Mo­ti­nos die­nos proga su­si­ti­ko­me ir pa­kal­bi­no­me gau­siau­sios šei­mos Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ma­mą – An­ta­no Jo­ny­no gat­vės gy­ven­to­ją Ina JA­DEŠ­KIE­NĘ, pa­gim­džiu­sią ir už­au­gi­nu­sią dvy­li­ka vai­kų. „Ma­no vai­kai – di­džiau­sia lai­mė ir tur­tas“, – taip apie sa­vo at­ža­las sa­ko Ina.
© Shutterstock nuotr.

– Ina, ko­dėl Jū­sų vai­ku­čių dvy­li­ka? Ar ne­te­ko gir­dė­ti gal tė­vus, gal bi­čiu­lius stab­dant, kad jau už­teks še­šių ar aš­tuo­nių?

– Šei­mo­je vai­kų tiek, kiek Die­vas da­vė, – sep­ty­ni ber­niu­kai ir pen­kios mer­gai­tės. Nei iš tė­vų, nei iš bi­čiu­lių jo­kių stab­dy­mų ne­gir­dė­jau. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad ga­lė­tų bū­ti ki­taip. Ga­li­ma sa­ky­ti, jau už­au­gi­nau juos: vy­riau­siam – 33, o jau­niau­siai – 13 me­tų. Trys ve­dę ir gy­ve­na at­ski­rai, du sū­nūs įsi­tvir­ti­no Kau­ne, duk­ra Aly­tu­je. Jau tu­riu ir ke­tu­ris anū­kus. Dar du sū­nūs dir­ba An­gli­jo­je, vie­nas – Vo­kie­ti­jo­je. Na­mie li­ko še­ši.

– Ar vi­si vai­kai bu­vo pla­nuo­ti, gal pas­ku­ti­niai „ne­ty­čiu­kai“, gi­mę Die­vo va­lia?

– Nė vie­nas vai­kas ne­bu­vo pla­nuo­tas.

– O dvy­nu­kų tarp dvy­lik­tu­ko yra? Ar vi­sų su­lau­kė­te li­go­ni­nė­je, ne­prak­ti­ka­vo­te gim­dy­mo na­muo­se?

– Dvy­nu­kų ne­tu­riu. Vi­sų su­si­lau­kiau Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riu­je. Na­muo­se tuo­met dar re­ta drį­so gim­dy­ti.

– Ar gau­sios šei­mos bu­vo ir Jū­sų su vy­ru?

– Vy­ro šei­mo­je še­ši vai­kai, ma­no­jo­je bu­vo dvy­li­ka se­sių ir bro­lių.

– Ar šei­mo­je vai­kai tu­ri nuo­la­ti­nius dar­bus – Jū­sų pa­skir­tus ar pa­čių pa­si­rink­tus? Ar vy­res­nie­ji ma­žes­niuo­sius my­lė­jo, pa­dė­jo au­gin­ti, auk­les at­sto­ti?

– Vai­kai pa­tys pa­si­ren­ka dar­bus, ku­riuos la­biau mėgs­ta. Jie tvar­ko kam­ba­rius, ku­rių ke­tu­ri, plau­na in­dus, iš­ne­ša šiukš­les. Vy­res­nie­ji, rei­ka­lui esant, pri­žiū­rė­da­vo ma­žes­nius.

– Ne nau­jie­na, kad, vie­nam su­sir­gus, vi­ru­są pa­ga­vus, ne­tru­kus dar ke­li at­si­gu­la į lo­vą. To­kia gau­sios šei­mos kas­die­ny­bė. Kaip pa­vyk­da­vo iš­si­mie­go­ti, kad ki­tą die­ną tu­rė­tu­mė­te jė­gų juos pa­mai­tin­ti, aša­rė­lę nu­šluos­ty­ti? Gal da­bar, vai­kams ūg­te­lė­jus, lie­ka mi­nu­tė ir sau?

– Mie­go už­tek­da­vo, vai­kai daž­nai ne­sirg­da­vo. Kai jie pa­au­go, tik­rai at­si­ra­do dau­giau lai­ko sau.

– Ar bū­na, kad vai­kai iš­ve­da iš kan­try­bės?

– Anks­čiau bū­da­vo, da­bar jau ne. Api­bar­da­vau, dir­žo ne­im­da­vau. Bet tai bu­vo la­bai se­niai. Vai­kų ka­rai se­niai ne­be­vyks­ta, pa­mirš­ti.

– Jums dar te­ko sa­vuo­sius au­gin­ti ir vys­tyk­luo­se. Kas at­si­ė­jo pi­giau – vys­tyk­lai ar saus­kel­nės? Ar pa­ste­bė­jo­te, kad vy­res­ni aug­da­mi bu­vo ki­to­kie?

– Te­ko vy­res­nius au­gin­ti ir vys­tyk­luo­se, tai pi­ges­nis va­rian­tas, bet saus­kel­nės ne­pa­mai­no­mos ma­mai. Skir­tu­mo tarp vy­res­nių ir jau­nes­nių ne­pa­ste­bė­jau.

– Ar kai­my­nų, ar­ti­mų­jų pa­gal­bos su­lauk­da­vo­te?

– Au­gin­ti vai­kus pa­dė­jo ma­no ma­ma Ma­ri­jo­na Pa­čiaus­kie­nė. Už tai jai esu dė­kin­ga.

– Vai­kai la­bai grei­tai iš­au­ga dra­bu­žius, ba­tus. Ar jau­nė­liai ne­ro­dy­da­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, ypač anks­tes­niais lai­kais, kai ne­bu­vo to­kios dra­bu­žių pa­siū­los, kad ten­ka vil­kė­ti vy­res­nių­jų iš­aug­tus, kad šiems, o ne jiems vis nau­ji per­ka­mi?

– Vai­kai ir da­bar per­duo­da sa­vo iš­aug­tus dra­bu­žius ma­žes­niems ir dėl to jo­kio ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ne­ky­la.

– Kaip daž­nai šian­dien vi­si su­sė­da­te prie vie­no sta­lo? Tur­būt ne­įma­no­ma jau, pu­sė vai­kų juk sa­va­ran­kiš­ki?

– Prie vie­no sta­lo su­sė­da­me per di­dži­ą­sias šven­tes – Ka­lė­das, Ve­ly­kas, kar­tais per gim­ta­die­nius.

– Kas prie sta­lo anks­čiau ir da­bar daž­niau­siai sė­da­si pir­mas? Ku­riam pir­mam įpi­la­te sriu­bos? Kur sė­da­si ma­ma?

– Da­bar toks lai­kas, kai be­veik vi­sa­da vi­si val­go­me skir­tin­gu lai­ku. Jei­gu pa­si­tai­ko val­gy­ti kar­tu, pir­miau­sia įpi­lu ma­žes­niems. Prie vir­tu­vi­nio sta­lo vi­si ne­tel­pa­me, to­dėl kai kam ten­ka val­gy­ti kam­ba­ry­je. Man pa­pras­tai vie­ta lik­da­vo vir­tu­vė­je.

– Pra­kal­bus apie mais­tą no­ri­si ži­no­ti, ką šei­ma la­biau­siai mėgs­ta? Ko­kio tū­rio puo­de ver­da­te sriu­bą, ce­pe­li­nus?

– Vai­kai mais­tą mėgs­ta įvai­rų. Sriu­bą ver­da­me 5 lit­rų tal­pos puo­de. Ce­pe­li­nų ver­du apie 60, o kar­tais ir dau­giau – gal už­eis sve­ti­mų?

– Jau tur­būt vi­sus ry­tais į mo­kyk­lą iš­lei­džia­te – koks daž­niau­sias pus­ry­čių me­niu? Kiek ba­to­nų su­muš­ti­niams pri­si­rei­kia? Kur mėgs­ta­te ap­si­pirk­ti?

– Šiuo me­tu na­mie yra še­ši vai­kai, to­dėl pus­ry­čiams už­ten­ka ir vie­no ba­to­no. Ry­tais vai­kai daž­niau­siai mėgs­ta su­muš­ti­nius ar­ba bly­nus. Pa­pras­tai ap­si­per­ku pre­ky­bos cen­tre „Ma­xi­ma“ ar­ba „Fresh Mar­ket“.

– Ži­nau, kad esa­te pui­ki vi­rė­ja, mo­ka­te es­te­tiš­kai puoš­ti sta­lus. Gal šio­je sri­ty­je Jūs pro­fe­sio­na­lė, di­plo­muo­ta?

– La­bai mėgs­tu šven­tėms pa­puoš­ti sta­lą, o kar­tais ir įpras­tus pie­tus pa­tie­kiu iš­ra­din­giau. Tik­rai ne­su pro­fe­sio­na­lė, idė­jų ran­du in­ter­ne­te.

– Ar tu­ri­te ga­li­my­bę už­si­au­gin­ti dar­žo­vių, uo­gų?

– Dar­žo­vių ir uo­gų už­si­au­gi­nu, nes tu­riu dar­žą, pen­kis arus že­mės vi­sai čia pat, mies­te. Mū­sų dar­že, ku­rį dau­giau­sia pri­žiū­ri­me su duk­ro­mis, au­ga že­muo­gės, avie­tės, ser­ben­tai, braš­kės ir vi­sų rū­šių lie­tu­viš­kos dar­žo­vės. Tu­ri­me du šilt­na­mius. La­bai mėgs­ta­me ir ne­ma­žai au­gi­na­me gė­lių. Dar­žas – ma­no po­il­sis, į jį sku­bu sa­vait­ga­liais, o daž­nai ir po dar­bo.

– Ma­ži vai­kai, sa­ko­ma, džiu­gi­na vie­nais da­ly­kais, vy­res­ni – ki­tais. Ko­kių ge­bė­ji­mų jū­siš­kiai tu­ri? Vi­sus ta pa­čia duo­na prie to pa­ties sta­lo mai­ti­no­te – ar vai­kai už­au­go la­bai skir­tin­gi?

– Vai­kai la­bai skir­tin­gi. Sū­nus Jus­ti­nas yra gat­vės šo­kė­jas ir pri­klau­so ko­man­dai „Bang Bang crew“, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se. Anks­čiau Mar­ty­nas bu­vo su­si­ža­vė­jęs fut­bo­lu, bet da­bar jį ap­lei­do. Duk­ros lin­ku­sios man pa­dė­ti na­mų ruo­šo­je, jos no­riai triū­sia mū­sų dar­že.

– Jūs ta ma­ma, ku­ri sten­gia­si la­vin­ti vai­kų ge­bė­ji­mus. Kaip tam ran­da­te pi­ni­gų? Ir ap­skri­tai kaip pa­vyk­da­vo ir da­bar pa­vyks­ta tuos men­kus pi­ni­gus pa­skirs­ty­ti, kai vien ki­šen­pi­ni­gių tiek rei­kia?

– Ki­šen­pi­ni­gių vai­kai daž­nai tik­rai ne­gau­na, pa­tys tau­po­si, sten­gia­si už­dirb­ti sa­vo po­rei­kiams.

– Au­gin­ti­nių tu­ri­te?

– Na­mie tu­ri­me šu­nį Džiu­gą, ku­rį prieš aš­tuo­ne­rius me­tus par­si­ne­šė vai­kai. Iki tol jo­kių au­gin­ti­nių ne­lai­kė­me.

– Ar esa­te nuo­lai­di ma­ma?

– Aš esu per daug nuo­lai­di ma­ma.

– Kiek su­pra­tau, vai­kai Jū­sų su vy­ru, o ne vals­ty­bės, nes esa­te iš tų tė­vų, ku­rie ne­len­da mies­to val­džiai į akis su pa­ra­mos pra­šy­mais. Pri­ima­te tai, ką ski­ria pa­gal įsta­ty­mus. Ne­verkš­le­na­te kaip ki­tos, ku­rios tris, ke­tu­ris vai­kus au­gi­na ir nuo­lat bė­do­ja, joms nuo­lat trūks­ta. Ge­ro­vę sten­gia­tės pa­tys su­si­kur­ti, net ne­sa­te jo­kios lab­da­rą da­li­jan­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos na­riai. Ne vi­sos gau­sios šei­mos to­kiu kuk­lu­mu pa­si­žy­mi. Jums sve­ti­ma fi­lo­so­fi­ja „kam dirb­ti, varg­ti, jei ga­li už dy­ką vis­ką gau­ti“. Tai ko­kia gi Ja­deš­kų šei­mos nuo­sta­ta?

– Aš ket­vir­tus me­tus dir­bu pa­kuo­to­ja vie­no­je siu­vi­mo įmo­nė­je. Be at­ly­gi­ni­mo, dar gau­nu so­cia­li­nę pa­šal­pą. La­bai no­rė­čiau vie­to­je jos pa­pil­do­mai už­si­dirb­ti, jei­gu bū­tų to­kia ga­li­my­bė.

– Ar jus yra ap­lan­kę so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, do­mė­ję­si, gal ko trūks­ta, gal rei­kia kuo pa­dė­ti?

– So­cia­li­niai dar­buo­to­jai pas mus ne­si­lan­ko – gal­būt to­dėl, kad ma­no vai­kai jau di­de­li. Bet nė­ra bu­vę ir anks­čiau.

– Esa­te vis dar jau­na, šau­ni, darbš­ti, pa­rei­gin­ga ir ne­pails­tan­ti ma­ma, Lie­tu­vai už­au­gi­nu­si dvy­li­ka vai­kų. Tur­būt už tai me­da­lių ir pa­dė­kų ko­lek­ci­ją jau su­kau­pu­si?

– Me­da­lių tik­rai ne­tu­riu, o pa­dė­kų su­lau­kiu. Ma­no gau­sią šei­mą bu­vo pa­ste­bė­jęs Aly­taus mies­to me­ras Čes­lo­vas Dau­gė­la. Svei­ki­ni­mų esa­me su­lau­kę iš Pu­ti­nų ben­druo­me­nės.

– Ko­kių staig­me­nų vai­kai pa­ren­gia Mo­ti­nos die­ną?

– Mo­ti­nos die­ną vi­sa­da su­lau­kiu daug gė­lių, bi­lie­tų į kon­cer­tus, kny­gų. Jas mėgs­tu skai­ty­ti.

– Ko­kios šven­tės Jū­sų šei­mo­je lau­kia­miau­sios?

– Vai­kai la­biau­siai lau­kia Ka­lė­dų, Nau­jų­jų me­tų, Ve­ly­kų ir, be abe­jo, sa­vo gim­ta­die­nių.

– Ar bū­na mė­ne­sių be gim­ta­die­nių ir ku­rį mė­ne­sį jų su­krin­ta dau­giau­sia?

– Dau­giau­sia, po tris, gi­mu­sių­jų ko­vo ir lie­pos mė­ne­siais. Be gim­ta­die­nių pra­ei­na va­sa­ris, rug­sė­jis ir spa­lis.

– Pa­ti gi­mu­si ti­kin­tie­siems la­bai svar­bią die­ną – per Žo­li­nę, ar šią da­tą įver­ti­na­te?

– Man ši die­na svar­bi ir kaip gim­ta­die­nis, ir kaip krikš­čio­niš­ka šven­tė.

Tapk DELFI Gyvenimo draugu „Facebook“ ir sek naujienas ant savo sienos!

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
Naujienų prenumerata

Top naujienos

Skvernelio pažadas: kada ir kiek didės gydytojų atlyginimai pildoma (228)

Premjeras Saulius Skvernelis po susitikimo su Lietuvos medikų sąjūdžio atstovais patikino, kad...

Gavusi sąskaitą nustebo – restoranas įtraukė dar nematytą mokestį (130)

Restorane gautoje sąskaitoje – 20 –ties centų mokestis. Tiek už vandens buteliukus buvo...

Pasiūlė išeitį regionams: už 6 valandas gauna 30 eurų (59)

Netylant debatams apie dviejų greičių Lietuvas, vienas iš būdų regionuose sukurti daugiau darbo...

Kretinga skęsta: antrą parą iš namų vandenį žmonės semia kibirais (18)

Patvinusią Danės upę toliau maitina iš Kretingos pusės slūgstanti Akmena. Keliaujant paupiu,...

Iš eksperto lūpų – šiurpą keliantis pasakojimas: į burną įgrūdo bulvę, nes auka priešinosi (38)

Garbaus amžiaus kaimynės tyčiniu nužudymu, siekiant paslėpti kitą nusikaltimą –...

R.I.T.A. Kur tūkstančiais byra valstybės pinigai: vien už ryšio su savimi atkūrimą – 36 tūkst. eurų (226)

Valdininkai įvairiems mokymams ir viešinimui leidžia tūkstančius eurų. Socialinės apsaugos ir...

Prašo šimtmečio simbolikos nenaudoti ant tualetinio popieriaus pakuočių (120)

Seimo nariai kreipiasi į verslo bendruomenę su prašymu nenaudoti šimtmečio simbolikos ant...

Šiaulietis be elektros gyveno ilgiau nei metus (1)

Išnagrinėjus Šiauliuose gyvenančio vartotojo ir „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą,...

Saviems palanki „Panathinaikos“ politika: į rinktinę graikus išleidžia, o Lekavičiaus į Lietuvą – ne (11)

Eurolygoje dalyvaujančio Atėnų „Panathinaikos“ klubo žaidėjai Nickas Calathesas , Thanasis...

Sumaištis Luhanske – centrą užėmė ginkluoti žmonės be skiriamųjų ženklų atnaujinta 15.16 (522)

Okupuoto Ukrainos miesto Luhansko centre nežinomi ginkluoti žmonės apsupo taip vadinamosios...