aA
Vis dar tu­ri­me ga­li­my­bę įkur­ti pir­mą vie­šą ja­po­niš­ką par­ką Lie­tu­vo­je. Ar ja pa­si­nau­do­si­me? Eu­ro­po­je li­ko vos dvi ša­lys, ku­rios ne­tu­ri vie­šų, o ne pri­va­čių ja­po­niš­kų so­dų: Lie­tu­va ir Lat­vi­ja. Net lė­tie­ji es­tai spė­jo įšok­ti į šį trau­ki­nį, 2012 me­tais įkū­rė vie­šą ja­po­niš­ką so­dą Ta­li­ne ir su­lau­kia dau­gy­bės tu­ris­tų. Pa­sau­ly­je yra tik­rai ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie do­mi­si ry­tie­tiš­kais so­dais ir ap­lan­ko įvai­rio­se ša­ly­se įsi­kū­ru­sius so­dus.
© DELFI (J.Juršienės nuotr.)

„Kai pir­mą kar­tą lan­kiau­si Ja­po­ni­jo­je, te­ko ma­ty­ti ir spe­cia­lius ka­ta­lo­gus, ku­riuo­se pri­sta­to­mi vi­sa­me pa­sau­ly­je įkur­ti vie­ši ja­po­niš­ki so­dai. Da­bar to­kį ga­li tu­rė­ti ir Aly­tus, o jo re­kla­ma pa­sklis­tų po vi­są pa­sau­lį“, – sa­ko bon­sų meist­ras Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas. Jo ini­cia­ty­va šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vie­ši Pie­tų Ko­rė­jos bon­sų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Sae Won Ki­mas ir Eu­ro­pos bon­sų aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Vac­la­vas No­va­kas. Juos pri­ėmė Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Su­si­ti­ki­mo me­tu kal­bė­ta apie ga­li­my­bę įkur­ti vie­šą ja­po­niš­ką so­dą Aly­tu­je. Anot K.Pta­kaus­ko, tai bū­tų ne­pa­ly­gi­na­mai di­des­nis trau­kos taš­kas nei, pa­vyz­džiui, di­de­lio ažio­ta­žo su­lau­kęs Me­džių la­jų ta­kas Anykš­čiuo­se.

„Aly­tu­je gy­ve­na ži­no­miau­sias Lie­tu­vos ja­po­niš­kų so­dų spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas – ne­pa­si­nau­do­ti jo pa­tir­ti­mi, ži­nio­mis ir ry­šiais bū­tų ne­at­leis­ti­na. La­bai ge­rai, kad Kęs­tu­tis at­gai­vi­no ja­po­niš­ko so­do Aly­tu­je idė­ją. Sa­vi­val­dy­bė re­mia su­ma­ny­mą, tu­rė­da­mas ja­po­niš­ką so­dą mies­tas tap­tų dar pa­trauk­les­nis“, – sa­ko me­ras V.Gri­ga­ra­vi­čius.

Idė­ja Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je įreng­ti ja­po­niš­ką so­dą ki­lo prieš ge­rus de­šimt me­tų. Pir­mo­jo Aly­taus pi­lia­kal­nio kai­my­nys­tė­je tam bu­vo nu­ma­ty­tas 5 hek­ta­rų plo­tas, pa­reng­tas pro­jek­tas, net­gi ras­ti part­ne­riai, rė­mė­jai Ja­po­ni­jo­je. De­ja, su­ma­ny­mas nu­ma­rin­tas val­džios ko­ri­do­riuo­se.

„Ta­čiau žmo­nių po­žiū­ris kei­čia­si, anuo­met su­kliu­dė ne­su­si­kal­bė­ji­i­mas, iki ga­lo taip ir ne­aiš­ku, kas nu­ti­ko, o da­bar vis­kas tu­rė­tų pa­vyk­ti“, – apie pir­mą pri­svi­lu­sį bly­ną sve­čiui iš Pie­tų Ko­rė­jos bu­vo pa­pa­sa­ko­ta la­ko­niš­kai.

Pir­mo­ji aly­tiš­kių ne­sėk­mė S.W.Ki­mo, ver­sli­nin­ko, di­de­lio sa­vo sri­ties au­to­ri­te­to, Pie­tų Ko­rė­jos bon­sų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ko, ne­gąs­di­na – jis no­rė­tų in­ves­tuo­ti mū­sų mies­te. Sve­čio ver­slas su­si­jęs su ja­po­niš­kiems so­dams rei­ka­lin­gų au­ga­lų au­gi­ni­mu, bon­sų in­dust­ri­ja ir šios sri­ties ren­gi­niais, ja­po­niš­kų so­dų po­pu­lia­ri­ni­mu vi­sa­me pa­sau­ly­je.

„Man la­bai pa­tin­ka Lie­tu­va ir Kęs­tu­čio, ku­rio veik­lą pa­žįs­tu se­niai, pro­jek­tai. No­riu sa­vo drau­go ša­liai pa­da­ry­ti ge­rą dar­bą. Ne­abe­jo­ju, kad Aly­tu­je ga­lė­tų bū­ti įkur­tas vie­nas ge­riau­sių vie­šų ja­po­niš­kų so­dų Eu­ro­po­je“, – sa­ko S.W.Ki­mas.

Jei su­ma­ny­mui bus už­deg­ta ža­lia švie­sa, ko­rė­jie­tis ža­da prie jo pri­si­dė­ti: pa­do­va­no­ti da­lį au­ga­lų, ki­tus bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti ge­res­nės ko­ky­bės ir ge­ro­kai pi­giau, be tar­pi­nin­kų.

„Vi­sa­da sa­kiau, kad bū­tent nuo kul­tū­ros pra­si­de­da pa­tys įvai­riau­si da­ly­kai. Kul­tū­ra ga­li at­ves­ti ver­slą, ir ne tik iš Pie­tų Ko­rė­jos, bet ir Ki­ni­jos, Ja­po­ni­jos, rei­kia tik kal­bė­tis, ieš­ko­ti ge­rų idė­jų ir in­ves­ti­ci­jų. Kai vis­kas ge­rai kul­tū­ro­je, ta­da ge­rai ir po­li­ti­ko­je“, – sa­ko bon­sų meist­ras, o da­bar ir po­li­ti­ku – mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu ta­pęs K.Pta­kaus­kas.

Nors kon­kre­ti vie­ta, kur Aly­tu­je ga­lė­tų įsi­kur­ti vie­šas ja­po­niš­kas so­das, kol kas gar­siai ne­įvar­di­ja­ma, aiš­kus prin­ci­pi­nis su­ma­ny­mas: tai bū­tų ne tik pats so­das, bet ir mo­ky­mo ba­zė žel­din­to­jams su kul­tū­ri­nė­mis edu­ka­ci­jos pro­gra­mo­mis vai­kams, įvai­riais kul­tū­ri­niais ren­gi­niais.

„Ja­po­niš­kas so­das bū­tų la­bai di­de­lis trau­kos cen­tras, bet ne tik tu­ris­tams ir pa­tiems aly­tiš­kiams, o ir įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tams. Kas ir kaip ja­me vyk­tų, dar rei­kė­tų mums pa­tiems daug kal­bė­ti ir idė­ją iš­gry­nin­ti“, – sa­ko K.Pta­kaus­kas.

„Lau­kia di­de­li dar­bai“, – su­si­ti­ki­me iš­sa­ky­tas min­tis re­ziu­ma­vo V.Gri­ga­ra­vi­čius.

Jis lin­kė­jo S.W.Ki­mui ge­ros li­ku­sios vieš­na­gės ir sėk­min­go ver­slo rei­ka­lų spren­di­mo – ver­sli­nin­kas iš Pie­tų Ko­rė­jos Lie­tu­vo­je do­mi­si ga­li­my­bė­mis įsi­gy­ti dur­pių, jam rei­ka­lin­gų au­ga­lams au­gin­ti.

Į mū­sų ša­lį jis vėl at­vyks rug­sė­jį – da­ly­vaus IV Ja­po­ni­jos kul­tū­ros me­nų fes­ti­va­ly­je bei bon­sų ir su­ise­kių kon­gre­se Vil­niu­je. Aly­tiš­kiams šio mil­ži­niš­ko ren­gi­nio re­kla­ma, ko ge­ro, iki šiol skam­ba kiek dvi­pras­miš­kai: la­bai sma­gu gir­dė­ti, kad jį or­ga­ni­zuo­ja aly­tiš­kis (ir tai taip pat yra re­kla­ma mies­tui), bet nė kiek ne ma­žiau gai­la, kad jis vyks­ta ne Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je.

Pir­ma­sis toks ja­po­nų me­nų fes­ti­va­lis Lie­tu­vo­je bu­vo su­reng­tas 2007-ai­siais, o lan­ky­to­jai iš ki­tų mies­tų (taip pat ir Vil­niaus) į jį va­žia­vo au­to­bu­sais. Var­gu ar bent vie­nas ki­tas ren­gi­nys mū­sų mies­te ka­da nors yra su­lau­kęs pa­na­šaus po­pu­lia­ru­mo kaip K.Pta­kaus­ko ren­gia­mos bon­sų pa­ro­dos ir ja­po­niš­kos kul­tū­ros fes­ti­va­liai. Gal­būt yra vil­ties, kad ir jie su­grįš į Aly­tų?

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Politologas Girnius: manau, kad Skvernelis nekandidatuos (446)

Politologas Kęstutis Girnius , vertindamas dvejus praėjusius šio Seimo kadencijos metus juokavo,...

Dėl laisvės kovojančio Tibeto ypatumai: du broliai dalijasi viena žmona, o šildosi kūrendami mėšlą (63)

Lietuviui pavyko nuvykti į griežtai kontroliuojamą Tibetą, nors ten laisvai keliauti draudžiama....

Britanijos vyriausybė pritarė „Brexit“ susitarimo projektui  paskelbė 585 puslapių „Brexit“ sutarties projektą, papildyta 23.22 (73)

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May trečiadienį vakare paskelbė, kad jos...

Orai: ypač šals Rytų Lietuva (2)

Ketvirtadienio dieną šalyje bus dar ganėtinai šilta, tačiau artėjanti žiema apie save mums...

Aistros dėl vaikų paėmimų nerimsta: tėvų forumas reikalauja atšaukti įstatymą (688)

Seime ir toliau narstoma vaiko teisių apsaugos reforma. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija...

„Mirusios“ trenerių draugystės fone Valančiūnas pažvelgė į skaudžiąją NBA realybės pusę (8)

Kyle‘as Lowry ir Jonas Valančiūnas kartu sudėjus praleido net dvylika metų tobulėdami savo...

Cukriniu diabetu suserga ne tik nutukę ir pasyvūs žmonės: Aistė papasakojo, kaip 18 metų gyvena su šia liga (35)

Kas antras pasaulyje diabetu sergančiųjų žmonių nežino, kad turi šią ligą. Lietuvoje...

Kunigas savo parapijiečius šiurpino „Porsche“ automobiliu, kurį traukė įkinkyti mažamečiai vaikai (68)

Maltos Gozo salos kunigas, sukėlęs nemenką skandalą savo sprendimu po parapiją pasivažinėti...

Psichologė išskyrė 7 mąstymo įpročius, kurie nėra teisingi, bet daro įtaką mūsų savijautai (11)

Nepaisant patirčių, amžiaus ar statuso, visus žmones retkarčiais aplanko mintys, kurios ne visada...

Skandalingasis rusų milijonierius už dyką atiduoda Kurtinaičio treniruoto klubo akcijas Rusijoje paskelbtas bankrotas (4)

Skandalingais pareiškimais ir elgesiu pagarsėjęs rusų milijonierius Dmitrijus Gerasimenka...