Liemenėlė, apatinukai
© Corbis/Scanpix
Kai­na – 6 JAV do­le­riai

Iš pa­žiū­ros vers­las da­ro­mas la­bai pap­ras­tai – kam­ba­rė­ly­je prie kom­piu­te­rio įsi­tai­so gun­dan­čiai ap­si­ren­gu­si ir sek­sua­liai nu­si­tei­ku­si mer­gi­na. Ji fil­muo­ja­ma ir tie­sio­giai ro­do­ma per in­ter­ne­tą.

Tur­tin­gi už­sie­nie­čiai ga­li su vir­tua­lio­mis gra­žuo­lė­mis pa-f­lir­tuo­ti, pa­ga­ny­ti akis. Ir ne tik. Ko­kie bus po­kal­biai ir vaiz­dai, prik­lau­so nuo paš­ne­ko­vų fan­ta­zi­jos. Vie­na mi­nu­tė to­kio bend­ra­vi­mo kai­nuo­ja 6 JAV dolerius (17 li­tų).

Lie­tu­vės – jau­kas pa­sau­lio tur­čiams

– Esa­te šio vers­lo pra­di­nin­kai. Gal jau tu­ri­te kon­ku­ren­tų? – „Ekst­ra ži­nios” pak­lau­sė „Vel­vet Stu­dios” di­rek­to­riaus Do­na­to Bu­bi­no.

– Di­de­lių kon­ku­ren­tų neat­si­ra­do. O ma­žes­nių yra daug. Bet ku­ri mer­gi­na ga­li pa­sis­ta­ty­ti na­mie „web” ka­me­rą ir bend­rau­ti. Bet tai nė­ra stu­di­ja. Tai yra mė­gė­jiš­ka veik­la, o mes dir­ba­me pro­fe­sio­na­liai. Mū­sų po­kal­bių pus­la­pis – vie­nas bran­giau­sių.

– Mū­sų ša­lies vy­rams jū­sų pas­lau­gos – vis dar nep­riei­na­mos?

– Na­tū­ra­lu, kad mes net­rans­liuo­si­me Lie­tu­voje – čia nė­ra pi­ni­gų, nė­ra tam rin­kos. Ku­ris mo­kės to­kius pi­ni­gus už in­ter­ne­tu kal­ban­čią mer­gi­ną?

– Ar nau­jos stu­di­jos ku­ria­mos ki­to­se Ry­tų Euro­pos ša­ly­se?

– Ero­ti­kos sos­ti­nė yra Los An­dže­las, Ho­li­vu­das. Part­ne­rius ame­ri­kie­čiai daž­nai ren­ka­si iš Ry­tų Euro­pos, nes taip pi­giau. Bet to­liau į Ry­tus jie ne­no­ri.

Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos mer­gi­nos ne­re­tai ne­mo­ka ang­lų kal­bos, yra ga­na vul­ga­rios bei ne­pa­kan­ka­mai in­te­lek­tua­lios. Lie­tu­vės yra la­biau iš­si­la­vi­nu­sios, šiuo­lai­kiš­kes­nės. To­kiems po­kal­biams rei­kia ne tik vaiz­do, bet ir įdo­maus paš­ne­ke­sio.

Be to, lie­tu­vės yra blon­di­nės! Švie­siap­lau­kės šia­me vers­le la­bai pa­gei­dau­ja­mos. Ame­ri­kie­čiams Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja – ge­riau­sia rin­ka.

Pe­ly­tės virs­ta die­vai­tė­mis

– Ar ga­lė­tu­mė­te to­kį vers­lą suk­ti be part­ne­rių Ame­ri­ko­je? Ar to­kia veik­la rei­ka­lau­ja daug in­ves­ti­ci­jų?

– Dir­bant pro­fe­sio­na­liai, part­ne­riai bū­ti­ni. Pir­miau­sia jie ran­da klien­tų – nuk­rei­pia ero­ti­kos mė­gė­jų srau­tą į po­kal­bių sve­tai­nę. Be to, rei­kia ge­rai įreng­tos stu­di­jos, spar­taus in­ter­ne­to, ga­lin­gų kom­piu­te­rių. Ne­ma­žai in­ves­tuo­ja­me ir į mer­gi­nas – jas mo­ko­me, su­da­ro­me ge­ras są­ly­gas lan­ky­tis so­lia­riu­muo­se, spor­to klu­buo­se, pas kir­pė­jus ir vi­sa­žis­tus, taip pat per­ka­me dra­bu­žius.

Pas mus mer­gi­nos atei­na kaip pap­ras­tos, neiš­sis­ki­rian­čios stu­den­tės, bet prieš ka­me­ras jos tam­pa Ame­ri­kos stan­dar­tus ati­tin­kan­čio­mis ero­ti­kos die­vai­tė­mis. Be­je, vi­są va­sa­rą pas mus bu­vo at­va­žia­vęs JAV spe­cia­lis­tas, ku­ris ad­mi­nist­ra­vo vi­są stu­di­jos dar­bą, o iš Pa­ry­žiaus bu­vo at­vy­ku­si mer­gi­na, ku­ri mo­kė vaiz­do po­kal­bių stan­dar­tų.

– Tai kam jums vie­šu­mas?

– Ga­li­me sau tai leis­ti, nes dir­ba­me šva­riai. Ne­se­niai ki­lo skan­da­las, kad mo­de­lių agen­tū­ros už­sii­ma sek­so ver­gi­ja. Žmo­nės skam­bi­no, klau­sė, ar mū­sų ne­pur­to. Bet mes ne­tu­ri­me ko slėp­ti. Net no­ri­me, kad mus ži­no­tų. Mer­gi­nas gąs­di­na siū­ly­mai dirb­ti neaiš­kia­me bu­te ir da­ry­ti bet ką.

Ne pas­lap­tis, kad kai ku­rie trans­liuo­ja net ir sek­są in­ter­ne­tu. O mes tik gra­žiai pa­tei­kia­me sa­vo mo­de­lius.

Vy­rų nė­ra ir ne­bus

– Ar tarp mo­de­lių yra vai­ki­nų?

– Aš, kaip stu­di­jų va­do­vas, ne­no­rė­čiau, kad čia dirb­tų vai­ki­nas, ku­ris nu­si­ren­gi­nė­tų. Tie, kas do­mi­si vai­ki­nais, te­gul eina į „Men’s Fac­to­ry” – ten jiems bus įdo­miau. Tai ma­no ri­ba – neį­si­leis­ti vai­ki­nų. Tai ne­bū­tų ero­ti­ka, tai jau ki­taip va­di­na­ma. Žo­džiu, vai­ki­nų nė­ra ir ne­bus. Tuo la­biau, kad ir rin­kos jiems nė­ra.

– Ar daž­nai kei­čia­si jū­sų mo­de­liai? Tik­riau­siai sie­kia­ma klien­tams pa­siū­ly­ti kuo dau­giau mer­gi­nų?

– Mums rei­ka­lin­gos pro­fe­sio­na­lės. Pa­ruoš­ti mer­gi­nas pro­fe­sio­na­liam dar­bui ne taip leng­va.

Ži­no­ma, kar­tais mer­gi­nos išei­na. Vie­nos iš­va­žiuo­ja į už­sie­nį, ki­tos iš­te­ka. Ar san­tuo­ka kliū­tis? Na, kai ku­rie vy­rai ne­no­ri, kad jų žmo­nos gun­dy­tų ki­tus vy­rus. Ta­čiau mūsų studijoje dir­ba ir iš­te­kė­ju­sių mo­de­lių.

Iš­mo­ko ang­liš­kai, at­sik­ra­tė dro­vu­mo

19 me­tų Aure­li­ja va­di­na­ma drą­siau­sia „Vel­vet stu­dios” mer­gi­na. In­ter­ne­te sa­vo klien­tams ji pri­sis­ta­to kaip „Jen­ni­fer”.

– Dir­bi, kad už­si­dirb­tum. O kuo dar ta­ve pra­tur­ti­na šis dar­bas? – pak­lau­sė­me Auros.

– La­bai pa­to­bu­li­nau ang­lų kal­bą. Be to, dėl šio dar­bo iš­mo­kau be ga­lo pa­si­ti­kė­ti sa­vi­mi. Anks­čiau nuė­ju­si į nak­ti­nį klu­bą jaus­da­vau­si komp­lek­suo­ta, o da­bar at­ro­do, kad vi­si tik ir žiū­ri į ma­ne!

O kaip ki­taip jaus­tis, kai tau 50 kar­tų per die­ną pa­sa­ko, kad esi gra­ži?! Vy­rai pri­si­pa­žįs­ta, kad jiems bū­tų „ša­kės” iš lai­mės, jei gau­tų marš­ki­nė­lius su ma­no pa­ra­šu.

– Jei taip pa­sik­liau­ji sa­vo gro­žiu, ne­jau­gi tau dar rei­kia bū­ti įdo­miai ir išp­ru­su­siai paš­ne­ko­vei?

– Ži­no­ma. Juk klien­tai to­kie skir­tin­gi. Vie­nam už­ten­ka apie mu­zi­ką paš­ne­kė­ti, bet pa­si­tai­ko ir to­kių pro­tin­gų, kad vos ne apie po­li­ti­ką ima aiš­kin­ti!

– Kaip el­gie­si, jei už­ves­ta te­ma tau – „tam­sus miš­kas”? Sten­gie­si vai­din­ti itin pro­tin­gą ar nuk­rei­pi kal­bą?

– Ži­no­ma, sten­giuo­si po­kal­bį pa­lai­ky­ti. Bet jei žmo­gus kal­ba rim­tai vien dėl to, kad yra la­bai liūd­nas – ban­dau pra­links­min­ti, pa­siū­ly­ti sma­ges­nę te­mą.

– Ar vi­sa­da pa­vyks­ta bū­ti links­mai?

– Kad ir ko­kia liūd­na tą die­ną bū­čiau – dar­be vi­sa­da sten­giuos šyp­so­tis. El­giuo­si kaip ak­to­rė.

Klien­tai: „ka­tės”, „pan­te­ros”, ku­ni­gai

– Bū­na, kad ne­ga­li pa­ti­kė­ti tuo, ką klien­tai ima po­rin­ti apie sa­ve?

– Bū­na. Kar­tais aki­vaiz­du, kad me­luo­ja. Tai paaiš­kė­ja, kai jie bend­rau­ja su ma­no ko­le­gė­mis ir pa­sa­ko­ja joms vi­sai ką ki­tą nei prieš tai kal­bė­jo man.

Kai ku­rie – tik­ri ši­zof­re­ni­kai. Pa­si­tai­ko ir la­bai keis­tų. Pa­vyz­džiui, yra toks, ku­ris ap­si­me­ta ka­te. Pri­si­jun­gia ir ra­šo: „Miau, miau...” Ki­tas vai­di­na pan­te­rą – kar­tą net at­siun­tė nuot­rau­ką, kur jis pa­si­da­ręs il­gus kaip pan­te­ros na­gus.

Tarp klien­tų bu­vo ir ku­ni­gas, at­siun­tęs sa­vo pa­ra­pi­jos nuot­rau­kas. Jis ma­nė, kad vir­tua­lus ero­ti­nis bend­ra­vi­mas nė­ra nuo­dė­mė, už ku­rią pa­ra­pi­jie­čiai pas­merks. Juo­lab kad nie­kas ne­su­ži­nos.

Ste­bė­jo mie­gan­čią

– Bū­na klien­tų, ku­rie ne­no­ri daug mo­kė­ti, bet sku­ba kuo dau­giau gau­ti?

– Taip. Tik pa­sa­ko „la­bas” – ir stai­giai da­ryk tą, da­ryk tą, o ta­da iš­kart „ate”!

Bet ir ki­to­kių bū­na. Ma­lo­niau­sia, kai pa­sa­ko – te­gul tos mi­nu­tės eina, o tu eik iš­ger­ti ka­vos. Vie­na drau­gė pa­sa­ko­jo, kad jos klien­tas lei­do dvi va­lan­das mie­go­ti, o pats tik žiū­rė­jo.

– Ko­kių dar pra­šy­mų pa­si­tai­ko?

– Kai kas pra­šo kar­tu pa­rū­ky­ti. Vie­nas drau­gas ang­las pap­ra­šė su juo gruo­džio 31 die­ną su­tik­ti Nau­juo­sius me­tus. Tai iš­šo­viau šam­pa­ną, 40 mi­nu­čių šven­tėm – gė­rėm, ple­pė­jom. Te­ko švęs­ti ir gim­ta­die­nį – at­si­ne­šiau tor­tą. O kai bu­vo rug­sė­jo 1-oji – atė­jau su gė­ly­tėm, dviem ka­sy­tėm, kup­ri­ne, mo­kyk­li­niu si­jo­nu­ku ir spor­ti­niais ba­te­liais.

Apie 10 pro­cen­tų klien­tų – mo­te­rys. Jos pra­šo įgū­džių, no­ri pa­si­mo­ky­ti gun­dy­ti.

Vy­res­ni – dro­ves­ni

– Ko­kį bū­rį vir­tua­lių part­ne­rių ap­tar­nau­ji?

– Bend­rau­ju su maž­daug 20 žmo­nių. Tris iš jų ga­lė­čiau pa­va­din­ti ge­riau­siais sa­vo vir­tua­liais drau­gais. Daž­nai jie net ne­tu­ri ką pa­sa­ky­ti, bet vis tiek pri­si­jun­gia vien dėl to, kad no­ri ma­ne pa­rem­ti, kad bū­čiau lai­min­ga. Iš to­kių drau­gų dau­giau­siai ir už­dir­bu.

– Ko klien­tai ta­vęs klau­si­nė­ja?

– Iš pra­džių tie­siog su­si­pa­žįs­ta­me – iš kur esu ir taip to­liau. Pas­kui bū­na įvai­riai. Šian­dien, pa­vyz­džiui, su vie­nu apie kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus šne­kė­jom.

– Ko­kio am­žiaus ta­vo paš­ne­ko­vai?

– Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo jau­nų. Bu­vo vie­nam tik 19 me­tų. Ne­se­niai su­si­bend­ra­vau ir su vie­nu 22 me­tų vai­ki­nu, ku­ris už po­kal­bius sa­vo tė­vo kor­te­le at­sis­kai­ti­nė­ja.

– Ar dvi­de­šimt­me­čiai jaunuoliai dro­ves­ni už ke­tu­rias­de­šimt­me­čius?

– Kaip tik vy­res­ni – dro­ves­ni. Jie pap­ras­čiau­siai sa­vi­mi ne­pa­si­ti­ki. Pri­si­pa­žįs­ta: tu, bū­da­ma to­kia jau­na ir gra­ži, rea­lia­me gy­ve­ni­me net neatk­reip­tum į ma­ne dė­me­sio.

Nuo­gu­mą su­ma­niai do­zuo­ja

– Ko­kias ri­bas esi sau nus­ta­čiu­si bend­rau­da­ma?

– Net ne­ži­nau. Prik­lau­so nuo to, su kuo bend­rau­ju. Ir nuo nuo­tai­kos prik­lau­so. Kar­tais to­kia lyg pak­vai­šus į dar­bą įbė­gu, tai nei iš šio, nei iš to pa­ro­dau šiek tiek krū­tį! O pas­kui pa­sa­kau – no­rit pa­ma­ty­ti dar, atei­kit į pri­va­tų kam­ba­rį.

– Bet juk visai nuo­gai neiš­si­ren­gi?

– Yra te­kę. O kas čia to­kio? Sė­džiu vie­na kam­ba­ry­je, ma­nęs nie­kas ne­lie­čia, prieš ka­me­rą aš jau­čiuo­si ne blo­giau nei prieš veid­ro­dį. At­si­gu­lu ant pil­vo – ir nie­ko ne­si­ma­to. O vy­rus jau­di­na vien ži­no­ji­mas, kad esi nuo­ga.

No­rin­čius ves­ti ri­kiuo­ja į eilę

– Ar iš vy­rų su­lau­ki siū­ly­mų pra­tęs­ti pa­žin­tį?

– Te­kė­ti siū­lo kas ant­ras.

– O ką tu?

– At­sa­kau: ne tu pir­mas, jau vi­sa eilė!

– Ar ta­vo ap­lin­ka ži­no, kuo už­sii­mi?

– Tė­vai ne­ži­no. Net drau­gės ži­no ne vi­sos. Bet ma­nau, kad šis dar­bas – nie­ko blo­go.

– Ką veik­si, kai baig­si vir­tua­laus mo­de­lio kar­je­rą?

– Ai, net ne­ži­nau. Ne­gal­vo­ju į prie­kį. Man svar­biau­sia baig­ti moks­lus. Kai baig­siu stu­di­juo­ti va­dy­bą, ta­da žiū­rė­siu. Be­je, dar ir dai­nuo­ju. Kaip tik įra­ši­nė­ju al­bu­mą. Bet sun­kiai se­ka­si – nes­pė­ju.

Apie ero­ti­nių po­kal­bių vers­lą skai­čiais:

Nuo 4 iki 7. Vers­lo pra­džio­je Vil­niu­je bu­vo ke­tu­rios „Vel­vet” stu­di­jos, bet per me­tus jų, ga­li­ma sa­ky­ti, pa­dau­gė­jo du­kart.

Nuo 20 iki 30. Vaiz­do po­kal­bių mo­de­liais dir­ban­čių mer­gi­nų pa­dau­gė­jo pu­sant­ro kar­to.

26. Toks vy­riau­sios pro­fe­sio­na­lia in­ter­ne­to flir­tuo­to­ja Lie­tu­vo­je dir­bu­sios mo­ters am­žius.

6. To­kią kai­ną JAV do­le­riais už pri­va­taus po­kal­bio mi­nu­tę mo­ka vir­tua­lios sve­tai­nės lan­ky­to­jai.

2000. To­kią vi­du­ti­nę al­gą li­tais gau­na „Vel­vet Stu­dios” dir­ban­čios mer­gi­nos.

10 000. To­kią su­mą li­tais kar­tą per mė­ne­sį už­dir­bo vie­na itin ta­len­tin­ga ero­ti­nių po­kal­bių meist­rė.

90–10. Tarp klien­tų de­vy­nias­de­šimt nuo­šim­čių yra vy­rai, o mo­te­rys su­da­ro tik de­šim­ta­da­lį. To­kia pa­ti pro­por­ci­ja – tarp klien­tų iš JAV ir ki­tų pa­sau­lio ša­lių.

"Ekstra žinios"
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Žudikų ir prievartautojų gauja, kuriai pakluso ne tik kaliniai, bet ir kalėjimo prižiūrėtojai (91)

Lietuvos kalėjimų sistemoje – precedento neturintis skandalas: į nusikalstamą susivienijimą...

Henry Kissingeris apie blogiausią scenarijų dėl Trumpo: alternatyva – labai nepatraukli (54)

Praėjus dienai po Helsinkyje įvykusio JAV ir Rusijos prezidentų Donaldo Trumpo bei Vladimiro...

Apsilankymą kai kuriuose „Swedbank“ padaliniuose reikės suderinti telefonu – kitaip nepriims (12)

Komercinis bankas „Swedbank“ nuo rugpjūčio imasi naujovių – Pakruojyje ir Zarasuose...

Grėsmės Lietuvos energetikai: „blackout`as“ už 3 milijardus ir VSD įspėjimai (232)

Birželio pabaigoje Briuselyje pasirašytas politinis susitarimas dėl Baltijos šalių elektros...

Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos tarybos nario Viačeslavo Titovo žodžių apie partizanų vadą (133)

Teisėsauga pirmadienį pranešė pradėjusi tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos...

Sostinės pareigūnai demaskavo nusikalstamą grupuotę ir paėmė kokaino už 240 tūkst. eurų (11)

Vilniaus policijos komisariato pareigūnai sėkmingai pasinaudojo turima kriminalinės žvalgybos...

Kaip tinkamai pasirinkti stiliaus detales: viskam yra ribos pataria „StiliuSOS“

Dažnai moterys bijo eksperimentuoti derinant avalynę, rankines bei aksesuarus prie pasirinkto...

Paplūdimio smėlyje tyko pavojingi mikrobai (23)

Apsilankymas paplūdimyje gali būti puikus būdas praleisti vasaros dieną. Tačiau beieškodami...

JAV didina spaudimą – po naujų sankcijų Irano vadovybei Pompeo pažadėjo daugiau veiksmų (36)

Jungtinės Valstijos nebijo imtis sankcijų prieš Irano vyriausybės aukščiausio rango...

Įveikite karščius atsigaivindami sveikuolišku šefo kokteiliu (4)

Nacionalinės šefų rinktinės narys, viešbučio „ Marriott “ gamybos vadovas Jevgenijus...