aA
In­di­jo­je pa­si­ruo­ši­mas JAV pre­zi­den­to vi­zi­tui sau­sio 26-ąją (po po­ros die­nų). De­ly­je už­da­ry­tos gat­vės, lan­ky­ti­nos vie­tos, o šio­je In­di­jos da­ly­je ne­plau­kia lai­ve­liai, ku­riais tu­rė­tu­me par­si­gau­ti iš ku­ror­to į Mum­ba­jų. Ne pas­ku­ti­nė die­na, lai­ko iki skry­džio dar tu­ri­me, to­dėl jo­kios pa­ni­kos. Vie­nin­te­lė bė­da, kad Mum­ba­jus ki­to­je įlan­kos pu­sė­je, no­rint ap­va­žiuo­ti įlan­ką rei­kia įveik­ti 120 ki­lo­met­rų au­to­bu­su. Ke­lio­nė ne­bran­gi – 113 ru­pi­jų (1,57 eu­ro), bet čia In­di­ja ir tai nė­ra po­ra va­lan­dų ke­lio.
© Shutterstock nuotr.

Ke­ly­je ava­ri­ja, mū­sų au­to­bu­sas, tu­rė­jęs at­va­žiuo­ti 10 va­lan­dą, at­va­žiuo­ja tik prieš 11 va­lan­dą, bet jis pil­nas, ten­ka lauk­ti ki­to. Ke­lias siau­ras, ma­ši­nų, au­to­bu­sų, sunk­ve­ži­mių daug, to­dėl daž­nai už­si­ki­šęs. Kai kur po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai re­gu­liuo­ja eis­mą, kad tik bū­tų įma­no­ma per­va­žiuo­ti siau­rus til­tus.

Pu­sę at­stu­mo įvei­kia­me per tris va­lan­das. La­bai juo­kin­ga, kai at­sto­vė­jęs spūs­ty­se pri­va­žiuo­ji ke­lių mo­kes­čio rin­ki­mo punk­tus, tie­sa, sė­džiu au­to­bu­so ga­le ir ne­ma­tau, ar mo­ka už ke­lią. Ban­dau iš­nau­do­ti lai­ką ra­šy­da­mas die­no­raš­tį, tai da­ry­ti sun­ku: ke­lias ne­ly­gus, au­to­bu­sas su­pa­si.

Tik pus­šeš­tos va­lan­dos, ir, įvei­kę 120 ki­lo­met­rų, at­si­du­ria­me Mum­ba­ju­je, šį kar­tą tai pats Mum­ba­jaus cen­tras. Gat­vė­je prie mū­sų vieš­bu­čio vyks­ta šven­ti­nė ei­se­na-pro­ce­si­ja. Ne vel­tui šven­ti­nis sa­vait­ga­lis – kaip iš­si­aiš­ki­na­me, po po­ros die­nų In­di­jos ne­pri­klau­so­my­bės die­na, ta pro­ga JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma lan­ko­si In­di­jo­je.

Pas­ku­ti­nė va­ka­rie­nė In­di­jo­je. Mais­tas ašt­rus. Vi­są lai­ką pra­šę mums ga­min­ti ne­ašt­riai (šioks toks ašt­ru­mas vis tiek jau­čia­mas), pas­ku­ti­nį va­ka­rą pla­na­vo­me pa­ra­gau­ti ašt­raus mais­to pa­gal vi­sus in­diš­kus stan­dar­tus. Nu­si­žiū­rė­ję res­to­ra­ną, ku­ria­me pa­grin­di­nių pa­tie­ka­lų kai­nos apie 70 ru­pi­jų (1 eu­ras), už­si­sa­ko­me ož­kie­nos. Pa­da­vė­jas, iš­gir­dęs, kad ne tik ma­no ko­le­ga, bet ir aš už­si­sa­kau ašt­riai, net pa­spau­džia man ran­ką ir lie­ka la­bai pa­ten­kin­tas, jog ašt­riai val­gy­si­me vi­si. Ož­kie­na pa­si­ro­do ne to­kia ašt­ri, ašt­res­nis pa­da­žas su dar­žo­vių gar­ny­ru. Tik­riau­siai dvi sa­vai­tės In­di­jo­je pa­kei­tė mū­sų sko­nio re­cep­to­rių jaut­ru­mą.

14 die­na. Pas­ku­ti­nis pa­si­spar­dy­mas (Mum­ba­jus)

Kaip ir vi­sa­da, lai­ko vis­kam pa­ma­ty­ti pri­trūks­ta, o pas­ku­ti­nei die­nai lie­ka daug veik­los. Die­ną pra­de­da­me kiek anks­čiau nei įpras­tai. Svar­biau­sias tiks­las – pa­ma­ty­ti gar­si­ą­ją Mum­ba­jaus skal­byk­lą (Dho­bi ghat – skal­bė­jų nu­si­lei­di­mas iki van­dens), ku­rio­je dir­ba 5000 žmo­nių. Skal­byk­la ge­rai ma­to­ma nuo via­du­ko, ei­nan­čio per ša­lia esan­tį ge­le­žin­ke­lį. Daug iš be­to­no iš­lie­tų vo­nių, per ku­rias te­ka van­duo, jo­se mir­ko skal­bi­nius, pas­kui su­ka ir dau­žo į ak­me­nį.

Pa­ma­ty­ti iš vir­šaus ne­už­ten­ka, no­ri­me įei­ti į skal­byk­los te­ri­to­ri­ją. Iš kar­to pri­sis­ta­to vie­ti­nis at­sto­vas, ku­ris pa­pa­sa­ko­ja, kad no­rint fo­to­gra­fuo­ti ir fil­muo­ti rei­kia su­si­mo­kė­ti 200 ru­pi­jų (2,78 eu­ro) mo­kes­tį skal­bė­jų ben­dri­jai, už tai dar gau­si­me ir eks­kur­si­ją. Nuo­jau­ta kuž­da, kad tai mo­kes­tis jam į ki­še­nę. Ke­liau­ja­me to­liau, prie kiek­vie­no įė­ji­mo vis pa­si­tin­ka po pa­na­šų žmo­gų, tik kai­nos vis ki­to­kios: tai 150, tai 100. Nu­žiū­rė­ję vie­ną įė­ji­mą, prie ku­rio nė­ra žmo­nių, ne­ria­me į vi­dų, pas­kui mus at­bė­ga vie­nas vy­riš­kis, šau­kia: „Sir, sir...“, ap­si­me­ta­me, kad jo ne­gir­di­me, ir jis dings­ta. Taip ir ne­pa­rė­mė­me skal­bė­jų ben­druo­me­nės, tiks­liau, vie­no tin­gi­nio, ku­ris tik­riau­siai nie­kuo dė­tas.

Skal­byk­lo­je gy­ve­ni­mas ver­da – kas skal­bia, kas prau­sia­si, vie­ni ki­tus lais­to van­de­niu iš žar­nų. Skal­bi­nius plau­na ne vien ran­ko­mis, yra vie­na ki­ta skal­bi­mo ma­ši­na, t. y. di­de­li be­si­su­kan­tys būg­nai, ku­rie to­li gra­žu nė­ra au­to­ma­ti­nės skal­bi­mo ma­ši­nos. Iš­skalb­tus čia vie­to­je džiau­na ir ly­gi­na.

Ke­liau­ja­me ap­žiū­rė­ti kiek tur­tin­ges­nio Mum­ba­jaus. Ra­jo­nas, ku­ria­me daug na­mų su dvi­de­šimt ir dau­giau aukš­tų. Prie kiek­vie­nos įva­žos į kie­mą po ap­sau­gi­nį. Na­mai gra­žūs, ma­ši­nos apy­nau­jės, gat­vės kur kas tvar­kin­ges­nės nei mums įpras­ta­me Mum­ba­ju­je, pri­me­na ci­vi­li­zuo­tą pa­sau­lį. Pri­ei­na­me tur­tin­giau­sio in­do gy­ve­na­mą­jį na­mą-dan­go­rai­žį. Mo­der­nus, įman­trios ar­chi­tek­tū­ros pa­sta­tas, trys įva­žia­vi­mo ke­liai į kie­mą, prie kiek­vie­nų var­tų ap­sau­gi­niai, uni­for­mos pri­me­na ka­riš­kių. Kaip keis­ta už pus­ki­lo­met­rio grįž­ti at­gal į ne­tvar­kin­gą Mum­ba­jų.

Mū­sų dvi sa­vai­tės jau bai­gia­si, ke­liau­ja­me į oro uos­tą. O ga­lė­jo lai­ko bū­ti šiek tiek dau­giau. Tu­ris­tų pa­mėg­tas Goa re­gio­nas taip ir li­ko ne­ap­lan­ky­tas. Te­lie­ka pa­si­ža­dė­ti čia su­grįž­ti.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

„The Beatles“ keliais: šalis, kurią aplankę muzikantai sukūrė žinomiausius hitus (5)

„ The Beatles “, joga, transcendentinė meditacija ir Indija – neatsiejami dalykai. Būtent...

Rytas Šalna papasakojo, kas kelionėse padeda sutaupyti ir išvengti keblių situacijų (2)

„Geografija yra mokslas apie procesus ir reiškinius, todėl tas, kuris žino daug objektų,...

Lietuvą ir jos šaltibarščius pasaulyje garsinantis Jokūbas Laukaitis: mano filmukas rodomas mokyklose, susitikimuose ir hosteliuose (35)

#saltibarsciai buvo stebuklingas žodis, atvėręs pasauliui lietuvio keliautojo Jokūbo arba Jacobo...

Prasideda šeimų vasaros atostogų planavimo pikas (4)

Gyventojai pradeda vis aktyviau planuoti artėjančias šių metų vasaros atostogų keliones. Nors...

Keliautojo įspūdžiai po kelionės Europos pakrantėmis: keliauti įmanoma ir be pinigų (26)

Projekto „How far can I go“ sumanytojas ir įgyvendintojas Vytautas Valiūnas sumanė keliauti...

Top naujienos

Specialistai apie Žiežmarių gimnazijos skandalą: tu sėdi įtampoje ir nežinai, kada tave užgrius ši lavina (201)

Savaitgalį socialiniuose tinkluose pasklido įrašas, kuriame girdėti, kaip Žiežmarių gimnazijos...

Malinauskas prisipažįsta: premjero komanda rūpinosi Skvernelio prezidentinės kampanijos pradžia (242)

Apie dalyvavimą Prezidento rinkimuose dabartinis šalies premjeras Saulius Skvernelis paskelbė...

Kitokie pasikalbėjimai. Radistai Jonas su Rolandu ir Mantas Katleris (90)

„Kitokie pasikalbėjimai“ kviečia į Kauno „Gargarą“, kur Mantas Katleris kalbins radistus...

Javtokas – apie tris prasčiausius baudų metimus karjeroje, pirmą prašymą po avarijos ir ryklio tatuiruotę (34)

Eurolygos tinklalaidėje „The Crossover“ Joe Arlauckas pakalbino Kauno „Žalgirio“ sporto...

Eva Tombak. Aš turiu alergiją dvasingumui (46)

Jeigu kažkas sako – „esu dvasingas“, jau žinau, kad mums ne pakeliui. Neprisimenu, kas...

Gyvai / Europos taurės mūšis Berlyne: ALBA – „Rytas“ (11)

Europos taurės „Top-16“ rungtynėse antradienį Vilniaus „Rytas“ (1-2) išvykoje dar kartą...

Audringos reakcijos po „Pravieniškių mafijos” filmo: emocijos pritrenkiančios (4)

Visą Lietuvą sudrebinusios ir kalėjimų sistemos tamsiąją pusę atskleidusios knygos „...

Klaipėdietės pergalė: pardavėjas privalės atlyginti už ką tik įsigytą ir pakeliui sugedusią transporto priemonę (361)

Sėkminga byla suformavo precedentą: dabar automobilių pardavėjams reikia būti atidesniems.

Unikauskas įvardijo tikslų laiką, kada reikėtų eiti miegoti: tik taip kokybiškai pailsėsite (23)

Raumuo, kuris dieną gavo fizinio krūvio, paauga tik naktį, kai užmiegate giliu miegu ir pasiekiate...

Kodėl įspūdingo dydžio dangoraižiuose paliekami tušti aukštai?

Honkongas – 7,5 milijonus žmonių turintis milžiniškas miestas. Nieko nestebina faktas, kad jame...