Jaus­mus pa­ma­žu tri­na lai­kas. Mei­lę pa­kei­čia gai­les­tis. Be­lie­ka tik rū­pes­tis žmo­gu­mi, ku­ris ka­dai­se bu­vo ar­ti­miau­sias. Prieš ke­lias die­nas jau pri­mirš­ta pa­ke­lių ma­nia­ku pra­min­to Ka­zio Jo­nai­čio is­to­ri­ja – vėl pri­min­ta. Mat iki šiol teis­mo pri­teis­tų pi­ni­gų ne­bu­vo ga­vę jo nu­žu­dy­tų mer­gi­nų ar­ti­mie­ji. K.Jo­nai­čio skly­pui pa­skelb­tos var­žy­ti­nės. Ta­čiau iki jų li­kus ne­daug lai­ko, bu­vu­si K.Jo­nai­čio žmo­na Ga­li­na su­mo­kė­jo pi­ni­gus lai­do­tu­vių iš­lai­doms pa­deng­ti.
Kalėjimas
© AFP/Scanpix
„Ekst­ra ži­nios” pa­kal­bi­no pa­čią G.Jo­nai­tie­nę bei ke­lias ki­tas gy­va­naš­les.

Jų vy­rai – žiau­rūs žu­di­kai – sė­di už gro­tų ir į lais­vę nie­ka­da ne­bei­šeis.

Ste­bė­ti­na, bet mo­te­rys la­biau­siai lin­ku­sios kal­bė­ti apie su­tuok­ti­nių įvyk­dy­tus nu­si­kal­ti­mus.

Joms iki gy­vos gal­vos įka­lin­ti vy­rai vis dar yra ne­kal­ti.

Vie­nas mi­rė, ki­tas – už gro­tų

„Ne­si­se­ka man su vy­rais. Nors da­bar tu­riu du „klien­tus”, ta­čiau sau pa­sa­kiau: „Vy­rų ne­veng­siu, bet su­tuok­ti­nių dau­giau ne­bus”, – tvir­tai įsi­ti­ki­nu­si 63 me­tų Ga­li­na Jo­nai­tie­nė, pa­ke­lių ma­nia­ku pra­min­to bend­raam­žio K.Jo­nai­čio bu­vu­si žmo­na.

Teis­mas ka­lė­ji­mą iki gy­vos gal­vos K.Jo­nai­čiui pas­ky­rė už sa­vo pa­ke­lei­vių 25 me­tų Eg­lės Vens­ku­to­ny­tės, 20 me­tų Ger­dos Šat­rai­ty­tės, 20 me­tų Jur­gi­tos Štei­nai­tės iš­ža­gi­ni­mą ir nu­žu­dy­mą, dar vie­nos mer­gi­nos iš­ža­gi­ni­mą bei ki­tus nu­si­kal­ti­mus.

Šie nu­si­kal­ti­mai bu­vo įvyk­dy­ti 2000–2001 me­tais ke­ly­je Vil­nius–Kau­nas. Paė­męs pa­vė­žė­ti mer­gi­nas žu­di­kas pa­suk­da­vo į nuo­ša­lią vie­tą, ten jas ža­gin­da­vo ir žiau­riai nu­žu­dy­da­vo.

K.Jo­nai­tis – ant­ra­sis G.Jo­nai­tie­nės su­tuok­ti­nis. Pir­ma­sis jos vy­ras Ja­nas Bže­zovs­kis mi­rė 48 me­tų. Jis smar­kiai gė­rė.

Vi­siš­kai ne­si­jau­čia kal­ta

Ta­čiau ne nuo vy­rų, o apie vie­no iš jų įvyk­dy­tus krau­pius nu­si­kal­ti­mus pra­de­da po­kal­bį G.Jo­nai­tie­nė. Juos ty­ru­siems pa­rei­gū­nams moteris ne­gai­li rie­bes­nių žo­džių. „Svo­la­čiai” (niek­šai) – vie­nas leng­ves­nių.

O ir anks­čiau kal­bė­da­ma­si su pro­ku­ro­rais ji į vi­sus krei­pia­si „tu”. Be­je, ir su­tuok­ti­nis G.Jo­nai­tie­nei – ne „vy­ras” ar „Ka­zys”. Mo­te­ris jį va­di­na tik „Jo­nai­čiu”.

Su tei­sėt­var­ka G.Jo­nai­tie­nei yra te­kę tu­rė­ti rei­ka­lų ir so­vie­ti­niais lai­kais. Ko­kia by­la jai bu­vo iš­kel­ta, mo­te­ris ne­pa­no­ro sa­ky­ti, tik pri­si­pa­žino, kad te­ko at­ly­gin­ti 3 tūks­t. rub­lių nuos­to­lį.

Drą­si G.Jo­nai­tie­nė pro­ku­ro­rų ir po­li­ci­nin­kų aki­vaiz­do­je. Mat ji bai­gu­si Lvo­vo ju­ri­di­nio ins­ti­tu­to du kur­sus. „Ma­nęs taip leng­vai apie pirš­tą neap­vy­nio­si”, – iš­di­džiai kils­te­li gal­vą mo­te­ris.

Nu­teis­tas ne tik K.Jo­nai­tis, bet ir G.Jo­nai­tie­nė. Už tai, kad įsi­gi­jo nu­žu­dy­tų mer­gi­nų daik­tų teis­mas jai at­sei­kė­jo 3 me­tus ne­lais­vės, ta­čiau, pri­tai­kius am­nes­ti­ją, nuo baus­mės ji at­leis­ta vi­siš­kai.

Ta­čiau G.Jo­nai­tie­nė ne­si­jau­čia kal­ta: „Vi­siš­ka ne­są­mo­nė. Kam man, še­šias­de­šimt­me­tei mo­te­riai, tų mer­gi­nų daik­tai?”

Prie tur­gaus ren­ka šiukš­les

Karš­to bū­do mo­te­ris kiek nu­ri­mo, pra­dė­ju­si pa­sa­ko­ti apie sa­vo gy­ve­ni­mą. „Me­tus po teis­mo bu­vau li­go­nis. Einu gat­ve – at­ro­do, juo­da ka­tė prie­šais bė­ga. Ka­tės vai­de­no­si ir nu­va­žia­vus į so­dą, už­mig­ti ne­ga­lė­da­vau. Ge­rai, kad bent drau­gės nuo ma­nęs ne­nu­si­su­ko, dar­bo ga­vau”, – pri­si­pa­ži­no G.Jo­nai­tie­nė, ku­riai pus­tre­čio mė­ne­sio te­ko pa­sė­dė­ti Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je-ka­lė­ji­me.

42 me­tus prie Vil­niaus esan­čio­se Gri­giš­kė­se gy­ve­nan­ti G.Jo­nai­tie­nė da­bar dir­ba kiem­sar­ge. Jai kas­dien ten­ka apei­ti maž­daug 15 ki­lo­met­rų te­ri­to­ri­ją ša­lia Ga­riū­nų tur­ga­vie­tės, su­rink­ti šiukš­les.

„Nors dar tik tris mė­ne­sius dir­bu, žmo­nes įp­ra­ti­nau lai­ky­tis tvar­kos. Anks­čiau, bū­da­vo, tur­ga­vie­tės pre­kei­viai ir lan­ky­to­jai šiukš­les mes­da­vo kur pa­puo­la, o da­bar, pa­ma­tę, kad jas kaž­kas su­ren­ka, ne­be­šiukš­li­na, vi­sas at­lie­kas suk­rau­na į kon­tei­ne­rius”, – di­džia­vo­si dar­bu G.Jo­nai­tie­nė.

O prieš tai G.Jo­nai­tie­nė daug me­tų dir­bo siu­vė­ja, siu­vi­mo cec­ho meist­re. Pro­ku­ro­rus nus­te­bi­no ge­ra cha­rak­te­ris­ti­ka iš mo­ters bu­vu­sios dar­bo vie­tos. G.Jo­nai­tie­nė tvir­ti­no, kad gy­ve­ni­me nie­ka­da ne­si­py­ko su žmo­nė­mis.

„Pi­ni­gų man už­ten­ka, dar ir kar­tu gy­ve­nan­tiems sū­nums pa­de­du. Be to, kas iš to, jei­gu skųs­čiau­si? Leng­viau juk ne­tap­tų”, – va­lin­gą cha­rak­te­rį de­monst­ra­vo mo­te­ris. Be kiem­sar­gio at­ly­gi­ni­mo, ji gau­na ir 470 li­tų pen­si­ją, nes į ją išei­da­ma vie­nu me­tu dir­bo tri­jo­se dar­bo­vie­tė­se.

Apie da­bar­ti­nius san­ty­kius su iki gy­vos gal­vos ka­lin­čiu K.Jo­nai­čiu mo­te­ris kal­bė­ti ven­gia. Taip, jam pa­de­da, nu­va­žiuo­ja į pa­si­ma­ty­mus. Kal­ba vis nuk­ryps­ta į, mo­ters nuo­mo­ne, pro­ku­ra­tū­ros pa­da­ry­tas klai­das ti­riant nu­si­kal­ti­mus.

„Jo­nai­tis ne­kal­tas”, – iš­ta­ria mo­te­ris, tik kaž­kaip neįp­ras­tai ne­ryž­tin­gai.

Nuot­rau­kas sau­go ats­ki­ra­me vo­ke

Vis­kas paaiš­kė­ja ėmus var­ty­ti nuot­rau­kų al­bu­mus. Jo­se – dau­gy­bė iš Vo­ly­nės (Uk­rai­na) ki­lu­sios mo­ters gi­mi­nių, ar­ti­mų­jų fo­tog­ra­fi­jų. Trūks­ta tik nuot­rau­kų su K.Jo­nai­čiu. Kur jos? Nuot­rau­kų, ku­rio­se bū­tų įsiam­ži­nęs K.Jo­nai­tis, Ga­li­nai ten­ka il­go­kai paieš­ko­ti. Pa­ga­liau jai pa­vyks­ta ras­ti ap­lan­ką.

Išt­rau­ku­si ke­lias nuot­rau­kas iš vo­ko, įdė­to į ats­ki­rą ap­lan­ką, mo­te­ris tars­te­li: „Kad ki­tų ne­su­tep­tų”. To­se ke­lio­se nuot­rau­ko­se ji nu­si­fo­tog­ra­fa­vu­si su K.Jo­nai­čiu.

Pak­laus­ta, ar mė­gins kuo nors pa­dė­ti K.Jo­nai­čiui, mo­te­ris nu­ty­la. Po to ji ima kal­bė­ti at­sar­giai rink­da­ma žo­džius. Taip, ka­li­nys ke­ti­na kreip­tis į Euro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą, o ji mė­gins su­ras­ti gy­vą li­ku­sią mer­gi­ną, pak­lau­si­nė­ti ją, ar ji tik­rai at­pa­ži­no K.Jo­nai­tį.

Gra­žiau­si me­tai li­ko praei­ty­je

Po­kal­bio pra­džio­je Je­le­na Chri­sa­no­va pri­si­pa­ži­no, kad jai la­bai sun­ku kal­bė­ti. Ji – žmog­žu­džio Vla­di­mi­ro Chri­sa­no­vo bu­vu­si žmo­na.

1994 me­tais V.Chri­sa­no­vas ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos nu­teis­tas už žiau­rias žmog­žu­dys­tes. Dviem aukoms jis nup­jo­vė gal­vas, jas įme­tė į Ne­mu­ną, kū­nus sup­jaus­tė į ga­ba­lus, su­dė­jo į vo­nią ir ten pri­lei­do van­dens. Vie­nam vy­rui bu­vo nup­jau­ti ly­ties or­ga­nai, ku­rių taip ir ne­pa­vy­ko ras­ti. V.Chri­sa­no­vui pro­ku­ra­tū­ra pa­tei­kė kal­ti­ni­mus dėl dar dvie­jų žmo­nių nu­žu­dy­mo.

„Man jo la­bai gai­la, neb­lo­gas žmo­gus yra. Ta­čiau man skau­du jį pri­si­min­ti. Gra­žiau­si ma­no gy­ve­ni­mo me­tai pra­bė­go bū­tent su juo”, – sun­kiai rink­da­ma žo­džius pa­sa­ko­jo J.Chri­sa­no­va.

Nu­tei­sus vy­rą ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos, smar­kiai pa­si­kei­tė ir J.Chri­sa­no­vos gy­ve­ni­mas. Mo­te­ris ofi­cia­liai iš­sis­ky­rė su vy­ru, su­kū­rė nau­ją šei­mą. Ta­čiau gy­ven­da­ma su nau­ju gy­ve­ni­mo drau­gu mo­te­ris ne­pa­mirš­ta sa­vo bu­vu­sio su­tuok­ti­nio, nuo­lat jį lan­ko ka­lė­ji­me.

Iš pra­džių tik­tai su­si­ra­ši­nė­jo

„Mes jo ne­pa­li­ko­me li­ki­mo va­liai, pa­de­da­me jam kiek ga­li­me. Aš lan­kau, duk­tė su sū­nu­mi, jo se­suo at­va­žiuo­ja”, – sa­kė bu­vu­si žmog­žu­džio su­tuok­ti­nė. Pak­lau­sus, ką da­bar V.Chri­sa­no­vas mąs­to apie sa­vo poel­gį, bu­vu­si jo žmo­na il­gai ne­mąs­tė.

„Jis la­bai gai­li­si to, ką pa­da­rė. Ta­čiau ir man te­ko ne­ma­žai iš­ken­tė­ti. Bu­vęs vy­ras aukų ar­ti­mų­jų at­vi­rai nė­ra at­si­pra­šęs. Man jis sa­kė, kad pri­siė­mė ki­to žmo­gaus kal­tę”, – tvir­ti­no J.Chri­sa­no­va.

Tuo tar­pu V.Chri­sa­no­vo duk­tė Ju­li­ja dėl tė­vo poel­gio dis­kom­for­to ti­ki­no ne­jau­čian­ti.

„Man tė­vas yra tė­vas, ir jo poel­giai nie­ko man ne­reiš­kia. Iš pra­džių, kol bu­vau ma­ža, mo­ti­na ne­la­bai no­rė­jo, kad su­si­tik­tu­me. Po to pra­dė­jau su juo su­si­ra­ši­nė­ti. Šią va­sa­rą bu­vau su juo ka­lė­ji­me su­si­ti­ku­si, šiek tiek sun­ku, ta­čiau tė­vas vis tiek yra tė­vas. Kai šne­kė­jo­mės, pa­ju­tau, kad jis jau­čia­si kal­tas”, – pri­si­pa­ži­no V.Chri­sa­no­vo duk­tė Ju­li­ja.

Nes­ku­ba vie­ni­šei į pa­gal­bą

„Gal­būt ji dar ti­ki­si, kad vy­ras grįš. Gal ir sū­nus taip ma­no”, – apie Dru­žų kai­me (Šir­vin­tų r.) gy­ve­nan­čią 43 me­tų Ni­jo­lę Bu­tie­nę kal­bė­jo jos kai­my­nas Egi­di­jus. N.Bu­tie­nės vy­ras pen­kias­de­šimt­me­tis Jus­ti­nas Bu­ta 1995-aisiais su bend­ri­nin­kais apip­lė­šė tuo­me­čio „Her­mio” ban­ko Šiau­lių fi­lia­lą ir nu­žu­dė ap­sau­gos dar­buo­to­ją. Už tai jis įka­lin­tas iki gy­vos gal­vos.

Po to, kai vy­ras bu­vo nu­teis­tas, mo­te­ris dau­giau neiš­te­kė­jo. Kai­me ji gy­ve­na su sū­nu­mi. Lai­ko bui­čiai sut­var­ky­ti lie­ka ne­daug, nes N.Bu­tie­nė dir­ba ka­vi­nė­je pa­da­vė­ja.

„Sun­ku jai. Bet kai­mo vy­rai nes­ku­ba vie­ni­šai mo­te­riai pa­dė­ti, nes bi­jo sa­vo žmo­nų bū­ti ap­kal­tin­ti neiš­ti­ki­my­be. Juk kai­me tai grei­tai nu­tin­ka”, – samp­ro­ta­vo Egi­di­jus. Ap­lan­ky­ti ka­lė­ji­me J.Bu­tos daž­niau­siai ­vyks­ta jo sū­nus.

Laiš­kuo­se – grės­min­gi žo­džiai

26 me­tų Ži­vi­lė Len­kai­tie­nė taip pat iš­sis­ky­rė su iki gy­vos gal­vos įka­lin­tu 31 me­tų Ro­lan­du Len­kai­čiu. Per bend­rą gy­ve­ni­mą po­ra su­si­lau­kė dvie­jų sū­nų. Ta­čiau ber­niu­kai ne­si­ver­žia ap­lan­ky­ti iki gy­vos gal­vos Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je-ka­lė­ji­me ka­lin­čio sa­vo tė­vo.

Vy­res­ny­sis sū­nus Ry­tis bu­vo nu­vy­kęs ap­lan­ky­ti tė­vo. „Grį­žęs į na­mus jis ne­pa­sa­ko­jo, apie ką su juo šne­kė­jo­si”, – sa­kė Ž.Len­kai­tie­nė.

R.Len­kai­čiui už stu­den­tės Re­na­tos Va­rei­kai­tės nu­žu­dy­mą ir pa­si­kė­si­ni­mą nu­žu­dy­ti dar ki­tą mer­gi­ną bu­vo pas­kir­tas įka­li­ni­mas iki gy­vos gal­vos. Nuosp­ren­dį R.Len­kai­tis kar­tu su bend­ri­nin­kais iš­gir­do 2001-ųjų spa­lį. Skir­tin­gai nuo ki­tų mo­te­rų, nu­teis­to vy­ro Ž.Len­kai­tie­nė ne­bu­vo ap­lan­kiu­si.

„Iš Ro­lan­do ga­vau laiš­kų, ta­čiau nė į vie­ną neat­sa­kiau. Ma­tyt, taip ir ne­su­lau­kęs at­sa­ky­mų, po ku­rio lai­ko jis lio­vė­si ra­šęs”, – pa­sa­ko­jo Ž.Len­kai­tie­nė.

Mo­te­ris nes­lė­pė, jog R.Len­kai­tis bu­vo pri­ra­šęs vis­ko. Kai ku­rie laiš­kai net bu­vo gra­si­nan­tys: „Ža­dė­jo pa­sam­dy­ti drau­ge­lius, ku­rie pa­degs bu­tą, tė­vo ma­ši­ną”.

"Ekstra žinios"
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Dirbančiųjų viltis dėl naujų mokesčių – didesnės algos (46)

Premjerui Sauliui Skverneliui tikinant, kad Vyriausybė pavasarį pateiks mokesčių reformos...

Amerikiečių smūgis privačiai Putino armijai: kas ji tokia ir kodėl pavojinga Rusijos kaimynams? (503)

Jų ten nėra. Ši sparnuota, tiesa, ne visai tiksli Vladimirui Putinui priskiriama frazė apie...

Rimvydas Valatka. Žmogus už valstybės borto (425)

Vienas šimtmetis baigėsi. Kitas prasideda. Su ta pačia gramatine žalvalstiečių klaida. Tais...

Kaip užuot verkę prie griuvėsių ir panirę į depresiją, japonai visus aplenkė (1)

Andrius Kleiva – Paryžiaus politinių mokslų instituto studentas, metus gyvenęs Japonijoje. Ten...

Su aukščiausia kvalifikacija ir daugiau nei 10 metų darbo stažu moka vos 460 eurų (149)

Į kovą dėl didesnių atlyginimų kyla ne tik medikai, bet ir socialiniai darbuotojai. Uostamiestyje...

Jasikevičius: mes šiandien švęsime kaip galime stipriau (11)

„Mes šiandien švęsime kaip galime stipriau. Tai yra titulas, bet po dviejų dienų treniruosimės...

Klausimas, kurį siūlo užduoti visiems išgeriantiems: jį supras tik alkoholikas (62)

Kone kaskart po sunkios darbo dienos pakeliate taurę vyno ar bokalą alaus, o dažną savaitgalį...

Kurtinaitis neapsikentė „Žalgirio“ šventimo: tai pradedam ar važiuoti namo? (95)

Vilniaus „Lietuvos ryto“ strategas Rimas Kurtinaitis po SIL- Karaliaus Mindaugo taurės turnyro...

Tirpstantys Antarktidos ledynai atveria savo paslaptis (5)

Jūros dugnas, kurį atidengė atitrūkęs ledynas, gali būti iki šiol neatrastų organizmų namai....

„Žalgiris“ parodė „Lietuvos rytui“ savo jėgą ir iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę MVP – Ulanovas (547)

Sekmadienio vakarą Klaipėdos „Švyturio“ arenoje paaiškėjo pirmojo šio sezono Lietuvos...