aA
Šian­dien daž­nas, ne­ma­tęs Do­mi­ny­ko pus­me­tį, nu­stem­ba dėl vai­ki­no iš­vaiz­dos po­ky­čio. Dar me­tų pra­džio­je bu­vęs sto­ru­liu­kas, šian­dien jis džiau­gia­si per pus­me­tį at­si­kra­tęs 34 ki­log­ra­mų. Nuo lie­pos jo svo­ris svy­ruo­ja apie 60 ki­log­ra­mų. Ap­lin­ki­nių nuo­sta­bą ir su­si­ža­vė­ji­mą Do­mi­ny­kas at­re­mia san­tū­ru­mu, tei­gia, kad per daug jį vi­si gi­ria: „Oi, tu kiek pa­sie­kei!“ „Aš ma­nau, kad tai tik ma­no rei­ka­las, dar šei­mos“, – sa­ko vai­ki­nas, bet su­tin­ka pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi.
© Asmeninio albumo nuotr.

Va­lia sū­naus, tė­vai tik pa­de­da

Do­mi­ny­kas lem­tin­ga die­na va­di­na 2015-ųjų iš­va­ka­res. Su drau­gais su­si­bė­gę, kaip ir kas­met, nu­ta­rė Nau­jų­jų me­tų su­tik­tu­vėms pa­si­ruoš­ti vai­šių sta­lą.

„Ma­mos vis­ko pri­ga­mi­no, mes ne­svei­ko mais­to pri­si­pir­ko­me. Po šven­čių pa­si­svė­riau ir pats nu­ste­bau – pri­au­gau tris ki­log­ra­mus, svars­tyk­lės ro­dė 94 ki­log­ra­mus. Tas rod­muo man bu­vo reikš­min­gas. Nu­spren­džiau iš sa­vo mais­to ra­cio­no iš­mes­ti vi­sus man ne­tin­kan­čius pro­duk­tus, nors jie bu­vo to­kie ska­nūs, ir val­gy­ti tik švie­žią ir svei­ką mais­tą“, – pa­sa­ko­ja try­lik­tuo­sius me­tus įpu­sė­jęs Do­mi­ny­kas.

Pavyzdys visiems: užsispyręs dvylikametis per pusmetį atsikratė 34 kilogramų antsvorio
© Asmeninio albumo nuotr.

Jis pa­si­skai­tė li­te­ra­tū­ros, o ir pats ėmė jaus­ti, kas jam la­biau­siai tin­ka. Tė­vai taip pat so­li­da­ri­za­vo­si su sū­nu­mi. Pu­nios ver­sli­nin­kų Dai­vos ir Sta­sio Ži­lio­nių na­muo­se ne­be­li­ko sū­naus taip mėg­tų pi­cų, ke­ba­bų, ko­ka­ko­los, traš­ku­čių, bal­tos duo­nos, pie­niš­kų deš­re­lių, karš­tų su­muš­ti­nių, ma­jo­ne­zo ir ki­tų pa­da­žų, bul­vių pa­tie­ka­lų. Ra­do­si kas­die­ni­nių pa­tie­ka­lų iš viš­tie­nos, varš­kės, gri­kių, avi­ži­nių dribs­nių, daug sa­lo­tų, dar­žo­vių, juo­dos duo­nos, mėgs­ta­mu pa­tie­ka­lu ta­po om­le­tas su dar­žo­vė­mis, trin­tos sriu­bos. Dar taip ne­se­niai jis ne­mė­go dar­žo­vių, da­bar vi­sos ta­po ska­nios.

Sū­naus nu­si­sta­ty­mu džiau­gė­si ir ma­ma Dai­va – ant­svo­rio tu­rin­čiam ber­niu­kui vis daž­niau pa­skaus­da­vo są­na­rius, ko­jas, ma­tyt, per­varg­da­vo nuo svo­rio.

„Krin­tant svo­riui ėmė bau­gin­ti min­tis, ar vis­ką sū­nus da­ro tei­sin­gai, ar ne­per­lenk­si­me laz­dos. Ne­dels­da­mi pa­si­kon­sul­ta­vo­me su die­to­lo­ge iš Vil­niaus. Ji pri­ta­rė, net lei­do kart­kar­tė­mis su­val­gy­ti ir ce­pe­li­ną ar pi­cą“, – sa­ko ma­ma.

Bet sū­nus at­vi­rai pyks­ta, kad toks nuo­lai­džia­vi­mas sau jam ne­pa­tik­tų: „Tai to­ta­li ne­są­mo­nė. Vi­są sa­vai­tę lie­sin­tis, o jos ga­le su­krims­ti pi­cą? Aš jos jau ne­be­no­riu, ko­dėl tu­rė­čiau prie­var­ta val­gy­ti? Lai­ky­siuo­si pa­ties su­si­kur­tos pro­gra­mos, ku­rią įgy­ven­din­ti pa­de­da tė­vai.“

Pavyzdys visiems: užsispyręs dvylikametis per pusmetį atsikratė 34 kilogramų antsvorio
© Asmeninio albumo nuotr.

Ma­ma ati­ta­ria, kad va­lia Do­mi­ny­ko, ji su vy­ru jam tik pa­de­da. Nuo vai­kys­tės ber­niu­kas bu­vo ap­kū­nus, gi­mė ne­ma­žas, 4 ki­log­ra­mų. Iki pus­an­trų me­tu­kų ne­tu­rė­jo ant­svo­rio, bet kai traš­ku­čiai ta­po mėgs­ta­miau­siu mais­tu, svei­ki pa­tie­ka­lai ne­pa­ti­ko. Ma­ma dar pa­ti­ki­na, kad ir ap­kū­nus vai­kas jai bu­vo gra­žus, mie­las, links­mas. Da­bar ta­po liūd­no­kas, ma­tyt, tai dėl am­žiaus.

Tė­tis pa­ste­bi: „Sū­nus pa­vel­dė­jo mū­sų ge­nus – gi­mi­nė ne­smul­ki. Be to, mė­go kom­piu­te­rį, daug lai­ko prie jo pra­leis­da­vo. Šian­dien sma­gu daž­niau jį ma­ty­ti mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cen­tro spor­to sa­lė­je.“

Sū­nus tei­gia be­ne kas­dien į spor­to sa­lę ei­nan­tis, dau­giau­sia lai­ko pra­lei­džian­tis žais­da­mas krep­ši­nį, pa­dir­ban­tis ir su tre­ni­ruok­liais, iki nuo pra­kai­to per­mirks­ta marš­ki­nė­liai. Iš­vaiz­dos po­ky­čiai aki­vaiz­dūs – nuo XL dy­džio dra­bu­žių iki L. Ma­mos pa­ste­bė­ji­mu, per pus­me­tį vi­sus dra­bu­žius du kar­tus te­ko pa­keis­ti. Tė­vai ne­ri­ma­vo, kad stai­giai nu­mes­ti 34 ki­log­ra­mai ga­li grės­ti bė­do­mis su oda, ta­čiau au­gan­čio or­ga­niz­mo elas­tin­ga oda su po­ky­čiais ste­bė­ti­nai ge­rai su­si­tvar­kė.

„Pra­ras­ti tiek svo­rio – įdo­mus jaus­mas. Vi­du­je gal ir ma­lo­nu, bet keis­ta“, – sa­vo bū­se­ną api­bū­di­na jau­na­sis pa­šne­ko­vas.

Pavyzdys visiems: užsispyręs dvylikametis per pusmetį atsikratė 34 kilogramų antsvorio
© Asmeninio albumo nuotr.

At­ras­tas dar­žo­vių ir sriu­bų sko­nis

Do­mi­ny­ko mai­ti­ni­ma­sis be­veik ati­tin­ka pa­tar­lę: pus­ry­čius su­val­gyk pats, pie­tus pa­si­da­lyk su drau­gu, o va­ka­rie­nę skirk prie­šui. Pa­grin­di­nis die­nos mais­to kie­kis gau­na­mas ry­te, pie­tums ski­ria­mas vi­du­ti­nis, o va­ka­rie­nė jau be mė­sos. Pus­ry­čiams tė­vai ga­mi­na pa­tie­ka­lą iš viš­tos krū­ti­nė­lės be odos ir bū­ti­nai ko­šę, sa­lo­tas. Va­sa­ra la­bai pa­lan­kus me­tas, ne­trūks­ta ir sa­vo dar­žo­vių. Gū­ži­nės sa­lo­tos (‘Ice­berg’) Do­mi­ny­ko mėgs­ta­miau­sios. Pie­tums – trin­ta sriu­ba su mė­sa, va­ka­rie­nei – varš­kė ir jos pa­tie­ka­lai. Mais­tas tik šil­tas, ruoš­tas na­mie. Vi­si pro­duk­tai švie­ži.

Do­mi­mės, ar nau­jas mai­ti­ni­ma­sis ne­pa­lie­ka vie­tos al­kiui.

Do­mi­ny­kas ati­ta­ria, kad mais­tas – tik iliu­zi­ja. Jei ima no­rė­ti val­gy­ti, sten­gia­si kuo nors už­si­im­ti. Pra­džia bu­vo ne­leng­va, val­gy­ti net la­bai no­rė­jo­si, ki­lo ir lai­ki­nų virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mų, bet tai nor­ma­li bū­se­na, pa­kei­tus mai­ti­ni­mo įpro­čius. Svar­biau­siais sver­tais sa­vo svo­rio ma­ži­ni­mo pro­gra­mo­je Do­mi­ny­kas va­di­na no­rą, už­si­spy­ri­mą ir ne­ati­dė­lio­ji­mą. Ir su­au­gu­sie­ji, pa­sak jo, nu­spren­dę mes­ti svo­rį, pir­miau­sia tu­rė­tų iš­mes­ti vi­sus blo­gus da­ly­kus. Ne­gai­lė­ti jų, ati­duo­ti, do­va­no­ti. Ta­da su­si­rū­pin­ti mi­ty­ba, ku­rio­je svar­biau­sia – dar­žo­vės, sriu­bos. Vi­sa bū­ti­nai lie­sa ir švie­žia.

„Gerb­da­mi sū­naus pa­si­rin­ki­mą mes šei­mo­je ne­be­val­go­me ce­pe­li­nų, ne­ke­pa­me ku­ge­lio, ne­bent per me­ti­nes šven­tes sve­čių su­lau­kę. Ar­ba­tą sal­di­na­me ne cuk­ru­mi, o me­du­mi. Ją daž­niau­siai ver­da­me iš vais­tin­gų­jų au­ga­lų, ku­rių pa­tys ir pri­siau­gi­na­me, pri­si­džio­vi­na­me. Karš­to­mis va­sa­ros die­no­mis la­bai ti­ko ąso­tis van­dens su cit­ri­no­mis ir mė­to­mis. Ret­kar­čiais ne­ken­kia sul­tys. Sū­nus tik­rai ne­ba­dau­ja“, – sa­ko Dai­va, pa­ti tik per il­ges­nį lai­ką nu­me­tu­si de­šimt ki­log­ra­mų.

Svars­tyk­lės Ži­lio­nių na­muo­se ta­po kas­die­nio nau­do­ji­mo daik­tu. Pa­sak Sta­sio, jų ele­men­tų iš­si­kro­vi­mas pri­lygs­ta au­to­mo­bi­lio ge­di­mui.

Vai­kų ir pa­aug­lių ant­svo­ris, D. Ži­lio­nie­nės tei­gi­mu, drums­čia ne vie­nos šei­mos rim­tį. At­va­žiuo­ja tė­vų pa­si­kon­sul­tuo­ti dėl sa­vo at­ža­lų. Vie­no ber­niu­ko tė­vai įsi­pra­šė die­nai į sve­čius, kad prak­tiš­kai su­si­pa­žin­tų su mais­tu, jo por­ci­jo­mis. Do­mi­ny­ko bi­čiu­lis, šiais moks­lo me­tais per­ėjęs į ki­tą mo­kyk­lą, džiau­gia­si nu­me­tęs sep­ty­nis ki­log­ra­mus. Ge­ras pa­vyz­dys už­kre­čia.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Visiškai išteisintas Balčiūnas: dar pagalvosiu, ar reikalausiu kompensacijos už pareigūnų neprofesionalumą (54)

Namų šturmas paryčiais, dešimt parų areštinėje ir penkeri metai teismo proceso, kol buvęs...

Pasaulio nepripažintoje Europos „šalyje“ klesti komunizmas: vietiniams negalima išvykti, o turistams – fotografuoti (367)

Yra tokia vieta Europos žemėlapyje, kurioje nesuprantamais būdais klesti komunizmas . Visos...

Orai: pokyčių laukiama savaitgalį

Šaltis į Lietuvą veržtis neskuba. Antradienį termometrų stulpeliai aukščiausiai kils iki...

Išlydėjusi 11-metį sūnų į mokyklą motina tokios tragedijos nesitikėjo (13)

Kartais turi nutikti kas nors labai nelaimingo, kad sužinotume, kokie nuostabūs žmonės mus supa....

Sunerimę Čeponis ir Sirvydis pateisina Šaro rimbą, bet siūlo keisti „Žalgirio“ žaidimą (47)

„Stengsiuosi, kad mūsų vyrai pataptų vėl tokiais pačiais žmonėmis, kokie jie buvo...

„Socialdarbiečių“ sąlyga „valstiečiams“: arba pinigai partijai, arba balsai už biudžetą? (77)

„Valstiečių“ siekis finansuoti koalicijos partnerius Lietuvos socialdemokratų darbo partiją (...

Paaiškėjo neįtikėtina tragedijos priežastis – vienas neatsargus rankos mostas pražudė 5 asmenų šeimą (14)

Remiantis naujausiais žiniasklaidos pranešimais, vienas iš hidroplano keleivių, darydamas...

Anglai privertė Ispanijos futbolo gerbėjus nušvilpti savo rinktinę (2)

Tris įvarčius per kėlinį sumušusi Anglijos futbolo nacionalinė komanda atsilygino Ispanijos...

Sveikatos specialistė sukritikavo naują visuomenės įprotį: kodėl į tualetą nereikėtų neštis telefono (33)

Visi nuo pat vaikystės žinome, kad rankas reikia plauti pasinaudojus tualetu, prieš valgį ar...

Mokslininkė įkvėpimo sėmėsi iš Nobelio premijos laureato: svarbiausia nepasiduoti po nesėkmių (12)

Jaunoji neuromokslininkė dr. Julija Krupič, prieš 12 metų baigusi fizikos studijas Vilniaus...