk­ti vie­ne­rių me­tų su­tar­tį su 29 me­tų 186 cm ūgio le­gio­nie­riu­mi.

Kauniečių strategas Antanas Sireika amerikiečio atleidimą paaiškino taip: „Komandoje turi būti tvarka. Jis į savo darbą žiūrėjo labai neatsakingai”.

 • Per­ve­dė pi­ni­gus ne ten
 • Apie at­lei­di­mą nep­ra­ne­šė
 • Ne­mo­ka ang­lų kal­bos
 • No­ri į „Lie­tu­vos ry­tą”

  Per­ve­dė pi­ni­gus ne ten

  Iš­siaiš­ki­nęs, jog Ame­ri­ko­je iš­duo­tą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą at­gaus tik ta­da, kai su­mo­kės bau­dą, E.Co­ta kar­tu su jį ly­dė­ju­siu „Žal­gi­rio” klu­bo ats­to­vu išs­ku­bė­jo į ban­ką.

  Pa­tei­kęs pi­ni­gų pa­ve­di­mą liu­di­jan­tį do­ku­men­tą, ame­ri­kie­tis at­ga­vo pa­žy­mė­ji­mą. Ta­čiau net­ru­kus paaiš­kė­jo ku­rio­ziš­kas ne­su­sip­ra­ti­mas – klu­bo ats­to­vas pi­ni­gus už skir­tą bau­dą per­ve­dė ne į tą sąs­kai­tą.

  E.Co­ta ti­ki­no ne­sup­ran­tan­tis, kaip tai ga­lė­jo nu­tik­ti, nes rei­ka­lus ban­ke tvar­kė ne jis, o „Žal­gi­rio” ats­to­vas. Vis dėl­to po­li­ci­nin­kai sug­rą­žin­to vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo iš le­gio­nie­riaus nea­tė­mė, o lie­pė kuo grei­čiau grįž­ti į ban­ką ir iš­tai­sy­ti klai­dą.

  Apie at­lei­di­mą nep­ra­ne­šė

  Vėl ta­pęs pil­na­tei­siu vai­ruo­to­ju, E.Co­ta su­ti­ko „Ekst­ra ži­nioms” pa­pa­sa­ko­ti apie at­lei­di­mo iš „Žal­gi­rio” eki­pos ap­lin­ky­bes bei atei­ties pla­nus.

  – Ką da­bar ke­ti­na­te veik­ti?

  – Ar­ti­miau­siu me­tu vyksiu į JAV, ten teks ieš­ko­ti nau­jo dar­bo. Vi­sus ma­no reika­lus tvar­ko agen­tas ir ti­kiuo­si su­lauk­ti pa­siū­ly­mų ats­to­vau­ti ki­tiems klu­bams. Il­sė­tis tik­rai ne­ke­ti­nu, nes esu ge­ros spor­ti­nės for­mos.

  – Kaip ver­ti­na­te „Žal­gi­rio” va­do­vų spren­di­mą at­si­sa­ky­ti jū­sų pas­lau­gų?

  – Bu­vau šo­ki­ruo­tas. Tik­rai ne­ma­nau, jog vai­ruo­da­mas neb­lai­vus pa­da­riau to­kį nu­si­žen­gi­mą, už ku­rį ver­tė­jo ma­ne at­leis­ti. Ma­no ma­ny­mu, šis įvy­kis bu­vo tik pre­teks­tas at­leis­ti, o prie­žas­tys vi­sai ki­tos.

  Grei­čiau­siai „Žal­gi­ris” ne­no­ri man mo­kė­ti prik­lau­san­čių pi­ni­gų už vi­są se­zo­ną.

  – Kas jums pra­ne­šė, kad jau ne­sa­te „Žal­gi­rio” žai­dė­jas?

  – Apie tai su­ži­no­jau iš JAV gy­ve­nan­čio sa­vo agen­to. Keis­ta, ta­čiau nie­kas iš klu­bo ats­to­vų man ne­si­tei­kė ši­to pra­neš­ti. Ir dar. Iki šiol nė vie­nas iš ko­man­dos va­do­vų man ne­pas­kam­bi­no ir ne­paaiš­ki­no at­lei­di­mo prie­žas­čių.

  – Kau­no klu­bo va­do­vy­bė pa­reiš­kė, kad vai­ruo­da­mas ne­b­lai­vus jūs disk­re­di­ta­vo­te „Žal­gi­rį”.

  – Su­tin­ku, kad pa­da­riau klai­dą. Ne­su al­ko­ho­lio mė­gė­jas. Tą šeš­ta­die­nio va­ka­rą iš­gė­riau la­bai ma­žai. Vai­ra­vau įp­ras­tai – ne­sib­laš­kiau po gat­vę, ne­vir­ši­jau grei­čio, ne­su­kė­liau ava­ri­nių si­tua­ci­jų.

  Po­li­ci­nin­kai ma­ne sus­tab­dė prie pat na­mų. Nors jie ga­na pras­tai kal­bė­jo ang­liš­kai, ta­čiau sup­ra­tau, ko jie no­ri, sė­dau į jų auto­mo­bi­lį, pa­si­tik­ri­nau gir­tu­mą. Ne­si­gin­či­jau dėl nustatyto gir­tu­mo, pa­si­ra­šiau pro­to­ko­luo­se. Kur jūs ma­to­te disk­re­di­ta­ci­ją?

  – Taip pat tei­gia­ma, kad jūs bu­vo­te at­leis­tas dėl ne­pa­gar­baus el­ge­sio su ko­man­dos žai­dė­jais bei tre­ne­riais.

  – Tai ab­so­liu­ti ne­tie­sa, me­las. Da­bar jau­čiuo­si itin bjau­riai. Kaip sup­ran­tu, klu­bas, ku­ria­me žai­džiau, no­ri ma­ne pa­vers­ti „blo­gie­čiu”.

  Ma­nau, kad ta­pau di­de­le „prob­le­ma” ko­man­dos tre­ne­riui An­ta­nui Si­rei­kai. Jis ne­lei­do man at­sisk­leis­ti kaip žai­dė­jui.

  Ne­mo­ka ang­lų kal­bos

  – Ką reiš­kia „at­sisk­leis­ti”?

  – Tre­ne­ris vi­sa­da žiū­ri tik į sta­tis­ti­nius krep­ši­nin­ko ro­dik­lius. Kaip aš ga­liu pa­ro­dy­ti ge­rus re­zul­ta­tus, jei jis ne­lei­džia man da­ry­ti to, ką mo­ku ge­riau­siai – verž­tis ir mes­ti. Aš ne­si­s­ten­giau dėl sa­vo sta­tis­ti­kos, da­riau vis­ką, kad ko­man­da lai­mė­tų.

  – Ar te­ko su A.Si­rei­ka aiš­kin­tis ki­lu­sius ne­su­ta­ri­mus?

  – Kai su­lauk­da­vau prie­kaiš­tų dėl pras­tų ro­dik­lių, ban­džiau aiš­kin­ti, jog taip yra to­dėl, kad to­kį vaid­me­nį jis pats man sky­rė. Tre­ne­riui sa­kiau – jei esu ne­tin­ka­mas, aš išei­siu. A.Si­rei­ka man nuo­lat at­sa­ky­da­vo, kad jo­kių prob­le­mų nė­ra, žai­di ge­rai, lik klu­be. Du se­zo­nus bu­vau ge­ras, o da­bar stai­ga ta­pau blo­giu­ku.

  – Kas nu­ti­ko po ma­čo su Liub­li­ja­nos „Olim­pi­ja”? Klu­bo ats­to­vai tei­gia, kad ta­da konfliktavote su ad­mi­nist­ra­ci­ja, tre­ne­riais ir ko­man­dos na­riais.

  – Aš jums ga­liu pa­sa­ky­ti, kaip ten vis­kas bu­vo. Ne­bu­vo jo­kio konf­lik­to. Ne­sup­ran­tu, iš kur tre­ne­ris Si­rei­ka išt­rau­kė, kad aš ne­pa­gar­biai su juo kal­bė­jau­si? Juk jis ne­sup­ran­ta ang­liš­kai, tre­ni­ruo­čių me­tų bend­rau­da­vo­me per ver­tė­ją.

  Tą­kart pel­niau 5 taš­kus ir eili­nį kar­tą su­lau­kiau prie­kaiš­tų. Stra­te­gui pa­sa­kiau, jei­gu jis ne­pa­ten­kin­tas ma­no žai­di­mu, ga­li pa­si­ra­šy­ti pa­lei­džia­mą­jį raš­tą. Tuo po­kal­bis ir bai­gė­si.

  Pa­sa­ky­ki­te, kas iš žai­dė­jų per var­žy­bas ar po jų ne­si­kei­kia? Aš esu „vai­kas” pa­ly­gi­nus su Ta­no­ka Bear­du. Kai jis pa­siun­ta – kliū­va vi­siems – ir žai­dė­jams, ir tre­ne­riams.

  No­ri į „Lie­tu­vos ry­tą”

  – Ką ma­no ko­man­dos drau­gai apie jū­sų pa­ša­li­ni­mą, ar kal­bė­jo­te su jais?

  – At­vi­rai te­ko bend­rau­ti su Reg­gie Free­ma­nu ir T.Bear­du. Ne­se­niai kal­bė­jau su Jo­nu Ma­čiu­liu. Jie nus­te­bę to­kiu klu­bo va­do­vų spren­di­mu. Ga­lų ga­le žai­dė­jai pui­kiai ži­no, jog vis­kas, ką šio­mis die­no­mis apie ma­ne pa­sa­kė klu­bo va­do­vy­bė – yra me­las.

  – Ar ke­ti­na­te ats­to­vau­ti „Žal­gi­riui” kada nors atei­ty­je?

  – Šio­je ko­man­do­je nie­ka­da ne­žai­siu. Stop. Pa­si­tai­sy­siu – iki tol, kol tre­ne­riu dirbs A.Si­rei­ka. Man nep­riim­ti­nas jo el­ge­sys su žai­dė­jais. Dėl tre­ne­rio iš ko­man­dos pa­sit­rau­kė ge­ras ma­no drau­gas Lar­ry Ayuso, o ma­ne pap­ras­čiau­siai at­lei­do, ne­paaiš­ki­nę net už ką.

  – Gal jau su­lau­kė­te pa­siū­ly­mo iš ki­tų klu­bų, pa­vyz­džiui „Lie­tu­vos ry­to”?

  – Kol kas į ma­no agen­tą dar nie­kas ne­sik­rei­pė. Jei tik bus pa­siū­ly­mas iš „Lie­tu­vos ry­to”, ma­nau, nea­be­jo­da­mas su­tik­čiau. Tie­są sa­kant, sva­jo­ju apie to­kią ga­li­my­bę, la­bai no­rė­čiau žais­ti „Lie­tu­vos ry­te”.

  – Ka­da ke­ti­na­te pa­lik­ti Lie­tu­vą? Ar jau tu­ri­te bi­lie­tus?

  – Bi­lie­tų na­mo dar ne­tu­riu, juos tu­ri nu­pirk­ti klu­bas. Ko ge­ro, iš­vyk­siu rytoj. Man jau pra­ne­šė, jog iki Frank­fur­to iš Vil­niaus teks skris­ti su „Žal­gi­riu”, ku­ris tą­dien vyks į Tre­vi­zą žais­ti ULEB Euro­ly­gos rung­ty­nių.

  Sa­ky­čiau, tai la­bai nee­tiš­kas spren­di­mas ma­no ir bu­vu­sių ko­man­dos drau­gų atž­vil­giu. O gal to­kiu bū­du no­ri­ma su­tau­py­ti pi­ni­gų?

 • "Ekstra žinios"
  Įvertink šį straipsnį
  Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  (0 žmonių įvertino)
  0

  Įspūdingame LKL finalo pakartojime – valinga čempionų pergalė (1)

  Vilniuje šeštadienį vykusiame dar viename praėjusio sezono Lietuvos krepšinio lygoje...

  Beveik visą mačą atsilikęs „Nevėžis-Optibet“ prieš autsaiderius triumfavo po pratęsimo

  Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) intrigos nepašykštėjo antrosios turnyro lentelės...

  „7bet-NKL“ anonsas: ar šiandien paaiškės paskutinis ketvirtfinalio dalyvis?

  „7bet-NKL“ pirmenybėse beliko vienas nežinomas ketvirtfinalio dalyvis – juo jau šiandien gali...

  35 tūkst. dolerių baudos sulaukęs Dončičius uždavė mįslių: kartais aš nejaučiu, kad tai aš

  Už nepriimtiną ir nepagarbų gestą teisėjams NBA lyga skyrė 35 tūkst. JAV dolerių Lukai...

  „Žalgirio“ šansų dar nelaidoja – Tayloras šaukiasi sirgalių pagalbos

  „Mes turime būti labiau susikaupę, laikytis žaidimo plano ir tada laimėsime tokias rungtynes...

  Top naujienos

  Putinas: Rusija dislokuos taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje dar papildyta (2)

  Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija ketina Baltarusijos teritorijoje...

  Girtų vairuotojų šou Vilniuje: gausios policijos pajėgos „premijas“ įteikė 16-likai alkoholio mėgėjų (5)

  Šeštadienį Vilnių šturmavo gausios Kelių policijos pajėgos, prisidėjo ir Viešojo saugumo...

  Nepamirškite persukti laikrodžio: nuo šiol teks keltis anksčiau

  Jau šią naktį laikrodžių rodykles suksime viena valanda į priekį. Taip Lietuvoje įsigalios...

  Kad sumokėtų mokesčius – prašymų ir tikrinimų lavina: situaciją vadina keista (3)

  Kaskart, kai reikia deklaruoti pajamas ir mokėti mokesčius, skaitytoja Alina pasakoja susidurianti...

  3 mėnesiai Atlanto vandenyne: Valujavičius apie artėjančius Karibus, „žemės“ faktorių ir sporto salės ilgesį

  Jau 90 dienų keliautojas Aurimas Valujavičius įgyvendina savo svajonę – vienas, be pagalbos ir...

  Low De Wei

  JAV plinta mirtinai pavojinga grybelinė infekcija: yra du būdai, kaip ji gali paveikti žmogaus organizmą simptomai būdingi daugeliui kitų paplitusių ligų

  JAV plintančio mirtinai pavojingo, vaistams atsparaus grybelio atvejų smarkiai padaugėjo COVID-19...

  Karas Ukrainoje. Erdoganas ir Putinas kalbėjosi telefonu situacija Bachmute gerėja; Rusija jau neteko apie 169 890 karių (2)

  JAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį pareiškė manantis, kad Kinija kol kas nėra perdavusi...

  Vaidas Mikaitis

  Klestinti, graži ir laiminga Europos šalis nusipelnė daugiau dėmesio: kodėl dauguma turistų ją tik pravažiuoja? (2)

  Yra Europoje maža ir nukentėjusi šalis vardu Slovėnija . Kad maža tai taip, bet kodėl...

  Virtuvės šefas Vytautas Samavičius: turime savų triukų, kad ir didžiausi niurzgliai iš restorano išeitų patenkinti

  Vienas geriausių Lietuvos virtuvės šefų, restorano Klaipėdoje „ Monai “ ir Vilniaus, Kauno...

  Dėl kilusio skandalo – Gentvilo patarimas Armonaitei: laikas susiskaičiuoti skeletus spintoje (9)

  Nepotizmo skandalas iš posto išvertė Laisvės partijos deleguotą viceministrą Vincą Jurgutį....