aA
Pe­da­go­gai prak­ti­kai tei­gia, kad tė­vams ne­de­rė­tų spręs­ti už vai­kus, kas jiems įdo­mu, o kas ne. Kur kas tin­ka­mes­nė iš­ei­tis – su­sės­ti pa­va­ka­ro­ti prie ką tik iš­kil­min­gai iš or­kai­tės iš­trauk­to obuo­lių py­ra­go ir ra­gau­jant gar­du­my­ną pa­si­klau­si­nė­ti, ką vai­kai no­rė­tų pa­ma­ty­ti ir su­ži­no­ti per ben­dras atos­to­gas. Ir ne­nu­steb­ki­te, jei net ne sū­ne­lis, o duk­ry­tė pra­si­tars, kad įdo­mu bū­tų pa­meš­ke­rio­ti eže­re ar upė­je.
© Shutterstock nuotr.

Va­ka­ro­nė prie py­ra­go

Pa­si­ro­do, jog prak­tiš­kai 100 proc. jau­nes­nio­jo am­žiaus ber­niu­kų ir mer­gai­čių pa­gal­vo­ja apie tai, kad bū­tų la­bai įdo­mu pa­im­ti į ran­kas meš­ke­rę, o pu­sė jų nors kar­tą pa­ban­do meš­ke­rio­ti.

Sa­kau tai, rem­da­ma­sis sa­vo as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi: abi ma­no duk­ros pra­di­nė­se kla­sė­se ne tik va­sa­rą pra­šy­da­vo­si į žy­gius prie van­dens, bet ir ant le­do trauk­da­vo.

Ki­ta ver­tus, tai liu­di­ja ir fak­tas, jog eg­zis­tuo­ja vai­kiš­kų meš­ke­rio­ji­mo įran­kių ka­te­go­ri­ja. Jei ne­bū­tų pa­klau­sos, ne­bū­tų ir pa­siū­los. Vis dėl­to jau ki­tą ry­tą ne­rei­kė­tų kaip akis iš­de­gus pri­sik­rau­ti ba­ga­ži­nę meš­ke­rių ir skuos­ti prie eže­ro – pra­dė­ki­te nuo in­for­ma­ci­nės da­lies.

Nei pats meš­ke­rio­ji­mas nė kiek ne ma­žiau įdo­mi pa­žin­tis su žu­vų įvai­ro­ve. Tam rei­ka­lui pa­si­rū­pin­ki­te ži­ny­ną „Lie­tu­vos žu­vys“ ir kar­tu su šei­ma jį per­vers­ki­te ku­rią pa­va­ka­rę. Kny­ga yra kny­ga – ji su­tei­kia po­kal­biui dau­giau šil­tu­mo ir jau­ku­mo nei in­ter­ne­ti­nė ver­si­ja.

Ne­blo­gai bū­tų, kad ne tik pa­ro­dy­tu­mė­te pa­veiks­lė­lius su žu­vų pa­va­di­ni­mais, bet ir per­skai­ty­tu­mė­te sa­vo at­ža­loms nors trum­pus žu­vų ap­ra­šy­mų frag­men­tus, jog tap­tų bent jau aiš­ku, ku­rios žu­vys – plėš­rios, o ku­rios – tai­kios. Pa­ma­ty­si­te, dar ir pa­tys daug įdo­maus ir nau­jo su­ži­no­si­te.

Ki­tą va­ka­rą ga­li­ma pa­skir­ti pa­žin­čiai su plū­di­nės meš­ke­rės są­ran­ga. Ko­dėl plū­di­nės? Ogi to­dėl, kad meš­ke­rio­ji­mas plū­di­ne – pa­grin­das, ant ku­rio kaip ant pa­ma­to for­muo­ja­si meš­ke­rio­ji­mo įgū­džiai; ste­bint plū­dę, su­si­pa­žįs­ta­ma su įvai­rių žu­vų ki­bi­mo brai­žu, įgy­ja­ma nuo­jau­ta, ka­da pa­ker­ta­ma kim­ban­ti žu­vis.

At­sai­nu­mas ne­leis­ti­nas

Ži­no­ma, jei tė­tis ar ma­ma meš­ke­rio­ja, pir­ma­jai iš­vy­kai prie van­dens bus pa­si­reng­ta be di­des­nių keb­lu­mų, na, o jei tė­ve­liai rei­kia­mos pa­tir­ties sto­ko­ja, ge­riau­sia pa­si­kon­sul­tuo­ti, ta­čiau ir vie­nu ir ki­tu at­ve­ju pra­dė­ti rei­kia nuo eki­puo­tės.

Ga­li­ma į tai pa­žiū­rė­ti at­sai­niai – bus ge­rai ir tai, kas tu­ri­ma, kuo, liau­diš­kai ta­riant, ei­na­ma į kie­mą, ta­čiau ir tuo at­ve­ju rei­ka­lin­ga tin­ka­ma ava­ly­nė – ne­per­šlam­pa­mi au­li­nu­kai, taip pat – ke­pu­rė su sna­pe­liu ir leng­va ne­per­šlam­pa­ma skrais­tė su gob­tu­vu, kad ne­rei­kė­tų slėp­tis po sto­gu, jei im­tų ly­no­ti.

Ži­no­ma, jei yra ga­li­my­bės, kur kas ge­res­nė ver­si­ja – spor­ti­niai ba­te­liai su „Go­re-Tex“ memb­ra­na, ne­per­šlam­pa­ma striu­kė, pri­tai­ky­ta iš­vy­koms į gam­tą, med­vil­ni­niai marš­ki­nė­liai il­go­mis ran­ko­vė­mis, pa­to­gaus su­kir­pi­mo kel­nės, be­is­bo­lo ti­po ke­pu­rai­tė su kie­tu sna­pe­liu, šil­tą va­ka­rą ypač pra­ver­čian­ti leng­vu­tė lie­me­nė iš sin­te­ti­nio au­di­nio, „tre­king“ ti­po ko­ji­nės ir aki­nu­kai su po­lia­ri­zuo­tais stik­lais.

Pa­gei­dau­ti­na, kad ap­ran­ga bū­tų dar ir es­te­tiš­kai pa­trauk­li, nes jau se­niai pra­ėjo tie lai­kai, kai bū­da­vo trau­kia­ma į žūk­lę vil­kint pa­lai­kį švar­ką ir nu­dė­vė­tas kel­nes. Lo­gi­ka pa­pras­ta – jei žy­mią lai­ko da­lį pra­lei­džia­me meš­ke­rio­da­mi, ko­dėl tu­rė­tu­me tai da­ry­ti ap­si­ren­gę to­kiais dra­bu­žiais, ku­riais šian­dien ir mėš­lą mėž­ti ei­na ne kiek­vie­nas ūki­nin­kas.

Ant­ro­ji eki­puo­tės da­lis – pa­gal­bi­niai reik­me­nys: pir­miau­sia bū­ti­na tu­rė­ti skiau­res žu­vims lai­ky­ti, juo­ba kad tai da­bar bū­ti­na pa­gal žūk­lės tai­syk­les, ar bent at­ski­rus ki­bi­rai­čius, an­tra, su­lanks­to­mas kė­du­tes, te­les­ko­pi­nius meš­ke­rių lai­kik­lius, ma­sa­li­nes.

Vi­si šie da­ly­kai ug­do meš­ke­rio­ji­mo kul­tū­rą ir, jei jū­sų at­ža­los su­si­do­mės meš­ke­rio­ji­mu rim­čiau, tai tu­rės pa­kan­ka­mą su­pra­ti­mą, kas įei­na į jos są­vo­ką. Vien dėl šio da­ly­ko rei­kė­tų įsi­gy­ti ir vie­ną dar ne ypač pla­čiai nau­do­ja­mą įran­kė­lį – in­di­vi­du­a­lius kab­liu­kų iš­se­gik­lius.

Šis įran­kė­lis pa­de­da iš­seg­ti gi­liai įry­tus kab­liu­kus, be­veik ne­su­ža­lo­jant žu­vies, to­dėl pa­leis­ta at­gal į van­de­nį ji vi­sa­da iš­gy­vens. Ne­re­tai tai ten­ka da­ry­ti, lai­kan­tis žūk­lės tai­syk­lių nuo­sta­tų, o kar­tais tie­siog nu­ta­rus su­gau­tą žu­vį pa­leis­ti.

Įran­kio pa­rin­ki­mas

Kai kar­tais iš­girs­tu pa­si­sa­ky­mą, kad to­kia meš­ke­rių ir spi­nin­gų įvai­ro­vė, ko­kią šian­dien ma­to­me žūk­lės įran­kių par­duo­tu­vė­se, var­to­to­jiš­kos vi­suo­me­nės iš­mis­las, ga­mi­na­mas vien tam, kad kai ku­rie as­me­nys ga­lė­tų pa­si­pui­kuo­ti prieš ko­le­gas bran­ges­niu, gar­ses­niu pre­kės žen­klu pa­da­bin­tu mo­de­liu, nu­si­juo­kiu.

Jei kal­bė­to­jas su­re­a­guo­ja ir pa­si­šau­na pa­si­gin­čy­ti, pa­klau­siu, ar vi­si meš­ke­rio­to­jai vie­no­di? Ži­no­ma, ne: vie­ni – aukš­ti, ki­ti – ne, vie­ni – rau­me­nin­gi, ki­ti – ne ypač, vie­ni – il­ga­ran­kiai, ki­ti... Žo­džiu, fi­zi­niai kiek­vie­no as­mens ypa­tu­mai – skir­tin­gi.

Na, o da­bar pri­si­min­ki­te, kaip rin­ko­tės sa­vo pir­mą­ją meš­ke­rę ir kaip – n-io­lik­tą? Tie du įvy­kiai kiek­vie­no­je meš­ke­rio­to­jiš­ko­je biog­ra­fi­jo­je ski­ria­si kaip die­na ir nak­tis, nes pir­muo­ju at­ve­ju ne­gal­vo­jo­te, kad meš­ke­rės ran­ke­nos il­gis, del­nu apė­mus ri­tės lai­kik­lį, tu­ri siek­ti tik iki al­kū­nės ga­lo, nei apie ki­tus niu­an­sus, ku­riuos n-io­lik­tą kar­tą jau ži­no­jo­te.

Ka­dan­gi jų ne­ži­no pir­mą kar­tą ei­nan­tis meš­ke­rio­ti, įran­kį pa­rū­pin­ti tu­ri­te jūs. Net vai­kiš­kų įran­kių ka­te­go­ri­jo­je – įvai­ro­vė ne­ma­ža, tad pa­si­rink­ti yra ką. Tė­tis meš­ke­rio­to­jas pats be var­go at­liks šią pro­ce­dū­rą, o ne­tu­rin­čiam rei­kia­mos pa­tir­ties pri­va­lo pa­tar­ti par­duo­tu­vės kon­sul­tan­tas, ta­čiau abiem at­ve­jais įsi­gi­jant įran­kį tu­ri da­ly­vau­ti tas, ku­ris juo gau­dys žu­vis.

Pir­ma, meš­ke­rė tu­ri bū­ti ga­nė­ti­nai leng­va, kad po ket­vir­čio va­lan­dos jau­na­sis meš­ke­rio­to­jas ne­pa­varg­tų jos lai­ky­ti.

Ži­no­ma, kar­kar­tė­mis meš­ke­rė gul­do­ma ant lai­kik­lio, ta­čiau plū­dei niuk­te­lė­jus ten­ka ją im­ti į ran­kas, kad ne­pra­žiop­so­tum pa­kir­ti­mo mo­men­to. To­dėl pa­gei­dau­ti­na rink­tis meš­ke­res, pa­ga­min­tas ne iš stik­lo pluoš­to, o iš kom­po­zi­ci­nių me­džia­gų. To­kios 3 m il­gio meš­ke­rės vi­du­ti­nė ma­sė – 150–170 g. An­tra, 7–12 me­tų vai­kui tin­ka­mas plū­di­nės meš­ke­rės il­gis ne­tu­rė­tų vir­šy­ti 3 m, kad meš­ke­rio­to­jas ga­lė­tų ją ne­sun­kiai su­val­dy­ti.

Vie­ni eks­per­tai tei­gia, kad pra­džia­moks­liui tin­ka­miau­sia plū­di­nė be ri­tės, ta­čiau to­kia nuo­mo­nė tik­riau­siai jau pa­se­no – meš­ke­rės su ri­tė­mis ne­ri­bo­ja ma­sa­lo už­me­ti­mo nuo­to­lio, to­dėl jau­na­sis meš­ke­rio­to­jas ne­jaus dis­kom­for­to, kad ne­ga­li pa­siek­ti taš­ko, ku­ria­me kim­ba.

To­kiai plū­di­nei ri­tė pa­ren­ka­ma ne­su­dė­tin­ga – vie­na­guo­lė (dy­dis – 1000, 2000, ma­sė iki 150 g), ku­ri at­si­ras kiek­vie­no meš­ke­rio­jan­čio tė­čio ar­se­na­le, o ne­meš­ke­rio­jan­čiam ki­še­nės la­bai ne­pa­tuš­tins. Ne­meš­ke­rio­jan­tiems tė­ve­liams plū­dę, va­lą, sva­re­lius ir kab­liu­kus bei ma­sa­lus vi­sa­da pa­dės pa­rink­ti žūk­lės reik­me­nų kon­sul­tan­tas.

Be to, bū­ti­nai pa­si­rū­pin­ki­te ki­bi­rė­liu jau­kui ruoš­ti ir ke­lio­mis pa­kuo­tė­mis jau­ko, nes, no­rint, kad pir­mo­je iš­vy­ko­je jū­sų at­ža­la pa­ma­ty­tų, kaip į gel­mę ne­ria plū­dė, rei­kia žu­vis bū­ti­nai pri­si­vi­lio­ti jau­ku.

Kur vyk­ti?

Daž­nai ten­ka gir­dė­ti nuo­mo­nę, kad ge­riau­sia pir­mo­ji prak­ti­ka – ka­ro­sų meš­ke­rio­ji­mas. Ga­li­ma su tuo su­tik­ti, ga­li­ma – ne, bet svar­biau­sia yra pir­ma­jai iš­vy­kai pa­rink­ti to­kią žūk­la­vie­tę, ku­rio­je meš­ke­rio­ji­mo są­ly­gos – ne­su­dė­tin­gos ir kur gau­su smul­kios žu­vies.

Tai ga­li bū­ti tven­ki­nys prie se­ne­lių so­dy­bos, eže­ras, kur yra ga­li­my­bė meš­ke­rio­ti nuo liep­to, tiks pir­ma­jai iš­vy­kai ir ne­ap­žė­lu­si ne ypač srau­nios upės pa­kran­tė.

Da­lis tė­ve­lių to­kiai iš­vy­kai ren­ka­si kai­mo tu­riz­mo so­dy­bą ant eže­ro kran­to, kur vi­sa­da yra ga­li­my­bė meš­ke­rio­ti su vai­kais. Ši ver­si­ja ypač tin­ka ne­meš­ke­rio­jan­tiems tė­ve­liams, nes daž­niau­siai kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je at­si­ran­da meš­ke­rio­to­jas, ku­ris ir su­ren­gia pir­mą meš­ke­rio­ji­mo pa­mo­ką.

Ga­li­ma ryž­tis ir dar es­min­ges­niam da­ly­kui – ap­si­lan­ky­ti pra­mo­gi­nė­je žūk­la­vie­tė­je, ki­taip dar va­di­na­mo­je ko­mer­ci­niais tven­ki­niais. Čia yra ti­ki­my­bė su­si­rem­ti su stam­bo­ku lai­mi­kiu ir pa­tir­ti ne­pa­kar­to­ja­mų emo­ci­jų, o fo­to­se­si­ja su ke­lių ki­log­ra­mų kar­piu ar ki­log­ra­mi­niu ka­ro­su, be jo­kios abe­jo­nės, kaip­mat at­si­durs so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, kad jū­sų at­ža­los sėk­mę pa­ma­ty­tų vi­si kla­sės drau­gai. Tik­riau­siai ir jūs pats apie kaž­ką pa­na­šaus sva­jo­jo­te vai­kys­tė­je.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Kremliaus Trojos arklys Europoje: pavojingas susitarimas su rusais – tik pradžia (144)

Dar 2017-ųjų lapkritį Ispanija kaltino Rusiją dėl kišimosi į referendumą Katalonijoje....

Ketvertuko šeimoje po kaltinimų vyrui – skaudūs išbandymai: motina ryžosi prabilti atvirai (115)

Ašaros, pakilęs kraujo spaudimas ir dingstantis pienas – pirmojo Panevėžyje ir šešto Lietuvoje...

Carolinos Herreros patarimai vyresnio amžiaus moterims: ko niekada neturėtumėte vilkėti (10)

Niekas taip nesendina moters, kaip apsimetinėjimas, kad ji vis dar jauna, įsitikinusi Carolina...

Po triuškinančios pergalės – Jasikevičiaus juokai apie „snaiperį“ Kavaliauską (11)

„Betsafe – LKL “ čempionate Kauno „Žalgiris“ (10/1) Šiaulių „Šiaulius“ (0/11)...

Tamsiausių XX a. laikų atgarsiai grįžta: ištisa tauta sąmoningai marinama badu (61)

Pasaulį šokiravęs žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas verčia priminti, kad Saudo Arabijos...

Vaida Skaisgirė - apie tai, ko nerodo socialiniuose tinkluose, ypatingą jų namų taisyklę ir iššūkiu tapusią sūnaus Ato savybę (1)

TV laidų kūrėja ir vedėja Vaida Skaisgirė sekantiems ją socialiniuose tinkluose atrodo lyg...

Prie Estijos pakilimo prisidėjęs estas: nustokite pagaliau su mumis lygintis (233)

Svarbiausia ir pagrindinė idėja Lietuvai – pagaliau nustoti lyginti save su estais. Taip teigia...

Tūkstančio hektarų ūkį kurti pradėjo dirbdamas pas Vokietijos ūkininkus (1)

Rokiškio rajono metų ūkio nominaciją šiemet pelnęs Dangiros ir Tomo Davainių ūkis jau...

Adomaitis po pergalės Klaipėdoje auklėtiniams linkėjo suvaldyti emocijas

Vilniaus „Ryto“ vyr. treneris Dainius Adomaitis po Klaipėdoje, stebint daugiau nei 5000...