aA
Vis dar tu­ri­me ga­li­my­bę įkur­ti pir­mą vie­šą ja­po­niš­ką par­ką Lie­tu­vo­je. Ar ja pa­si­nau­do­si­me? Eu­ro­po­je li­ko vos dvi ša­lys, ku­rios ne­tu­ri vie­šų, o ne pri­va­čių ja­po­niš­kų so­dų: Lie­tu­va ir Lat­vi­ja. Net lė­tie­ji es­tai spė­jo įšok­ti į šį trau­ki­nį, 2012 me­tais įkū­rė vie­šą ja­po­niš­ką so­dą Ta­li­ne ir su­lau­kia dau­gy­bės tu­ris­tų. Pa­sau­ly­je yra tik­rai ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie do­mi­si ry­tie­tiš­kais so­dais ir ap­lan­ko įvai­rio­se ša­ly­se įsi­kū­ru­sius so­dus.
Alytus grįžta prie japoniško sodo idėjos
© DELFI (J.Juršienės nuotr.)

„Kai pir­mą kar­tą lan­kiau­si Ja­po­ni­jo­je, te­ko ma­ty­ti ir spe­cia­lius ka­ta­lo­gus, ku­riuo­se pri­sta­to­mi vi­sa­me pa­sau­ly­je įkur­ti vie­ši ja­po­niš­ki so­dai. Da­bar to­kį ga­li tu­rė­ti ir Aly­tus, o jo re­kla­ma pa­sklis­tų po vi­są pa­sau­lį“, – sa­ko bon­sų meist­ras Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas. Jo ini­cia­ty­va šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vie­ši Pie­tų Ko­rė­jos bon­sų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Sae Won Ki­mas ir Eu­ro­pos bon­sų aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Vac­la­vas No­va­kas. Juos pri­ėmė Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Su­si­ti­ki­mo me­tu kal­bė­ta apie ga­li­my­bę įkur­ti vie­šą ja­po­niš­ką so­dą Aly­tu­je. Anot K.Pta­kaus­ko, tai bū­tų ne­pa­ly­gi­na­mai di­des­nis trau­kos taš­kas nei, pa­vyz­džiui, di­de­lio ažio­ta­žo su­lau­kęs Me­džių la­jų ta­kas Anykš­čiuo­se.

„Aly­tu­je gy­ve­na ži­no­miau­sias Lie­tu­vos ja­po­niš­kų so­dų spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas – ne­pa­si­nau­do­ti jo pa­tir­ti­mi, ži­nio­mis ir ry­šiais bū­tų ne­at­leis­ti­na. La­bai ge­rai, kad Kęs­tu­tis at­gai­vi­no ja­po­niš­ko so­do Aly­tu­je idė­ją. Sa­vi­val­dy­bė re­mia su­ma­ny­mą, tu­rė­da­mas ja­po­niš­ką so­dą mies­tas tap­tų dar pa­trauk­les­nis“, – sa­ko me­ras V.Gri­ga­ra­vi­čius.

Idė­ja Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je įreng­ti ja­po­niš­ką so­dą ki­lo prieš ge­rus de­šimt me­tų. Pir­mo­jo Aly­taus pi­lia­kal­nio kai­my­nys­tė­je tam bu­vo nu­ma­ty­tas 5 hek­ta­rų plo­tas, pa­reng­tas pro­jek­tas, net­gi ras­ti part­ne­riai, rė­mė­jai Ja­po­ni­jo­je. De­ja, su­ma­ny­mas nu­ma­rin­tas val­džios ko­ri­do­riuo­se.

„Ta­čiau žmo­nių po­žiū­ris kei­čia­si, anuo­met su­kliu­dė ne­su­si­kal­bė­ji­i­mas, iki ga­lo taip ir ne­aiš­ku, kas nu­ti­ko, o da­bar vis­kas tu­rė­tų pa­vyk­ti“, – apie pir­mą pri­svi­lu­sį bly­ną sve­čiui iš Pie­tų Ko­rė­jos bu­vo pa­pa­sa­ko­ta la­ko­niš­kai.

Pir­mo­ji aly­tiš­kių ne­sėk­mė S.W.Ki­mo, ver­sli­nin­ko, di­de­lio sa­vo sri­ties au­to­ri­te­to, Pie­tų Ko­rė­jos bon­sų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ko, ne­gąs­di­na – jis no­rė­tų in­ves­tuo­ti mū­sų mies­te. Sve­čio ver­slas su­si­jęs su ja­po­niš­kiems so­dams rei­ka­lin­gų au­ga­lų au­gi­ni­mu, bon­sų in­dust­ri­ja ir šios sri­ties ren­gi­niais, ja­po­niš­kų so­dų po­pu­lia­ri­ni­mu vi­sa­me pa­sau­ly­je.

„Man la­bai pa­tin­ka Lie­tu­va ir Kęs­tu­čio, ku­rio veik­lą pa­žįs­tu se­niai, pro­jek­tai. No­riu sa­vo drau­go ša­liai pa­da­ry­ti ge­rą dar­bą. Ne­abe­jo­ju, kad Aly­tu­je ga­lė­tų bū­ti įkur­tas vie­nas ge­riau­sių vie­šų ja­po­niš­kų so­dų Eu­ro­po­je“, – sa­ko S.W.Ki­mas.

Jei su­ma­ny­mui bus už­deg­ta ža­lia švie­sa, ko­rė­jie­tis ža­da prie jo pri­si­dė­ti: pa­do­va­no­ti da­lį au­ga­lų, ki­tus bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti ge­res­nės ko­ky­bės ir ge­ro­kai pi­giau, be tar­pi­nin­kų.

„Vi­sa­da sa­kiau, kad bū­tent nuo kul­tū­ros pra­si­de­da pa­tys įvai­riau­si da­ly­kai. Kul­tū­ra ga­li at­ves­ti ver­slą, ir ne tik iš Pie­tų Ko­rė­jos, bet ir Ki­ni­jos, Ja­po­ni­jos, rei­kia tik kal­bė­tis, ieš­ko­ti ge­rų idė­jų ir in­ves­ti­ci­jų. Kai vis­kas ge­rai kul­tū­ro­je, ta­da ge­rai ir po­li­ti­ko­je“, – sa­ko bon­sų meist­ras, o da­bar ir po­li­ti­ku – mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu ta­pęs K.Pta­kaus­kas.

Nors kon­kre­ti vie­ta, kur Aly­tu­je ga­lė­tų įsi­kur­ti vie­šas ja­po­niš­kas so­das, kol kas gar­siai ne­įvar­di­ja­ma, aiš­kus prin­ci­pi­nis su­ma­ny­mas: tai bū­tų ne tik pats so­das, bet ir mo­ky­mo ba­zė žel­din­to­jams su kul­tū­ri­nė­mis edu­ka­ci­jos pro­gra­mo­mis vai­kams, įvai­riais kul­tū­ri­niais ren­gi­niais.

„Ja­po­niš­kas so­das bū­tų la­bai di­de­lis trau­kos cen­tras, bet ne tik tu­ris­tams ir pa­tiems aly­tiš­kiams, o ir įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tams. Kas ir kaip ja­me vyk­tų, dar rei­kė­tų mums pa­tiems daug kal­bė­ti ir idė­ją iš­gry­nin­ti“, – sa­ko K.Pta­kaus­kas.

„Lau­kia di­de­li dar­bai“, – su­si­ti­ki­me iš­sa­ky­tas min­tis re­ziu­ma­vo V.Gri­ga­ra­vi­čius.

Jis lin­kė­jo S.W.Ki­mui ge­ros li­ku­sios vieš­na­gės ir sėk­min­go ver­slo rei­ka­lų spren­di­mo – ver­sli­nin­kas iš Pie­tų Ko­rė­jos Lie­tu­vo­je do­mi­si ga­li­my­bė­mis įsi­gy­ti dur­pių, jam rei­ka­lin­gų au­ga­lams au­gin­ti.

Į mū­sų ša­lį jis vėl at­vyks rug­sė­jį – da­ly­vaus IV Ja­po­ni­jos kul­tū­ros me­nų fes­ti­va­ly­je bei bon­sų ir su­ise­kių kon­gre­se Vil­niu­je. Aly­tiš­kiams šio mil­ži­niš­ko ren­gi­nio re­kla­ma, ko ge­ro, iki šiol skam­ba kiek dvi­pras­miš­kai: la­bai sma­gu gir­dė­ti, kad jį or­ga­ni­zuo­ja aly­tiš­kis (ir tai taip pat yra re­kla­ma mies­tui), bet nė kiek ne ma­žiau gai­la, kad jis vyks­ta ne Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je.

Pir­ma­sis toks ja­po­nų me­nų fes­ti­va­lis Lie­tu­vo­je bu­vo su­reng­tas 2007-ai­siais, o lan­ky­to­jai iš ki­tų mies­tų (taip pat ir Vil­niaus) į jį va­žia­vo au­to­bu­sais. Var­gu ar bent vie­nas ki­tas ren­gi­nys mū­sų mies­te ka­da nors yra su­lau­kęs pa­na­šaus po­pu­lia­ru­mo kaip K.Pta­kaus­ko ren­gia­mos bon­sų pa­ro­dos ir ja­po­niš­kos kul­tū­ros fes­ti­va­liai. Gal­būt yra vil­ties, kad ir jie su­grįš į Aly­tų?

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Prezidentūra įvertino VTEK išvadas dėl Narkevičiaus: ministras tarsi inkaras (114)

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ( VTEK ) trečiadienį nustačius, kad susisiekimo ministras...

Apie mįslingą sūnaus netektį Ukmergėje prakalbo mama: vaiko pirštukai buvo mėlyni (3)

Septynerių metų Faustas buvo sveikas ir guvus berniukas. Penktadienį jis buvo mokykloje....

Žiemos staigmenos nesibaigia: Vilniuje krušą keičia sniegas, pasigirdo griaustinis sinoptikas: žiemą tai retas reiškinys (26)

Kad ir kaip neįprastai skambėjo sinoptikų prognozės, jos nebuvo laužtos iš piršto – popiet...

Iranas: nušautas šalies savigynos pajėgų „Basij“ vadas papildyta 13.21 (55)

Trečiadienį Chuzestano provincijoje Irano pietryčiuose nužudytas šalies savanorių savigynos...

Opozicija Rozovai inicijuoja apkaltą: ir tai – dar ne viskas papildta 13:13 (183)

Nelaukdami parlamentinio tyrimo pabaigos, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai iš...

Policija sudaro „trikojų“ radarų žemėlapį: kurios gatvės pavojingiausios? (23)

Lietuvos policija pranešė, jog naujuosius mobilius greičio matuoklius artimiausiu metu planuoja...

Prabilo kiti Vilniaus r. politikai: čia iškylančios problemos yra tiesioginė diskriminacija tautiniu pagrindu (288)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai piktinasi, kad rajone esančios problemos dėl...

Gyvai / Breikerių optimizmas – be ribų: lietuviai save regi olimpiadoje

2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse pirmą kartą startuos breiko varžybos, kuriose galbūt...

Lietuviai išleido rekordinę sumą būstui įsigyti (2)

Praėjusiais metais šalyje buvo nupirkta butų ir gyvenamųjų namų už maždaug 2,1 mlrd. eurų...

VTEK sprendimas dėl Narkevičiaus: pažeidė tarnybinę etiką papildyta (409)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienio posėdyje vertino susisiekimo ministro...